Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (45,46)

45. GENERACE DOBY PROMĚNY

Půl milionu let vlastně není tak dlouhá doba. Zdá se to jak strašlivě dlouhá porce času. Ovšem jakmile lidé pochopí, že život je věčný, začnou vnímat čas odlišně. Když hledíme skrze čas a zamýšlíme se nad současnou situací, dojímavě sladce vidíme, jak jsme primitivní. Nicméně ve svém nitru vidíme potenciál pro budoucnost, kdy Země bude obydlena osvícenými bytostmi - našimi potomky.

  • utajovana-pravda-zapovezene-poznani-45-46

V té době již budeme všichni na onom světě. My však budeme tím hybatelem, který pozvedne jak tento svět, tak všechny generace po nás. Jsme navždy spojeni se Zemí a jejími dětmi. Budeme pokračovat v rozsévání a vyživování této vize a poznatků mezi lidmi na Zemi, dokud Země nedosáhne vrcholu svého vývoje ve svém zlatém věku.

Nikdy neztrácejme odvahu v tomto přechodném času zmatků. Soustřeďme svůj pohled na vzdálený horizont, který vlastně není zas až tak daleko... Již je zde, pučí v našem nitru...

Neměli bychom podléhat obavám, pokud nastávající dny či roky či desetiletí přinesou obtíže a temnotu a chaos, neboť ta vize, kterou vidíme, je předem uskutečněná. Bez ohledu na to, kdo se nám co snaží namluvit, božský plán a osud Země a lidstva budou naplněny. Ta realita již existuje. Na okamžik zapomeňme na čas. Zapomeňme na celé moře času. Pohleďme na to, jak na hluboké úrovni stvoření existuje tento plán budoucnosti lidstva - univerzální mír, hojnost, vymýcení ignorance, skoncování s chorobami a rozkvět osvícení v každém člověku na planetě. Sama Země se stane nádhernou vesmírnou lodí vznášející se vesmírem. V rovině lineárního času je to všechno ještě před námi, ale ve skutečnosti již je to tu. Můžeme to vidět i cítit.

V jistém smyslu jsme děti polovičního světla. Světlo je zde - ale zatím jen jeho polovina, zbytek je ukryt v současné temnotě. Ale „Bůh miluje ty, kteří pracují společně". S lidmi, kteří sdílejí tuto vizi a nějakým způsobem pracují na jejím naplnění, se můžeme spojit a trávit společný čas.

Musíme si být vědomi přítomných zmatků, ale nesmíme se zaměřovat pouze na to. Prodlévat v tom negativním je snadné. Kolem nás je však i mnoho nádherného. Děje se toho i spousta pozitivního. Můžeme se vytrénovat tak, abychom prodlévali v tom dobrém a krásném. Přitáhnout to k sobě a vnášet to do světa. Není to snadné, protože žijeme ve světě, který je čím dál hrubší a destruktivnější. To nás však nabádá k tomu, abychom se ještě pevněji přimkli k pravdě a hlubší vizi.

Musíme mít kuráž, abychom si zvolili osvícení a vzali do svých rukou odpovědnost za naši evoluci a pokrok lidstva.

Žijeme v té nejzajímavější době. Jsme poslední generace, která plně zažívá jak starý svět, tak novou éru. Jsme příliš blízko, než abychom to mohli vidět, ale máme krásnou pozici, která je klíčová. Takovou neměla žádná generace před námi a nebude mít žádná generace po nás. Jsme generace doby proměny. Je to jak zdrcující, tak nádherné. Měli bychom být plni radosti a údivu nad tím výjimečným časem, ve kterém žijeme, a bezprecedentními příležitostmi, které máme.

Úsilí vynaložené na řešení těžkostí této doby, na vybudování univerzálního míru bude velebeno a připomínáme další tisíce let. Pokud se chopíme příležitosti a vykonáme takovou službu lidstvu jako žádná jiná generace - a z toho důvodu jsme zde.

 

46. SKUPINOVÁ MEDITACE:

KONTAKTOVÁNÍ MIMOZEMSKÝCH BYTOSTÍ A MEDITACE A MODLITBA ZA ZEMI

Uvolněně a tiše se posaďme. Soustřeďme se na své nitro. Zavřeme oči a z hloubi svého nitra, toho posvátného a pradávného místa, proveďme několik očistných dechů. S každým výdechem jsme čím dál uvolněnější a cítíme, jak naše vědomí expanduje. Cítíme, jak z nás odchází všechno negativní, napětí a obavy. Vnímáme, že se noříme do čím dál hlubšího klidu a míru. Vdechujeme světlo a život. Naše mysl expanduje zároveň s tím, jak se plní naše plíce. Když vydechujeme, uvolňujeme všechny věci, všechna připoutání a stáváme se dokonale vycentrovaní a klidní.

Sedíme v tichosti a pozorujeme náš dech, který vchází a odchází. Vnímáme, jak jsme vycentrovaní v rozlehlém oceánu tichého vědomí.

Jemně a bez úsilí pozorujeme naši pozornost, která pozoruje náš dech. Sledujeme naši bdělost a tato bdělost je zcela tichá.

Nyní si všímáme, jak tato probuzená mysl, klidná a stálá, pozoruje všechny zvuky, myšlenky, pocity, veškeré vnímání. Přesto přese všechno je sama mysl klidná a tichá.

Ponoříme se hlouběji do tohoto rozlehlého moře klidného vědomí. Noříme se ještě hlouběji a vidíme, jak všechno vnímání ustupuje, čím dál víc se vzdaluje a tichne. A my jsme ponořeni čím dál hlouběji do toho oceánu vědomí uvnitř nás samých.

Vidíme, že je snadné být prostě bdělý a vnímat samotnou pozornost, aniž bychom zaháněli další vjemy nebo se snažili poznat, co tato pozornost je. Bez jakéhokoliv úsilí jsme prosté bdělí a jsme si vědomi mysli, která je vědomím a klidem v našem nitru.

Nyní se v tomto moři klidného vědomí usadíme ještě hlouběji. Zde je veškeré vnímání podobné vzdáleným vlnám na hladině moře. Vnímáme, jak se tato rozlehlá bdělá mysl rozprostírá do všech stran. Vidíme, že tato bdělá pozornost je všudypřítomná. Není spoutána ani prostorem, ani časem. Je též nekonečná a věčná. To je skutečná podstata bdělé pozornosti, skrze kterou vnímáme náš vlastní dech, naše vlastní já, zvuky, tvary i myšlenky. Cítíme radost a klid z poznání, že toto bdělé bytí, tato Mysl je v nás vždy přítomná.

Nyní, když se osvobozujeme od všech pout vnímání a dokonce i od vlastního já, vidíme univerzálnost neohraničené podstaty této bdělé pozornosti. Každá osoba sedící tu s námi je pozorná a bdělá, a i když jsme neopakovatelně jedineční, světlo vědomí, které v nás je, je jediné. Jsme jediným bytím v mnoha tělech, jedním světlem ozařujícím každou duši a vědomou mysl.

Vidíme tutéž nekonečnou bdělou pozornost, jak proniká zemí pod našima nohama i oblohou nad našimi hlavami. Je všudypřítomná, je probuzená na všech místech vesmíru. Vznášíme se na perutích této rozlehlé neomezené bdělé pozornosti, expandujeme vzhůru oblohou a vidíme, že celá země svítí světlem vědomí, podobně jako vesmír i planety naší sluneční soustavy. To vše se koupe a víří v oceánu bdělé mysli.

Tato prostá bdělá mysl uvnitř nás je toutéž bdělou myslí, která proniká všemi věcmi - je všudypřítomná, vševědoucí a věčná.

Jak pronikáme hlouběji do nekonečných dálav vesmíru, vidíme celou naši sluneční soustavu, nádhernou modrou Zemi na své oběžné dráze pod námi. Vidíme, že Země sama je vědomou bytostí s individuální existencí. Je probuzená týmž světlem, díky kterému jsme i my vědomými bytostmi.

Slunce i všechny planety jsou jedinečnými bytostmi s charakteristickým vědomím. Přesto bdělá pozornost, která je v nich, je i v každém atomu, v každém fotonu, proniká všemi zákoutími vesmíru i vědomou myslí lidí.

Expandujeme ještě dále. Dostáváme se za náš solární systém. Prolétáme celou Mléčnou dráhou. Pronikáme skrze vzdálenosti stovek tisíců světelných let a dostáváme se až k vnějším okrajům Mléčné dráhy, do mezigalaktického prostoru. Hledíme na krásnou spirálu galaxie naší Mléčné dráhy. Vidíme, že je živá a probuzená. Je to čiré vědomí, které se vrství a září jako jednotlivé hvězdy, planety a nekonečné množství vnímajících bytostí. Hledíme za oblast galaxie Mléčné dráhy, vidíme mezigalaktický prostor. Vidíme, jak se do všech stran rozprostírá nekonečný neohraničený vesmír složený z miliard galaxií. V každé z nich jsou miliony slunečních soustav a planet kypících inteligentním životem.

Bez jakéhokoliv úsilí se noříme do rozsáhlého kosmického vědomí a nalézáme nekonečný mír a nekonečné bezbřehé vědomí pronikající celým stvořením. Hledíme na tu kosmickou mysl, všudypřítomné vědomí, které je vždy nedělitelné a vždy probuzené, které je zde a nyní a neustále.

V tomto stavu probuzení vnímáme, jak je celý vesmír, který sám nemá konce, plný mimozemských forem s vlastním bdělým vědomím tak jako my. Skrze ně jsme v kontaktu, skrze ně jsme jedním jediným. Víme, že existuje jedno probuzené Bytí, které září a pobývá ve všem živém. Skrze ně se můžeme spojit s bytostmi z jiných světů. Hledíme skrze vesmír, skrze galaxie, hledíme na Mléčnou dráhu, na naši sluneční soustavu, na Zemi. Dovolíme sami sobě uzřít mimozemské lidi v jejich nádherné nebeské kosmické lodi.

Jak je spatříme, požádáme je, abychom se na ně směli dívat. Pozveme je, aby se k nám připojili zde na Zemi, kde se setkáme jako lidé oslavující dobu univerzálního míru a založení osvícené civilizace na Zemi.

Jak se díváme na každou z těchto bytostí, vidíme, že jsou spojeny s meziplanetární radou - vysoce spirituálně vyvinutými bytostmi s povahou velvyslanců. Pozveme je, aby se k nám připojily. Ukážeme jim naši galaxii. Pak přiblížíme pohled ještě blíže a ukážeme jim naši sluneční soustavu, pak jim ukážeme naši nádhernou planetu Zemi - třetí planetu naší hvězdy - Slunce.

Jak se napojíme na jejich mysli a jejich navigační systém, ukážeme jim naši přesnou polohu. Pak přiblížíme pohled ještě blíže a ukážeme jim tento prostor s naším kruhem shromážděných lidí a pozveme je mezi nás - na toto místo a do tohoto okamžiku. Pozveme je v duchu univerzálního míru a s vědomím, že jsme jedním jediným skrze univerzální vědomé Bytí uvnitř nás a kosmickou Mysl, kterou sdílejí všechny bytosti.

Nyní cítíme, že ty bytosti o nás vědí, a duchovním zrakem my vidíme je. Vidíme je a žádáme, aby se k nám nyní připojily v meditaci a modlitbě za Zemi a příchod doby, kdy se naplní její osud jakožto místa plného míru a osvícení.

V tomto okamžiku se všichni meditující uchopí za ruce. Jak se tímto způsobem spojíme, vidíme, že zde jsou mimozemské bytosti, velcí proroci a osvícení jedinci - ti všichni se k nám připojují. Začneme - od člověka k člověku - v kruhu proti směru hodinových ručiček posílat zlaté světlo. Posíláme je skrze naše bdělé vědomí. Je to nádherné astrální světlo plné síly jednoty, míru a lásky. A jak toto světlo putuje zleva doprava, vytváří nádherný kruh a stává se svítícím prstencem.

Skrze naši mysl do něho vkládáme ohromnou energii a vysíláme je vzhůru jako světelný sloup, který se tyčí z tohoto místa až do vesmíru jako maják, který v sobě nese lásku Země, jednotu, kterou sdílíme, a čas míru, který budujeme.

Tento maják svolává všechny bytosti, aby se k nám v míru připojily. Vidíme, jak se toto světlo spojuje s každým světem, každou hvězdou, každým srdcem a každým životem. Toto nádherné zlaté světlo se šíří a proniká celým vesmírem.

Vidíme, jak toto světlo proniká i do půdy a skrze zemi pod našima nohama. A toto světlo míru a jednoty a lásky zaplavuje

Zemi. Osvícené je každé srdce, probuzena je každá mysl. Každý temný kout je tímto jasem prozářen.

V tomto stavu osvícení žádáme velké Bytí, aby dalo Zemi mír, aby přeměnilo každé sobecké srdce v tryskající fontánu lásky a štědrosti. A vidíme, že tam, kde jsou nenávist a nevraživost, dochází k uzavírání míru a přátelství. Tam, kde je odloučení a smutek, vzniká radost, sjednocení a láska.

jak pokračujeme v tomto konání, vidíme, jak se k nám přidává vesmír a všechny osvícené bytosti - hmotné, nebeské i božské. Všichni posílají tuto vizi dál a Země vstupuje do svého období míru. Chaos na zeměkouli končí.

Vidíme, jak se před námi vynořují tisíce generací lidí, kteří spolu žijí na Zemi v míru a mají nádherné nové technologie a vědy, které nám umožní žít v harmonii se Zemí. S příchodem hojnosti vymýtíme všechny choroby a chudobu a veškeré bezpráví a veškerou nouzi.

Vidíme, jak se na základech tohoto míru a prosperity srdce všech lidí obracejí ve snaze o osvícení. Za těchto podmínek jsme zváni do rozlehlých prostorů vesmíru, stáváme vesmírnými lidmi a jsme vítáni do rodiny meziplanetárního společenství.

Jak zříme skrze tyto věky, žádáme velké Bytí, aby nás v tomto okamžiku nasměrovalo k osvícení. A vzápětí vidíme dobu, kdy každý muž, každá žena a každé dítě dlící na Zemi vstupují do kosmického Vědomí, do stavu božské Mysli. Posvátné vědy a osvícení vítězí.

Žádáme Velkého ducha, abychom mohli být prostředníky, posly a nástroji potřebnými k vybudování tohoto míru a cesty osvícení.

Vidíme, že jsme spojeni s bytostmi nebeskými, mimozemskými a božskými. Vidíme, že nejsme sami. Vidíme, že jsme ani nikdy nebyli osamoceni. A žádáme to velké Bytí, abychom všichni přiložili ruku k dílu při budování univerzálního míru a vesmírné civilizace.

To zde zanecháme jako náš drahocenný dar našim dětem a dětem jejich děti. Jsme si jisti, že se tato krásná vize uskuteční, neboť Stvořitel nám již dal poznání, vědy a moudrost potřebné k vytvoření takovéhoto světa, vytvoření takovéto reality. Náš život zasvětíme budování posvátné civilizace.

Namaste.

 

STEVEN M. GREER

Utajovaná pravda zapovězené poznání

Z anglického originálu Hidden Truth - Forbidden Knowledge (It is timefor you to know) vydaného nakladatelstvím Crossing Point (Virginie, USA) v roce 2006 přeložil Gato

Grafická úprava, sazba a obálka Michael Maiwald

Vydalo nakladatelství DOBRA v roce 2008

ISBN 978-80-86459-60-8

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#9 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-26 18:11
135 je CISLOM/SIFROU KONCA VEKOV...Sv,Pete rska bazilika ma 135 m vysku,ako aj sirku...Ako mnohe ine chramy nabozenskych lozi,bud v metroch,alebo v stopach...Mille niove OKO v Londyne ma 135 m vysku...Zajatie Izraela,586 BC a Judu,v 721 BC do Babylonu(babie- lono)ma rozdiel 135 rokov...Je to ine slobodomurarske cislo sudeu sveta/konca sveta...V EU,16 krajin vyrazilo po 8 minci pre ECB(ich dizajn)=128,+ 7 papierovych bankoviek Eura=135,co je gematria mena Al Kaeda,co znamena DATABAZA...Spac e Shuttle skoncila lety do vesmiru 135.letom raketoplanu..Po sadka apolla 11 stravila 135 minut na Mesiaci...Euro ma 2+1 Euro mince-symbol Trojice/Dvojice v Galakt.zoradeni sa...Spolu bolo danych do obehu 888,88 Eur,a 888=Iesous/Jezi s v Gr.gematrii...E uro bankovky maju MOSTY a BRANY ako symbol nasej galaxie...
Citovat
#8 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-26 18:03
Karlov most a jeho sifra: 531797135...zac iatok a koniec cyklu a kozm.roku,ako to symbolizuju Peter a Pavol...Peter bol Hlavou a zakl.kamenom cirkve,no potom bol udajne "ukrizovany" zhora nadol...Peter=. Kefas znamena SKALA a Kefalos=Hlava(f alicka,ktora je pri spojeni muza a zeny tvrda ako skala)...Peter stratil Hlavu a Prvenstvo,a stal sa Chvostom=koncom cyklu...Naopak, Pavel(Shaul) bol chvostom cirkve,prenasle doval krestanov a nechal ukamenovat Stefana...No na ceste do damasku sa stal Hlavou cirkve...Jemu sa pripisuju mnohe listy Noveho zakona...stal sa zbytocnym "advokatom advokata"=Krist a)...Aj keby sme pripisovali Prvenstvo Janovi Krstitelovi ako "Hlave cirkci"-ten mal STATU HLAVU...
Citovat
#7 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-26 17:53
Prtzsky VYSEHRAD ma Trojlod Sv.Vita=Vitazne ho (a vzdy vzkrieseneho) Slnka z Ciernej diery=Cierne slnko..."zlata a 100 vezata Praha na PRAHU VEKOV,ked ma prist 'zlaty vek',mesto na 7.kopcoch ako Rim ci Lisabon,alebo slovenska Nitra...Vysehra d,ktoreho architektura je RYBA v PENTAGONE...(Sl nko/Kristus v spojeni s Ciernou dierou/Penta).. .Vysehradska cesta ma ten isty uhol ako Jeruzalem-Beth- lhm,ci Cesta Mrtvych v teotihuakane,15 *28'JZ-SV...Zac ina sa od Cihelnej brany,kedze Hrnciar-Stvorit el-Vodnar,potre buje cerveny il/hlinu na KRCAHY,ako aj TEHLY...Potom,n ase Slnko putuje cez Leopoldsku=Slne cnu branu(Leo=Lev/S lnko) az po Taborsku(Tab=Ta v a Vat,Slnko a Pas Oriona),kde vsetko 'kulminuje' v znovuzrodeni sveta a Slnka...
Citovat
#6 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-26 17:45
Slovenska bazilika Sedembolestnej marie/Mliecnej drahy v Sastine,ma Cervenksty kriz z mramora,na ktorom je Kristus/nase Slnko...Cez vodorovne rameno kriza je prepletena modra stuha,dve farby a symboly dvoch kozmickych bro "slavnej" slovenskej bazilike,ako "Patronky Slovenska"an,mu za a zeny,ako aj Vychodu a Zapadu a ich lozi,Cervenej(C ina a Rusko) a Modrej(USA a Zapad)...Pod krizom je 84 cm vysoka soska Marie=CISLO SUDU SVETA...Nad KRIZOM je onen povestny slobodomurarsky TROJUHOLNIK s 13.lucmi svetla-ako mihalnice,a v strede je ono povestne OKO(Cierna diera)... V tejto bazilike-zasvat enej "Patronke Slovenska",mozn o citat slavnu MATEMATICKU SIFRU KALENDRICKYCH CYKLOV v Latincine,v 4.riadkoch... 1):Mater Dolorosa=13 pismen. 2): Consolare=9 pismen...3): Nos Peccatores=13 pismen, a 4): Iu Te Sperantes=13 pismen..
Citovat
#5 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-26 17:28
kedze sa prave odohrava Galakticke "Trojzoradenie" (Pas oriona-anticent rum, Krcah-Cierna diera a nase potentne Slnko)mjedna sa hlavne o Dvojzoradenie,k de anticentrum a centrum je TUNEL(cierna a Cervia diera) dvoch koncov ako rura,plus nase Slnko...O tom je "Slovensky" Trojkopec a Dvokriz,ako tzv."Cyrilo-Met odsky Dvojkriz"(blbos t a Talmudicky Double-Talk),kt ory mozno najst na spuste Mayskych chramov,ao aj na Sumerskych Siedmych Tabuliach Zrodenia sveta...Tento symbol je aj na modernej RKC bazilike Guadalupskej v hlavnom meste Mexika,akoaj na tzv.Lotrinskom erbe istej francuzskej zamoznej rodiny slobodomurarstv a,pomimo Madarskeho Dvojkriza na "Sv.Stefanskej korune"...
Citovat
#4 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-26 17:20
Evo Morales,Bolivij sky prezident(India n),daroval rabinskemu papezovi,Franti skovi,pozlateny KOSAK a KLADIVO,na ktorom je Ukrizovany Kristus/nase Slnko...Kedze KOSAK,tak ako POLMESIAC symbolizuje zensku kozmicku branu,a KLADIVO muzsku(Pas Oriona=Kladivo a Mec Vikingov a ich boha Thora,kam patri aj vacsina Rusov cez Varangov),Moral es jasne dal moralnu lekciu tomuto slobodomurarske mu rabinov-papezov i,ktory dobre vie o com je Vat-i-Can,ako aj RKC loza....
Citovat
#3 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-26 17:16
Cierna diera(13.dom zodiaku),lezi smerom k suhvezdiu Skorpiona(vyzna vane ako Matka v Egypte ci u Mayov),leziaca tesne pri ZIHADLE Skorpiona,ktory dominuje letnej oblohe(Orion-an ticentrum,zimne j oblohe). V Seattle,kde sa nachadza kozmicka mandala Deviatich budov a pamatnikov Kolumbovej okruznej plavby-migracie narodov pocas Noveho cyklu a Kozmickeho roku,su dve dominantne stavby: v Seattle,na 1.Avenue,stoji pred Muzeom,obrovska socha tzv. "Hammering Man"=Kovaca(Ori on je nebesky kovac-Thor,a Pas Oriona je jeho KLADIVO ci MEC) udierajuceho KLADIVOM,kedze Seattle ma zvacsa Skandinavsku populaciu Vikingskeho povodu(kam patri aj vecsina Rusov-Varangov) ,tak tato socha ma zmysel... Druhou dolezitou stavbou je tzv.'Space Needle=Kozmicka Ihla" v tvare ZIHADLA Skorpiona,vyhli adkova a otacajuca sa veza postavena pocas Expo 1962 v Seattle..
Citovat
#2 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-26 17:01
Nase duse su zrejme NESMRTELNE,a zijeme asi na Zemi viac zivotov...Pozna me DVE kozmicke brany,falicky Pas Oriona(cez ktory odchadzali duse faraonov do kozmickej Maternice=galak ticke Dvojcentro=Hora Sion,ako aj Valhalla Vikingov,a pod.),ako aj yonicky Ciernu dieru(Yama,ma gematriu 52),inak znamu aj ako CygnusX1=Labut. A Labud/Lada je posvatne zviera v mnohich kulturach.je to posvatny vtak aj Britskej kralovnej...Gal akticke dvojcentrum je aj OCISTEC dusi,takze biela farba sed...Vid Beograd ,Casblanca ci Biely dom...pri fyzickej smrti lud.tela sa Cierna diera v centre nasho mozgu zruti na seba a stava sa Cervou dierou=Bielym tunelom,kade spiraluje a gravituje do tejto Maternice-Ocist ca kazda dusa...Je to singularita,min ulost-prit.-a buducnost,Boh a Duch v nas,zdroj nasej existencie..
Citovat
#1 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-26 11:55
Vsimnite si fakt,ze mnoho slobodomurarsky ch 'zidov' sa usadza zvycajne v zahyboch lokalnych riek,v tvare zenskeho lona...Naprikla d,Josefov v lone-zahybe Vl-TAV-y,kde T-tav symbolizuje aj potentne Slnko,ako aj falicky Pas Orionu...V Prahe,na PRAHU VEKOV...V Londyne je to v zahybe-lone Temzi,zname Canary Wharf..Tak lezi aj Maysky Yaxchilan,v zahybe Usumacinty-symb olu zlateho veku Mayov,potom ci predtym znamych ako hebrejcov(Strat enych 10 kmenov) a phoenickych kananejcov,v Kolumbovich cykloch moreplavieb a migracie narodov pocas novych cyklov sveta...Aj znama hrobka,trojice zlatych rakiev Tutankamona lezali v lone-zahybe Nila(Hapi)...Je mozne,ze cosi tajomne sa skryva aj v Ciernej=Cervej diere(Wormhole) =Bielom tuneli svetla? Napriklad,zive planety,UFO a ET??? Alebo je to len obycajna astronomia,odki al sa rata 13 domov zodiaku(od Ciernej diery a Slnka v nej),ako aj nove cykle a Kozmicke roky???.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře