Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Nebezpečné nanočástice kontaminují mnoho vakcín: průlomová studie

Ve zkratce...

Průlomová studie z roku 2017 zjistila, že nebezpečné nanočástice kontaminují celou řadu vakcín, včetně Hexavakcíny (a mnoha dalších), která se hojně používá u nás v České republice jako součást dětského očkování. Sdílejte prosím s ostatními, a konfrontujte své lékaře!

  • nebezpecne-nanocastice-kontaminuji-mnoho-vakcin-prulomova-studie

Autor článku: Jon Rappoport

Originál článku publikován ZDE: 13. listopadu 2023

Studie v originále v angličtině ZDE

Studie s českým strojovým překladem ZDE

Článek

Jon Rappoport: Když jsem tuto studii před několika lety objevil a napsal o ní následující rozsáhlý článek, byla pro mě jako blesk z čistého nebe a naprosto šokující.

Stále je.

Je to víc než dost na to, aby to svrhlo celé očkovací impérium.

Catherine Austin Fittsová, která ocenila práci spoluautorky studie Dr. Antonietty Gattiové, napsala: „Nedlouho po zveřejnění této revoluční studie provedly daňové úřady razii a vyšetřování v laboratoři a soukromém domě Dr. Gattiové a [jejího manžela] Dr. Montanariho – což je až příliš obvyklá metoda zastrašování.“

To bylo „vědecké sledování“.

Stručně řečeno, studie Dr. Gattiové z roku 2017 ukázala neuvěřitelné množství kontaminace v celé řadě tradičních vakcín. Kontaminace měla podobu drobných nanočástic, většinou kovových, a byla zjevně vysoce škodlivá a nebezpečná.

Než si přečtete mé shrnutí a analýzu této studie – zde je aktualizované sdělení od Dr. Gattiové, které jsem obdržel před několika dny. Je v něm strohým a znepokojivým způsobem popsáno, co se děje s ní, její prací a její laboratoří. Z toho mrazí:

„Na konci loňského roku již naše laboratoř neměla finanční kapacitu na pokračování výzkumu. Výnosy z několika málo analýz, které si vyžádaly soukromé osoby, vynesly enormně méně, než kolik nás výzkum stál. Pak byly dvě možnosti: všechno zavřít, nebo založit nadaci tím, že rozdáme všechno, co nám patřilo, a doufat, že se najdou nějací sponzoři. Koneckonců všechny iniciativy, i ty nejbizarnější, najdou někoho, kdo je ochoten finančně přispět. Proč ne nadace, která se zabývá základním výzkumem v oblasti zdraví? Rozhodli jsme se tedy pro druhou možnost a zrodila se Nadace pro nanodiagnostiku.“

„Ale po téměř roce nepřišel ani cent. Zkrátka žádná firma, žádný soukromník ani instituce nejsou ochotni přispět.“

„Mnozí lidé se stále dožadují výsledků a kladou otázky, na které nemají od institucí ani od svých lékařů odpovědi, ale pokud se jedná o rozloučení s nějakými penězi, je ticho po pěšině.“

„Je jasné, že naše práce ohrožuje miliardové podniky. Z tohoto důvodu se vymýšlejí ty nejabsurdnější a nejneuvěřitelnější pomluvy v náš neprospěch. Protože nemůžeme zpochybnit naše vědecké výsledky, najdou se tací, kteří publikují, většinou anonymně, že vyděláváme obrovské částky, a dokonce vyvolávají dojem, že nám nadace patří, ačkoli by mělo být známo, že nadace nikomu nepatří a nikdo na nich nemůže vydělávat. A to v době, kdy jsme darovali vše, co nám patřilo, a pracujeme zadarmo.“

„Další taktikou je snaha nás izolovat a zdiskreditovat pomocí lží. To, co před několika dny udělala univerzita v Bologni, kde jsem vystudovala, poté se specializovala a učila, je toho malým příkladem.“

„Před několika měsíci nás tato univerzita požádala, zda bychom byli ochotni přijmout studentku, která by u nás vypracovala svou diplomovou práci. Souhlasili jsme a dohodli se se studentkou na dalším postupu. Uplynulo několik měsíců, a když pak před několika týdny vedení univerzity zjistilo, že studentka bude pracovat u nás, poslalo nám zprávu o několika řádcích, v níž nám sdělilo, že to, co děláme (a co jsem na té univerzitě učila), je nezajímá (což je svým způsobem pravda, i když velmi vzdálená poslání univerzity). Netřeba dodávat, že můj dopis rektorovi s žádostí o vysvětlení zůstal bez odpovědi.“

„A je také zbytečné říkat, jak obtížné je publikovat výsledky, které stále získáváme a které se nelíbí těm, kdo finančně podporují lékařské časopisy, jejichž vědeckou povahu raději nebudu komentovat. Dvakrát totiž redakce po zveřejnění článku (o vakcínách a o SIDS) požádala o jejich stažení. Žádost zastavila až práce právníků Roberta Kennedyho ml.“.

„[Studie] Nová chemicko-fyzikální pitevní vyšetření u syndromů náhlého úmrtí kojenců a náhlého intrauterinního nevysvětlitelného úmrtí“ (klikněte zde)

„Jen pro vaši informaci, přes všechny potíže se nyní zabýváme velmi kritickými tématy: spontánně potracené děti, analýza mozků kojenců, kteří zemřeli v postýlkách (syndrom náhlého úmrtí kojenců, tzv. SIDS), analýza toho, co padá z nebe (např. nedávno nevídané kroupy), potraviny atd. Proti tomu všemu lze bojovat pouze osobní diskreditací.“

„Už dlouho nás režim nenavštívil. Stačí jim sledovat naše počítače a telefony. Zbytek dělají ‚dobrovolníci‘. Co se týče ostatních vědců, nikdo se našimi tématy nezabývá v plném rozsahu. Je třeba si uvědomit, že to představuje riziko, které je samozřejmě lepší nepodstupovat.“

„Dokud to zvládneme, budeme pracovat. Pokud se však žádný sponzor neobjeví (plané tlachání a plané sliby jsou nejen zbytečné: jsou ztrátou času), nezbude nám nic jiného než vyhlásit porážku, porážku, která patří celému světu a především dětem, které si nezaslouží osud, jímž trpí.“

„…Uvádím některé podrobnosti o naší nadaci Nanodiagnostika (klikněte zde)…“

Pokud můžete, přispějte prosím na životně důležitou práci Dr. Gattiové na výše uvedené webové stránce.

-----------------------------------------------

Zde je můj původní článek o studii Dr. Gattiové o kontaminaci ve vakcínách:

Nebezpečné nanočástice kontaminují mnoho vakcín: průlomová studie

„Plíce“, druhé vydání: „Nanočástice [jsou] velikostí srovnatelné se subbuněčnými strukturami…, což umožňuje jejich snadné začlenění do biologických systémů.“

Studie 44 typů 15 tradičních vakcín vyráběných předními světovými společnostmi z roku 2017 odhalila velmi znepokojivou a dosud nezveřejněnou skutečnost:

Vakcíny jsou silně kontaminovány různými nanočásticemi.

Mnohé částice jsou kovy.

Mluvíme o tradičních vakcínách, jako jsou HPV, chřipka, prasečí chřipka, žloutenka typu B, MMR, DPT, tetanus atd.

Chcete-li začít chápat některé destruktivní účinky kontaminujících nanočástic ve vakcínách, přikládáme průlomovou studii z roku 2017:

Mezinárodní časopis o vakcínách a očkování
Ročník 4, číslo 1
23. ledna 2017
Nová šetření kontroly kvality vakcín: Mikro- a nanokontaminace
Antonietta M Gatti a Stefano Montanari
Studie se strojovým překladem ZDE + v originále ZDE

„Provedené analýzy ukázaly, že ve všech kontrolovaných vzorcích vakcín se nacházejí biokompatibilní a biologicky odolná cizorodá tělesa, která nejsou deklarována výrobci a proti kterým organismus v každém případě reaguje. Toto nové šetření představuje novou kontrolu kvality, která může být přijata pro posouzení bezpečnosti vakcíny. Naše hypotéza je, že tato kontaminace je neúmyslná, protože je pravděpodobně způsobena znečištěnými složkami nebo postupy průmyslových procesů (např. filtrací) používaných při výrobě vakcín…“

Nechávají autoři studie otevřená vrátka pro možnost, že kontaminace je záměrná?

„Množství zjištěných cizích těles a v některých případech i jejich neobvyklé chemické složení nás zmátlo. Zjištěné anorganické částice nejsou ani biokompatibilní, ani biologicky odbouratelné, to znamená, že jsou biovytrvalé a mohou vyvolat účinky, které se mohou projevit buď bezprostředně v blízkosti doby podání injekce, nebo po určité době od podání. Je důležité si uvědomit, že částice (krystaly, nikoliv molekuly) jsou pro organismus cizí tělesa a jako taková se chovají. Konkrétněji řečeno, jejich toxicita je v některých ohledech odlišná od toxicity chemických prvků, které je tvoří, a k této toxicitě se přidává… vyvolávají zánětlivou reakci.“

„Po injekci mohou tyto mikročástice, nanočástice a agregáty zůstat v okolí místa vpichu a vytvářet otoky a granulomy… Mohou být ale také přenášeny krevním oběhem a uniknout jakémukoli pokusu odhadnout, co bude jejich konečným cílem… Jak se stává se všemi cizími tělesy, zejména tak malými, vyvolávají zánětlivou reakci, která je chronická, protože většina těchto částic nemůže být rozložena. Kromě toho protein-korona efekt… v důsledku nano-bio-interakce… může vytvářet organické/anorganické kompozitní částice schopné stimulovat imunitní systém nežádoucím způsobem… Nelze nedodat, že částice velikosti často pozorované ve vakcínách mohou pronikat do buněčných jader a interagovat s DNA…“.

„V některých případech, např. u železa a některých slitin železa, mohou korodovat a produkty koroze působí toxicky na tkáně…“

„Vzhledem ke kontaminaci, kterou jsme pozorovali ve všech vzorcích vakcín pro humánní použití, jsou nežádoucí účinky po podání těchto vakcín možné a věrohodné a mají charakter náhodnosti, protože závisí na tom, kam se kontaminanty dostanou krevním oběhem. Je pouze zřejmé, že podobné množství těchto cizorodých látek může mít závažnější dopad na velmi malé organismy, jako jsou organismy dětí. Jejich přítomnost ve svalech… by mohla silně narušit funkčnost svalů…“.

„Při studiu případů kontaminace životního prostředí způsobené různými zdroji znečištění se setkáváme s částicemi s chemickým složením podobným těm, které jsme našli v analyzovaných vakcínách. Ve většině případů jsou zjištěné kombinace velmi zvláštní, protože nemají žádné technické využití, nelze je nalézt v žádném materiálovém manuálu a vypadají jako výsledek náhodného vzniku, ke kterému dochází například při spalování odpadu. V každém případě, ať už je jejich původ jakýkoli, neměly by být přítomny v žádném injekčním léčivu, natož ve vakcínách, tím spíše v těch určených pro kojence.“

Tato studie z roku 2017 otevírá zcela novou oblast: zkoumání nanočástic ve vakcínách tam, kde se s nimi nepočítalo.

Takové částice nejsou lékem v žádném smyslu slova.

Mnoho právních a vědeckých „odborníků“ tvrdí, že stát má právo nařizovat očkování a vnucovat je obyvatelstvu. Tyto kontaminující nanočástice však nejsou vakcíny ani léky. Jen blázen by hájil právo státu na jejich injekční aplikaci.

Zde je další část studie z roku 2017. Jsou zde uvedeny obchodní názvy vakcín a složení kontaminujících nanočástic. Zhluboka se nadechněte a připoutejte se:

„…ve všech případech [všech 44 vakcín] byla zjištěna další přítomnost anorganických cizích těles mikro-, submikro- a nanometrových rozměrů (od 100 nm do přibližně deseti mikrometrů), jejichž přítomnost nebyla deklarována v příbalových letácích dodávaných v balení výrobku…“.

„…jednotlivé částice, shluky mikročástic a nanočástic (menší než 100 nm) a agregáty… úlomky hliníku, křemíku, hořčíku a titanu; částice železa, chromu, křemíku a vápníku… uspořádané ve shluku a úlomky hliníku a mědi… v agregátu.“

„…částice jsou obklopeny a zapuštěny do biologického substrátu. Ve všech analyzovaných vzorcích jsme identifikovali částice obsahující: Olovo (Typhym, Cervarix, Agrippal S1, Meningitec, Gardasil) nebo nerezovou ocel (Mencevax, Infarix Hexa, Cervarix. Anatetall, Focetria, Agrippal S1, Menveo, Prevenar 13, Meningitec, Vaxigrip, Stamaril Pasteur, Repevax a MMRvaxPro)“.

„…částice wolframu identifikované v kapkách Prevenaru a Infarixu (hliník, wolfram, chlorid vápenatý).“

„…zvláštní zbytky nalezené v přípravcích Repevax (křemík, zlato, stříbro) a Gardasil (zirkonium).“

„Byly také identifikovány některé kovové částice z wolframu nebo nerezové oceli. Byly nalezeny i další částice obsahující zirkonium, hafnium, stroncium a hliník (Vivotif, Meningetec); wolfram, nikl, železo (Priorix, Meningetec); antimon (Menjugate kit); chrom (Meningetec); zlato nebo zlato, zinek (Infarix Hexa, Repevax) nebo platinu, stříbro, vizmut, železo, chrom (MMRvaxPro) nebo olovo, vizmut (Gardasil) nebo cer (Agrippal S1). Jediný wolfram se objevuje v 8/44 vakcínách, zatímco chrom (samostatně nebo ve slitině se železem a niklem) v 25/44 vakcínách. Zkoumání ukázala, že některé částice jsou zapuštěny do biologického substrátu, pravděpodobně proteinů, endo-toxinů a zbytků bakterií. Jakmile se částice dostane do kontaktu s bílkovinnými tekutinami, dochází k nanobiointerakci… a vzniká „proteinová korona“… Nanobiointerakce vytváří sloučeninu větších rozměrů, která není biologicky odbouratelná a může vyvolat nežádoucí účinky, protože ji tělo nerozpozná jako vlastní.“

„…příklady těchto nano-bio interakcí. Lze pozorovat agregáty (stabilní kompozitní útvary) obsahující částice olova v přípravku Meningitec… nerezové oceli (železo, chrom a nikl…) a mědi, zinku a olova v přípravku Cervarix… Podobné agregáty, i když v jiných situacích (pacienti trpící leukémií nebo kryoglobulinémií), již byly v literatuře popsány.“

Určitě jste četli oficiální ujištění, že problémy při výrobě vakcín jsou „vzácné“. Tato prohlášení si můžete zařadit mezi ostatní lékařské lži.

„Chtěl bych heavy metalový sendvič s žitným chlebem, prosím. A můžete mi ho místo na talíři vstříknout injekcí do těla?“

Ze zjištění této studie z roku 2017 vyplývá několik zásadních otázek, které vyžadují odpovědi:

Jsou některé z těchto nanočástic ve vakcínách záměrně?

Vede standardní výrobní proces tradičních vakcín NEVYHNUTELNĚ k nebezpečné a destruktivní nanokontaminaci?

Nové nanotechnologie se již používají k vytvoření několika vakcín – údajně „zlepšují účinnost“. Vakcína RNA COVID-19 je ve skutečnosti nano-typem. Nese s sebou tento výrobní proces nevyhnutelný efekt rozpoutání uragánu kontaminujících nanočástic?

Kolik případů poškození dětského mozku a autismu lze připsat na vrub kontaminaci nanočásticemi?

A konečně, kde se tyto kontaminované vakcíny vyrábějí? Výše uvedená studie se to nepokusila zjistit. Bylo to mimo rámec výzkumu. Je všeobecně známo, že například v případě USA se vakcíny nebo jejich složky v mnoha případech nevyrábějí v tuzemsku. Kam se tím dostává kontrola bezpečnosti? Například v Číně, kde došlo k mnoha farmaceutickým skandálům spojeným s kontaminací výrobků?

Vakcinační establishment neprojevuje sebemenší zájem o zodpovězení těchto otázek. Jsou zaneprázdněni předstíráním, že tyto otázky neexistují.

Důvěřovat establishmentu by bylo sebevražedné.

Překlad: David Formánek

+ VIDEO --------------

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#2 Jánošík 2023-11-19 08:57
Kto neverí informáciám o USA projekte Covid, nech si pozrie iné podobné projekty na nete: Pont Saint Esprit, Sea spray, Midnight climax, Mk ultra, Artichoke, atď atď.
Plus iné zverstvá napojené a produkované západnou mentalitou všemohúcnosťi, ako napríklad Bhopál 1984, Hutuu-Tutsi 1994, Ota Benga, Ishi, alebo len také “bezvýznamné tréningové” bombardovanie Juhoslávie za spoluúčasti vazalských krajín ( byvolov východu ).
Citovat
#1 Jánošík 2023-11-19 08:19
Nerozumiem prečo !!! Prečo po pekelnom cirkuse s kovidových očkovaním sa štáty
V4 nezdružili a nedohodli na výrobe vlastných overených čistých vakcín aspoň na detské choroby pre najmenších. Prečo dovolíme západu aby nás vybíjal ako zvieratá. Prečo sa zúčastňujeme na vojnových a zbraňových hrách a biznise fašistických pohrobkov, ktorých je plná európska komisia a parlament. To sme už tak ohlúpli tým dostatkom, alebo fakt nie sme svojprávny ? Mastia si kapsu na vakcínach, zbraniach, green deale, imigrácii, LGBT a mnohých iných hovadinách a my sa dívame na tú postupujúcu skazu, sme úplne bezmocní a platíme im to. Sme ako buvoli v Afrike.
Žerieme, prežúvame, bučíme a pozeráme sa ako si levy berú naše deti a trhajú ich k spokojnému obedu. Asi si nezaslúžime nič iné, hamba nám.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře