Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Vědecká konference v Petrohradu proti covidové aféře  

20.‒21. října 2021 proběhla v Petrohradu vědecká konference, jejíž první část měla název „Zdravotní a politické zvláštnosti vakcinační prevence covidu-19 v Rusku“. Konference se zúčastnili vědci a zdravotníci nezávislí na světovém fašismu.

Citace z usnesení vědecko-zdravotnické konference:

Konsolidovaný, ale legitimní ODPOR vůči nemorálnímu a transhumanistickému pošlapávání práv a svobod obyvatel Země malou skupinou globalistů, která cynicky využívá jí vyvinutý mechanismus biologického a informačního terorismu, SE MUSÍ opírat o pevný vědecký základ, přesnou argumentaci a názory autoritativních profesionálů. Jedině to nám umožní vyvrátit vymyšlená obvinění, vznesená na naši adresu médii masové dezinformace, a v dostupné formě podat osvětu obyvatelstvu států, které byly podrobeny hybridní intervenci, a mobilizovat a zkorigovat sílu veřejného mínění správným směrem.

  • vedecka-konference-v-petrohradu-proti-covidove-afere

Účastníci konference dospěli k závěrům: 11. března 2020 předseda Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Ghebreyesus jménem WHO vyhlásil pandemii, přestože k tomu neměl kompetenci. Zavedení termínu „pandemie“ nebylo z právního pohledu stanoveno předpisem (reglementováno) a nepředpokládá přijetí dalších zvláštních opatření. Epidemické prahy nebyly překročeny, a epidemie nebyla deklarována. Opatření proti zvýšenému výskytu infekčního onemocnění a úmrtím, které způsobilo, byla a jsou:

1) vědecky nepodložená;

2) převážně chybná, neodpovídající mezinárodní a domácí legislativě jednotlivých zemí;

3) porušováním práv a svobod občanů a ohrožování jejich životů a zdraví.

Fakticky všechno, co se děje pod záminkou existence pandemie a epidemie covid-19 je podvod a šarlatánství v celoplanetárním měřítku. Tyto aktivity podle našeho názoru vyžadují podrobné prošetření mezinárodním trestním soudem ve prospěch budoucích generací.

Masové PCR testování k detekci nakažených SARS-Cov-2 se ukázalo jako nedůvěryhodné a je nevhodným způsobem identifikace infekčních pacientů s covid-19, protože toto onemocnění je způsobeno virem RNA s krátkým řetězcem a naproti tomu metoda PCR testování byla vyvinuta pro viry RNA s dlouhým řetězcem.

Stále rostoucí každodenní PCR testování, neopodstatněně vysoké peněžní příspěvky nemocnicím za identifikaci a léčbu pacientů s covid-19 spolu s manipulacemi se statistikami vytvořily falešný obraz o počtu nemocných a vedou k nesprávným lékařským a administrativním rozhodnutím a též mají za následek činy korupční povahy.

Nekontrolované užívání glukokortikosteroidů již v ambulancích a následně v nemocnicích vede k neodůvodněnému potlačení imunity, což umožňuje infekci proniknout do organismu a vyvolat pneumonii, otravu organismu a smrt. To je nyní příčinou smrti tisíců lidí.

PROHLAŠUJEME, ŽE:

Testování a „vakcinace“ dětí proti koronaviru jsou účastníky konference (i většinou naší společnosti) hodnoceny jako útok na to nejposvátnější, co máme – jako útok na život a zdraví dětí.

Ani jedna vakcína proti covidu-19 neprošla požadovanými fázemi klinických testování k prokázání účinnosti a bezpečnosti jejího používání, a proto nelze hovořit o „preventivní vakcinaci populace“, neboť jde o zločinnost, lež a podvod.

Růst nadměrných úmrtí mezi dospělou populací v roce 2021 je bezprostředně spojen s agresivní a masovou „vakcinací proti covidu-19“.

Jsme přesvědčeni, že skupina osob provádí koordinované destruktivní globální aktivity spojené s porušováním základních konstitučních a mezinárodních práv občanů. Neomezené množství osob je nuceno účastnit se vědecky nepodloženého experimentování s jejich životy a s jejich zdravím. To vše bez plnohodnotného, dobrovolného informovaného souhlasu, a navíc v rozporu s všeobecnými zdravotnickými principy včetně epidemiologických, imunopreventivních a také bez sledování výsledků těchto experimentálních výzkumů. Přitom se široce praktikují různorodé zdravotnické zásahy bez stanovení zpětné vazby k zabezpečení života a zdraví účastníků pokusů. Není prováděno hodnocení komplikací a kontraindikací, nejsou vytvářeny skupiny zvláštní zdravotnické péče k sledování účastníků pokusů.

Covid-19 není zvlášť nebezpečnou infekcí a tento termín byl úmyslně zaveden v rozporu se zákonem do Usnesení vlády Ruské Federace z 31. 1. 2020 č. 66 „O vnesení změn do seznamu nemocí, které představují nebezpečí pro okolí“, kdy v Rusku byli jen 2 „bezpříznakoví“ nositelé této nemoci. Cílem bylo zavést další omezení našich práv a připravit obyvatelstvo na infodemii.

Vyjadřujeme své pobouření nad množstvím (třinácti!) metodických doporučení Ministerstva zdravotnictví RF k léčbě pacientů s covid-19, vypracovaných bez široké a adekvátní analýzy výsledků předchozích doporučení i bez jakýchkoliv směrnic k jejich preventivnímu zaměření. Veškerá imunoprevence je směřována k neodůvodněným nadějím na vyrobení zázračné vakcíny, která narušuje všechny principy epidemiologie, podle nichž je preventivní vakcinace v průběhu rozvinuté epidemiologické exploze kontraindikační, protože vyvolá ADE syndrom. Fakt, že šlo o chybný přístup ministerstva zdravotnictví a „Rospotrebnadzoru“ (úřad na ochranu zdraví spotřebitelů) potvrzuje ztrojnásobení počtu nemocí a zdvojnásobení úmrtnosti ve druhé polovině roku 2021.

Jsme přesvědčeni a prohlašujeme, že právě přirozená imunita, a ne získaná vakcinací, je nejlepší a nejspolehlivější ochranou před akutními respiračními virovými infekcemi, včetně těch způsobených koronaviry. Tvrzení opaku je nejhloupější antivědecká hereze nepodepřená žádnými důkazovými výzkumy.

Strašení obyvatelstva pomocí videohororů a manipulace se statistikami na státních televizních kanálech má zjevně nezdravý a kriminální podtext. Má za cíl za každou cenu nahnat lidi do „vakcinačních“ center.  

Rozkazovačné vládní výzvy jsou provázeny vyděračstvím v podobě krácení dávek, sociálních podpor i odnětím dalších práv. Obyvatelé jsou otevřeně podpláceni všemožnými „loteriemi“, rozdáváním dárků, a dokonce peněžními prémiemi zaměstnavatelům za každého vakcinovaného zaměstnance.

Úmyslná záměna pojmů, vědeckých přístupů, nahrazení vládních a vědeckých rad neprofesionálními štáby, záměrné vytváření chaosu a konfliktních situací, nucení k používání roušek, rukavic, QR kódů, covid pasů a chytrých telefonů jsou součástí mezinárodní zločinnosti. To vše vyžaduje co nejdůkladnější vyšetřování a následné trestní stíhání všech osob, které přestoupily zákon.

KATEGORICKY SE STAVÍME PROTI:

1) používání pojmů „epidemie“ a „pandemie“ úředníky a pracovníky médií, zaměňování pojmů a manipulace s pojmy jako „asymptomatický pacient“, „hrozba onemocnění“, „hrozba dalšího šíření infekce“, „opacity charakteru mléčného skla“, „virus“, „PCR test“, „očkování“ – každý z nich byl do roku 2020 používán jinak než nyní, anebo neměl vůbec žádný zvláštní význam;

2) vydávání normativních právních aktů omezujících naše práva z důvodu „hrozby nemoci“, nahrazujících platné vědecké a právní přístupy;

3) používání masového a neopodstatněného testování lidí neprověřenými testovacími systémy pro diagnostiku covid-19;

4) pokračování v masové smrtonosné „vakcinaci“ proti covid-19;

5) zařazení „preventivního očkování proti covidu-19“ do Národního plánu preventivního očkování;

6) předčasné certifikaci „vakcín proti covidu-19“ na základě údajně úspěšně dokončených klinických studií;

7) segregace lidí podle „vakcinačního“ statusu a zavedení QR kódů (covid pasů),

8) neodůvodněnému převodu žáků a studentů na distanční vzdělávání;

9) nezákonným „lockdownům“ a „karanténám“, jakož i proti stanovení pokut za nedodržení nezákonných a vědecky nepodložených opatření.

VYŽADUJEME:

1) návrat k vědeckým přístupům v oblasti epidemiologie, virologie a imunoprofylaxe;

2) návrat k uplatňování ústavních a mezinárodních práv občanů, která jsou omezena v důsledku hypotetického, a nikoli skutečného ohrožení zdraví, tedy při absenci epidemie, což je trestné;

3) provádět diagnostiku covid-19 ne na základě výsledků PCR testů, ale na základě klinického obrazu pacientů;

4) vzhledem ke značnému počtu postvakcinačních úmrtí a závažných postvakcinačních komplikací zastavit smrtící experiment, dokud nebudou všechny takové případy plně vyšetřeny a nebudou zjištěny příčiny jejich vzniku. Vytvořit databázi evidence a statistických záznamů postvakcinačních komplikací a úmrtí v důsledku očkování jakýmikoli imunobiologickými přípravky a svěřit její správu občanské organizaci nezávislé na vládě a farmaceutických společnostech (pozn. ne však Sorosovým neziskovkám);

5) zastavit ve Státní Dumě RF projednávání návrhu zákona o zavedení „preventivního očkování proti covid-19“ do Národního kalendáře preventivních očkování (do čl. 9 federálního zákona „O imunoprofylaxi infekčních nemocí“ z 17. 9. 1998 N. 157-FZ) dokud nebude ukončena široká diskuze o této otázce za účasti nezávislých vědců a lékařů.

6) neudělovat předčasně certifikát žádným experimentálním lékům (tzv. vakcínám proti covidu-19) až do zveřejnění výsledků klinických studií, jejich podrobného ověření a následné komplexní veřejné diskuse;

7) převést funkce epidemiologické služby „Rospotrebnadzoru“ na Ministerstvo zdravotnictví RF.

8) odvolat vládu Ruské federace pro její neschopnost odstranit paniku a odborně organizovat práci systému zdravotní péče. To již vedlo k nadměrné úmrtnosti na „necovidová“ onemocnění, a to už stovek tisíc našich spoluobčanů;

9) zahájit trestní stíhání osob vinných za šíření poplašných zpráv a vytváření paniky záměnou pojmů, užitím desinformací a záměrně chybnými rozhodnutími, která způsobila nadměrný vzrůst další úmrtnosti obyvatelstva.

ÚČASTNÍCI KONFERENCE ROZHODLI:

1) Obrátit se na Radu bezpečnosti RF, Federální službu bezpečnosti RF, Vyšetřovací výbor, Generální prokuraturu RF, Ministerstvo zahraničních věcí RF s požadavkem zahájit mezinárodní vyšetřování celosvětové covidové aféry na úrovni Rady bezpečnosti OSN mezinárodní, identifikovat její organizátory a podporovatele, přitáhnout vinné osoby k trestní odpovědnosti za zločiny proti lidskosti.

2) Obrátit se na prezidenta a vládu RF s požadavkem na zrušení všech nezákonných normativně právních aktů „Rospotrebnadzoru“ RF i guvernérů, které omezují osobní nezcizitelná a další ústavní práva ruských občanů (povinná vakcinace, QR kódy, testování, karanténa atd.)

3) Zveřejnit k veřejné diskuzi a zaslat toto usnesení všem orgánům všech složek státní správy Ruské federace.

Účastníci konference

doktor lékařských věd, Prof. Pavel Andrejevič Vorobjev

doktor lékařských věd, Prof. Alexandr Alexejevič Reďko

doktor lékařských věd, Prof. Vladislav Anatolijevič Šafalinov

doktor lékařských věd, Prof. Igor Alexejevič Gundarov

doktor lékařských věd, Prof. Denis Viktorovič Ivanov

doktorka lékařských věd, Prof. Galina Borisovna Kirilličeva

doktor lékařských věd, Prof., člen Ruské akademie věd, Jurij Vladimirovič Lobzin

doktor ekonomických věd, Prof. Valentin Jurijevič Katasonov

doktorka biologických věd, kandidátka pedagogických věd, Irina Vladimirovna Ermaková

kandidátka lékařských věd, Irina Viktorovna Žužgová

kandidát lékařských věd, Doc. Sergej Anatolievič Anufriev

kandidát právních věd, Anna Viktorovna Schwabauer

odborník Ruské akademie věd, Alexandr Vladimirovič Saverskij

právnička Natalia Ivanovna Nováková

lékařka-terapeutka Sofia Alexandrovna Naumenko

politolog, kandidát na prezidenta Bulharska, Plamen Paskov

podnikatelka Dina Sergejevna Gibson

podnikatel Dmitrij Vjačeslavovič Kazakov

vedoucí Komise pro ochranu dětí před destruktivními vlivy při Roskomnadzoru RF Andrej Borisovič Cyganov

vedoucí občanské organizace „Svaz pravoslavných věřících“ Anatolij Arturovič Arťuch

ombudsmanka pro ochranu rodiny v Petrohradě a dané oblasti Olga Nikolajevna Baranec

ochránce práv, koordinátor hnutí „Stopvakcinacismu“ Denis Alexejevič Šuľga

Video: https://www.brighteon.com/d04029df-de42-4dec-b4c3-4a87507cb599

Резолюция конференции: Медицинские и политические особенности вакцинопрофилактики от C0VID-19 в России | ПравдаИнформ

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře