Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Petice proti neveřejným a tajným spolkům, vyvolávajícím válečné konflikty

Hodnocení uživatelů:  / 18
NejhoršíNejlepší 

Vážený pan

Jan Hamáček,

předseda Poslanecké sněmovny PČR

Praha

V Praze dne 6.3. 2015

Vážený pane předsedo,

v souladu s čl. 18 Listiny základních práv a svobod a petičním zákonem se na Vás obracíme s návrhy a žádostí o vyjádření k dále uvedeným skutečnostem.

  • petice-proti-neverejnym-a-tajnym-spolkum-vyvolavajicim-mezinarodni-valecne-konflikty

I.

Verbální konflikty mezi panem Jaroslavem Foldynou, poslancem ČSSD, a panem Karlem Schwarzenbergem, poslancem TOP 09, probíhají již několik let. Bombardování Srbska a uznání Kosova vládou ČR byla témata, jejímiž spory mezi jmenovanými vrcholily. Poslanec K. Schwarzenberg se hájil tím, že hlasoval vTrilaterární komisi proti bombardování Srbska, jak v Poslanecké sněmovně zcela otevřeně prohlásil.

Pro nás však je mnohem podstatnější otázkou, nikoliv jak pan K. Schwarzenberg hlasoval, ale zda Trilaterální komise je z hlediska mezinárodního práva oním orgánem, který rozhoduje svým hlasováním o otázkách války a míru. Podle Charty OSN nikoliv! Tímto orgánem, zejména v souladu s kapitolou VII, článkem 39, je výlučně Rada bezpečnosti OSN, která „určí, zda došlo k ohrožení míru, porušení míru nebo útočnému činu, a doporučí nebo rozhodne, jaká opatření budou učiněna podle článku 41 a 42, aby byl udržen nebo obnoven mezinárodní mír a bezpečnost."

Z dikce tohoto článku Charty OSN jasně vyplývá, že v mezinárodních procesech, v nichž se rozhoduje o otázkách války a míru, nemá Trilaterální komise (TK) hrát žádnou, zvláště pak ne rozhodovací úlohu. Je však faktem, pokud je pravda, co nám sdělil pan K. Schwarzenberg, že TK o bombardování Srbska hlasovala a rozhodla o bombardování a k bombardování došlo. TK si tak fakticky přisvojila kompetence a pravomoci RB OSN, rozhodla a NATO poté bombardovalo Srbsko.

TK tak rozhodla, aniž by tak rozhodnout mohla, i místo příslušných ústavních orgánů jednotlivých států, které jsou příslušné přijímat rozhodnutí o vyhlášení válečného stavu. Samozřejmě jde jen o státy, které se války proti Srbsku zúčastnily.

Pokud má být zachováno mezinárodní právo, řád a pořádek, nelze napříště dovolit, jakémukoliv subjektu, ať si již říká jakkoliv, kromě Rady bezpečnosti OSN, aby rozhodoval o otázkách války a míru. Pokud nebudeme na uvedeném trvat, pokud nebudeme vyvozovat i mezinárodní sankce, když nějaká organizace si bude usurpovat postavení RB OSN, pak dojde k postupné destrukci mezinárodního práva a svět se ponoří do chaosu, násilí a válek bez konce. Jednotlivé státy nadto v takovémto bezprávním systému ztrácejí svou svrchovanost a dostávají se do plné podřízenosti nelegální organizace, jež ani není subjektem mezinárodního práva. Ústavní orgány státu, i ČR, fakticky ztrácejí své kompetence a pravomoci. Nejdůležitější rozhodnutí se přijímají mimo ně, bez nich a samozřejmě i proti zájmům, jež reprezentují. Státy se tak postupně stávají slupkou bez obsahu

II.

Proto klademe otázku, co ČR proti uvedeným snahám, a zvláště pak proti zcela konkrétním krokům, jež jsme výše uvedli, směřujícím proti mezinárodnímu právu a měnícím stávající řád a pořádek ve válečné akce i s využitím munice s ochuzeným uranem, kazetových bomb, jejichž důsledkem byly více než dva tisíce mrtvých, tisíce raněných a škody snad až 100 miliard dolarů, jak tomu bylo např. v agresi proti Srbsku, hodlá činit do budoucnosti a jak se dodatečně vypořádá i s agresí proti Srbsku?

Pakliže Trilaterální komise je subjektem bez jakékoliv rozhodovací pravomoci v oblasti mezinárodního práva, jak vyplývá z uvedeného, a přesto do rozhodování o otázkách války a

míru vkračuje, pak její činnost není legální, ale jak jsme přesvědčení je přímo v rozporu s mezinárodním právem a svými aktivitami jej silně destabilizuje.

Jednotlivci, kteří se jednání TK zúčastní, hlasují i o válce, pak sami, každý sám o sobě a současně všichni společně, vědomě porušují principy i normy nejen mezinárodního práva, ale také právního řádu jiných států, tedy i státu, jehož jsou občany.

III.

Pan Karel Schwarzenberg se na zasedání poslanecké sněmovny k účasti na jednání TK přiznal. Doznal, že hlasoval proti válce se Srbskem, ale pokud víme, tak neučinil nic dalšího, aby proti prohlašované válce proti Srbsku jinak osobně vystoupil, či na protest opustil jednání. Nese tedy i on odpovědnost za válku proti Srbsku již tím, že se jednání TK zúčastnil.

1) V souvislosti s uvedeným vzniká otázka, jaké důsledky Poslanecká sněmovna PČR vyvodí proti K. Schwarzenbergovi za jeho účast na jednání TK a na jejím rozhodování? Svým jednáním porušil řadu právních norem, jsme o tom přesvědčeni, jak mezinárodního, tak našeho vnitřního práva.

2) Může vůbec pan Karel Schwarzenberg, který sliboval věrnost ČR a zachovávat Ústavu a zákony, vzhledem k výše uvedenému, dále vykonávat funkci poslance a předsedy zahraničního výboru PS PČR?

IV.

1) Podle uvedeného má TK dosud velkou faktickou moc. TK zřejmě podporuje své členy, čestné členy i ty, kteří se zúčastňují jejích jednání. Nepodpořila TK Karla Schwarzenberga v jeho kandidatuře v prezidentských volbách v roce 2013? Pokud ano, a řada nepřímých důkazů to potvrzuje, šlo o zasahování do našich vnitřních záležitostí. Nesouvisí útoky na prezidenta M. Zemana, jejichž cílem je pravděpodobně uvolnění prezidentského stolce, s trvajícím zájmem TK, aby prezidentem republiky se následně stal K. Schwarzenberg?

2) Nelze dát do souvislosti volání K. Schwarzenberga po dodávkách zbraní Ukrajině, po zpřísňování sankcí vůči Rusku a tvrdému postupu vůči němu s jeho činností v TK nebo v jiném obdobném subjektu?

3)

a) Zcela zásadní otázkou je, vztahuje se i na další občany ČR, zda člen TK nebo ten, kdo se jejího jednání zúčastňuje, může zastávat funkci ústavního činitele ČR?

b) Stejnou otázku klademe, pokud jde o členy nebo hostující členy dalších mezinárodních uskupení jako je Bilderberg nebo další podobné subjekty, které se snaží zasahovat do světového dění, aniž by k tomu měly právo, a do nichž jejich členové nejsou voleni nebo vysílání jako zástupci svrchovaných států, tedy i ČR, ale jejichž členství vzniká zásadně zcela jinak. Podle informací, které máme, zásadně zcela nedemokratickým způsobem.

V.

Pokud rozhodují o světě a jeho dění, válkách a míru takové subjekty jako je např. Trilaterární komise a Bilderberg, pak zásadně máme dvě možnosti:

1) Potvrdit tento stav a nepředstírat, že v uvedených oblastech rozhoduje Organizace spojených národů s Radou bezpečnosti, nepředstírat, že příslušné ústavní orgány jednotlivých států přijímají rozhodnutí o zásadních otázkách životu států, zejména pak o míru či válce. Následné reakce na takového prohlášení ve světě však mohou být nepředvídatelné.

2) Odmítnout uvedené praktiky TK a dalších obdobných subjektů a obnovit panství práva v mezinárodních vztazích i ve vnitřním životě jednotlivých států tak, aby OSN mohla bez uvedených překážek plnit své funkce, aby mezinárodní právo a jeho zásady plně platily a byly neomezeně aplikovány, aby ústavy a právní řády jednotlivých států upravovaly život jednoho každého státu a vylučovaly zasahování jakoukoliv nijak neoprávněnou jinou mocí do jejich vnitřních záležitostí.

VI.

Vážený pane předsedo, velmi nám vadilo a vadí, že již před měsíci pan K. Schwarzenberg informoval poslaneckou sněmovnu i naši veřejnost, že o bombardování Srbska, a tedy válce, přesněji o agresi proti Srbsku, rozhodla TK a dosud nikdo z poslanců, orgánů sněmovny, z politiků či veřejnosti, alespoň pokud jsme informováni, nepožádal o vysvětlení tohoto prohlášení, které jasně ukázalo, že Rada bezpečnosti OSN je určitými mezinárodními silami odstavována na vedlejší kolej. Proto tak činíme alespoň my.

Považujeme-li se za hodnotovou společnost, pak si samozřejmě nemůžeme lhát, nemůžeme ani předstírat, že mise, které v nedávných letech proběhly na několika místech ve světě s katastrofálními důsledky pro miliony lidí, nejsou ve skutečnosti agresemi. Naše civilizace nemůže stát na lžích, klamání, předstírání, na neoprávněném násilí, na dělení národů na vyvolené a ty ostatní, na lidi, kteří jsou více lidmi a jiní pak zase méně, na velkém bohatství malé skupiny lidí a chudobě miliard. Naše civilizace musí být založena na spravedlnosti, míru, spolupráci a solidaritě. Nikoliv na pracném, lopotném a falešném pokusu o vytváření obrazu nepřítele, zbrojení a příprav na válku. Ti, kdo tak činí, mohou zavléct svět do zničující jaderné války. Mír je život, válka smrt! Může, vážený pane předsedo, poslanecká sněmovna odsoudit válečné přípravy, ať již mají jakoukoliv formu, a vyslovit se pro mír?

Děkujeme Vám za jednoznačné, konkrétní a plné odpovědi na vznesené otázky, samozřejmě budeme vděční i za poučení o předmětné problematice, zejména z oblasti jak mezinárodního, tak i vnitřního českého práva.

Mnohé z uvedeného je delší dobu velmi rozporně diskutováno s výsledky často naprosto odlišnými a nadto nikoliv autoritativními. Vaše odpovědi proto budou mít značně širší význam, než na první pohled se komukoliv může zdát.

S úctou

Ing. Pavel Rejf, CSc. JUDr. Ogňan Tuleškov

Na vědomí: Prezidentská kancelář, Praha - Hrad

www.ceskenarodnilisty.cz , http://www.conematevedet.cz/Index.htm ,

https://www.facebook.com/pages/%C4%8Cesk%C3%A9-n%C3%A1rodn%C3%AD-listy/490810227709170

Facebook komentáře