Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Vykukové české ufologie aneb badatelská romantika v armádě a státní správě část 3.

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

  • mimozemstane1
Co se s XXXXX stalo po zrušení StB? Nic. Některé správy se přejmenovaly a mnozí jejich příslušníci, kteří byli nositeli státního tajemství, zůstali na svých místech.

V roce 2009 jsem z projektu Záře odešla. Stalo se tak nedlouho po mém jmenování druhým zástupcem vedoucího projektu (po Miškovském), v souvislosti s čímž mi byl odhalen překvapivý fakt.

Na jaře 2009 se konala schůzka užšího vedení, neboli sešli jsme se XXXXX, Miškovský a já v restauraci Sphinx v centru Prahy. Během schůzky XXXXX najednou vytáhl z kapsy služební průkaz zaměstnance civilní rozvědky a vložil mi do ruky dva nadvakrát přeložené archy papíru. Sdělil, že Záře pracuje i na případech, o nichž nelze informovat řadové členy projektu. Miškovský nebyl ničím překvapen, o všem věděl. První z dokumentů byl přepisem dopisu, který do projektu Záře dorazil v roce 2006. Až do oné schůzky jsem o jeho existenci skutečně neměla tušení. Jednalo se o dopis od vojáka, před nímž se jistý generál ČSLA v roce 1989 zmínil o sovětských důstojnících, kteří údajně seznamovali vybrané příslušníky našeho vojenského letectva s jistými záležitostmi týkajícími se UFO. Druhý list byl zpravodajskou analýzou (či její částí) tohoto dopisu. Dle užitého jazyka a stylu soudím, že analýzu mohl zpracovat sám XXXXX. Předpokládám, že vedoucí Záře jednal v souladu se svými nařízeními, když mi tyto dokumenty předával. Žádné pokyny ve smyslu příkazů ani zákazů ohledně těchto materiálů nikdy neudělil, nevyžadoval je zpět, nezmínil se, kam se podobné materiály odevzdávají, na mé písemné otázky nereaguje a při osobním kontaktu mne již nepoznává. Vzhledem k těmto okolnostem i vzhledem k tomu, že dokumenty nenesou žádné zvláštní označení, jsem přesvědčena, že jejich obsah není tajný ani aktuální a že jejich zveřejněním nemůže být způsobena újma žádné osobě ani instituci.

http://w4xt.sweb.cz/sec5.jpg

http://w4xt.sweb.cz/sec6.jpg

http://w4xt.sweb.cz/sec7.jpg

Předchozí dokumenty dokládají, že do Záře přicházejí dopisy, o nichž se většina jejích členů, natož pak širší veřejnost, nic nedozví.  Máme zde dopis, který byl zřejmě vedením projektu Záře zpravodajsky zpracován. Výstupní zpráva o něm patrně byla předána prezidentovi republiky a vládě. Je-li tohle možné, pak asi projekt Záře není tím, za co se vydává. Jako bývalého člena Záře se mě tyto skutečnosti hluboce dotýkají a nesmírně mě pobuřují. Vnímám je jako dlouhodobé programové zneužívání členů projektu, kteří o ničem nevědí. Vnímám je jako podvod na tisících lidí, kteří se s důvěrou na projekt obracejí, aniž by cokoliv tušili o této hře. Považuji za krajně nevkusné a nemravné i to, aby tito lidé byli prakticky vyslýcháni bývalým příslušníkem StB.

Později jsem se Miškovského dotázala, kdo další v Záři byl o tomto dopise informován. Odpověděl, že delší dobu o něm ví i vojenský redaktor Jan Zeman a bývalý zástupce vedoucího Petr Dědič. V tomto výčtu však minimálně ještě jedna osoba chybí. Na podzim roku 2008 přivedl XXXXX do Záře ne příliš sympatického, ne příliš bystrého pana F. D. Na zářijové schůzce v restauraci poblíž Karlova mostu jej přítomným členům představil jako svého kolegu z práce a nového člena projektu Záře. V následujících měsících bylo zajímavé sledovat, jak vedoucí projektu kolem tohoto nadřazeně se projevujícího mladíka servilně poskakuje a podporuje jej v jeho nemístných výpadech proti dlouholetým členům. Dnes je zřejmé, že F. D. je dalším zaměstnancem civilní rozvědky dosazeným do projektu Záře. A opět díky archivu objevujeme pozoruhodné souvislosti. Jak je možné, že jméno F. D., do roku 2008 řadovým členům Záře naprosto neznámé, nacházíme již na dokumentech z roku 2004 a dokonce mu byly svěřovány vyplněné formuláře od svědků pozorování?

http://w4xt.sweb.cz/sec8.jpg

Po mém odchodu ze Záře jsem byla vyzvána, abych vrátila archiv z let 1990-1992, který jsem měla stále u sebe a jehož nemalou část jsem pro Záři převedla do digitální podoby. Oznámila jsem, že archiv odevzdám pouze výměnou za podivné zápisky pořízené panem XXXXX o mé osobě. Tyto zápisky mám dnes již u sebe. Podmínka z mé strany však tenkrát značně rozdráždila nejmenovanou pětici členů projektu. Na společném e-mailu Záře, k němuž jsem v té době neměla již přístup, se začali zabývat tím, jak s problémem naložit. Jeden z nich, který prý zná výborného právníka, navrhl podat žalobu kvůli nevrácení archivu, prý si pak rozmyslím, budu-li chtít archiv vyměnit za zápisky. Jiný pro mou „trestnou činnost“ dokonce vyhledal i příslušný paragraf. Čtěte jej, prosím, pozorně. Našel-li paragraf správně, potvrzuje jím totiž, že archiv projektu Záře souvisí s výkonem veřejné (tedy i státní) správy nebo s výkonem povolání:

„§178 Neoprávněné nakládání s osobními údaji
Kdo, byť z nedbalosti, neoprávněně sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné správy, bude potrestán odnětím svobody na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
Stejně bude potrestán, kdo osobní údaje o jiném získané v souvislosti s výkonem povolání, zaměstnání nebo funkce, byť i z nedbalosti, sdělí nebo zpřístupní, a tím poruší právním předpisem stanovenou povinnost mlčenlivosti.
Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se údaj týká,
b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 porušením povinností vyplývajících z jeho povolání, zaměstnání nebo funkce.
Samozřejmě, že by to padlo na Simonu, ale Záře by z toho měla pěknou ostudu a ochota nám vyplnit dotazník, by určitě poklesla. Ona je na ten paragraf vlastně už teď, protože si to neoprávněně přisvojila, ale dokud to nikomu neukázala a lidi z dotazníků to nevědí, tak se ještě nestal průšvih. …Doufejme, že k žádnému průšvihu nedojde (i když vlastně už došlo tím, že to nemá Záře, ale Simona), ale s tím právníkem se určitě poraď “, dodává nejmenovaný člen nejmenované pětice.

Závěrem děkuji těm členům projektu Záře, kteří mě o dění ve skupině nadále informují a relevantní diskuze, jako byla tato, přeposílají na můj mail.

Naši rozvědčíci jsou mravně uvědomělí lidé jednající v souladu s etickým kodexem: http://www.uzsi.cz/cz/eticky-kodex.html.

Můžete spát klidně.

10.1.2012

Simona Šmídová

Seznam použitých citací:

* LIŠKA V.; LENK L. a kolektiv. 1993. UFO i nad Čechami a Slovenskem: Projekt „Záře“. Praha. Bohemia. 96 s.
*LENK, L. Úvodník. A report [online]. 2002, č. 2, str. 1. Dostupné z WWW: .

Další zdroje:
* Archiv bezpečnostních složek Praha. Spis č. 2834, str. 131.

Více zde: http://www.exopolitika.cz/news/vykukove-ceske-ufologie-aneb-badatelska-romantika-v-armade-a-statni-sprave-cast-3-/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.exopolitika.cz%2Fnews%2Fvykukove-ceske-ufologie-aneb-badatelska-romantika-v-armade-a-statni-sprave-cast-3-%2F

 

Podpořte CFP QR Kód ŽLUTÁ oranžová

 

Facebook komentáře