Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Projev na Malostranském náměstí: podpora Donaldu Trumpovi

Někteří kritici již dlouho nepraktikované domácí politiky Spojených států amerických používají termín „izolacionismus“.

A to je přesně to, k čemu by se Spojené státy měly konečně opět uchýlit, protože se vlastně jedná o normální stav, ve kterém by členové mezinárodního společenství měli setrvávat. Stav respektu k druhým.

Princip nevměšování by měl být posvátný. Zná ho kodifikované mezinárodní právo, ale nezná ho ono v současné době panující právo džungle, právo silnějšího, které je praktikováno z poza atlantického oceánu téměř po celém světě.

Nejvíce bující vojenská síla, by neměla být používána k tomu, plnit sny o světovládě nadnárodních bankéřů a jejich místních lokajů – seny o jednom trhu, jednom svět s jednou globální vládou. Že není možné, a to by přineslo hodně utrpení.

 • projev-na-malostranskem-namesti-podpora-donaldu-trumpovi

Amerika a její obyvatelé, ať už těch pár zbylých původních, nebo ti přivandrovalí, byly a jsou od jisté doby používány, jako nástroj právě oněch mezinárodních bankéřů pro jejich šílený plán dobýt a ovládnout celý svět.

Synové osadníků, kolonizátoři, kteří si podmanili severoamerický kontinent, byli posléze donuceni, proniknout do mnoha cizích zemí po celém světě, a vést tam nerovné a nečestné války všemi jim dostupnými prostředky, (včetně jaderných zbraní).

Tyto války uvalili na rozmanité světové národy a dokonce na celé kontinenty právě tito chamtivý a nenasytní nadnárodní bankéři, kteří si již v roce 1913 podmanili Spojené státy, a ovládají je až do dnes.

Proto si od té doby dosazují své prezidenty, kteří lžou svým lidem a svým voličům!

Woodrow Wilson se znovu ucházel o prezidentské křeslo v roce 1916 s pompézním sloganem “He Kept Us out of War”, neboli držel nás z války.

Skóre první světové války: více než 116 tisíc mrtvých amerických vojáků. V prosinci o rok později vypověděl kongres SSA válku i nám!

V roce 1940, Franklin Roosevelt dohnal svou ztrátu volebních preferencí podobným sloganem „keeping America out of the war“, neboli Udržet Ameriku mimo válku.

Skóre druhé světové války: více než 405 tisíc mrtvých amerických vojáků.

Ve finále – to znamená, že jakmile byli znovuzvoleni, oba prezidenti zatáhli USA do první, respektive  druhé světové války.

Jinými slovy – lhali svému lidu, lidu Spojených států. Oklamali své voliče ve prospěch malé skupinky válečných kořistníků. Nadnárodních bankéřů.

Nyní nastal čas toto zlo zastavit! Z toho, co svět zažil během těch strašných časů, kdy byl tak či onak u moci Clinton-klan, válka a ničení byly na pořadu dne. To samo o sobě by mělo být dostačujícím varováním pro amerického voliče, aby bylo zabráněno další eskalaci násilí, v již tak kritické situaci, která panuje na mezinárodní scéně. Každý ví, proč je jedna ze současných kandidátů na křeslo v Bílém domě přezdívána „Killary“!

Nyní je možná příležitost pro volbu, a tato volba je jasná. Zatímco to je všeobecně známo, čeho jsou Clintonovi schopni, druhý favorit na prezidentský úřad, Donald Trump, jehož první manželka Ivana je mimochodem původem Češka, zatím nevedl žádnou válku. Ne proti Jugoslávii, ne proti Libyi. Jeho rejstřík obětí je prozatím čistý.

Nikdo nechce vidět, jak se Spojené státy promění v jadernou válečnou mašinérii. Volba je jasná. Jedna z kandidátů již války vedla, druhý nikoliv.

Chceme s tímto světem skoncovat? Nemají snad Američané dost svých vlastních problémů, které by měli řešit?

Pro koho americký válečný průmysl na steroidech vlastně dobrý? Pro nadnárodní Bankéře? Pro surovinovou lobby? Jsou snad banky v demokracii voliči? Je snad lobby, či vojenskoprůmyslový komplex voličem? Žijeme v demokracii, nebo v tyranii?

Je to věc mírumilovných občanů, upomenout se ctnostných myšlenek a zásad vdechnutých do ústavy SSA otci zakladateli.

Americký prezident George Washington ve svém projevu na rozloučenou, roku 1796, výslovně vyhlásil politiku amerického non-intervencionismu:

„Velké pravidlo chování pro nás, co se týče cizích národů, je dbát při rozšiřování našich obchodních vztahů s nimi na to, udržet politická propojení na minimu. Evropa má soubor základních zájmů, které s námi nemají žádnou nebo velmi vzdálenou vazbu. Zaplétá se do mnoha kontroverzních pletek, do kterých nám nic není. Z tohoto důvodu by bylo nerozumné nechat se vtáhnout nějakými umělými vazbami, do vrtkavosti její politiky, do kombinací a kolizí jejích přátelství nebo nepřátelství.“

Třetí President SSA, Thomas Jefferson rozšířil Washingtonovy představy o zahraniční politice ve svém inauguračním projevu: „základní principy naší vlády jsou (…) mír, obchod a poctivé přátelství se všemi národy, – zaplétání se do spojenectví s žádným.“

Půl století po vyhlášení nezávislosti, to byly děti otců zakladatelů, které pokračovaly ve šlépějích svých předků ve vytyčeném směru své mladé země: „Amerika nejde do zahraničí při hledání nestvůr, které mají být zničeny“ řekl John Quincy Adams, šestý prezident, syn Johna Adams, druhého prezidenta SSA).

Takže po krátké připomínce na dědictví otců zakladatelů SSA, je nyní zřejmé, že nadcházející volby jsou o americké nezávislosti. Americká nezávislost je ohrožena jakýmisi neviditelnými, nedefinovatelnými zahraničními, či nadnárodními strukturami, které vykonávají svou nezměrnou moc prostřednictvím bank a finančních instrumentů.

Americká nezávislost je opět v sázce. Americká nezávislost byla dávno zrazena, protože kontrolu nad svobodou SSA převzal onen proslulý vojensko-průmyslový komplex.

Vzpomeňte si na projev na rozloučenou prezidenta Eisenhowera v roce 1961:

We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together.”

„V poradních výborech vlády, se musíme ostříhat proniknutí neoprávněného vlivu, vojensko-průmyslového komplexu, ať už vyžádaného, či nevyžádaného. Potenciál pro katastrofální vzestup této nemístné moci existuje a bude přetrvávat nadále. Nikdy nesmíme dopustit, aby tlak tohoto spojení ohrozil naše svobody nebo demokratické procesy. Neměli bychom brát nic jako samozřejmost. Pouze pozorné a dobře informované občanstvo může správně nasměrovat tuto obrovskou průmyslovou a vojenskou mašinerii prostřednictvím našich mírových metod a cílů tak, aby bezpečnost a svoboda mohla vzkvétat pospolu.“

Byl to již zmiňovaný prezident Woodrow Wilson, který ve své knize „Nové svobody“ (The new freedom)přiznal přítomnost stínové nadstavby, vládnoucí lidu SSA:

They know that there is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they had better not speak above their breath when they speak in condemnation of it.”

„… Všechny naše aktivity jsou v rukou několika málo lidí, kteří, i když by jejich činnost byla upřímná a určená pro veřejný zájem, jsou zákonitě soustředěny jen na velké podniky, v nichž zapojeny jsou jejich vlastní peníze, a tím, právě z důvodu jejich vlastního omezení, zmrazují a omezují a ničí skutečnou ekonomickou svobodu. Stali jsme se jednou z nejhůře vedených, jednou z nejvíce kontrolovaných a ovládaných vlád v civilizovaném světě-Jsme již nikoliv vládou svobodného názoru, nikoliv vládou z přesvědčení, a volby většiny, ale vládou, dle mínění a nátlaku malé skupiny dominantních lidí.“ (…) „Od té doby, co jsem vstoupil do politiky, mi byly názory lidí  svěřovány hlavně soukromě. Někteří z největších mužů ve Spojených státech, v oblasti obchodu a výroby se bojí někoho, bojí se něčeho. Vědí, že někde existuje moc, natolik organizovaná, natolik subtilní, natolik ostražitá, natolik propojená, natolik úplná, a natolik všudypřítomná, že raději mluvili jen šeptem, když o ní hovořili s opovržením. „

Zatímco takzvaná Killary nám všem ukázala, čeho je schopna, je zapotřebí silného muže,  odolat tlakům a pokušením probíhajícího mezinárodního spiknutí, který má za cíl naprostou nadvládu a vytvoření vlády jednoho světa, a zavedení tyranie nového světového pořádku.

Ať už je to, jak to chce – nepředstavuje to důvod začít další světovou válku.

Albert Einstein řekl: „Nevím, s jakými zbraněmi bude vedena III. Světová válka, ale IV. světová válka se bude bojovat s klacky a kameny.“ Nyní je volba na vás, vážení osadníci nového světa, občané a voliči SSA.

Projev na Malostranském náměstí. Trump for President, naděje pro svět i USA ,
stop „Killary“ Clinton, Praha, sobota 24/09/2016

english:

Some critics use the term “isolationism” but that is what USA should finally resort to, because it is the normal state, in which the members of the international community should remain. The state of respect for another one. The principle of non-intervention should be sacred.

The most burgeoning military power should not be used to realize the bankers’ dream – one world with one global government. It is not feasible and it would bring about a lot of suffering.

So far, the USA and has been used as the instrument for the plot of the international bankers to conquer the world. The sons of the settlers, the colonizers who have sub done the North American continent have been to many countries to wage wars, which have been brought upon the entire nations and entire continents by the greedy bankers. In the past, they have been lied to – by their very presidents!

Woodrow Wilson ran for president in the year 1916 with the pompous slogan “He Kept Us out of War”. Score of the World War One: over 116,000 dead American soldiers.

In 1940, Franklin Roosevelt caught up on his loss of preferences by a similar slogan „keeping America out of the war“. Score of the World War Two: over 405,000 dead American soldiers.

In the end – that is, once re-elected, both have dragged the USA into the first and the Second World War, respectively. In other words – they lied to the people of the United States. They have deceived their voters.

Now it is time to stop this! From what the world has seen during the dire times when the Clinton-Clan was in power in one way or another, war and destruction was on the agenda. That alone should be the warning to the American voter, to avoid a further escalation of the already critical situation in the international arena. Everyone knows why there is the nickname Killary!

There is a choice, and that choice is clear. While it is well known, what the Clintons are capable of, the other presidential candidate, Donald Trump, whose first wife Ivana is Czech, has not waged any war. Not against Yugoslavia, not against Libya. His international body count record is clear.

Nobody wants to see the USA to turn into a nuclear war machine. The odds are fair. One candidate has waged wars already and the other one has not.

Do we want to have this world done with? Are there not enough domestic issues for the Americans to resolve or not?

Who is the US war industry good for? The bankers? The resource lobby? Do banks have a vote? Does resource lobby have a vote? No! It is up to the peace-loving citizens to remember the virtues of the ideas and principles endowed into the constitution by the founding fathers.

President George Washington‚s Farewell Address of 1796 explicitly announced the policy of American non-interventionism:

“The great rule of conduct for us, in regard to foreign nations, is in extending our commercial relations, to have with them as little political connection as possible. Europe has a set of primary interests, which to us have none, or a very remote relation. Hence, she must be engaged in frequent controversies the causes of which are essentially foreign to our concerns. Hence, therefore, it must be unwise in us to implicate ourselves, by artificial ties, in the ordinary vicissitudes of her politics, or the ordinary combinations and collisions of her friendships or enmities.”

President Thomas Jefferson extended Washington’s ideas about foreign policy in his inaugural address: „essential principles of our government“ is that of „peace, commerce, and honest friendship with all nations, entangling alliances with none.“

Half a century after the declaration of independence, the children of the founding fathers have set forth the direction of their country: “America goes not abroad in search of monsters to destroy” (John Quincy Adams, the sixth president of the USA, son of John Adams, the second president of the USA).

So, after remembering the legacy of the founding fathers, it becomes clear. The vote is about America’s independence. America’s independence is being jeopardized by some unseen undefined foreign supranational structures, exercising their power through banks and finance.

America’s independence is at stake again. America’s independence has been forsaken, since the famous military industrial complex has taken over.

Remember the fare well speech of President Eisenhower in 1961:

In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together.”

It was President Woodrow Wilson, who in his book „THE NEW FREEDOM“ acknowledged the presence of a shadow super-structure ruling over the people in the USA:

…all our activities are in the hands of a few men who, even if their action be honest and intended for the public interest, are necessarily concentrated upon the great undertakings in which their own money is involved and who necessarily, by very reason of their own limitations, chill and check and destroy genuine economic freedom.” (…) “we have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated, governments in the civilized world—no longer a government by free opinion, no longer a government by conviction and the vote of the majority, but a government by the opinion and the duress of small groups of dominant men.” (…)

“Since I entered politics, I have chiefly had men’s views confided to me privately. Some of the biggest men in the United States, in the field of commerce and manufacture, are afraid of somebody, are afraid of something. They know that there is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they had better not speak above their breath when they speak in condemnation of it.”

While the so-called Killary has shown to all of us what she is capable of, it takes a strong man to withstand the pressures and temptations of the international cabal, which is after domination and the creation of a one-world government and the ushering in of a New World Order, which is in its principle a tyranny. Be it as it be – it does not constitute a cause to wage yet another war. As Albert Einstein has said: “I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones.” Now, the choice is yours.

Background music: Trio – Hearts are Trump (1984)

 

  PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

  Komentáře

  Komentáře  

  #1 awr64090@xzsok.com 2016-09-28 19:13
  Trump není Babiš a Clintonová není Merkelová. Z toho plyne, že náš názor je nepodstatný, USA si to udělají po svéma a RF kvůli tomu nedostane spalničky.....
  Citovat

  Přidat komentář

  Bezpečnostní kód Obnovit

  Facebook komentáře