Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Tančíme na Titaniku? Další tanec pod gilotinou zvaná Istanbulská úmluva.

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

Propásnutí se vyjádřit k ratifikaci Istanbulské úmluvy hrozí či ne?
Ano hrozí. Podle legislativy PS se mají poslanci vyjádřit.

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=332
Cituji:
Sněmovna jedná o mezinárodních smlouvách, pokud je třeba jejího souhlasu k ratifikaci nebo má-li být odstoupeno od smlouvy, s jejíž ratifikací vyslovila souhlas. Mezinárodní smlouva se předkládá alespoň v jednom autentickém znění a v českém překladu.

  • tancime-na-titaniku-dalsi-tanec-pod-gilotinou-zvana-istanbulska-umluva

* Text smlouvy se doručí poslancům.

* Organizační výbor doporučuje předsedovi Sněmovny zařazení návrhů mezinárodních smluv vyžadujících souhlas Parlamentu do návrhu pořadu schůze Sněmovny. Navrhuje, kterému výboru, popřípadě výborům mají být přikázány.

Podle Ústavy http://www.ius-wiki.eu/ustavni-pravo/pfuk/ustavko/zkouska/otazka-13

cituji: Upravit

2.Pravomoc vyjadřovat souhlas k ratifikaci mezinárodních smluv

* souhlas k ratifikaci mezinárodních smluv musí vyjádřit obě komory Parlamentu

* mezinárodní smlouvy, s jejichž ratifikací Parlament vyjadřuje souhlas, se dělí do 2 základních skupin:

* smlouvy podle článku 10a Ústavy, kterými „mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci“

* taková smlouva přenáší výsostné pravomoci ČR vyplývající z její suverenity na mezinárodní subjekt, přičemž článek je nutné použít jak pro smlouvu novou, tak i pro novelizaci smlouvy již existující

* k ratifikaci takové smlouvy je třeba souhlasu 3/5 většiny všech poslanců a 3/5 většiny přítomných senátorů (smlouva se schvaluje stejně jako ústavní zákon)

* v případě smluv uvedených v článku 10a také může zvláštní ústavní zákon stanovit, že k ratifikaci dané smlouvy je zapotřebí souhlas v referendu, pak se ratifikace smlouvy Parlament neúčastní

* jedinou takovou smlouvou je Smlouva o přistoupení České republiky k EU (č.44/2004 Sb.m.s), ale k její ratifikaci došlo podle ústavního zákona č. 515/2002 na základě souhlasu daného v referendu

* ostatní smlouvy, k jejichž ratifikaci je nezbytný souhlas Parlamentu na základě čl.49 Ústavy

* smlouvy upravující práva a povinnosti osob, smlouvy spojenecké, mírové a jiné politické, smlouvy, z nichž vzniká členství ČR v mezinárodní

organizaci, smlouvy hospodářské, které jsou všeobecné povahy a smlouvy o dalších věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonem

* tyto smlouvy musí být přijaté oběma komorami Parlamentu a to většinou přítomných (čl.39 odst.2)

* tyto smlouvy sjednává prezident, proto jsou často označovány jako prezidentské (jejich sjednávání prezident nepřenesl na vládu podle čl.63 odst.1 b)

3.Pravomoc vyjadřovat se k připravovaným rozhodnutím EU

* pravomoc, kterou Parlament ČR získal na základě tzv. euronovely Ústavy (ústavní zákon č.395/2001 Sb.)

* euronovela připravila mechanismus, kterým bude Parlament získávat informace o tom, jak jsou v orgánech EU vykonávány přenesené pravomoci a kterým budou obě komory Parlamentu zapojeny do rozhodování v EU (vychází se z toho, že na EU byla delegována též zákonodárná pravomoc na úkor obou komor Parlamentu)

* Česká republika je v orgánech EU zastupována představiteli exekutivy, čl.10b Ú pak umožňuje, aby vláda včas zohlednila názor komor Parlamentu na rozhodnutí, která se připravují v orgánech EU, a aby zástupci vlády podle tohoto názoru jednali

zde se možná jedná o tu žlutou kartu EU!!

A ta se již promeškala u 2!! Zákonů: o zbraních a u Dublinu IV.

Hrozí to i nyní? Je to vysoce pravděpodobné.

Co dělat? Psát poslancům, když ani někteří neodpoví? Za občanskou iniciativu Tradiční česká rodina jsme napsali, dotaz k IÚ a Dublinu IV., odpovědělo pouze 11, slovy jedenáct poslanců.

Jaký je ten biblický příběh o vdově, co potřebovala pomoci? Tloukla na dveře stále i o půlnoci. Tloukla a dostala, bylo jí pomoženo. Takže tlučme na dveře, pišme, dotazujme se. Pokud dostanou poslanci mnoho dotazů, musí na ně reagovat v PS. A třeba začnou řešit něco jiného než roznášení Pošty volebních lístků k senátním volbám:

https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/012schuz/s012143.htm

nebo co nyní řeší přídavky na děti pro vysokopříjmové skupiny.: https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/012schuz/s012123.htm

Třeba se začnou zajímat o děti jinak než peněžně. Jak je zajištěna běžná rodina? Ale nejen finančně, ale o pocitu bezpečí, že jim neodeberou děti z neopodstaněných důvodů jako v Norsku.

Jedno téma střídá druhé, skáčou jak zajíc po poli. Každý si řeší to své strašně důležité a co naše děti? Vždyť oni také mají děti. Dnes jsou poslanci, za pár let nemusí být. Pravda, ti co tam jsou, drží se toho jak klíště, někteří pěkně dlouho. Ovšem mají příbuzné, přátele. Týká se to každé naší rodiny.

Navíc A. Babiš dne 19.3. se vyjádřil na kafi s Českou ženskou lobby, že ji přijme.

Jak to může říkat, když ratifikace musí projít PS a senátem? Leda, že to tam zase dá pozdě, jak to bylo i u GDPR, zase budou poslanci skučet, že času je málo. Tato smlouva má skoro 60 stran. Kdy ji asi tak pořádně prostudují?

Za předložení zákonů je zodpovědná vláda. Navíc A.B. operuje s „strašně malou“ zaměstnaností, jak zavádějící. A je vidět, že ji vůbec nezná! Je z Unie a on musí šlapat, aby dostal dotace. Máme svých zákonů dost, které řeší ochranu dětí a násilí na ženách. Copak je ta Ženská lobby? http://www.czlobby.cz/cs/kdo-jsme

Cituji: Česká ženská lobby je síť 32 proženských organizací. Jejím cílem je hájit práva žen v České republice. Je součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi.

Při České ženské lobby působí pracovní skupina pro porodnictví, pracovní skupina pro ekonomickou rovnost žen a mužů a pracovní skupina pro odstranění násilí na ženách sestávající ze zástupkyň/ců členských organizací České ženské lobby a externích odborníků a odbornic.

Hlavní cíle a priority České ženské lobby:

* síťování, kultivace a formulace společných stanovisek českých genderových a ženských neziskových organizací,

* medializace a otevírání důležitých veřejných diskuzí, definování nedostatků spojených s otázkou rovných příležitostí žen a mužů,

* lobbování a prosazování zájmů všech dívek a žen žijících v ČR v evropském kontextu, tedy včetně zájmů žen z marginalizovaných a sociálně vyloučených skupin, žen z etnických a národnostních menšin a žen cizinek/migrantek,

* spolupráce s českou exekutivou a poskytování expertní základny,

* monitoring v oblasti rovných příležitostí,

* uznání a prosazování rozmanitých hodnot a potřeb žen s ohledem na jejich kulturní, národnostní, etnickou, náboženskou, sociální a sexuální identity.

Samé lepší. Gender, stále rovné a rovnější požadavky žen a mužů. Může snad ženská dělat 8 hodin s krompáčem? Nebo v dolech? Kdo patří mezi těch 32 skupin? http://www.czlobby.cz/cs/clenske-organizace

Např: Nesehnutí Brno, NORA – genderové informační centrum, Gender studie, Gender + sociologie SOÚ AV ČR v.v.i., Foru žen, Forum 50, Evropská kontaktní skupina, ale i Moravská unie žen, Hnutí za aktivní mateřství, Český svaz žen, Česká komora porodních asistentek, Aliance žen s rakovinou prsu, aj….

Více jak 50% se zabývá Genderideologií, takovým zvráceným systémem. Další ženy ani netuší, kdo je zaštiťuje. Jak hezky zní Česká ženská lobby. Ve finále jsou všechny ženy v ohrožení.

Například taková máma, co zjistí, že má rakovinu prsu a pracovník „GREVIA“ by usoudil, že není schopna se starat o dítě. To jí bude odebráno, preventivně, aby nedošlo k násilí. Takže, nejen, že bude psychicky na dně z diagnozy, ale navíc i z odebrání dítěte, nebo i všech.

Ženy z Moravské sociace žen, porodní asistentky, ženy z ČSZ, ví i ony, že jejich rodiny by byly v ohrožení, když by plácla dítko po zadnici? Nebo dokonce se nedržela nové vyhlášky MPSV a chtěla, aby 15 leté dítě studovalo či pracovalo? Už by to mohl syn či dcera pociťovat jako násilí na něm páchané, zvednou telefon a zavolá, jaké chtějí rodičové po něm nepřístojnosti. Vynést odpadky, nebo dokonce uklidit pokoj a ono si chce zrovna poslouchat hudbu nebo jít pařit? Míra odebrání dětí v takových a dalších případech je velice vysoká!

Mámy dopustíme toto? Kdo jiný je zodpovědný za výchovu dítěte než my, rodiče?

Seznamte se s textem Istanbulské úmluvy, která pod rouškou násilí páchaného na ženách je pravým opakem, kdy se díky ní páchá násilí a zvrácená Genderideologie na nás a našich dětech! Přece jsme nerodily děti, abychom si je nechali vzít kvůli tomu, že dítě je líné a v některé v pubertě dvojnásob. Přece náš zdravotní stav, to že jsme chvíli bez práce, nebo další neopodstatněné důvody nemohou být důvodem k odebrání. Věřte či nevěřte, je tomu tak.

Dnes máte možnost podpořit a vyjádřit svůj postoj, názor na internetové petici. Zde: https://www.petice24.com/chceme_zachovat_tradini_rodinu_odmitame_ratifikaci_istanbulske_umluvy_a_dublinu_iv

Děkujeme všem za podporu, zasadíme se všemi silami, aby k ratifikaci nedošlo.

Další akce, informace: http://tradicniceskarodina.cz/

https://www.facebook.com/tradicni.rodina/

Za občanskou iniciativu „tradiční česká rodina“

Ivana Schneiderová

Facebook komentáře