Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Petr třikrát zapřel Pána a konal pokání.  Bergoglio x-krát zapřel Pána a pokání odmítá, protože hřích legalizuje.

video: bcp-video.org/cz/bergoglio-pokani-odmita/

Může pseudopapež František, když se zasvětil ďáblu za pískání čaroděje na kost z divokého krocana v Kanadě, nyní sloužit pravému Bohu? Bergoglio si symbolicky položil ruku na srdce na znak zasvěcení se satanu.  

Čaroděj před tím veřejně vzýval démony, aby jim umožnili vstup do tzv. posvátného kruhu zlých duchů a byli s nimi. Jednoho z démonů čaroděj oslovoval jako babičku na západě, a žádal tohoto démona, aby otevřel vstup tímto směrem, tedy do Vatikánu.

  • petr-trikrat-zaprel-pana-a-konal-pokani-bergoglio-x-krat-zaprel-pana-a-pokani-odmita-protoze-hrich-legalizuje

Jak se k modlářství stavěli svatí? Svatý Babylas byl patriarchou církve v syrské Antiochii. Do města přitáhl císař Decius (249-251), modlář, který se klaněl démonům a křesťany mučil a zabíjel. Chtěl vejít do chrámu, kde právě sloužil liturgii svatý patriarcha Babylas. Ten, jakmile uviděl císaře i s celým jeho průvodem, zvolal: „Císaři, protože jsi modloslužebník, nesluší se, abys vcházel do svatyně živého Boha a poskvrnil ji svou přítomností.“ Odhalil i další císařovy hříchy a napomínal ho za modlářskou ohavnost. Výrazně mu zakázal vejít do chrámu, a když císař přistoupil blíže ke dveřím, svatý patriarcha přiložil svou pravici k hrudi císaře, zastavil ho a odtlačil od Božího chrámu. Decius byl takovou odvahou šokován a odešel. Následujícího dne nechal patriarchu zajmout. Dal mu ultimátum – buď přinese oběť démonům a zachová si život, anebo odmítne a bude podroben krutým mukám a smrti. Patriarcha bez váhání volil věrnost Kristu i za cenu mučednické smrti.

Bergoglio se provokativním způsobem zřekl Krista. Jak může nyní přinášet ve mši svaté Kristovu krev Bohu na odpuštění hříchů? Navíc se Krista zřekl ne jedenkrát! Veřejným způsobem se Ho zřekl i v roce 2019. Ve vatikánských zahradách se zúčastnil rituálu čarodějů a čarodějnic z Amazonie. Opět veřejným způsobem se Krista zřekl, když intronizoval démona Pačamamu v hlavním chrámu církve. Je to nejhrubší výsměch milionům mučedníků, kteří raději podstoupili nejkrutější muka, než by učinili sebemenší gesto úcty k pohanským démonům.

Bergoglio se v Kanadě veřejně zasvětil satanu. Jak se může nazývat nástupcem apoštola Petra? Petr zapřel Krista jen ze strachu a pak v pokání hořce plakal, přesto ale svůj úřad prvního mezi apoštoly ztratil. Hřích mu byl pro jeho upřímné pokání odpuštěn, ale úřad mu ještě vrácen nebyl. Petr musel nejprve veřejně, a to rovněž třikrát, nejen vyznat svou víru, ale i svou lásku ke Kristu, tedy ochotu za Něho zemřít. Bylo to u Genezaretského jezera, kde byli apoštolé svědky jeho vyznání i navrácení mu úřadu.

Konal František veřejné pokání za kolosální apostazi, které se dopustil? Nekonal ani nekoná, ale naopak, na cestě apostaze se řítí šílenou rychlostí a strhává za sebou většinu katolické církve. Tuto cestu do záhuby maskuje sugestivními náboženskými frázemi o lásce, o milosrdenství, o poslušnosti, o naslouchání, o doprovázení...

Apoštol Jan píše: „… jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů.“ (1J 2,18) Kdo je tím antikristem a kdo představuje mnoho antikristů? 
Byl to císař Neron nebo císař Dioklecián, za jehož vlády tekla krev křesťanů potoky? Ne. Tyto osoby byly služebníci satanovi, ale ne antikristi. Antikristi jsou vnitřně odpadlí křesťané, kněží, teologové, biskupové, kteří vystupují jako služebníci Kristovi. Jsou dále v zevnější církevní struktuře, ale od Tajemného Těla Kristova se už odloučili. Bojují proti církvi uvnitř církve, většinou skrytě, ale s jasným cílem jejího sebezničení. Apoštol Jan o antikristech jasně říká, že „vyšli z nás“, to znamená z živého společenství křesťanů. Byli a jsou účastni svaté oběti, svatého přijímání a zastávají dokonce nejvyšší pozice v církvi.

„Vyšli z nás, ale nebyli z nás,“ říká apoštol a zdůrazňuje: „kdyby byli z nás“ a hned podává argument: „byli by s námi zůstali.“ A dodává: „Ale nezůstali s námi.“ Proč? „Aby vyšlo najevo, že nepatří všichni k nám, kdo jsou s námi.“ (1J 2,19)

Zde jasně vidíme, kdo jsou antikristi. Například biskupové a kněží z Belgie či Německa, kteří prosazují sodomii, a dokonce sňatky sodomitů i queer párů, jsou antikristi. Homosíť v církvi jsou antikristi. Teologové a profesoři, kteří zpochybňují božství Kristovo, jsou antikristi. Stoupenci synodální cesty, kteří ruší Boží přikázání a zavádějí antizákony, jsou antikristi. Kdo stojí v jejich čele, je antikrist. Antikrist vystupuje ve jménu Krista, ale postavil se proti Němu i Jeho evangeliu a přikázáním. Do takového vešel satan podobně jako do Jidáše. On je ten člověk nepravosti, „kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst“. (2Sol 2,8)

V 5. století uchvátil úřad patriarchy v Jeruzalémě heretik jménem Teodosius. Pronásledoval pravověrné biskupy, zbavoval je úřadu, dokonce biskupa Severiána a mnoho pravověrných křesťanů nechal zabít. On byl tou ohavností na místě svatém. Odvážně proti lžipatriarchovi vystoupil jáhen Atanáš. Zvolal na něj: „Teodosie, přestaň už! Přestaň svádět boj proti Kristu a Jeho stádu! Jsi jako lotr, co vyhání ovce z božského ovčince.“ Teodosiovi zbrojnoši se hned Atanáše chopili, vytáhli ho z chrámu, podrobili mukám a zabili.

Dnes by jáhen Atanáš na Synodě ve Vatikánu zvolal: „Jorge Bergoglio, přestaň už! Přestaň svádět boj proti Kristu a Jeho stádu!“

Bergoglio se vůbec neskrývá; v Kanadě se zasvětil satanu, a to záměrně v období tzv. synodálního procesu, aby tím dal nový program a ducha katolické církvi! Když se satanu zasvětil veřejně, čeho se teprve musel v minulosti dopustit tajně! A čeho se navíc i v současnosti rovněž tajně dopouští?

Může být Bergoglio, tento satanu zasvěcený člověk, pokládán za viditelného zástupce Krista na zemi? Ne! Může on prosazovat Kristův program evangelia spásy? Ne! On prosazuje sodomitské, modlářské a klimatické „Laudato si“ antievangelium. Tím stahuje prokletí (dle Gal 1,8) na celou církev i na celý svět! To, že to nechtějí vidět nástupci apoštolů, biskupové, kněží a Bohu zasvěcené osoby, je znakem abnormální duchovní slepoty, znakem ztráty svědomí a rozumu.

Bergoglio už zasvěcení se satanu precedentně vytyčil jako normu a synodální program pro katolíky. Neposlušnost se bude trestat sankcemi, exkomunikacemi a vyhazováním posledních pravověrných biskupů z úřadu. Nazývat veřejného satanistu zástupcem Krista na zemi je skutečně stupidita. Za co pak takoví biskupové mají Krista?

Nazývat oddělení se od člověka, který se veřejně zasvětil satanu, neposlušností Svatému otci, je znakem katolické stupidity. A vrcholem této stupidity je nazývat poslušnost Kristu i věrnost Božím zákonům a Tradici církve schizmatem! Kdo chce být spasen, musí se jasně oddělit od veřejného satanisty i jeho programu a zůstat věrným cestě, kterou nám dal Ježíš Kristus. A to je cesta následování Krista, třeba i za cenu mučednické smrti.

Věrní Kristu z hlubin duše volají: „Pane, dej biskupům, kněžím a osobám Bohu zasvěceným prohlédnout skrze pokání! Ať se jim otevřou oči, ať se oddělí od veřejného satanisty, ať odvrhnou heretické učení a antizákony LGBTQ a ať odvrhnou i sebevražednou synodální cestu!“

Boží Syn se pro naši spásu ponížil až na smrt, a to na smrt kříže, a vytrhl nás tím z otroctví hříchu a satana! Nenechme se falešnou autoritou lžipapeže zatáhnout do temného pohanství a satanova otroctví!  

+ Eliáš 
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr 
Biskupové sekretáři

7. 10. 2023

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Jakub Baševi 2023-10-19 18:20
Chvála Hospodinu za to, co dopustil, nezlobte se na své představené, milí důstojní pánové! Je sice psáno, že budiž proklet, kdo přináší jiné evangelium, ale zase na druhou stranu kdo vás udeří na jednu tvář, nastavte mu druhou, kdo vás požádá o košili, dejte mu i kabát a milujte svého bližního (zde představeného vaší církve) jako sebe sama. Vždyť milosrdenství Boží je veliké a dnes církev již neupaluje.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře