Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Je na čase vytvořit zákony které budou chránit lidské mozky a těla proti útokům zneužívajícím neurotechnologie

Otevřený dopis české vládě a českému parlamentu

Je nejvyšší čas. Obracíme se na Vás se žádostí, abyste podnikli nezbytné kroky k vytvoření zákonů, které zajistí lidská práva a svobody občanů  naší země.

  • je-na-case-vytvorit-zakony-ktere-budou-chranit-lidske-mozky-a-tela-proti-utokum-zneuzivajicim-neurotechnologie
 

V březnu 2022 byl paralyzovaný Australan Philip O'Keefe prvním mužem v historii, který odeslal zprávu na Twitteru tak, že zprávu napsal jenom činností svého mozku https://www.dailymail.co.uk/news/article-10348257/Paralysed-man-person-tweet-message-using-MIND-thanks-tiny-brain-implant.html.

K přenesení myšlenek z mozku na internet nebo do mobilní sítě stačí zaznamenat elektromagnetické vlny, vysílané mozkem během myšlení, přeměnit je na psaná slova a přenést je do mobilního telefonu nebo na internet.

K opačnému postupu stačí přenést do mozku elektromagnetické signály ve frekvencích aktivity příslušných neuronů, které budou absorbovat tuto energii a tak se v mozku objeví nová nervová činnost, vyvolaná zvenčí.

Už v roce 1962 byly v lidských mozcích, s použitím mikrovln, pulsovaných ve frekvencích nervové aktivity lidského sluchového systému, vyvolány vjemy zvuků https://www.academia.edu/3786627/Allan_Frey_Human_auditory_system_response_to_Modulated_electromagnetic_energy.

V roce 2007 psal americký vládní deník Washington Post: „v říjnu 1994 dokázali vědci v laboratoři válečného letectva přenést do hlav lidských subjektů věty, ačkoli stěží srozumitelné“ https://www.washingtonpost.com/archive/entertainment/books/2007/01/07/mind-games-span-classbankheadhow-neuroscience-could-alter-our-perceptions-of-realityspan/8995638d-bc22-495e-a92e-84ffeab7fe2a/. Budou-li tyto věty převedeny do ultrazvukových frekvencí, nebudou je lidé slyšet a tím pádem si je nebudou ani uvědomovat, ale mozek je přijme a tak se stanou „myšlenkami“ osob, na které budou vysílány. V mnoha státech je zakázáno používat ultrazvuk k manipulování lidí a činnosti jejich mozků, neexistuje ale zákaz manipulovat činnost lidského nervového systému, mozku a myšlenek pulsovanými mikrovlnami.

V roce 2020 napsala americká akademie věd ve své zprávě o útocích na americké diplomaty na Kubě a v Číně, popisovaných jako Havanský syndrom, že byly s největší pravděpodobností provedeny s použitím pulsovaných mikrovln https://nap.nationalacademies.org/catalog/25889/an-assessment-of-illness-in-us-government-employees-and-their-families-at-overseas-embassies. Je dobře známo, že tyto útoky byly provázeny uměle vyprodukovanými zvukovými halucinacemi. To je důkaz, že pulsované mikrovlny jsou už dnes používány jako zbraně.

V roce 2018 varoval izraelský historik Juval Noah Harari na Světovém ekonomickém fóru v Davosu před nástupem nových totalitních vlád, využívajících přístupu do lidského mozku. Harari tam řekl: „Jakmile jednou známe algorytmy, které nás chápou lépe, nežmy chápeme sami sebe, mohou předpovídat naše touhy, manipulovat naše city a dokonce rozhodovat za nás. A nebudeme-li dost opatrní, výsledkem může být nástup digitálních diktatur“ https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2018/sessions/will-the-future-be-human.

V současné době neexistují zákony, které by zakazovaly používání technologií na ovládání mozkové činnosti a proto vědci v oboru nemají zábrany pracovat na vývoji „nanobotů“ - částic, které se mohou dostat do krve a propojit mozek s internetem https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2019.00112/full. Jakmile budou mozky připojeny k internetu, bude odtamtud moci být řízena jejich činnost, zvláště když bude internet vysílán v pulsovaných mikrovlnách, což se vlastně děje uždnes (i když ještě nejsou pulsovány v mozkových frekvencích – k tomu má dojít až se zavedením 6. generace mobilních sítí, která má připojit k internetu přímo mozky - asi za 10 let).

V říjnu 2018 řekl vědec pracující pro americkou výzkumnou agenturu DARPA James Giordano v přednášce pro americké válečné kadety, že jeho agentura vyrobila nanomateriál, který může být rozptýlen jako aerosol, který když bude vdechnut, pronikne do lidského mozku a způsobí, že bude možné ho ovládat zvenčí https://www.youtube.com/watch?t=38&v=N02SK9yd60s&feature=youtu.be(38. minuta).

Tento materiál zjevně funguje jako anténa, která může zvyšovat schopnost mozku zachycovat pulsované mikrovlny vysílané do něj zvenčí. Tímto nanomateriálem je víc než pravděpodobně grafen, který je tak malý, že může proniknout bariérou mezi krví a mozkem, která brání tomu, aby do mozku z krve pronikaly toxické látky Vědci píší: „Grafenové implantáty jsou určeny k tomu, aby interpretovaly mozkové signály s výjimečnou přesností, která zajistí terapeutickou reakci, přizpůsobenou zdravotnímu stavu každého pacienta“ https://www.medicaldevice-network.com/analysis/inbrain-neuroelectronics-graphene/.

V roce 2021 napsal Mezinárodní bioetický výbor UNESCO: „Vnější nástroje, které mohou zasahovat do našich rozhodnutí, mohou zpochybnit nebo dokonce zlikvidovat lidskou svobodnou vůli a následně lidskou individuální zodpovědnost. Tímto způsobem může neuro technologie ovlivnit svobodu myšlení, rozhodování a činů. To všechno může mít hluboký dopad na systémy spravedlnosti a společenské organizace“ (str.36). Mezinárodní bioetický výbor UNESCO potom doporučuje členským státům, aby svým občanům zaručily neuro práva (str.38) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378724.

V září roku 2021 schválil parlament v Chile zákon, který občanům Chile zaručuje právo na osobní identitu, svobodnou vůli a duševní soukromí https://techxplore.com/news/2021-09-neurotechnology-advances-chile-neuro-rights.html.

Je nejvyšší čas, aby česká vláda a český parlament následovaly tento chilský příklad a dokázaly tak našim občanům, že nemají v úmyslu změnit náš stát, založený na demokracii a úctě k lidským právům, na totalitární stát, jehož mocenská elita promění občany v bio-roboty, jejichž mozky budou ovládané super počítači.

Zákon, který v našem státě chybí, by se měl postarat o to, aby byly vytvořeny týmy, schopné detekovat elektromagnetické nebo jiné útoky, schopné vyvolat v lidském mozku nebo těle elektrické proudy, které by občany zbavily svobody myšlení a soukromí nebo jim způsobovaly tělesné bolesti a poškozovaly jejich těla.

V březnu roku 2021 psal Výbor pro lidská práva OSN: „aby bylo zajištěno adekvátní provedení zákazu mučení a s tím spojené právní povinnosti... jeho interpretace by se měla vyvinout... také v takových oblastech jako je umělá inteligence, robotika, nanotechnologie a neurotechnologie“ (odst. 76) a v odstavci 73 píše: „ v praxi kybertechnologie už sehrává roli toho, kdo umožňuje provádění jak fyzických tak psychologických forem mučení... čím dál více také s použitím dálkového ovládání a manipulace... lékařských implantátů a, představitelně, nanotechnologickými a neuro technologickými přístroji“ https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/070/73/PDF/G2007073.pdf?OpenElement.

I v České republice žijí desítky lidí, kteří si stěžují, že jsou vystaveni takovémuto druhu mučení. Týmy, které by měly být vytvořeny zákonem na ochranu lidské svobodné vůle, myšlení, soukromí a lidského těla, by měly být schopné najít zdroje škodlivého záření, a jejich členy by měli být představitelé lidskoprávních organizací, kteří by měli zajišťovat jejich nezávislost na mocných státních agenturách.

Věříme proto, že pochopíte, že je na čase, abyste spojili svá úsilí a vytvořili tyto zákony a naplnili tak, v rychle se vyvíjejícím světě, principy zakotvené v naší ústavě a zaručili českým občanům jejich základní občanská a lidská práva a svobody, včetně svobody myšlení.

Pokud potřebujete více informací, obraťte se na české vojenské neurotechnology.

Děkujeme.

20.6. 2022

 

PETICI ČESKÉ VLÁDĚ SE ŽÁDOSTÍ O VYTVOŘENÍ LEGISLATIVY NA OCHRANU ČESKÝCH OBČANŮ PŘED VNĚJŠÍMI ZÁSAHY DO ČINNOSTI JEJICH NERVOVÉ SOUSTAVY MŮŽETE PODEPSAT NA ADRESE:

https://www.petice.com/petice_za_zakaz_dalkoveho_ovladani_innosti_lidskeho_mozku


P.S. Asistentka našeho předsedy vlády Mgr. Martina Toulová, jako jediná ze všech poslanců a několika ministerstev, na tento dopis odpověděla, že se pan předseda vlády „seznámil s jeho obsahem a vzal jej na vědomí“. Po českých politicích jsme poslali tento dopis i ČT 24, Reflexu, Respektu, MFDnes a Blesku s následujícím doprovodným textem:

Vážení novináři,

Předkládáme Vám tento Otevřený dopis vládám a parlamentům světa, kterým je žádáme, aby vytvořily zákony na ochranu lidských mozků a těl před útoky s použitím neurotechnologií.  Rozesíláme ho členům vlád a poslancům na celém světě, ale nevidíme u nich žádnou aktivitu, která by reálně směřovala k vytvoření takových zákonů  https://schutzschild-ev.de/offener-brief-an-politiker-die-empfaenger/ . Neexistence těchto zákonů vyvolává obavy z budoucího vývoje lidstva, kde by lidé mohli ztratit svou svobodu myšlení a být tak zbaveni zodpovědnosti za vlastní budoucnost a nakonec v důsledku toho zaniknout. Je evidentní, že na toto téma musí být zahájena veřejná diskuse. Rádi bychom proto věřili, že  zveřejníte náš níže uvedený otevřený dopis, který je i v příloze, nebo jinak přispějete k zahájení této veřejné diskuse. Pro úplnější informaci se můžete podívat na https://zakaz.webgarden.cz  článek "Psychoelektronické ohrožení demokracie", který byl citován Evropským parlamentem ve studii "Technologie ovládání davu" https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/stoa/2000/168394/DG-4-STOA_ET(2000)168394_EN(PAR02).pdf  ref. 354 . Pravděpodobně nevíte, že USA a Rusko už vybudovaly a Čína buduje systém, který dokáže manipulací ionosféry vyvolávat elektromagnetické vlny, které jsou schopné řídit činnost lidského mozku v rozsáhlých oblastech planety tím, že jsou vysílány ve frekvencích jeho činnosti . Stejného účinku lze dosáhnout i pulsováním mikrovln systémů mobilních sítí ve frekvencích činnosti lidského mozku  https://www.scmp.com/news/china/science/article/2178214/china-and-russia-band-together-controversial-heating-experiments  https://www.globalresearch.ca/mankind-able-prevent-abuse-new-technologies-against-democracy-human-rights/5762756.

 

Dopis žádné z uvedených médií nezveřejnilo.

Za spolek za zákaz manipulace lidské nervové soustavy radiofrekvenčním zářením předseda: Mojmír Babáček

první místopředseda: Lubomír Bašta

druhý místopředseda: Mečislav Chorzempa
Česká republika
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

https://zakaz.webgarden.czSpolupodepsáni:

Harald Brems zaSchutzschild e.V.
Německo
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
https://schutzschild-ev.de/

Richard Lighthouse zaTargeted Justice
USA
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
https://www.targetedjustice.com/

Saroja Angadi MS.MT(ASCP), PMP zaSociety of safe Bharath against covert torture and energy weapons
Indie
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ph: +91 6361495332
https://www.covertenergytorture.org/

Peter Mooring zaSTOPEG Foundation (STOP Electronic weapons and Gangstalking)
Holandsko
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ph: +31 6 4124 3030
https://www.stopeg.com/

Melanie Vritschan zaInternational Coalition Against Electronic Torture and Robotization of Living Beings (ICATOR)
Avenue Paul Hymans 120/47, B – 1200 Brussels
Belgie
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ph: +32 472 11 71 27
https://icator.be/

Derrick Robinson zaPACTS, International
USA
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ph: +1-888-639-5559
https://pactsntl.org/

Terukatsu Ishibashi zathe Board of Directors of Technological Crime Victims Network Specified Nonprofit Organization
Room47, Tozaikan Buil, 2-9-6 Iidabashi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0072
Japonsko
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ph: 03-5212-4611
https://www.tekuhan.org/

Stéphane Mille zaADVHER (Association de Defense des Victimes de Harcélement Electromagnétique et en Réseau)
Francie
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
https://www.net1901.org/association/ASSOCIATION-DE-DEFENSE-DES-VICTIMES-DE-HARCELEMENT-ELECTROMAGNETIQUE-ET-EN-RESEAU-ADVHER,1181155.html

Paolo Dorigoza ACOFOINMENEF (association against all forms of mental and neurophysiological interference and control)

Itálie

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Ph: +39-3801836828

https://www.associazionevittimearmielettroniche-mentali.org/

Giuseppe Palmieri zaMOVIMENTO AMPIO CONTRO LA TORTURA TECNOLOGICA PSICOLOGICA E MENTALE

Itálie

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Ph: +39-3928467252 movimento ampio contro la tortura tecnologica psicologica e mentale

https://movimentoampio.blogspot.com/

Mikael Elemanza

Föreningen för hjärnans integritet i Sverige

Švédsko

//Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript./" title="http:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">//Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." aria-label="http:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">//Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." target="_blank" rel="noopener" style="box-sizing: inherit; color: rgb(252, 103, 34); text-decoration: underline;">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

http://www.svegritet.seZofia Filipiak za

Stowarzyszenie STOP Zorganizowanym Elektronicznym Torturom

Polsko

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." class="-wm-x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_ContentPasted0" target="_blank" rel="noopener">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel. +48 500 865 420

https://stopzet.pl/

Stanislav Kalinovsky za Stop-torture, Canada
Kanada
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." class="-wm-x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_ContentPasted0" target="_blank" rel="noopener">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ph: 1-587-707-7112
Stop-torture, Canada

Alicia Cruz Sánchez

Španělsko
VIACTEC ESPAÑA
C/Paseo de Lugo 1, 1°D
27400, Monforte de Lewis (Lugo)
España
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://viactec.es/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 С Ѕ Ʀ Q - Ѕ Μ ═  Q  2022-11-25 23:40
                   
Jаѕnӗ. Jеdоu ѕе Šшábеm vеlkеј rеѕеt nа zоtrоčеní lіdѕtvа. Таkžе ѕе nа váѕ vуѕеrоu!
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře