Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Jaké hereze a nesmysly pověděl německý biskup Overbeck na Synodě 

video: bcp-video.org/cz/povedel-overbeck/

Citace Overbecka: „Mnoho lidí se mě ptalo: Jste stále katolíci a jste součástí katolické církve? A já jsem odpověděl: Ano, samozřejmě, jsme katolíci a jsme tady, abychom jimi zůstali.“

Overbeck může klidně tvrdit, že účastníci německé synodální cesty jsou katolíci. Proč? Protože vedení katolické církve okupuje Jorge Bergoglio, který se dle Gal 1,8-9 veřejně vyloučil z Kristovy církve za prosazování sodomie a za veřejné zasvěcení se satanu v Kanadě. Takovým katolíkem, jakým je Bergoglio, je i Overbeck a všichni, kteří se jim podřizují. Jenže takoví pseudokatolíci končí v pekle.

  • bkp-jake-hereze-a-nesmysly-povedel-nemecky-biskup-overbeck-na-synode

Kdyby německé pseudoevangelium bylo hlásáno misionáři v Mexiku, Aztékové by dodnes veřejně přinášeli lidské oběti a lidožrouti v Africe by dodnes i se svými šamany profitovali a přesvědčivě by přitom tvrdili: jsme katolíci a jsme tady, abychom jimi zůstali.

Citace médií: „K obhajobě německé synodální cesty Overbeck tvrdil, že tento proces je reakcí na jedinečný ‚post-sekulární‘ kontext německé kultury, v níž už ‚lidé nemají potuchy‘ o transcendentnu, církvi nebo o Ježíši Kristu.“

Jaký smysl má taková post-sekulární církev, která se plně podřídila post-sekulárnímu kontextu německé kultury? Taková pseudocírkev nemá o Kristově evangeliu ani potuchy a nevede lidi ke spáse. Je možné ji postavit na úroveň spolku holubářů či spolku přátel piva a sodomie. Ovocem této církve je, jak přiznal Overbeck, že v Essenu za 13 let vysvětil pouze 15 kněží, zatímco 300 zemřelo, a nyní má seminář úplně prázdný.

Za jeden rok se v Německu nechalo vypsat z katolické církve půl milionu katolíků. Tento program církevních funebráků se má skrze Synodu stát závazný pro celý katolický svět.  

Citace médií: „Podle Overbecka je ale německá situace mimořádná a ‚mění celý rámec otázek, které realizujeme‘.“

Overbeck říká, že německá situace je mimořádná a je prý důvodem ke změně celého rámce otázek. To znamená, že mění celé katolické učení v jeho podstatě. Ovoce nám prezentoval sám Overbeck. Jeho diecéze v Essenu už má seminář prázdný a je plně otevřena cesta islamizaci. Ta ale otázku homosexuálních sňatků řeší briskně – takoví pseudomanželé se brzy houpají na smyčce na jeřábu jako výstražný příklad všem.

Citace médií: „Overbeck se vyjádřil, že když je katolické učení v rozporu se ‚znameními času‘, pak pod vedením církve ‚nikoho nepřesvědčíme‘.“
Kristovo evangelium má v každém čase rozpor s duchem tohoto světa. Podle Overbecka je znamením času to, že sodomie už není v dekadentní společnosti hříchem, ale privilegiem. Aby prý nebyl rozpor, musí být privilegiem i v církvi. Když ne, tak prý nikoho nepřesvědčíme. Apoštol Pavel by Overbecka s tímto myšlením označil za falešného dělníka, služebníka satanova, který se převléká za služebníka spravedlnosti. (2Kor 11,13-15)  

Citace médií: „Overbeck dále uvedl, že církev sice musí držet Krista v centru pozornosti, ale musí odložit své ‚zvyky a tradici‘, aby uspokojila současné potřeby.“

To je jakoby někdo tvrdil, že člověk sice musí mít v centru pozornosti zachování života, ale kvůli klimatickým změnám musí odložit tradici vydechovat CO2 a zvyk jíst a pít. Konec takového uspokojení současných potřeb je ale smrt. To je Overbeckova vize ve vztahu k církvi. Overbeck tímto prozradil, že jeho Kristus je vlastně antikrist, kterého drží v centru pozornosti.

Citace médií: „Overbeck už před Synodou otevřeně pověděl, že Synoda musí přijmout návrhy, které předložila německá Synodální cesta ‚počínajíc úlohou žen až po otázku sexuality a otázku lidí, kteří se milují‘.“

Tyto návrhy o tzv. úloze žen, o otázce sexuality a sodomitů, kteří se tzv. milují, jsou návrhy k masovému sebezničení celé církve, a svolávají oheň z nebe na celé lidstvo za vzpouru proti Bohu a za zneužití nejvyšší církevní autority k duchovní sebevraždě církve.

Citace médií: „Overbeck vyslovil naději, že ‚možná i něco ze Synody o synodalitě odveze zpět do Německa‘.“

To zřejmě znamená, že Synoda v Římě bude mít tak sebevražedné závěry, že se od ní budou moci poučit i odpadlí katolíci Německa a ještě rychleji se řítit do propasti. V žádném případě tito odpadlíci nemohou být normou pro pravdivou obnovu církve! Overbeck prozradil, jaký charakter a jakého ducha má vatikánská synoda za zavřenými dveřmi. Celý měsíc vymývali účastníkům mozky s cílem změny myšlení a legalizace sodomie. Je známo, že podobné metody používají i destruktivní sekty.

Z Overbeckova vyjádření do médií vyplývá, že taková pseudokatolická církev, která se přizpůsobuje post-sekulárnímu kontextu německé kultury, není Kristova církev, ale synagoga satanova. Ta samozřejmě nehlásá pokání a evangelium spásy, ale hlásá sodomitské a klimatické antievangelium a intronizuje démona Pačamamu ve Vatikánu.

Když svatého poustevníka Agatona nespravedlivě očerňovali z velkých hříchů, on pokorně padl na kolena a řekl: „Všechny nepravosti na sobě pozoruji. Modlete se, bratři, aby mi Pán Ježíš odpustil.“ Pak dodal: „Ale kacířem nejsem. Kacíř se odloučil od Boha, a takový zahyne.“ Jak synodální cesta Bergogliovy sekty, tak cesta německých kacířů, kteří se odloučili od Boha, končí v pekle.

Co mají v čase této hluboké krize konkrétně katolíci dělat? Máme příklad milionů mučedníků a svatých, kteří zůstali věrni Kristu a nesklonili svá kolena před Bálem světa. Kde vzali sílu? V modlitbě. Proto si denně vymezme stabilní čas na modlitbu. Rodina ať se denně společně modlí od 20 do 21 hodin. Na počátku, v kající modlitbě, ať si uvědomí realitu hříchu a realitu Kristovy vykupitelské smrti na kříži. 

Do Kristovy smrti jsme byli ve křtu svatém ponořeni a dostalo se nám nového života. (Ř 6,3) Ten máme skrze modlitbu víry a zachovávání Božích přikázání rozvíjet. Bez pokání to není možné. Ježíš řekl: „Bude hlásáno pokání na odpuštění hříchů počínaje Jeruzalémem,“ a dodal: „Kdo uvěří a pokřtěn bude, bude spasen, kdo neuvěří, bude zavržen.“

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

28. 10. 2023

 

 
 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#2 Jakub Baševi 2023-11-15 16:30
Ještě byste, důstojní otcové z BKP, měli pomnít, že pán Ježíš Kristus, nazývaný kníže pokoje, sám podle Bible učedníkům řekl, že nepřišel na zem uvést pokoj, ale meč. Přišel rozvracet rodinu: stavět syna proti otci, dceru proti matce a dělat z nich nepřátele. To je psáno v Bibli, kterou uctíváte jako Boží slovo. A zde, podle vašeho článku, tak konáte v duchovní rovině: vy jste ten syn, papež je ten otec. Takže vlastně jednáte podle záměru Spasitele a můžete na to být právem pyšní.
Citovat
#1 Jakub Baševi 2023-11-15 14:40
Milí důstojní otcové, moc vám děkuji za vaše milá slova. Je to nádherné - vidět, jak se Bůh všemohoucí skrze vaše řeči projevuje, oslavuje a ještě asi oslaví. Vidím, že katolická církev je skutečně na cestě k nejvyššímu spasitelnému dobru a všeobjímající lásce. Jen tak dále!
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře