Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Právo na práci jako výhledový požadavek?

Právo na práci je jasně definováno jako základní sociální lidské právo prohlášené Všeobecnou deklarací lidských práv a ustanovené v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech.

Garantuje možnost vybrat si svobodně práci za uspokojivých pracovních podmínek a za přiměřenou odměnu, a také právo na náležitou přípravu na povolání. Zahrnuje právo získat práci v mezích společenských možností, případně peněžitou podporu v nezaměstnanosti. Je jedním z výchozích principů práva sociálního zabezpečení a pracovního práva.

  • pravo-na-praci
  • pravo-na-praci

Prosazování práva na práci je však v dnešní době jenom výhledový požadavek, který souvisí s různými přeměnami našich sociálních poměrů. Ono je možné protěžovat takové transformace v zákoníku práce, které by de facto neumožňovaly bezstarostné a lehkomyslné vyhazování zaměstnanců z práce. Spravedlivější odměňování je pak možné stanovit zvýšením rozdílů mezi minimální mzdou a nejnižší přípustnou mzdou, v členění podle míry složitosti a náročnosti práce, která je ustanovena v Nařízení vlády o minimální mzdě. 

V této věci považuji za nezbytné vyjednávání se sociálními partnery. Obzvlášť je třeba zasadit se o důslednou kontrolu výše uvedené právní normy příslušnými kontrolními orgány, neboť je evidentní, že tuto oblast v podstatě téměř nikdo nikde nekontroluje, což je alarmující fakt. 

Je nezbytné v této souvislosti podporovat kolektivní vyjednávání na úrovni odvětví, kde lze do určité míry dohodnout spravedlivější mzdový systém. Nepoměrné rozdíly ve mzdách jsou viditelné jednak v oblasti nejvyšších manažerských platů, jednak mezi odvětvími. Platy managementu lze řešit centrálním legislativním opatřením, ale to považuji spíše za morální problém, na ekonomiku jako takovou to totiž nemá výraznější dopad. 

Odlišnosti v odměňování jsou dány ekonomickým postavením jednotlivých odvětví ve světové ekonomice. Přetavení části zisků nadnárodních korporací do mezd zaměstnanců musí být dle mého názoru dlouhodobý strategický cíl. Nicméně, zde se logicky naráží na ochotu našich občanů pracovat za jakýchkoliv podmínek, a to nejen mzdových. Tato skutečnost se projevuje hlavně v menších městech. 

Z toho jasně vyplývá, že je nutné se zaměřit na eliminaci situace, kdy je v řadě oblastí vyplácena část odměny mimo výplatní pásku, a tím je kompletně zdeformována celá mzdová a příjmová politika. Vše, co odporuje principu krystalicky čistého tržního kapitalismu, je podle našich pravicových stran špatně. Tímto kapitalismem „volné soutěže“ ohromili naše zaměstnance, ohromili až do takové míry, že se z toho občané stále nemohou vzpamatovat.

Ing. Pavel JANEČEK, kandidát do Zastupitelstva města Náchoda

www.janecekpavel.cz

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře