Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Policejní vazba na ministra Vojtěcha a hlavní hygieničku Svrčinovou

Podle posledních informací hodlají uvedené osoby ve svém jednání pokračovat. Proto jsme dnes doplnili naše oznámení a požádali Policii České republiky o zvážení uvalení vazby, jejímž cílem by bylo zabránit dalšímu protiprávnímu jednání.

Oznamovatel podal dne 2. 11. 2021 trestní oznámení na osoby Adama Vojtěcha, t.č. ministra zdravotnictví, Pavlu Svrčinovou, t.č. hlavní hygieničku České republiky, a dále na dosud blíže neurčené osoby z řad zaměstnanců a poradců Ministerstva zdravotnictví, a to pro důvodné podezření, že se uvedené osoby mohly dopustit trestné činnosti spočívající ve spáchání trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci dle § 152 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“).

  • policejni-vazba-na-ministra-vojtecha-a-hlavni-hygienicku-svrcinovou
 

Oznamovatel tak učinil z důvodu zjevného naplnění znaků skutkové podstaty uvedeného trestného činu, a to jednáním shora uvedených osob při přípravě, schválení a vydání mimořádného opatření č. j.: MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN ze dne 27. října 2021, které z povinného testování žáků a studentů na přítomnost viru SARS-CoV-2 výslovně vyňalo osoby očkované proti nemoci covid-19, ačkoliv již před vydáním tohoto mimořádného opatření bylo bezpečně známo (a oznamovatel na to uvedené osoby dne 4. 10. 2021 výslovně písemně upozornil), že i osoby očkované proti nemoci covid-19 mohou být přenašeči této nemoci a nekontrolovaně jí dále v populaci šířit.      

Doplnění skutkového stavu:

Dne 10. 11. 2021 byl na mimořádném zasedání vlády schválen návrh mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, který povinnost pravidelného testování zaměstnanců v léčebnách dlouhodobě nemocných a pobytových zařízeních sociálních služeb od 15. listopadu rozšířil na všechna lůžková zařízení zdravotní a sociální péče, přičemž osoby očkované proti nemoci covid-19 byly z této povinnosti opět zcela bezdůvodně a v příkrém rozporu s objektivní skutečností vyňaty.

K okamžiku podání tohoto doplnění nebylo Ministerstvem zdravotnictví vydáno  úřední  znění mimořádného opatření, avšak o jeho obsahu není s odkazem na oficiální stránky Úřadu vlády a Ministerstva zdravotnictví pochyb.   

Důkazy:

  • Návrhy změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví předložený na mimořádném jednání vlády dne 10. 11. 2021

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-v-zarizenich-socialni-pece–cele-zneni-1000.pdf)

„Od pondělí budou studenti vysokých škol nosit respirátory i během výuky, neočkovaní pracovníci nemocnic se budou povinně jednou týdně testovat.

Naléhavý procesní návrh:

Jednání popsaná ve shora uvedených skutkových tvrzeních lze označit za pokračování, resp. opakování trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci, jehož znaky jsou uvedeny v § 152 trestního zákoníkuOznamovatel v této souvislosti důrazně připomíná, že se jedná o jeden z nejzávažnějších trestných činů proti životu a zdraví. S ohledem na to, že samo Ministerstvo zdravotnictví označilo rok a půl trvající výskyt této nemoci za pandemii, která si jen v České republice dle MZ vyžádala více než 30.000 životů a mnoho set tisíc lidí nemocných, z toho část velmi závažně, je zcela namístě předpokládat nejtěžší možný škodlivý následek dle odstavce 4) uvedeného ustanovení.   

Za této situace, kdy již k možnému naplnění skutkové podstaty trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci dle § 152 trestního zákoníku došlo a kdy bezprostředně hrozící škodlivý následek na životě a zdraví může být v případě jejího pokračování zcela enormní a nenapravitelný, oznamovatel s nejvyšší možnou naléhavostí apeluje na orgány činné v trestním řízení, aby bez zbytečného prodlení a za zákonem stanovených podmínek zvážily užití institutu předstižné vazby dle ustanovení § 67 odst. c) trestního řádu, neboť tyto podmínky jsou dle přesvědčení oznamovatele z důvodu pokračujícího protiprávního jednání shora uvedených osob zcela naplněny.     

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře