Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Otevřený dopis premiéru Nečasovi

Předseda vlády ČR

Petr N e č a s

Nábřeží Edvarda Beneše 128/4 P r a h a – Malá Strana

Věc:  Bod zlomu, aneb co lze očekávat od budoucnosti.

Pane premiére,

jistě Vám neuniklo, že společenská i politická atmosféra v ČR  je velmi napjatá. Rozhodujícím faktorem se na tom výrazně podílí Vaše osobnost a koaliční vláda. Proto bych Vás chtěl, podle mých subjektivních pohledů, hodnocení a názorů, obeznámit s Vaší osobní možnou a dost reálnou budoucností.

  • otevreny-dopis-premieru-necasovi

 Jestliže píši subjektivní neznamená, že se s názorem neztotožní menší či větší počet spoluobčanů. Nebudu daleko pravdy, že to bude podstatná většina všech občanů ČR, podle posledních průzkumů veřejného mínění na hranici 80%. Tedy k věci.

     Jste v politice řádově 20 let, prošel jste mnoha funkcemi, až jste se dobral funkce nejvyšší-funkce premiéra České republiky. To vše v barvách konzervativní, neoliberální pravicové ODS. Nevím, čím jste byl při vstupu do politiky motivován, vše však nasvědčuje tomu, že to nebylo nic, co by mělo společného s prosperitou státu a blaha jeho občanů. A to přesto, že jste byl mladý a nezkušený člověk, pocházející z dělnické rodiny, nemýlím-li se, otec byl členem KSČ a vy aktivním členem (snad dokonce předsedou) MO ČSM (promiňte, pokud se mýlím, ale to není podstatné), o čemž se však z taktických důvodů ve svém životopise nezmiňujete. Jak příznačné, spíše ubohé pro lidi, kteří si neumí přiznat a obhájit svou minulost.

     Vaše osobní ambicióznost a zápal pro politiku Vás přivedla v r. 1991 do řad ODS.  A Vaše zřejmě nebývalá aktivita coby perspektivního pravicového politika, Vás brzy, v r. 1992, již vynesla do funkce předsedy oblastní rady ODS ve Vsetíně. Opravdu raketový start zvláště když  jste se ještě téhož roku stal poslancem a členem zahraničního výboru Parlamentu ČR za ODS. Tak to šlo pomalu, ale zcela jistě, promyšleně a zcela určitě i po zásluze dál, přes náměstka ministra obrany, ministra práce a sociálních věcí až na post premiéra. Samozřejmě ještě přes řadu významných stranických funkcí, stejně jako funkcí z titulu poslance za ODS.

      Ano, přesně tak, jak to činili komunističtí politici, tedy od dělníka, mistra, vedoucího dílny, ředitele podniku až na ministerstvo, případně ÚV KSČ. Postup, který jste jako člen pravicové ODS tvrdě kritizoval(i) a volal(i) po potrestání bývalých funkcionářů KSČ a horlil(i) jste za zákaz současné KSČM. Do vysoké politiky se dnes dostávají lidé ne pro svou odbornost a kvalifikaci, ale proto, že mají stranickou knížku, regionální politický či ekonomický  vliv a jsou loajální straně a jejímu šéfovi. Tedy stejně, jak to praktikovali komunisté, co jste ovšem Vy spolu se stejně smýšlejícími soukmenovci tak tvrdě kritizovali a nekompromisně odsoudili.

     Vaše ambiciózní představy jste realizoval jako uvědomělý pravicový politik. To samo o sobě není nic špatného za předpokladu, že takový člověk neztrácí kontakt s realitou, s občany a národem této země, koná v jejich dobro a prosperitu, že si uvědomuje zodpovědnost za své činy a konání, které v politice nutně musí praktikovat. To však není Váš případ, pane premiére Nečasi, neboť Vám velmi brzy stoupla sláva do hlavy a přesto, že jste navenek působil jako tichý, plachý a snad i skromný člověk,  činnost, která vyplývala z Vašeho postavení na všech úrovních, expandovala jako bezohledná, tvrdá a nekompromisní, až arogantní a nečestná  politika. Zvláště, když v ODS docházelo k politickým, ale i osobním excesům, jste se vždy uměl postavit na správné místo. Výsledky Vaší činnosti byly ODS oceňovány až tak, že po pádu Topolánka jste byl vynesen až na post předsedy ODS. To už byl jen krůček k nejvyššímu bodu Vašeho Olympu, neboť po prohraných „vítězných“ volbách jste (za pomoci tatíčka zakladatele ODS) jako vítězná (poražená) strana spolu s dalšími stranami vytvořili pravicovou koaliční vládu, které jste se stal předsedou.

     Až potud byla Vaše osobní kariéra relativně neškodná, pokud pomineme společenské a jiné škody, způsobené samotnou ODS, na čemž však nesete i Vy svůj nemalý odpovědnostní podíl vyplývající z funkcí, které jste za ODS zastával. Vaše expozé začala funkcí premiéra, když jste se jako předseda vlády, potažmo předseda ODS, aktivně podílel jak na vzniku koaliční vlády, tak na  sestavování programového prohlášení, koaliční smlouvy a všech dalších politických rozhodnutí, která si vláda, mimo jiné jako „vláda rozpočtové odpovědnosti“, dala do svého štítu. Úkoly, které si vláda před sebe naplánovala, byly z velké části ovlivněny koaličními partnery, především z TOP 09 a byť značně zmatených i od VV, které sice postupy vlády více komplikovaly, než racionálně uplatňovaly. Co je však na těchto závazných prohlášeních a smlouvě nejhorší byla a je skutečnost, že byly podčiněny či podřízeny nikoliv prospěchu ČR a jeho občanů, ale zcela systematicky byly směrovány k partajním, resp. osobním prospěchářským zájmům.

     Dostávám se, pane premiére Nečasi, do nejpodstatnější části tohoto dopisu. Výše jsem zmínil, že veškerá činnost vlády, mimo jiné silně ovládaná zájmy z kruhů tzv. kmotrů a lobbyistů, vykazovala činnost na bázi latentně otevřené trestné činnosti v podobě korupce, tunelování a rozkrádání, která se stala hybnou pákou, ne-li systémem politiky vlády a koaličních stoupenců v poslanecké sněmovně. Vláda, potažmo koaliční poslanci a senátoři, nerespektovali elementární etické a morální normy, neboť celá řada činnosti a přijatých rozhodnutí byly v rozporu jak s poslaneckým slibem, s Ústavou ČR, tak i z ní vyplývajících zákonů ČR. Na tyto skutečnosti, ač na ně byla Vaše vláda upozorňována jak ze strany opozice, tak v nemalé míře ze strany samotných občanů, jste však nereagoval ani jako premiér, ani jako předseda ODS, tím méně jako člověk-politik, odpovědný všemu českému lidu.

      Zde nastupuje onen kritický „bod zlomu“ Vaší kariéry, kdy jste se stal představitelem nejen nepopulární, občanům škodící politiky, ale také zastáncem nezákonné korupční činnosti politiků v návaznosti na kmotry a jiné, tuto politiku podporující struktury. Co víc, stal jste se představitelem nepravdomluvné, arogantní, ignorantní, sobecké, asociální, bezohledné politiky, občany ponižující a  práv omezující na jejich  slušný životní standard, to vše na úkor Vašich osobních, ale i partajních  zájmů, stejně jako osobních zájmů Vašich koaličních spolupracovníků, alias spolupachatelů a celé plejády živlů, devastující nejen ekonomiku, kulturu, zdravotnictví, školství, zemědělství, bezpečnost atd., ale i morálku společnosti.

     Není nutné, pane premiére Nečasi, vyjmenovávat všechna negativa a nedostatky, kterých se vláda pod Vaším vedením dopustila, resp. i nadále dopouští. Je toho mnoho a není to vůbec potěšující, naopak silně deprimující. Nicméně, pane premiére, chci Vás tímto dopisem jen upozornit na možné následky této Vaší politické činnosti. Prosím, neberte to jako vyhrožování, to  bych si nikdy nedovolil, ale jen logické konstatování, vycházející z hodnocení Vaší osoby v politickém životě, který zasahuje do života milionů českých občanů.

     Jakkoliv jste (snad) přesvědčen o správnosti svých kroků, činů a jednání, ne vždy tomu tak musí být. Mohu Vás ubezpečit, že tomu tak není ve většině případů, kdy vláda pod Vašim vedením takto činí. Chápu, že máte svou vizi, své cíle, které však, bohužel, nelze považovat za prospěšné společnosti, ale pouze prospěšné Vám a politikům této vlády a jisté skupině lidí, do politiky nepřímo zaangažovaných (kmotrů, lobbyistů, poradců, expertů atd.). Z toho jasně vyplývá, že jakkoliv je potřebné či nutné činit opatření k záchraně či zlepšení stavu společnosti, zvláště v oblasti ekonomické, která je hlavní příčinou stavu společnosti, všechny další kroky vlády směřují k ještě dalším propadům a negativním výsledkům, které mají ve svém důsledku nejhorší vliv a dopad na většinu občanů ČR. Vy ovšem na tyto skutečnosti nereagujete, neberete zřetel, jdete dál svou umanutou cestou k velmi pochybným cílům a vizím i za cenu devastace společnosti a podmanění si jejich občanů.

     Pane premiére. Jistě Vám neuniklo, že oblíbenost a důvěryhodnost Vaší vlády je nejen nízká (cca 15%), ale přímo katastrofální. Vás osobně to ovšem nechává klidným zřejmě s vědomím, že stále máte v rukou moc a poměrně slušnou podporu jistých kruhů a struktur, opírajících se o moc peněz. To ovšem není příliš velká záruka k tomu, že tak bude i nadále.

      Mimo jiné, měl jsem možnost mluvit s několika lidmi z Vašeho bydliště, tedy z Rožnova pod Radhoštěm. Pokud o tom nevíte, Vaše popularita v tomto městě a širokém okolí je na bodě mrazu (kromě Vašich několika skalních příznivců), lidé Vám nemohou přijít na jméno a dokonce jsem zaslechl názor s doporučením, abyste se po skončení Vaší „kariéry“ do tohoto města raději ani nevracel. Jistě pochopíte, proč! A to není ojedinělý názor, pane premiére, řada dalších občanů je téhož mínění. Nevím, zda si uvědomujete riziko svého konání, když činíte taková rozhodnutí a opatření, které jde proti lidem. Hněv lidu bývá velmi silný a nepříjemný. Vzpomeňte, kolik politiků dříve či později, hlavně za první republiky, skončilo neslavně a to až tak, že byli lidem, resp. národem nenáviděni a opovrhováni, ne-li zcela  zavrženi.

      Pane premiére, jste si vědom i této možné budoucí reality? Uvědomujete si, že Vás lidé třeba nebudou zdravit, budou o Vás mluvit jen ve špatném smyslu slova, ale že na Vaši „oslňující“ kariéru mohou doplatit i Vaše děti? Ne snad přímým ohrožením na zdraví či na životě, ale díky Vaší pověsti mohou mít jisté společenské problémy? Společnost Vás (a nejen Vás) bude vnímat jako člověka, který spolu s dalšími tento stát, společnost a občany významně poškodil díky trestuhodné, bezohledné, bezprecedentně devastující a společnost morálně demoralizující  politice! Máte na svědomí věci, které jsou vzhledem k situaci ve společnosti krajně neúnosné, odsouzení hodné, jako např.  odměny Vaší „velitelce“ paní. J. Nagyové, krytí svého vládního komplice ministra Vondry, problematické odvolání ministra Pospíšila,  z nezvládnutého řízení ministerstev, na kterých jste během 2 let působení ve funkci premiéra vyměnil více jak polovinu členů vládního kabinetu atd. O problémech či důvodech těchto „změn“ není třeba diskutovat.   

     Zkrátka, není toho málo, co jde na Váš účet, pane premiére. Nejhorší na tom je, že nejste schopen osobní sebereflexe na tyto skutečnosti, že z nich nevyvozujete žádné osobní závěry, které nemohou být jiné, než odstoupení jak Vaše, tak celé vlády. Je to právě z důvodů již výše zmíněných: Vaše arogance, krátkozrakost, ješitnost,, neomylnost, nezájem o osud občanů této země,  ale i paranoia v  přesvědčení o správnosti svých rozhodnutí v rámci „svého“ vládnutí, viz Váš proti národním a občanským zájmům stojící totálně nespravedlivé církevní restituce  a celá řada dalších aktů.

     Nevím, jak dalece se Vám tento dopis dostane pod kůži, pokud jej ovšem vůbec dostanete a jak na něj bude reagovat Vaše pravá ruka a rádce  paní Nagyová,  jak dalece to zapůsobí na Vaše sebevědomí, svědomí a čest. Nedělám si však iluze, že se nad těmito řádky, byť jen zamyslíte. O to hůře, pane premiére! Já osobně bych však takovou ostudu stěží unesl při vědomí, že bych (jako premiér) sobecky myslel jen na své ambice, na peníze, na slávu, po které však často přichází strmý pád. A když ne zrovna pád, tak těžko snesitelná pozdější reputace a budoucnost. Pokud ovšem nedojde ještě k závažnějším následkům Vašeho konání, tj. volání občanů po spravedlivém zhodnocení Vaší činnosti a činnosti všech, kteří mají lví podíl na dehonestaci dobrého jména České republiky, její společnosti,  na destrukci ekonomiky, způsobené jak Vaší zásluhou, tak politiků předchozích vlád, zvláště pak vlád, na kterých se podílela ODS. Abychom si rozuměli, pane premiére, to volání občanů by se mělo projevit jak trestním stíháním, propadnutí majetku, ale v krajním případě i dost nepříjemný pobyt za mřížemi. To všechno Vás, pane premiére Nečasi, může (ale také nemusí) postihnout. Nechci a ani nemohu predikovat, ale dříve či později se  zcela jistě projeví důsledky Vašeho  bezuzdného paranoidního vládnutí, kterým jste tuto společnost, stát a jeho občany sobecky a ryze  v osobním zájmu více než významně poškodil.

     Tolik, pane premiére, k Vašemu možnému uvažování nad sebou samým a Vašim osudem, pokud to uznáte za potřebné. Vše výše uvedené, pane premiére, je myšleno nejen vážně, ale také (zatím) s tím nejlepší úmyslem Vás na to alespoň upozornit. Zvolíte-li jiný, než sebezpytující, pokání hodný způsob svého osobního politického působení, je to Vaše věc.  V této souvislosti se nabízí citát T.G.Masaryka: „Problém dneška není jen hospodářský a politický, nýbrž též a především mravní!“.Ta nemravnost z Vás a Vaší vlády, pane premiére Nečasi, trčí jako sláma z bot! Zkuste prosím ve vlastním zájmu, jen trochu málo nad sebou pouvažovat abyste došel k závěru, že bude lépe odejít včas, sice s jistou ztrátou kytičky, než později se ztrátou celé své, bohužel,  kontroverzní osobnosti!

 

S pozdravem

Vám značně  „odkloněný“ občan

 

Jiří  B a ť a, důchodce

Holešov

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře