Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Svobodně rozhodujme o zdraví našich dětí

Svobodně rozhodujme o zdraví našich dětí
proslov na demonstraci proti novele zákona 258/2000 Sb. a sankcím vůči rodičům, lékařům a dětským skupinám, konané dne 9. března 2015 před budovou ministerstva zdravotnictví, Palackého náměstí 4.

 

Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, maminky a tatínkové, milí přátelé, kterým nejsou lhostejné životy a zdraví našich dětí, tak jako neutěšený stav lidských práv a občanských svobod v naší krásné, leč těžce zkoušené, polo-rozkradené zemi! Dodatečně přeji všem přítomným ženám vše nejlepší ke včerejšímu MDŽ!

  • svobodne-rozhodujme-o-zdravi-nasich-deti

 

Dne 23 února se mezinárodním tiskem rozletěla zpráva o úmrtí batolete nakaženého spalničkami v Berlíně. Spalničky, lze podle WHO léčit vitamínem A.[1] Což potvrzují i četné vědecké studie[2]. Mediální hysterie, která se přelévá v četné, vesměs nesmyslné a dokola omílané výroky nejrůznějších politiků a politických orgánů na téma nutnosti důsledně dohlížet na „proočkovanost“ populace, nebude zcela náhodná.

A také že není! Dne 26-27 ledna 2015 totiž hostila vláda Německé spolkové republiky v Berlíně mezinárodní dárcovskou konferenci obskurní organizace, založené Billem Gatesem[3], zvané GAVI[4]. Vlády a soukromí dárci slíbili dát na očkování nejchudších dětí rekordních 7,5 miliardy dolarů (téměř 187 miliardy Korun). Nejvíce do globálního vakcinačního programu vloží Británie a nadace Billa a Melindy Gatesových. Společně s předchozími příspěvky nyní GAVI Alliance disponuje částkou 9,6 miliardy dolarů (240 miliard Kč).[5]

Není tajemstvím, že Bill Gates je veřejným protagonistou neo-malthusianismu, tedy snahy o redukci světové zejména chudé populace[6]. Není od věci v této souvislosti zmínit skandál, kdy na Filipínách byly v devadesátých za finanční podpory firmy Procter and Gamble pomocí očkování proti tetanu s přidaným lidským choriovým gonadotropinem sterilizovány ženy, bez jejich vědomí, natož souhlasu. Je známo, že se podobné sterilizační očkovací operace uskutečnily i v dalších rozvojových zemích za plného vědomí a součinnosti tamních vlád.[7]

Nehledě na depopulační agendu, která ve své amorální praxi jen dokresluje dopady zločinného spolčení velkokapitálu s neřízenými politickými silami, jako je Evropská komise, nebo německý úřad Spolkové kancléřky se u očkování jedná o velmi výnosný obchod, který je, jak vzápětí uvidíme silně na vzestupu.

Oným vysoce lukrativním zbožím v tomto obchodě, jsou naše děti. Podstatou tohoto nechutného obchodu je neoprávněná a vysoce amorální „očkovací povinnost“, kterou si stát na zakázku farmaceutické lobby, zcela protiprávně vynucuje. Proč? Protože se jedná o obrovské peníze.

Co říká Světová zdravotnická organizace o trhu s očkovacími látkami:

Asi 80% prodeje všech očkovacích látek pochází od pěti velkých nadnárodních koncernů. (V roce 2012 měla tato pětka příjmy zhruba 21,56 miliard USD tedy bez mála 540 miliard korun[8])

Existuje poměrně málo výrobců očkovacích látek, kteří splňují mezinárodní standardy kvality zavedené Světovou zdravotnickou organizací. Mnoho z jednotlivých trhů očkovacích látek představuje monopoly nebo oligopoly, a to buď podle produktů, nebo podle zastoupení na trhu.

Omezený počet dodavatelů očkovacích látek a výrobních kapacit vede ke křehké rovnováze mezi nabídkou a poptávkou na mnoho jednotlivých trzích očkovacích látek. Konstantní řízení a komunikace mezi účastníky trhu jsou nezbytně nutné pro zajištění dostatečného množství očkovacích látek pro každého kupujícího. [9]

Trh s očkovacími látkami je znám tím, že vykazuje takzvaně „spektakulární růst“ Oproti 5-7% růstu trhu s medikamenty se očkovací průmysl pyšní ročním růstem řádech 10 až 15%. Tyto údaje představují nárůst z 5 miliard USD (125 miliard korun) v roce 2000 na 24 miliard (600 miliard korun), v roce 2013.

Aktuální prognózy trhu odhadují další růst globálního trhu na 100 miliard USD do roku 2025. Proto se vakcínám říká „motor farmaceutického průmyslu“ a vytváří se „nový obchodní model“ partnerství státních a soukromých aktérů. Momentálně se vedle již existujících více než 600 vakcín, vyvíjí, nebo schvaluje dalších 120 nových očkovacích látek.[10]

Aliance Světové banky a GAVI v roce 2010 načrtla podobný vývoj jako WHO. Nárůst zisků od roku 2009 do roku 2016 o více než 100% - z 24miliard na 56 miliard USD.[11]

Globální trh s pediatrickými vakcínami letos dosáhne 23 miliard USD. Od roku 2005 do roku 2011, se podíl dětských vakcín na trhu zdvojnásobil.[12]

Člověk se ocitl v otevřené válce s nadnárodními korporacemi. Maximalizace zisku byla postavena nad jakékoliv etické principy a morální zábrany. Lidský život byl vydán všanc chamtivosti a finančním výsledovkám ve výročních zprávách pěti nadnárodních akciových společností.

Hazard s lidským zdravím a ruská ruleta s životy naších dětí jsou provozovány pouze ve prospěch mamonu. Takzvané objektivní důvody proč prodávat jedovaté a nebezpečné očkovací látky a vnucovat je našim dětem i za cenu ohrožení jejich zdraví a jejich životů, se pak už snadno naleznou, za pomoci apologetů z řad dobře placené, takzvané odborné veřejnosti a různých správních, soudních a legislativních orgánů, velmi pravděpodobně taktéž patřičně finančně zainteresovaných, či podobně motivovaných. Nebudeme si přece dělat iluze, že v této zemi někdo pracuje jen pro „dobro“ nějaké věci, nezištně a poháněn dobrou vůlí a velmi slušným úřednickým platem.

Jelikož se nacházíme v otevřené válce o holé přežití mravnosti, lidské důstojnosti a svébytnosti, je v první řadě nutné, abychom si toto vůbec uvědomili. Je to válka, dámy a pánové. A vyhlásil nám jí náš stát! Místo, aby byl stát benevolentním, rozhodl se pod vlivem lukrativních nabídek farmaceutické lobby, být státem autoritářským a paternalistickým, jako tomu zde bylo během komunistické totality.

Nespoléhejme se tedy na zastání u jakýchkoliv institucí. Ústavní soud již ukázal, na čí straně stojí a podle jakých not hraje, tak jako již několikrát a zcela nekompetentně NSS, nu a naposledy také výbor pro zdravotnictví poslanecké sněmovny. V této válce se občan nachází úplně sám proti celé státní mašinerii, která je poháněna zájmy a úlitbami nadnárodních farmaceutických korporací.

Občané budou proto donuceni postavit se proti této amorální zrůdnosti státního aparátu a vzepřít se všemi dostupnými prostředky manipulaci soukromých finančních zájmů, převlečených mazaně a rafinovaně za ochranu veřejného zdraví.

Vyzbrojeni jsme vyššími právními normami a odhodláním bránit zdraví a životy nás a našich dětí, tak jako bránit poslední zbytky práva a svobody, které nám zbývají a nebyly nám ještě odňaty lidmi, kteří nás občany mají zastupovat na základě mandátu vzešlého z voleb a na základě slibu na svou čest, „že svůj mandát budou vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí“.

Zatím je zcela zřejmé, koho zájmy zde naši legislativci a relevantní státní aparát zastupují. Zájmy rodičů a občanů to zcela zjevně nejsou. Příkladem budiž často vražedná kalmetizace, která byla v ČR prováděna non lege artis do roku 2009 a stála životy mnoha novorozenců s vrozenou imunodeficiencí.[13]

Odepírat lidem svobodnou volbu a informovaný souhlas se zdravotními zákroky, které mohou znamenat smrt, a často ji i znamenají, je zavrženíhodné a neakceptovatelně amorální. Je to v přímém rozporu s hodnotami demokracie a republiky. Naopak je to příznak totality a fašizmu, který se plíživě vkrádá do kuloárů moci v naší zemi a je předzvěstí konce všech snů a všech nadějí, které zde po roce 1989 ožily.

Jenže my, lidé této země, si toto nenecháme líbit! Nebudeme akceptovat, že naše životy, a míru naší svobody bude určovat účetnictví nadnárodního farmaceutického průmyslu a zvůle státních orgánů, infiltrovaných a opanovaných farmaceutickou lobby.

Hloupě a krátkozrace si takto stát znepřátelil další významný segment občanů, voličů a daňových poplatníků – mladé rodiny s dětmi. To něco vypovídá o státotvornosti a schopnosti rozumně vládnout současné vládní garnitury. Výroky soudu něco vypovídají o stavu justice v této zemi, a legislativní práce parlamentu vypovídá o schopnostech zákonodárců, stát na straně lidu, který si je zvolil a od kterého, de iure vychází všechna státní moc. Protože „lid je zdrojem veškeré státní moci“. Tento druhý článek naší Ústavy následuje článek první, který zní: „Česká republika je právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.“[14] Jak se ale ukazuje, není to bohužel pravda.

V červenci roku 2001 se Česká republika zavázala ratifikací mezinárodní „Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny“[15], k dodržování jasných pravidel, která jsou nicméně u nás systematicky porušována, a principů, které jsou u nás systematicky pošlapávány.

Tato Úmluva z Ovieda jasně stanoví, že „zájmy a blaho lidské bytosti budou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy. Smluvní strany budou chránit důstojnost a svébytnost všech lidských bytostí a každému bez rozdílu zaručí úctu k integritě jeho bytosti a ostatní práva a základní svobody při aplikaci biologie a medicíny. Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat.“

Toto ustanovení se zabývá souhlasem a potvrzuje na mezinárodní úrovni již uznávané pravidlo, totiž že nikdo nesmí být nucen podstoupit jakýkoli zákrok, aniž by k tomu dal souhlas. Člověk musí proto mít možnost svobodně dát nebo odmítnout souhlas s jakýmkoli zákrokem týkajícím se jeho osoby. Toto pravidlo jasně vymezuje svébytnost pacienta ve vztahu k profesionálním zdravotnickým pracovníkům a vede k odklonu od paternalistických přístupů, které by mohly přehlížet přání pacienta. Výrazem "zákrok" se zde chápe v nejširším smyslu, - to znamená, že zahrnuje veškeré výkony prováděné na osobě pacienta ze zdravotních důvodů, včetně preventivní péče, stanovení diagnózy, léčby, rehabilitace a výzkumu.[16]

Chytristika Nejvyššího Správního Soudu, který se odvolává na možnost výjimky stanovené článkem 26 Úmluvy je slušně řečeno absurdní, účelová a ve své podstatě trestuhodná!

Protože článek 26 Úmluvy jasně říká že „Žádná omezení nelze uplatnit na výkon práv a ochranných ustanovení obsažených v této Úmluvě, kromě těch, která stanoví zákon.“

Zákon ale nikde nestanoví ani jedno omezení na výkon práv a ochranných ustanovení obsažených v Úmluvě, ve vztahu k očkování.

Kde zákon taková omezení stanoví, je například u vyšetřování nákazy vyvolané virem lidského imunodeficitu, §71 zákona 258/2000 Sb. „O ochraně veřejného zdraví“[17], odstavec (2) „Bez souhlasu fyzické osoby je možné provést test na virus lidského imunodeficitu: a) u těhotných žen, b) u fyzické osoby, která má poruchu vědomí, c) u fyzické osoby, které bylo sděleno obvinění z trestného činu ohrožování pohlavní nemocí, d) u fyzické osoby, která je nuceně léčena pro pohlavní nemoc. Odstavec (3) „V ostatních případech lze vyšetření na virus lidského imunodeficitu provést jen se souhlasem fyzické osoby.“

To je konkrétní příklad toho, jak zákon stanoví omezení na výkon práv a ochranných ustanovení obsažených v Úmluvě z Ovieda.

Tento detailní příklad má ukázat jedno. Totiž, že jsme obětmi obrovské konspirace našeho politického systému, jak soudů, tak moci výkonné, tak i moci zákonodárné.

Pokud ale politický systém, prorostlý prvky justiční mafie a chamtivé, ničím nespoutané průmyslové lobby, hodlá rodičům upírat právo svobodné volby, a pokud hodlá ignorovat naše ústavní právo na život a právo na osobní integritu, které garantem má být paradoxně právě stát, tak jako naše ostatní lidská práva, nevyjímaje zákaz zde zcela flagrantní diskriminace, tak se brzy může setkat s rostoucím legitimním odporem veřejnosti proti zavádění nové totality v této zemi.

V prosinci roku 1992 byla předsednictvem České Národní rady vyhlášena LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součást ústavního pořádku České republiky. Článek 23 zavádí institut občanské neposlušnosti takto: „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“[18]

Jsme stále více svědky a zároveň i obětmi tohoto neblahého jevu. Naše právo na informovaný souhlas je v oblasti očkování ignorováno a pošlapáváno. Účinné použití zákonných prostředků je znemožněno justiční mafií v žoldu vyššího zájmu, zde rozuměj vyššího „všimného“ ze strany naditých kapes téměř všemocných nadnárodních farmaceutických firem a jejich zájmových skupiny typu GAVI Alliance.

Praktiky totality v této zemi, z dopuštění úřadů, soudů a zákonodárců, nadále přetrvávají a hrají ve prospěch farmaceutického průmyslu a jeho akcionářů a vděčných „klientů“. Dvacet pět let po pádu železné opony musíme konstatovat, že opona totality nikdy nepadla. Jsme nadále utlačovanými vazaly svévolné a zaprodané vrchnosti. V Německu, Švýcarsku a Rakousku očkovací povinnost neexistuje. Jsme tedy zemí druhé kategorie lidských práv a občanských svobod?

Jak dlouho budou naši politici ignorovat hlasy občanů, volající po svobodné volbě, po lidských právech a po právu na informovaný souhlas? Jak dlouho hodlají ignorovat vyšší právní normy, které byly dříve právoplatně ratifikovány? Jak dlouho budou ještě zkoušet naši trpělivost?

Odkazy:


[1] http://www.who.int/nutrition/publications/vad_consequences.pdf

[2] http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199007193230304 nebo http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD001479.pub2/full

[3] https://www.youtube.com/watch?v=QIUVG924LBs

[4] http://www.who.int/workforcealliance/members_partners/member_list/gavi/en/

[5] http://www.tribune.cz/clanek/35075-vlady-a-soukromi-darci-slibili-dat-na-ockovani-miliardy-dolaru

[6] https://www.youtube.com/watch?v=lc-20VK9TbA

[7] http://web.archive.org/web/20100807132705/http://davidrothscum.blogspot.com/2009/03/is-procter-and-gamble-funding-mass.html

[8] http://www.fiercevaccines.com/special-reports/top-5-vaccine-companies-revenue-2012

[9] http://www.who.int/immunization/programmes_systems/procurement/market/global_supply/en/

[10] http://who.int/influenza_vaccines_plan/resources/session_10_kaddar.pdf

[11] http://www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/analyses/Brief_15_Vaccine_Market.pdf

[12] http://ec.europa.eu/research/health/pdf/event17/s3-10-suresh-jadhav_en.pdf

[13] http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Lic-Daniel-Solis-LL-M-1224/clanek/Interpelace-ministryne-zdravotnictvi-k-ockovani-BCG-non-lege-artis-2377

[14] http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html

[15] http://www.ferovanemocnice.cz/data/Umluva%20o%20biomedicine.pdf

[16] http://www.krev.info/Text/Umluva_biomedicina_vysvetleni2.htm

[17] http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258

[18] http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#2 info@rozkvet.cz 2015-03-13 10:41
NECENZUROVANÝ - úplný videozáznam celé Demonstrace a meetingu proti novele zákona 258/2000 Sb.a sankcím vůči rodičům, lékařům a dětským skupinám 9.3.2015, v Praze na Palackého náměstí - v délce 2 hod.. 25 minut zde https://www.youtube.com/watch?v=9SglV0109bo
K základní orientaci v problematice očkování můžete použít ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE č.03/2014 Téma: OBCHOD SE STRACHEM = OČKOVÁNÍ Obsahuje mimo jiné kapitoly 1. Co je očkování 2. Právní pohled na očkování v ČR a ve světě 3. Perličky ze zákulisí vakcinologů ČR 4. Zkušenosti rodičů a lékařů s očkováním včetně odmítání očkování 5. Petice za svobodnou volbu v očkování 6. Kde hledat další informace Úplný text naleznete zde http://rozkvet.cz/texty/zpravodajrozkvet032014.htm Demonstrace proti novele Zákona o zdravotní péči 258/2000 udělující sankce za neočkování - 9.3.2015 Projevy: Marian Filo: http://www.svobodavockovani.cz/news/projev-ing-mariana-filla-na-demonstraci-proti-n..
Citovat
#1 damirr@volny.cz 2015-03-10 07:41
Jací pitomci jsou v té naší loutkové vládě? Tenhle národ by měl povstat a tu pakáž která tady vládne naházet do Vltavy.
Ono je to asi tím,že idioti se drží hesla: "poturčenec horší Turka". A tuhle pakáž máme ve vládě. A ten blb ve vládě je za pořádný "bakšiš" od farmaceutického průmyslu ochoten i totalitního jednání a nejen vládní poskoci, ale už i ten náš slavný soudní totalitní aparát jen podporuje zlodějský farmaceutický průmysl. Zřejmě nastoupila TOTALITA, která nemá obdoby ani ve dřívější socialistické vládě.
Na teno odkaz se podívejte!
https://www.youtube.com/watch?v=EMhMlEd7vbI
Občané, jste svobodní? Nebo chcete, aby ústavní soud a idioti rozhodovali o očkování? V této zemi nastoupila absolutní TOTALITA. Povstaňme vyházejme tu verbež, která nám zavádí "NOVÝ TOTALITNÍ SYSTÉM".
A TAK UŽ NÁM I ÚSTAVNÍ SOUD PORUŠUJE ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA. ASI TAM MÁME IDIOTY BEZ MORÁLNÍCH ZÁBRAN.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře