Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Výzva biskupů k abdikaci neplatného papeže Františka

 

video: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=50040  https://gottes-gnade.wistia.com/medias/ywxsj6tp3r

https://rumble.com/v2kq42c-abdikaci.html  cos.tv/videos/play/44056924641334272

ugetube.com/watch/GqQvpIyJ2WOrQdbbitchute.com/video/75GG4jSFagoR/

 

My, pravověrní biskupové na všech kontinentech, jako nástupci Kristových apoštolů, po příkladu bývalého nuncia ve Spojených státech, Carlo Maria Viganò, tímto veřejně před celou katolickou církví vyzýváme k abdikaci neplatného papeže Františka Bergoglia.

  • vyzva-biskupu-k-abdikaci-neplatneho-papeze-frantiska
  • vyzva-biskupu-k-abdikaci-neplatneho-papeze-frantiska
  • vyzva-biskupu-k-abdikaci-neplatneho-papeze-frantiska
  • vyzva-biskupu-k-abdikaci-neplatneho-papeze-frantiska

Odůvodnění: Dotyčný se dopustil řady nejtěžších herezí, které vedou k vnitřnímu sebezničení katolické církve. Boží slovo jasně hlásá: „Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet (anathema sit)!“ (Gal 1,8-9)

Obviněný hlásá jiné evangelium, tedy stáhl na sebe Boží anathemu, vyloučení z církve. Nejvyšší církevní úřad – papežství – okupuje nezákonně. Dnes církev nemá papeže, je stav sede vacante.

Jiné, falešné evangelium dotyčný hlásá jak písemně, tak i slovy a gesty. Hrubě tím zneužívá nejvyšší autoritu církve k oklamání katolíků a k manipulaci světovou veřejností.

Výčet konkrétních zločinů proti Kristovu evangeliu, kterými na sebe lžipapež opakovaně stáhl Boží anathemu, tedy vyloučení z katolické církve:

1) V roce 2013 schválil sodomii na tiskové konferenci v letadle z Rio de Janeiro slovy: „Kdo jsem já, abych ho (sodomitu) soudil?“ Ten, kdo je v úřadu papeže, je povinen chránit učení evangelia, tedy pravdy víry a morálky. Konkrétně – nazvat sodomii hříchem a ohavností (dle řeckého originálu atímia Ř 1,26) a sodomity vyzvat k pokání, aby došli spásy.

2) V roce 2015 pseudopapež schválil gestem líbání nohou transsexuálovi morální zvrhlost transsexuality i její důsledek, kterým jsou zločinné operace změny pohlaví. Jde o doživotní zmrzačení člověka, a to nejen fyzické, ale i psychické. Je to zjevná vzpoura proti Bohu Stvořiteli. Tímto lžipapež schválil genderovou ideologii, která se staví nejen proti Bohu, ale i proti lidskosti.

3) V rozhovoru pro La Repubblica v roce 2015 Bergoglio popřel peklo slovy: „Neexistuje trest, ale zničení duše... se smrtí těla její cesta končí.“ Lžipapež tím tvrdí herezi, že lidská duše je smrtelná. Důsledkem je popření existence života po smrti, tedy i základních pravd víry, nebe a pekla.

4) V roce 2016 v exhortaci Amoris laetitia lžipapež popřel objektivně platné morální normy, a tím i Boží přikázání a nahradil je subjektivismem.

Čtyři kardinálové vystoupili s dubii a po nich i katolická inteligence s Korekcí. Jedny i druhé ignoroval. Žádné naslouchání.

5) V roce 2018 lžipapež v Irsku nabádal dokonce rodiče, aby nebránili svým dětem, zmanipulovaným agendou LGBTQ, v přijetí sexuálních zvrhlostí. To je další zločin nejen proti rodičům a jejich dětem, ale i proti Bohu a církvi.

6) V roce 2018 na Synodě o mládeži úskočným způsobem nechal vnést do církevních dokumentů termín LGBT.

7) V roce 2019 v Abú Dhabí lžipapež schválil herezi, že prý Boží vůlí je pluralismus pohlaví i náboženství. Tímto vyjádřením František tvrdí herezi, že Bůh ustanovil pohanství, tedy že Jeho vůlí je uctívání démonů. To je naopak hřích proti prvnímu Božímu přikázání. Rovněž Boží vůle není pluralismus pohlaví, což je v dnešní době chápáno ne pouze tak, že Bůh stvořil muže a ženu, ale jako by Bůh stvořil bezpočet genderů. A to je lež a hereze.

8) Bergoglio při návratu z Panamy (2019) autoritativně schválil tzv. sexuální výchovu, která dnes dětem vnucuje sodomii a transsexualitu. Do médií propagoval sex bez rigidity pro děti. Tím prosazuje program zločinné demoralizace dětí. Jde o těžký zločin nejen proti dětem, ale i proti Bohu a církvi.

9) 21.‒24. února 2019 se konala v Římě synoda ohledně sexuálního zneužívání v církvi. Tato synoda posloužila Bergogliovi de facto k schválení hříchu homosexuality prostřednictvím závazných směrnic pro biskupy s takzvaným doprovázením homosexuálních osob.

10) V roce 2019 v říjnu se lžipapež ve vatikánských zahradách účastnil modlářského rituálu a pak intronizoval démona Pačamamu v chrámu svatého Petra. Jde o zločin proti prvnímu přikázání Dekalogu a precedent veřejného modlářství a propagace pohanství. 

11) V roce 2019 na Synodě o Amazonii prosadil do dokumentů přebírání pohanských praktik a ritů, dokonce i do svaté liturgie, a také tzv. ekologickou konverzi. Dokument je souhrnem mnoha herezí. Jistý kardinál se k tomu vyjádřil, že jde nejen o apostazi, ale i o stupiditu. 

12) V roce 2020 se lžipapež zasadil za státní zákony legalizující sňatky homosexuálů a schválení jim adopce dětí.

13) V roce 2020 lžipapež prolomil nastolení pseudopandemie uzavřením chrámů a zneuctěním eucharistie. Fanaticky vnucoval experimentální vakcinaci všem. mRNA vakcína mění lidský genom, způsobuje neplodnost a obsahuje tkáň z drasticky zabitého nenarozeného dítěte. Dvakrát nechal pod terorem naočkovat celý Vatikán.

14) V roce 2021 lžipapež vyhlašuje synodální cestu nejprve do roku 2023, pak ji prodlužuje do roku 2024. Bergogliova synodální cesta legalizující LGBTQ diametrálně protiřečí Kristově evangelijní cestě vedoucí ke spáse.

15) V roce 2022 se nechal lžipapež v Kanadě veřejně zasvětit démonům a satanu. Stalo se to při rituálu šamana, který při tom pískal na kost z divokého krocana. Šlo o veřejnou apostazi, pohoršení maličkých a zločin proti prvnímu přikázání Desatera. 

16) V lednu 2023 lžipapež do světových médií prohlásil, že homosexualita nesmí být kriminalizována a biskupové, kteří hájí učení církve a také morální principy ve státních zákonech, musí projít konverzí a přivítat nekající LGBTQ v církvi. Pod termínem „Q“ jsou začleněny i sexuální vraždy. Jistý muž s Q orientací podřezal hrdlo více než 50 ženám. Bergoglio přikazuje takové bez pokání vítat v církvi.

Těmito herezemi se František Bergoglio postavil proti učení katolické církve, tedy proti Kristovu evangeliu, a dle Písma svatého na sebe stáhl Boží anathemu, to je vyloučení z církve. Rovněž z církevního hlediska na něj dopadá exkomunikace latae sententiae. Na něho jako heretika a apostatu se vztahují výroky z dogmatické buly Pavla IV. Cum ex apostolatus officio.

My biskupové, jako nástupci apoštolů, jsme svědky ničení církve zevnitř, a to zneužitou nejvyšší církevní autoritou. Před Bohem i před Božím lidem jsme povinni pravdu nazvat pravdou a heretika heretikem. Toto je postoj každého pravověrného katolického biskupa v souladu s Písmem svatým a celou Tradicí církve. Věřící lid musí vědět, že neplatného papeže Františka Bergoglia, veřejného heretika, nesmí poslouchat a nesmí se mu podřizovat. Jinak má účast na jeho herezích a na prokletí, které stahuje na církev, na národy i na jednotlivce. 

Vybízíme proto všechny upřímné katolíky k smírným obětem, modlitbám a pokání. Kéž se Bůh smiluje a zachrání církev z tohoto procesu sebezničení, který v současnosti vrcholí Bergogliovou synodální LGBTQ cestou.

Doporučujeme rodinnou modlitbu růžence, nejlépe v jednotném čase mezi 20 a 21 hodinou. Úmyslem modliteb je abdikace neplatného papeže a záchrana církve před Bergogliovou LGBTQ synodální cestou. 

Koncept pro biskupy zpracovali biskupové BKP

dne 10. 4. 2023

------------------------------------------------------------------------

Setkání synodální LGBTQ cesty ve Vatikánu – Boží anathema

video: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=50047  https://gottes-gnade.wistia.com/medias/44m9h44h5q

https://rumble.com/v2kr8em-synodln-setkn.html  cos.tv/videos/play/44060279381726208

ugetube.com/watch/gx7IrEZxk9KQBtt  bitchute.com/video/QaGEokfNYGCi/

Od 30. září 2023 má ve Vatikánu začít celosvětové setkání Synody o synodalitě, která prosazuje legalizaci LGBTQ. Všichni účastníci tím na sebe stahují nejtěžší Boží trest – anathemu – a církevní trest – exkomunikaci latae sententiae. Legalizace hříchu sodomie je totiž těžší hřích než sodomie sama. Kdo prosazuje a legalizuje hřích, ruší tím Boží přikázání a brání hříšníkům konat pokání a jít cestou spásy. Rušit Boží zákony je hřích ďábelské pýchy, která se staví proti Bohu Stvořiteli, Nejvyššímu Zákonodárci.

Lžipapež Bergoglio odmítá pokání a zatvrzele opakuje a stupňuje své zločiny. Tím hřeší proti Duchu svatému. Vztahuje se na něj Ježíšův výrok o Jidášovi, že je synem zatracení (J 17,12). Kéž odstrašující případ lžipapeže pohne svědomím alespoň některých biskupů a kardinálů, kteří se zúčastnili, anebo se plánují zúčastnit synodálního setkání.

Byzantský katolický patriarchát jako hlas volajícího na poušti v Boží autoritě znovu k celosvětovému setkání ve Vatikánu zdůrazňuje:

Na všechny účastníky této organizované vzpoury proti Bohu dopadá Boží anathema a zároveň i exkomunikace latae sententiae.

Vybízíme kněze i věřící, aby osobně, telefonicky, e-maily i dopisy varovali biskupy propagátory synodální sebevražedné LGBTQ cesty.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

14. 4. 2023

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#4 JAS 2023-06-03 19:01
Kdo jste to neviděl, podívejte se na tento film. Je ke stežení na uloz.to:
https://www.csfd.cz/film/388128-spotlight/prehled/
Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams a Liev Schreiber v hlavních rolích skutečného příběhu, ve kterém reportéři amerického deníku The Boston Globe odhalili masivní skandál zneužívání nezletilých představiteli místní arcidiecéze. Případ neměl dopad pouze na pár obviněných duchovních, ale otřásl celou katolickou církví.
Citovat
#3 Stanislav Hádek 2023-05-26 15:06
Hlavní baziliku ve Vatikánu si nechali postavit přenádherně a mají vybraný vkus, to se musí nechat! Muselo to všechno stát hříšné peníze a tady mám jeden nápad: jako jsou pravomocné odpustky, podobně by se daly zavést pravomocné souhlasky. Když by byl český návštěvník baziliky zjihlý tou nádherou, podstrčil by se mu souhlasek k podpisu. Jako že souhlasí s těmi snad až proklínanými platbami českého státu církvi při takzvané odluce církve od státu a jak se to tvořilo. Nic moc by to nestálo a bylo by to hned víc legitimní, podložené.
Citovat
#2 Miguel47 2023-05-24 10:42
Katolická tzv. "církev" je odporný spolek pedofilů a hamižníků
a měla by být zrušena společně s tzv. "papežem"! Její historie
je normálnímu, humánně myslícímu člověku odporná!!
Citovat
#1 miroslav petr 2023-05-23 17:40
franta měl být dávno odvolán, dělá církvi a křestanům jen ostudu.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře