Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Prohlášení biskupského kolegia ČR a SR k aktuálním věcem

Koncept připravili biskupové BKP

video: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=50602  https://spricht-der-herr.wistia.com/medias/b75px9nalg

https://bcp-video.org/cz/k-aktualnim-vecem/  https://rumble.com/v3kx6ra-prohlen.html

cos.tv/videos/play/47497923185906688  ugetube.com/watch/eiqfs8qJqIJ11FR

My emeritní biskupové Česka a Slovenska jsme si vědomi hluboké krize v otázce víry a mravů i toho, že současný papež František přestupováním nejzákladnějších norem, s nimiž stojí a padá církev, na sebe stáhl Boží anathemu. V tomto případě zodpovědnost za církev na teritoriálním území automaticky přechází na pravověrné biskupské kolegium.

Celý měsíc říjen má ve Vatikánu probíhat celosvětové setkání synodální cesty. Její skrývaný program se už stal veřejným, že totiž nejde o vnitřní obrodu církve, ale o realizaci zásahů do víry a mravů.

  • prohlaseni-biskupskeho-kolegia-cr-a-sr-k-aktualnim-vecem

My pravověrní biskupové v žádném případě nemůžeme souhlasit s touto Františkovou pozvolnou, ale průlomovou cestou k sebezničení církve. Jsme si plně vědomi, že dokud nedojde k stabilizaci situace, dopadá na nás, pravověrné biskupské kolegium, plná zodpovědnost v otázce víry a mravů za naši místní církev v Česku i na Slovensku, a to jak před Bohem, tak před celosvětovou církví.

V počátcích komunismu, v 50. letech, byly zrušeny semináře i mužské kláštery. Množství kněží bylo uvězněno a biskupové byli buď ve vězení, nebo v izolaci. Nikdy nezapomeneme na statečné biskupy, jakými byli pražský arcibiskup Josef Beran, který zemřel v exilu, olomoucký arcibiskup Josef Matocha, který zemřel v domácím vězení, slovenští biskupové Pavol Gojdič a Ján Vojtaššák, ale i jiní, kteří byli vězněni a zemřeli jako mučedníci.

My jsme nyní z určitého pohledu postaveni do ještě těžší situace, neboť zneužití nejvyšší církevní autority způsobuje vnitřní chaos v samotném nitru církve. Navíc biskupové byli v minulosti neseni věrností doslova celého katolického národa. My i nám věrní, kteří vnímají nutnost pravověrnosti, jsme vystaveni tlaku ducha tohoto světa zvnějšku a uvnitř nátlaku těch, kteří chtějí zavádět jiné učení a jiného ducha. Podobný tlak pohanství i zneužití církevní autority zažil svatý arcibiskup Metoděj a rovněž i biskup a mučedník svatý Vojtěch. Kéž oni oba i jiní naši národní patroni jsou nám mocnými přímluvci v této zlomové době, do které nás Bůh postavil.     

Předně chceme konat pokání za omyly, kterými jsme dali pohoršení mnoha lidem. V poslední době to byla nešťastná propagace experimentální vakcinace. Pokrytecky jsme se odvolávali ne na skutečné a svědomité odborníky, ale na Františka. Nešťastnou byla jeho návštěva Slovenska spojená pro věřící lid s podmínkou přijetí této riskantní vakcinace! Rovněž si uvědomujeme potřebu pokání za manipulační vakcinační centra na katolických farách na Slovensku. Dnes mnozí na následky umírají. Chceme se z toho poučit a konáme upřímné pokání.

Současně důvodem našeho pokání je i propagace synodální cesty a s tím spojená únorová ostuda v Praze. Zde byla prosazována legalizace hříchu sodomie. S ovacemi vystoupil hlavní propagátor této vzpoury proti Božímu zákonu, německý pseudobiskup Bätzing, ale i jiní. Byl spáchán hřích zneužití biskupské autority a dáno velké pohoršení maličkým. Od této LGBTQ synodální cesty se nyní veřejně distancujeme! 

Někteří kněží, kteří byli nespravedlivě trestáni, přirovnávali ČBK k bývalé StB. To pokládáme za trochu přehnané, ale to, že ČBK a KBS svou biskupskou autoritou nesloužily k obraně víry a mravů a mnohdy paralyzovaly Boží dílo, to je fakt.

Na druhé straně rádi uvádíme, že se ČBK letos veřejně postavila za rodinu a děti. V důsledku toho i česká vláda odmítla Istanbulskou úmluvu.

Drazí kněží a věřící, stojíme před celosvětovým setkáním synodální cesty ve Vatikánu v měsíci říjnu, který je měsícem modlitby svatého růžence. Kromě sebevražedné německé cesty, která zde má být legalizována a postavena za vzor, proběhne i diskuze o celibátu s cílem svěcení žen na diákonky, potažmo na kněžky. Němci v rámci tzv. synodality prosazují zbavení biskupů zodpovědnosti za církev a převádějí jejich zodpovědnost na tzv. synodální radu. V ní vládu přeberou laici, de facto sodomité a lesby, a to přímo i ve věcech víry a mravů. Belgičtí biskupové už mají Františkem schválené sňatky LGBTQ osob, což dokonce znamená i sezdávání lidí se zvířaty v tzv. queer párech. To už je skutečně šílenství!

Rovněž ve Vatikánu se má diskutovat o změně v liturgii podle modelu biskupů Mexika či podle amazonského modelu. O dokumentech synody o Amazonii se kardinál Brandmüller vyjádřil, že se nejedná jen o apostazi, ale i o stupiditu. Vnášení ducha pohanství takzvaným okuřovatelem a principálem i pohanským křepčením hraničí s otázkou platnosti konsekrace. Cesta zavádění diákonek a kněžek spolu s pohanskými prvky vede ke ztrátě kněžské identity a vůbec ke ztrátě této svátosti. Proto na různé otázky předem odpovídáme:

Co se týče zavádění těchto změn, my biskupové Česka a Slovenska v žádném případě nemůžeme dovolovat, aby je někteří nerozumní kněží realizovali. Na druhé straně vyhlašujeme možnost volby sloužit buď tradiční Tridentskou liturgii, nebo liturgii Pavla VI. Rovněž nezabraňujeme, aby kněz, pokud uzná za vhodné, posunul obětní stůl tak, aby se před něj mohl postavit a sloužit směrem ke svatostánku, ne zády k němu.

K hlubšímu prožití tajemství konsekrace doporučujeme krátké ztišení před konsekrací a po konsekraci. Rovněž dáváme možnost, aby se místo hlasité recitace modliteb po konsekraci zpívala antifona či mešní píseň tak, jak se to praktikovalo při latinské liturgii. Kněz se v tom čase modlí tyto modlitby potichu. 

Co se týče modlitebních aktivit věřících během měsíce října, doporučujeme modlitební iniciativu zvanou Jericho. V podstatě jde o to, aby věřící po čtyři neděle, 8., 15., 22. a 29. října, obcházeli náměstí místního, okresního, krajského a hlavního města, a to 6× tiše a posedmé za zpěvu, eventuálně s doprovodem hudebních nástrojů, jak je to dáno jako inspirace k živé víře v Božím slově (Jos 6). Úmysl je, aby padly duchovní hradby, které brání obrodě církve a národa. Organizační aktivitu ať převezmou kněží spolu s horlivými laiky.

Po celý měsíc rovněž doporučujeme horlivým věřícím modlitbu 15 desátků růžence za obrodu církve.  

Pravověrné kolegium biskupů Čech, Moravy a Slovenska

16. 9. 2023

Odkaz na realizaci akce Jericho: https://bcp-video.org/cz/pad-jericha/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Věroslav Pravdička 2023-10-02 08:30
Tito takzvaní kněží hlásají stále dokola, že Bůh láska jest. Kdekdo může pozorným studiem Bible dospět k závěru, že s tou Boží láskou to není až tak žhavé. Například Bůh, který dal praotci Mojžíšovi zákon "nezabiješ", hned o něco dál v Bibli nařizuje, jací lidé a za co se mají upálit. V moci postavení prý budou souzeni přísněji. Nelze se divit, že církev na základě takových a podobných tam uvedených nařízení po dlouhé věky vydávala lidi, včetně svých nepohodlných hodnostářů k upálení. Bibli lze pak chápat jako Knihu hrůzných hrůz. Tito takzvaní kněží mají svého hlavního biskupa za maximálního kacíře, jak zde často, znovu a znovu oznamují, za což prý má být Bohem láskou po smrti věčně mučen ohněm v pekle. Bylo by poučné vědět, zda tam budou i tito kněží, kteří vychvalují dřívější postoje na "obranu víry" katolické církve. To lze považovat za lež před Bohem, protože dějiny této církve jsou plné násilí, smilstva, nevázanosti, zejména církevních hodnostářů. Celkem prostí lidé Ananiáš a Zafira prý byli Bohem láskou hned veřejně usmrcení za lež, týkající se majetku a nelžou tito kněží ve věcech daleko závažnějších? Lze rovněž považovat za nepříjemně klamavé, že koncepty veřejných prohlášení, jako je toto, nejsou zveřejňovány svými prohlašovateli, ale těmi, kdo je jejich jménem a možná bez jejich vědomí sepisují.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře