Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Petice ministru vnitra ČR z 6.12.2014

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 


 

Petice k zajištění plné ochrany veřejných shromáždění,  prezidenta republiky, ing. M. Zemana, a dalších ústavních činitelů  v souladu s právními normami i interními předpisy,

platnými v resortu Ministerstva vnitra ČR

  • petice-ministru-vnitra-cr-z-6-12-2014


 

V Praze dne 6. prosince 2013

Vážený pan                                                                                                                        

Milan Chovanec,

ministr vnitra ČR,

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

 

Vážený pane ministře,                                                                                                   

v souladu s čl. 18 Listiny základních práv a svobod a petičním zákonem se na Vás obracíme s návrhy a žádostí o vyjádření k dále uvedeným skutečnostem.

 

I.

V Praze na Albertově se 17.11. 2014 sešli lidé, aby se zúčastnili pietního aktu, odhalení pamětní desky k 25, výročí listopadových událostí z roku 1989 a vzpomínky na Němci zavražděné české studenty dne 17. listopadu 1939. Přítomen byl M. Zeman, prezident ČR, a nejvyšší ústavní činitelé dalších čtyř států.

 

Pietní akt byl však hrubě narušen chováním určité části přítomných, kteří hvízdali, křičeli, skandovali a někteří z nich dokonce házeli různé předměty na přítomné na tribuně, Nejvíce byl postižen pan J. Gauck, prezident SRN, jehož zasáhlo hozené vejce nebo jeho část. Vzniklé nedůstojné prostředí trvalo po nějakou dobu, nikoliv krátkou, aniž by někdo z těch, kteří jsou pověřeni ochranou ústavních činitelů a jejich hostí na nejvyšší státní úrovni, aktivně zasáhl. Pokud ochranka prezidenta republiky přítomné ústavní činitelé chránila pouze otevřenými deštníky, pak považujeme tuto ochranu za celkově hrubě nedostatečnou. Jsme přesvědčeni, že Útvar pro ochranu ústavních činitelů nejen nezajistil dostatečnou ochranu prezidenta a jeho hostí, ale také ani důstojnost samotné pietní vzpomínky.

 

V této souvislosti vzniká otázka, kdo tuto ochranu zanedbal a jak napříště bude tato ochrana zajištěna, aby nedocházelo k výše uvedeným či podobným excesům? Z pietní vzpomínky nelze samovolně a možná i zlovolně učinit rozeřvanou demonstraci s vrhači předmětů na nejvyšší ústavní činitele ČR a dalších států. Tito nemohou být vydáni na pospas řádění několika stovek lidí. Právní stát zajišťuje nejen příslušné svobody a práva, vymezuje je zákonem, ale také chrání před jejich zneužitím či porušením.

Byla a je činnost Útvaru pro ochranu ústavních činitelů  v souladu s níže uvedeným právními předpisy a interními normami MV ČR, a to:

§ 48 a § 49 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky,

článkem 4 Úmluvy o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců, vyhlášené pod č. 131/1978 Sb.,

článkem 29 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, vyhlášené pod č. 157/1964 Sb.,

nařízením vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti ústavních činitelů České republiky,

usnesením vlády č. 1604/2008, k zajišťování bezpečnosti chráněných objektů a prostorů, ve znění usnesení vlády č. 518/2011,

pokynem ministra vnitra č. 15/2005, kterým se ukládají úkoly k zabezpečení ochrany ústavních činitelů České republiky a osob, kterým je ochrana poskytována podle mezinárodních dohod, ve znění PMV č. 2/2009,

pokynem ministra vnitra č. 32/2010, kterým se stanoví rozsah zajišťování bezpečnosti chráněných objektů a prostorů

rozkazem policejního prezidenta č. 87/2005, kterým se vydává "Stupnice pro vyhodnocení ohrožení chráněných osob při návštěvách Evropské unie" a kterým se ukládají úkoly k zabezpečení jejího využívání,

závazným pokynem policejního prezidenta č. 179/2008, kterým se vydávají zásady činnosti při zajišťování bezpečnosti chráněných osob,

závazným pokynem policejního prezidenta č. 11/2011, o provádění krátkodobé ochrany osob.

 

II.

Listina základních práv a svobod v Čl. 19 zakotvuje právo na pokojné shromažďování.  K veřejnému shromáždění není třeba povolení státního orgánu, podléhá však oznamovací povinnosti.

 

Písemné oznámení musí zejména také obsahovat účel shromáždění a opatření, která svolavatel provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem (zejména počet pořadatelů a způsob jejich označení).

Z uvedeného vyplývá, že pořadatel jako účel shromáždění zřejmě uvedl pietní akt, nikoliv tedy protestní demonstraci namířenou proti prezidentu Zemanovi. Jakmile došlo k faktické změně účelu shromáždění, měl svolavatel povinnost zajistit svými pořadateli, nebo alespoň se o to viditelně pokusit, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem.

 

Kdo byl svolavatelem veřejného shromáždění na Albertově dne 17.11.2014?  Učinil svolavatel nějaké opatření, např. prostřednictvím pořadatelů,  aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem a důstojnost pietního aktu byla co nejrychleji obnovena? Jaké kroky byly provedeny  proti rušitelům  shromáždění? Pokud žádné, kdo nese odpovědnost? Jaké opatření napříště budou učiněna, aby k takovým či podobným excesům nedocházelo?

 

III.

Jsme přesvědčeni, že vzhledem k uvedeným skutečnostem došlo ke spáchání trestného činu výtržnictví neznámými pachateli.

Dále jsme přesvědčeni, že uvedené jednání mělo určité známky organizovanosti. Někdo  dal demonstrujícím červené karty, někdo musel za ně dříve zaplatit, někdo zajistil jejich dodání.

Zahájila již Policie ČR v předmětné záležitosti trestní stíhání? Pokud nikoliv, pak proč?

 

IV.

Podnět k zahájení trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestných činů, zřejmě výtržnictví, neznámými pachateli, jsme doručili v nedávných dnech  vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze.

 

S úctou

 

 

Ing. Pavel Rejf, CSc,                                                                                         JUDr. Ogňan Tuleškov

 

Na vědomí:

Ing. Miloš Zeman, prezident ČR

Praha - Hrad

www.ceskenarodnilisty.cz

https://www.facebook.com/pages/%C4%8Cesk%C3%A9-n%C3%A1rodn%C3%AD-listy/490810227709170

conematevedet.cz/Index.htm

 

 

Facebook komentáře