Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Patriarcha Kirill vyhlásil herezi II. Vaticana + další TZ BKP

Hodnocení uživatelů:  / 3
NejhoršíNejlepší 

Patriarcha Kirill v den Kristova vzkříšení 16. 4. 2017 prohlásil herezi.

Citace Kirilla: „Já vím, že jsou zde i křesťané i muslimové. Každý se obrací k jednomu a témuž Bohu Stvořiteli. A v odpověď na to dostáváme reálnou Boží pomoc.“

Podle Kirilla se pravoslavní a muslimové obracejí k jednomu a témuž Bohu. Toto je katolická hereze II. Vaticana (1965). Na druhé straně nejvyšší představitelé islámu, na rozdíl od Kirilla a II. Vaticana, nevyhlašují, že máme stejného Boha. Naopak, Mohamed o křesťanech v Koránu napsal: „Věru jsou nevěřící ti, co říkají Mesiáš, Syn Marie, je Bůh.“ (5:72) „Neochabujte v pronásledování těchto lidí.“ (4:104) „Nejste to vy, kdo je zabil, ale Alláh je zabil.“ (8:17) To je podle Kirilla asi ta reálná „Boží“ (Alláhova) pomoc, kterou dostáváme!

  • patriarcha-kirill-vyhlasil-herezi-ii-vaticana-dalsi-tz-bkp

 

II. vatikánský koncil (1965) rovněž vyhlásil herezi, že katolíci mají stejného Boha i s ostatními pohany.

Bůh je Stvořitelem všech, a to jak lidí, tak i těch andělů, kteří Ho přestali uctívat a stali se démony. Pohani, i když je Bůh jejich Stvořitel, Ho neuctívají, ale uctívají démony (1Kor 10,20).

Asi brzy podle Krétského pseudosněmu (2016), který vytýčil jako základ ekumenismus, Kirill vyhlásí i tuto vatikánskou herezi a rovněž to zamaskuje frází, že Bůh je Stvořitelem všech, i pohanů. Zamlčí už, že pohanům prokazují falešnou pomoc démoni, které uctívají, a ne Bůh.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

Praha, 29. 4. 2017

Kopie:

Pravoslavným a katolickým biskupům

Masmédiím

-------------------------------------

3. část: Křesťanská Theokracie kontra NWO

K boji za zachování morálních hodnot proti globalizačnímu systému zla a smrti je nutná motivace! (předcházející části: 1. část http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=37033, 2. část http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=37045)

V 1. části byla zmínka o globalizačním programu vytýčeném ředitelem CIA A. Dullesem už v roce 1945: „Nepozorovaně lidem zaměníme jejich hodnoty za falešné a donutíme je těmto (pseudo)hodnotám věřit...“ V církevní oblasti tomuto programu posloužil II. vatikánský koncil (1962-65) takzvaným aggiornamentem, „Štrasburské memorandum“ programem sebelikvidace křesťanství (2014), Krétský sněm (2016) takzvaným ekumenismem prosazujícím panhereze neomodernismu a synkretismu s pohanstvím. Vyhlášením Lisabonské smlouvy (2009) EU likviduje pomocí legislativy křesťanské kořeny Evropy prosazováním homosexualismu a gender ideologie. Proces sebelikvidace křesťanských národů pokračuje zásluhou zrádné církevní hierarchie a zneužitím kultury, školství, legislativy a masmédií podle programu globalistů NWO. Demoralizační gender ideologie, která činí z lidí otroky sexuálních zvráceností, otevírá dveře destruktivním satanským sektám, legalizaci narkotik a masové eutanázii. To vše je součástí programu tzv. redukce lidstva na 1 miliardu! Dulles také řekl: „Krok za krokem rozehrajeme grandiózní tragedii záhuby ruského národa!“ Tento program CIA nerealizuje pouze NWO, ale i OSN, UNICEF, RE, WHO... V této psychologické válce současné demokracie neobstojí. Musí přejít v „moudrou diktaturu“, která chrání morální hodnoty a existenci zdravé rodiny: muže, ženy a dětí před devastačním a sebezničujícím systémem. Za ním stojí zednářští ilumináti, světoví bankéři s ideologickou sítí agentů NWO. Ve skutečnosti jde o duchovní boj, v jehož pozadí jsou zasvěcenci satanu!

Má-li nastat obrodný proces, záleží na každém jedinci! Musí přijmout Ducha Kristova a postavit se proti násilí, které působí zlo zakořeněné v naší narušené lidské přirozenosti. Tento boj je bojem na život a na smrt! Pokud se nepostavíme na odpor, lidstvo bude globalisty na základě redukčních programů vyhubeno! Jde o plán masového holocaustu lidstva!

V 1. i 2. části byla zmínka o křesťanské a rovněž i o přirozené morálce. Současná generace, otrávená konzumismem a terorem amorálnosti, se už stává lhostejnou a degeneruje na úroveň nerozumného zvířete. Rozum už nepoužívá k hledání pravdy, ale k omlouvání lži, která směřuje k sebezničení.

To, aby se člověk proti psychologicky vypracovanému genocidnímu systému NWO vůbec postavil a začal prosazovat morální hodnoty nejprve ve svém osobním životě, vyžaduje svedení nejtěžšího boje. Je to boj se sebou samým, se zlem, které je vtěleno v nás. Když se má člověk rozhodnout do tohoto boje jít, nutně potřebuje mobilizační motivaci! Přirozená motivace je dobrá, ale nestačí. Aby se jedinec postavil proti smrtícímu systému, který vede především psychologickou válku pomocí profíkaného systému lži, musí mít i duchovní motivaci a zároveň i duchovní sílu. V tomto boji musí počítat s morální likvidací. Dulles to prozradil: „Najdeme způsob, jak takové prohlásit za vyvrhele lidstva!“ A navíc, takový hrdina musí počítat i s fyzickou smrtí!

Motivace

Potřebnou duchovní motivaci dává jedině pravdivé křesťanství! Odhaluje pravý smysl lidského života i smysl utrpení a ukazuje na realitu věčné odměny po smrti! Náš lidský život je bojem za pravdu proti lži a duchu lži! Je to boj o odmaskování a vymanění se z otroctví zla v sobě i v okolí. Apoštol Pavel to vyjádřil slovy: „Miluji dobro (pravdu), ale konám zlo. To však konám ne už já, ale hřích, který je ve mně! Kdo mě vysvobodí z tohoto otroctví?“ a odpovídá: „Milost našeho Pána Ježíše Krista“ (Ř 7,23-25) a dále říká: „Zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil mě od zákona hříchu a smrti.“ (Ř 8,1-2). Největším přikázáním je milovat Boha a bližního (Mt 22,37-40). „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi.“ (Mt 7,12). Po smrti bude soud, a pak odměna či trest. Obojí je věčné (Mt 25,46). Protože neznáš den ani hodinu své smrti, máš být připraven každý den (Mt 24,42). To je pravá moudrost. Kdo uvěřil v Božího Syna Ježíše, ten dostal nový život (J 3,5-11). Stal se Božím dítětem (J 1,12). Křtem přijal – oblékl Ježíše Krista (Gal 3,27) a stal se dědicem Božího království (Gal 4,7). Pak je ale člověk dále vystaven duchovnímu boji (Ef 6,10-13); musí proto, zvláště v modlitbě, čerpat od Boha sílu, protože tento boj je na život a na smrt! Je třeba každý den dělat kroky na cestě za Ježíšem. Jaké? „Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a pojď za mnou“ říká Ježíš (Mt 16,24). On je Cesta, Pravda a Život (J 14,6). Pokud odbočíme z linie pravdy a života, musíme se vracet zpět na Cestu, kterou je Ježíš! Kdo vytrvá až do konce, bude spasen (Mt 10,22).

Smysl utrpení – pokud ho s vírou přijímáme, slouží k našemu očištění. Největším příkladem je nám samotný Spasitel. On byl bez viny a podstoupil z lásky k nám a za nás největší duševní i duchovní utrpení a smrt. Když na nás přijde utrpení duševní či fyzické, cítíme se ukřivděni. Reakcí je sebelítost či nenávist. Pokud ale utrpení přijmeme s vírou, Bůh nám odkryje důvod a smysl toho konkrétního utrpení a navíc nám dá sílu! Sv. Pavel svědčí: „Proto se raduji, že nyní trpím.“ (Kol 1,24)

Pravé štěstí: Člověk touží po pravdivém štěstí. Nenachází ho ani v bohatství ani v kariéře ani v amorálnosti ani alkoholu či narkotikách. Pravé štěstí je v hlubokém pokoji v duši, který je ovocem vnitřního života s Kristem a následování Jej! Takový člověk ví, že všechno pomine, on však má největší poklad, nejdražší Perlu (Ježíše). Ani smrt ho neodloučí od věčného štěstí, které po smrti dostoupí vrcholu a nikdy nekončí (Ř 8,33nn).

Životní program, který dává časné i věčné štěstí, byl dán Kristem a Jeho evangeliem. Pro ruský národ ho přijal už před 1000 lety sv. Vladimír. Pohanské systémy jako hinduismus, buddhismus, islám jsou snůškou zdánlivé lidské moudrosti, ale neukazují pravdivě na podstatu, a ani nedávají vysvobození z moci zla a hříchu, které je pouze v Kristu, v jeho vykupitelské smrti a vzkříšení.

Co se týče různých filosofií a psychologií, rovněž obsahují zrnka pravdy, ale neřeší pravdivě, tak jako křesťanství, otázku dobra a zla ani smyslu lidského života. Ovocem křesťanství je evropská vzdělanost a kultura. To, že křesťanství neodstranilo zlo, není vinou Kristova učení, ale je to tajemstvím lidské svobody, která plně nepřijímá Kristův životní program, či ho zcela odmítá. Kristův ideál plně žili svatí muži a svaté ženy, kteří jsou i v Rusku světlým příkladem k následování.

Dnešní model paralyzovaného křesťanství představuje katolická, ale i pravoslavná církev, a rovněž i většina protestantských denominací. Nestačí pouze náboženské fráze a náboženský folklór s pobožnými praktikami. Je nutné skrze pokání přijmout i Ducha Kristova – Ducha Pravdy! V paralyzované církvi, která se otevřela sebezničujícím herezím, je udržován duch světa s propagací pohanských religií a rovněž s propagací tolerance k sexuálním deviantům. Příkladem je vatikánský František, který jim ostentativně umývá a líbá nohy. Toto křesťanství má sebevražedný program a architekti globalizace právě takové křesťany, především hierarchy, zneužívají k sebezničení církve, ale i křesťanských národů. Pokud křesťané nepostaví na první místo osobní vztah ke svému Spasiteli Ježíši Kristu, pak se ani jedinec ani křesťanské národy globalizačnímu procesu sebezničení neubrání!

Christos Voskres!

Ať duchovně voskresne i Rusko!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

24.4.2017

Facebook komentáře