Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Papež František v letadle opět o homosexualitě i sexuální pseudo-výchově (+video)

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Reakce na tiskovou konferenci papeže Františka během zpáteční cesty ze Světového dne mládeže, který se konal v Panamě.

  • papez-frantisek-v-letadle-opet-o-homosexualite-i-sexualni-pseudo-vychove-video

František v letadle opět o homosexualitě

Otázka novináře: Co očekáváte od únorového setkání...?“

Citace Františka: „...Uvědomili jsme si, že na nás leží odpovědnost za ‚katechezi‘ o tomto problému, určenou biskupským konferencím, a proto jsem povolal jejich předsedy.“

Komentář: Jaká katecheze o tomto problému?! Co to je za absurdum! Zločiny je třeba nazvat zločiny a stanovit spravedlivé a účinné tresty. Cílem musí být vykořenění zločinnosti z církve. Viníci musí být trestáni, ať je to kněz, kardinál či papež. Rovněž musí nastat celková změna kněžské formace. Současná je heretická a jejím ovocem je sodomie uvnitř církve, jak svědčí list Římanům 1,18-28. Homosexuální síť v církvi musí být likvidována. Homosexuál nemůže být vysvěcen na kněze. Klerik, který se dopustil homosexuálního hříchu, musí být laicizován.

Františkova „katecheze“ má za cíl změnu myšlení – antimetanoiu. Zločiny sodomie a pedofilie budou v církvi respektovány. Po únorovém zavedení katechizace už nebude potřeba zločiny krýt, protože budou legalizovány.

Citace Františka: „Za prvé je třeba si uvědomit, o jaké se jedná drama, co je to zneužité dítě. Pravidelně přijímám zneužité lidi a vzpomínám si na jednoho z nich, který se čtyřicet let nedokázal modlit. Je to děsivé utrpení.“

Komentář: František se dopouští masové manipulace veřejnosti. Každý, kdo slyší jeho pravdivá vyjádření: „děsivé utrpení“, „zneužité dítě, „drama“... předpokládá, že vyvodí spravedlivé důsledky. To ale ne! Jeho cílem je udržet si skrze emocionální manipulaci image. Prakticky v3ak dál dělá pravý opak. Toto je zjevný duch antikrista.

Citace Františka: „Za druhé je nutná obeznámenost s postupem v takovýchto případech, protože mnohdy biskupové nevědí, jak s nimi nakládat.“

Komentář: František takzvanou nutnou obeznámeností s postupem zavádí novou pastoraci. Takže žádná účinná opatření proti sodomii! Naopak, další stupeň vtělování zločinnosti do nitra církve.

Citace Františka: „... mnohdy biskupové nevědí, jak s nimi nakládat.“

Komentář: František ukázal příklad, jak s nimi nakládat, když přikázal prefektu Müllerovi okamžitě zastavit vyšetřování anglického kardinála.

Citace Františka: „Jde o jev, který značně zesílil...“

Komentář: František opětovně nazývá zločin a smrtelný hřích nevinným slovem „jev“. Písmo svaté varuje: „Také města Sodomu a Gomoru (Bůh) odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům.“ (2Pt 2,6)

Citace Františka: „Je tudíž zapotřebí vytvořit všeobecné pokyny, které by se měly dostat ke všem biskupským konferencím a které jasně protokolárně definují to, co přísluší biskupovi, arcibiskupovi a předsedovi biskupské konference. To je tedy hlavní cíl.“

Komentář: Pokyny k trestání sodomie ale František nikdy jasně protokolárně nedefinoval a definovat nechce. Náprava jeho cílem není! Když biskupové USA hned na podzim chtěli pokyny jasně a protokolárně definovat, zakázal to!

Citace Františka: „... ovšem ještě před tím musíme nabýt povědomí o tomto jevu, k čemuž napomohou modlitba, několik svědectví a kajícná liturgie.“

Komentář: Tento Františkův program je církevní komedie. Ve skutečnosti je to zase jen způsob, jak nenápadně legalizovat sodomii. Zde jde o vzpouru proti Božímu zákonu a výsměch Bohu, církvi a všem svatým. František Písmo svaté a Tradici totálně ignoruje!

Citace Františka: „Přípravy na setkání zdárně pokračují...“

Komentář: Velmi zdárně, jak lze soudit podle uveřejněných jmen prelátů, kteří budou předsedat a monitorovat únorové setkání. Jde o preláty, kteří homosexualitu podporují, kryjí či dokonce realizují. Tím už je předem řečeno, jaký bude výsledek.

Citace Františka: „... ale dovoluji si říci, že vnímám poněkud přehnané očekávání. V tom je třeba polevit a soustředit se na body, které jsem vyjmenoval...“

Komentář: František předem upozorňuje: nic od setkání neočekávat! Bude prý se třeba pouze soustředit na body, které vyjmenoval on. Co to znamená? Homosexuální zločiny budou pod pojmem „jev“ legalizovány a skrze tzv. katecheze vtělovány.

Citace Františka: „Také my, jestliže tento problém vyřešíme v církvi, pomůžeme k jeho řešení v rodinách a společnosti, kde vše halí stud.“

Komentář: František chce tento problém vyřešit. Jak? Legalizací zločinu. Tím pomůže rodinám a společnosti k sebezničení!

Tvrdí, že ve společnosti tyto delikty halí stud. V církvi je to dnes ale mnohem horší. František bez studu odstraňuje Boží zákony, církev proměňuje v nevěstku antikrista a lidstvo vede do věčné záhuby.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

  1. 28. 1. 2019

------------------------------------------------------------

František v letadle schvaluje sexuální pseudo-výchovu

Otázka novináře: Někteří očerňují katolickou církev a kladou jí to za vinu, protože se staví proti sexuální výchově na školách. Jaký názor na to má papež?

Citace Františka: „Myslím, že ve školách má být sexuální výchova.“

Komentář: Tento výrok pseudo-papeže je zločinem proti Bohu, proti rodičům a největším zločinem proti bezbranným dětem! František dobře ví, co dnes znamená termín „sexuální výchova“! Nejde o výchovu, ale o programovanou demoralizaci až satanizaci dětí od nejútlejšího věku!

Citace Františka: Sex je Boží dar, není to nějaký netvor (zlý duch). Je to Boží dar daný k lásce.“

Komentář: František lže, není to Boží dar daný k jakési nedefinované lásce, ale pouze k manželství. Zdůrazňovat sex a neukázat na jeho Bohem dané usměrnění šestým a devátým přikázáním a na Kristovo varování o useknutých údech a peklu, je zločinným sváděním ke hříchu. Za zneužitým sexem je skutečně netvor, zlý duch. Ježíš nikde nemluvil o daru sexu, ale vyháněl nečisté duchy.

Citace Františka: Je potřeba nabízet objektivní vzdělání ohledně sexuality.“

Komentář: Co František myslí tím nabízením objektivního vzdělání ohledně sexuality? V Irsku nabádal rodiče, aby dětem zmanipulovaným sexuální pseudo-výchovou nebránili realizovat gender zvrácenosti. Dnes to objektivní vzdělání ohledně sexuality vidíme ve všech programech OSN. Jde o vehementní propagaci deviací, spojenou s tréninky a kursy přímo ve škole. Děti jsou pod terorem homosexuálního démona.

Statistika: Anglie – za jeden rok 40 000 případů znásilnění dětí od 4 do 8 let dětmi od 8 do15 let. Z toho přímo ve školách 2626 případů.

Citace Františka: „Sex jako Boží dar musí být vychován bez rigidity.“

Komentář: Andělé měli dar svobody a jejím zneužitím se stali démony. František znovu manipulačně nazývá sex Božím darem, ale výrokem „bez rigidity“ odmítá Bohem dané usměrnění v 6. a 9. přikázání Dekalogu. Ignoruje i učení evangelia. František je v ďábelské vzpouře proti Bohu.

Jaké je ovoce zneužití sexu? Otrocká závislost, hrubé narušení důstojnosti, charakteru a psychiky člověka, otevřenost zločinnosti, odmítání pokání a v hodině smrti pád do věčného zavržení.

Citace Františka: „Problém spočívá v těch, kdo jsou za tuto výchovu zodpovědní, ať už na úrovni státní, či lokální, jakož i v každé jednotlivé škole.“

Komentář: Hlavní problém spočívá na úřadu papeže, zodpovědného za víru a mravy. On je povinen se radikálně postavit proti zločineckému systému masové demoralizace. Dnes dělá pravý opak! Navíc lže. O sexuální výchově nerozhoduje škola, ale je určovaná mezinárodními programy OSN. Ministerstvo pod diktátem OSN je nuceno je přebírat. Rodiče jsou proti demoralizačnímu systému bezmocní. Nemají na vybranou. Pokud dítě nenechají demoralizovat, hrozí jim, že jim systém juvenilní justice d ítě ukradne. Toto všechno František ví a záměrně hraje komedii s otázkou zodpovědnosti.

Citace Františka: „Sexuální výchova pro děti je potřeba.“

Komentář: František tvrdí, že sexuální výchova je pro děti potřeba. Dobře ví, že děti ve škole povinně vystavují nejvulgárnější pornografii. Toto je podle Františka pro děti potřeba?! Františkovi je potřeba dát na krk mlýnský kámen.

V Německu na hodině sexuální výchovy několik dětí upadlo do bezvědomí, takže bylo nutné přivolat záchranku a odvézt je do nemocnice. Jiné děti ve třídě utrpěly psychickou újmu. Podobných případů je bezpočet.

Dříve žádná sexuální pseudovýchova nebyla. Lidé žili z víry, zachovávali Boží přikázání a ani se nerozváděli.

Citace Františka: „Škola tedy supluje a měla by tak činit. Pokud se tak nestane, zůstane prázdno, které vyplňují různé ideologie.“

Komentář: František přímo k sexuální pseudo-výchově nabádá! Dokonce papežská rada vypracovala projekt, který navazoval na Amoris laetitia. O tomto papežském projektu se vyjádřil známý prorodinný aktivista Ward a nazval projekt „absolutně nemravným“. Dodal, že je v „absolutním rozchodu s odvěkou naukou Církve o rodičích jako prvotních vychovatelích“.

Závěr: František je povinen obrátit se na OSN a neústupně vyžadovat zrušení zločinných programů sexuální výchovy! Rovněž je povinen se obrátit na Radu Evropy s požadavkem zrušení Istanbulské úmluvy, zavádějící gender a kradení dětí. Pokud to neučiní, dopadá na něj trest masového vraha: „Co jste neučinili jednomu z těchto maličkých, ani mně jste neučinili. A tito půjdou do věčných muk.“ (Mt 25,45)

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

31. 1. 2019

Facebook komentáře