Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Lucifer – satan a falešný mesiáš – antikrist

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

Na internetu byl uveřejněn rozhovor s rabínem Abrahamem Finkelsteinem o pravé podstatě světového dění. Je záměrně veden tak, aby vypadal jako typický fake, ale zároveň aby upozornil na určité aktuální problémy. Když se mluví v rozhovoru o židech, myslí se židozednáři, kteří uctívají padlého anděla – Lucifera – satana.

  • lucifer-satan-a-falesny-mesias-antikrist

J. Wickstrom se ptá: „Údajně jste Bohem vyvolená rasa, je to tak?“

Finkelstein: „Ano, jsme bohem vyvolená rasa a náš bůh je Lucifer, ale mnoho židů to nechce přiznat...“

Komentář: Věřící žid by pokládal za nejhrubší rouhání tvrzení, že Bohem židů je padlý anděl Lucifer, a ne Bůh Jahve. Tento rabín je ve skutečnosti odpadlík a židozednář. Podobně v katolické církvi jsou mnozí odpadlí představitelé, kteří tvrdí, že mají stejného boha s pohany. Uctívají místo pravého Boha démony, např. Pačamamu.

Letos před Velikonocemi v době karantény YouTube i jiné servery vysílaly propagační videa, kde rabíni tohoto směru hlásali příchod „mesiáše“ – antikrista. Pravý Mesiáš už ale dávno přišel, je jím jediný Spasitel, Ježíš Kristus.

Upřímný žid možná právě v této apokalyptické době dostane milost, za niž se modlil apoštol Pavel. „Mám veliký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Neboť bych si přál být sám zavržen od Krista ve prospěch svých bratrů, svých příbuzných podle těla, kteří jsou Izraelité, jimž patří synovství, sláva i smlouvy, vydání Zákona, bohoslužba i zaslíbení, jejichž jsou otcové a z nichž podle těla pochází Kristus, který je nade vším, požehnaný Bůh na věky. Amen. Avšak ne že by Boží slovo selhalo. Neboť ne všichni, kdo pocházejí z Izraele, jsou Izrael.“ (Ř 9,2-6)

Upřímným židům Bůh dává milost, aby se obrátili a poznali Ježíše jako svého Mesiáše, v Němž mají odpuštění hříchů. „Zavrhl snad Bůh svůj lid? Ne!... Budou naroubováni, pokud nezůstanou v nevěře; Bůh je přece schopen naroubovat je znovu...“ (Ř 11,1.23) Podmínkou je vírou a pokorou přijmout pravého Mesiáše – Ježíše. Příkladem je i žid konvertita Jakub (František) Libermann. Narodil se roku 1804 v Saverne v Alsasku židovskému rabínovi. Jeho tři starší bratři se nechali pokřtít, přijali Krista. Jakub ztratil víru v Boží zjevení a stal se racionalistou. Když četl evangelium, uvěřil a nechal se rovněž pokřtít. Později se stal řeholním knězem (1841). Před smrtí mu bratři položili otázku, co by doporučil misionářům, aby byli dobrými řeholníky. Umírající se na chvíli zamyslel a řekl: „Jen buďte horliví! A nade všecko láska – sjednocení vírou s Ježíšem Kristem.“

V rozhovoru byla rabínovi položena i tato otázka:

J. W.: „Sexistická a feministická homosexuální agenda byla vytvořena židy (židozednáři) v USA?“

Finkelstein: „Ano, na začátku 90. let jsme ji vytvořili. Začali jsme tím, že jsme podporovali práva žen...

Jednou za čas je nutné zredukovat množství lidí. Když je stádo příliš velké, hodně toho zkonzumuje...

Hlavní zdroje židovské finanční a politické moci jsou média, noviny, televize, rádia, časopisy, všechny je vlastníme... V USA je mnoho bílých lidí s evropskými kořeny, kteří nevědí, co se tady děje. Také je zde mnoho židů, kteří rovněž nevědí, o co jde.“

Komentář: Znovu zde rabín rozlišuje na jedné straně kastu židozednářských bankéřů a na druhé straně židy, kteří se systémem redukce lidstva ani s politikou elit nemají nic společného.

Finkelstein: „Už několik staletí vymýváme lidem mozky... Naše svatá kniha Talmud (a Kabala) říká, že převezmeme nadvládu nad světem... Nejtěžší bylo proniknout do církví, protože měly některé dobré kazatele, ale nakonec se nám židům (židozednářům) vždycky podařilo získat kontrolu nad vším, co jsme chtěli.“

Zdroj: https://youtu.be/nCmS6dKPEd0

 

Komentář:

Dnes je aktuální otázka karantény. Kdo ji plánuje? To je už z předcházejícího interview jasné.

Církevní hierarchové v souvislosti s karanténou vyhlásili o Velikonocích absurdní opatření. Buď úplně zavřeli chrámy, anebo nařídili procedury k hrubému zneuctívání Těla a Krve Kristovy (dávání hostií do sáčků, přijímání na ruku v gumových rukavicích, na deskách „kvůli samoobsluze“, zabalené ve fóliových obalech „aby si lidé brali přijímání sami domů“...). Ve východní církvi pořád oplachovali lžičky od sv. přijímání v lihu, docházelo k zneuctění Krve Páně. Tato církevní nařízení hierarchů, obzvlášť ve velikonočním čase, směřovala k úplné likvidaci Nejsvětější svátosti.

Na podzim byla ohlášena druhá vlna pandemie. Propaguje se už nutnost povinné vakcinace, tentokrát pro změnu proti chřipce. Jenže vakcinace má být spojena s čipizací! Když člověk uvěří lži a čipizaci přijme, znamená to, že navždy dává svou svobodnou vůli duchu lži a smrti. Co ale čeká malé děti, které budou buď ve školce nebo ve škole při školní zdravotní prohlídce automaticky očkovány!? Čipizace je ještě horší otroctví, než když děti ukradnou a nechávají je sexuálně zneužívat. Je to horší než je podvodně zmanipulovat k operaci změny pohlaví. Co takové ubožáky čeká? Peklo na zemi a pak skrze eutanázii věčná smrt. Prolomili jsme se do apokalyptické doby.

Jak na tuto situaci reagují církevní představitelé? Přijetí čipizace rafinovaně iniciují.

Příchod falešného mesiáše, antikrista, předpověděl sám Ježíš: „Vystoupí falešní mesiášové a svedou mnohé.“ Varuje, že uvidíme „ohavnost na místě svatém, o níž mluví prorok Daniel“ (Mt 24). Apoštol varuje, že: „Dojde ke vzpouře proti Bohu a objeví se člověk nepravosti – syn zatracení... a bude se vydávat za Boha.“ (2Sol 2,3n) O antikristu a čipizaci se rovněž píše v Apokalypse 13,16-18. Ohavnost a zneuctění jsme viděli, když byl do chrámu sv. Petra vnesen démon Pačamama. Rovněž v církevních dokumentech Synody o Amazonii bylo vytýčeno zneuctění svaté eucharistie. Kristova oběť se má začít spojovat s pohanskými rituály, uctívajícími satana! Zde jde o systematickou likvidaci svaté eucharistie, a to nejvyšší církevní autoritou, která dnes byla uzurpována heretiky a apostaty. Dle Písma svatého (Gal 1,8-9) i Tradice jsou tito zrádci Krista pod anathemou, tedy vyloučeni z církve, i když dále okupují církevní úřad. To platí o církvi římskokatolické, řeckokatolické i pravoslavné.

I když Bergoglio a jiní současní církevní hierarchové, apostati – ve skutečnosti Jidáši – nejsou etničtí židé, tvoří jednotu s židozednáři. Prosazují redukční program se stejnou, ne-li větší intenzitou než nadnárodní elity.

Jediná spása pro všechny lidi v této apokalyptické době je Ježíš Kristus. „Kdo ve mně věří, i kdyby zemřel, bude žít.“ (J 11,25)

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

28. 5. 2020

Facebook komentáře