Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Heretik Bergoglio zneužívá papežský úřad

BKP: Dogmatická bula Cum ex apostolatus officio a její aktualizace 

Dogmatická bula Cum ex apostolatus officio stanoví: „Biskup ... nebo kardinál ... církve římské, ba i kdyby byl ... římským papežem – pokud by se byl před svým jmenováním do kardinálské hodnosti nebo před svou volbou římským papežem odchýlil od katolické víry a upadl do hereze, tak byl jmenován nebo zvolen neplatně a neúčinně, i kdyby byl jednomyslně zvolen všemi kardinály.“

Pavel IV. v závěru věroučné buly vyhlašuje: „Není nikomu dovoleno, tento spis ... komolit nebo opovážlivě proti němu vystupovat. Kdyby se o to někdo pokusil, nechť ví, že na sebe přivolá hněv všemohoucího Boha a svatých apoštolů Petra a Pavla.“ (1559)

  • heretik-bergoglio-zneuziva-papezsky-urad

Vztahuje se tato věroučná bula na případ zjevného arciheretika Jorge Bergoglia?  

Faktem je, že Bergogliovy hereze po zasvěcení se satanu v Kanadě (2022) a po říjnové synodě dostoupily vrcholu. Bergoglio zjevně zneužil papežský úřad k zavádění tzv. žehnání svazků sodomitů. Jde o vzpouru a nejtěžší zločin proti Bohu Stvořiteli a Jím danému řádu stvoření. Těmito vrcholnými zločiny proti 1. a 6. přikázání Desatera a zároveň proti učení Kristova evangelia, se Bergoglio jako arciheretik vyloučil z církve. Úřad papežství okupuje nezákonně a zneužívá ho proti jeho účelu.  

Kdy se Bergoglio v úřadu papeže poprvé dopustil veřejné hereze ohledně prosazování sodomie? Bylo to v roce 2013 při jeho návratu z Ria de Janeira. Nejvyšší úřad v církvi má chránit učení víry a mravů, tedy musí nazývat hřích hříchem tak, jak to v pravdě je, a odsuzovat ho jako překážku spásy. Zároveň je povinen ukázat na Spasitele, který vzal na sebe hříchy světa. Pokud to nedělá, a naopak dokonce hřích legalizuje, zneužívá nejvyšší autoritu k masovému rozšíření smrtelné infekce spojené s duchovní temnotou a věčnou smrtí.

Bergoglio v úmyslu prosadit legalizaci homosexuality zneužitím papežského úřadu pokračoval po celé období deseti let. Bylo to umývání a líbání nohou transsexuálovi, ve filmu „Francesco“ propagoval sňatky sodomitů, a navíc zde prosazoval i jejich adopce dětí, ač dobře ví, že mnozí ze sodomitů jsou také pedofilové. Na Synodě o mládeži (2018) se snažil prosadit do církevních dokumentů terminologii LGBT, v USA zakázal vyšetřování homosexuálních skandálů v církvi s odvoláním, že se to bude globálně řešit na setkání biskupů v Římě. Nic se neřešilo, naopak, naprogramoval zde zavedení takzvaného doprovázení homosexuálních osob. Ve skutečnosti to znamená, že se jim nesmí povědět, že homosexualita je hřích a nesmí být vedeni k pokání, skrze které by se od tohoto hříchu osvobodili. Tím se vysmál snahám amerických biskupů.

Bergoglio zve známé homosexuální preláty do Vatikánu a svěřuje jim nejvyšší úřady v církvi. Když byl arcibiskupem Viganem vyzván, aby i se svou homosítí abdikoval, drze se mu vysmál a hrubě a lživě ho očerňoval a nálepkoval jako „žalobníka bratří“. Do Vatikánu zve na soukromé návštěvy de facto jen homosexuály, transsexuály a zednáře. Tím dává najevo svou ideologickou jednotu s LGBTQ Agendou 2030.

Celá tzv. synodální cesta byla po celých 2,5 roku maskována. Ve skutečnosti od samého počátku šlo o skryté prosazování ideologie homosexualismu, tedy v podstatě o zrušení morálních principů i Božích zákonů. Tím lžipapež vyřazuje nutnost pokání i Kristovy výkupné oběti za naše hříchy. Cestu spásy zaměňuje za širokou cestu do záhuby. Říjnová synoda za zavřenými dveřmi, jak svědčil kardinál Müller, měla jako svůj hlavní cíl církevní legalizaci homosexuality spojené s tzv. žehnáním jejich hříšných svazků.  

Už v minulém roce Bergoglio skrytě inicioval praktickou herezi legalizace sodomie s tzv. žehnáním homosexuálních a queer párů skrze biskupskou konferenci Německa a Belgie. Veřejně v lednu 2023 Bergoglio do světových médií vyhlásil, že biskupové musí projít konverzí na vítače osob LGBTQ. Takže je zjevné, že Bergoglio se nedopustil jednorázového omylu, ani nešlo jen o teologický omyl či pouze materiální herezi. On toto všechno dělal a dělá vědomě a programově a nemíní ustoupit. Tento jeho dlouhodobý úmysl svědčí o tom, že už před papežskou volbou byl heretik a papežství přijal už s tímto úmyslem systematické likvidace Božích zákonů a legalizování sodomie.

Existují fakta z minulosti, která dokazují, že Bergoglio ještě jako biskup a kardinál v Buenos Aires zneužíval svou církevní autoritu k prosazení uzákonění sodomie ve státních zákonech. O tom svědčí i jeho veřejně známá korespondence s významnými politiky a také jeho aktivity s cílem vysvobození zločinců trestaných za sodomii spojenou s pedofilií z vězení. Tedy se na něj vztahuje výrok věroučné buly Pavla IV. Cum ex apostolatus officio o tom, že jeho volba za papeže byla neplatná a neúčinná.

Situaci s Bergogliem můžeme přirovnat k situaci se zločincem, který se dopustil několika vražd, ale nebyl hned přichycen při činu a odhalen. Když byl až po deseti letech své zlé činnosti konečně přichycen při činu, pak teprve bylo možno zpětně provést vyšetřování jeho kriminálních činů. Byly pak dodatečně vyšetřeny i ty zločiny, které byly v minulosti utajeny, až k prvnímu, který dokazuje, že už tehdy byl zločincem a zasluhoval spravedlivý trest.

Podobný případ je Jorge Bergoglio. Teprve teď je možné zpětně učinit postavení faktů do světla a na jejich základě stanovit neplatnost církevních hodností, které přijímal jako heretik.

Co se týče neplatnosti přijetí papežského úřadu, arcibiskup Viganò to krátce vyjadřuje: „...v praxi nepřerušovaná a souvislá řada (Bergogliových) činů, které jsou zjevně v rozporu s účelem, pro který papežství existuje... prokazuje odhodlání používat papežskou autoritu a z ní plynoucí moc s podvratnými cíli. To podkopává autoritu samotnou... neboť odhaluje Bergogliovu mysl a její neslučitelnost s funkcí, kterou zastává. ... Bergoglio zamýšlel použít, a stále používá, papežství ke zničení církve a zatracení duší.“

Můžeme dodat, že i prostá logika dokazuje, že jestliže někdo od samého počátku v úřadu, který zaujímá, nepřetržitě postupuje v rozporu s účelem, který mu úřad stanoví, je jasné, že úřad uzurpoval s opačným cílem. Bergoglio měl úmysl zneužít papežský úřad k likvidaci církve, a to už i před papežskou volbou, a proto papežská volba je dle věroučné buly neplatná a neúčinná.

Tragédií je, že i když nyní tato pravda byla odhalena a vyjádřena, mnozí biskupové dále Jorge Bergoglia pokládají za platného papeže. Podřizují se mu navzdory tomu, že otevřeně usiluje o sebezničení církve a její transformování na anticírkev New Age. Každý biskup je povinen v této situaci, dokud je čas, oddělit se i se svou diecézí od falešné podřízenosti Bergogliovi a jeho sektě. Pokud ho Bergoglio bude chtít zbavit úřadu, jako se stalo s biskupem Stricklendem, pak nejenže nemá, ale nesmí poslechnout. Bergogliovy příkazy jsou neplatné a neúčinné.


+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

26. 11. 2023

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Poncar 2023-12-04 17:00
To je moc dobře, že poukazujete na tyto negativní věci v Katolické církvi a odsuzujete je. Ještě lepší by bylo, kdybyste si přečetli knihu: Roman Jonasz, Byl jsem knězem. Tam byste dostali komplexní poučení o tom, co je systém Katolické církve doopravdy zač a jaká utrpení připravuje po celý čas slušným lidem. Navrhuji vám tuto modlitbu: Hospodine, litujeme velice, že jsou ve tvé Bibli, která byla uvedena jako Tvé dokonalé a úplné slovo k člověku, zvěstovány tak strašné krutosti, které navrhuješ nebo přímo činíš, protismysly a pochybné děje, které pozorný a poměrně slušný člověk není schopen přijmout. To pak zneužívá i systém církve. Pokud opravdu jsi, potřebujeme tyto hrozné věci nějak prohlédnout, vysvětlit, vyrovnat se s tím, abychom Tě správně pochopili. Prosíme, nezabíjej nás za to, nebo nemuč věčně v pekle, že se Bibli, tak, jak je napsaná, skutečně nedá věřit, hlavně, že je projevem dobrého a laskavého Boha. Prosíme o Tvou pomoc, nejlépe hned. Amen.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře