Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Záchrana papežství – obroda církve

video: https://eglise-vivante.wistia.com/medias/wd8wbdooev

https://rumble.com/v30r3fi-zchrana-papestv.html  https://cos.tv/videos/play/45918040534324224

https://ugetube.com/watch/O8wEeqbAmXImgcD  bitchute.com/video/8Xh7PLd3kuqO/

Dne 20. června vyšel dokument Instrumentum laboris k celosvětovému setkání Synody o synodalitě. Uvádí se v něm, že je třeba začít diskuzi o vývoji úlohy římského biskupa a přehodnotit vykonávaní primátu v synodální církvi. Primát se má vykonávat už jinak – synodálně. Ve skutečnosti jde o likvidaci instituce papežství. Doktrinální zodpovědnost v církvi bude rozptýlena či atomizována na různá synodální shromáždění, tedy na synodální rady nebo na tzv. kontinentální orgány.

  • bkp-zachrana-papezstvi-obroda-cirkve

Převratná je i skutečnost, že o tom všem mají skrze synodalitu rozhodovat nejen biskupové, ale i laici! Později už jen tzv. synodální rady, které budou ovládat osoby LGBTQ, zednáři a transhumanistické lobby. Pilotní projekt těchto synodálních rad je už prosazován v Německu. Synodální rada má přebírat nejvyšší kompetenci na území daného národa. Nepodřizuje se ani biskupské konferenci, ani diecéznímu biskupovi, ani Vatikánu. Tato rada bude mít zároveň i nejvyšší doktrinální kompetenci. Je to konec s katolicismem i s křesťanstvím, konec pravověrného učení a morálky v církvi. Jde o programovaný přechod církve do anticírkve New Age. Je to realizace plánu svobodných zednářů na vytvoření jednoho náboženství, jedné měny a jedné vlády.

Papež v synodální anticírkvi už nebude mít nejvyšší autoritu jako nástupce Petra. Jeho postavení pak můžeme přirovnat k postavení anglické královny. Tím reálně skončí papežský primát.

Proč tento systém nezruší papežství úplně? Protože potřebují jeho nyní už zdánlivou autoritou klamat ještě zbývající katolíky, jako by sebevražedná rozhodnutí vyšla od jejich Svatého otce, o kterém jsou přesvědčeni, že i když kryje a hlásá hereze, zůstává neomylný.

Toto je pravá tvář synodality, která má své otrávené kořeny v II. vatikánském koncilu, hlásajícím aggiornamento s duchem světa. Deklarací Nostra aetate zavedl úctu k pohanským kultům a de facto i k jejich démonům. Dvojznačné pojmy v koncilních dokumentech daly prostor herezi modernismu. Prostor pro pravdu a pokání tento systém, vrcholící nyní synodalitou, už nedává. Zde se prozradila hlubinná církev, jak ji jasně identifikoval bývalý nuncius USA, Carlo Maria Viganò. Vyjádřil, že tato Deep Church má jednotu s Deep State.

Bergoglio skrytě a rafinovaně sleduje transformaci církve na anticírkev New Age veřejným prosazováním LGBTQ a modlářstvím. Bergoglio kryje sodomii a pedofilii na nejvyšších místech v církvi (př. kard. McCarrick). Dal precedent modlářství intronizací démona Pačamamy (2019) a zasvěcením se satanu v Kanadě pod vedením čaroděje (2022). Neplatný papež František Bergoglio sám na sebe stáhl mnohonásobnou anathemu, tedy Boží prokletí a vyloučení z církve (Gal 1,8-9). Realitou je, že církev nemá platného papeže; je stav sede vacante. Toto vyplývá ze samé podstaty učení katolické církve. Heretik, který se vyloučil z církve, nemůže být její hlavou. Kdo ho přijímá za hlavu církve, odloučil se od Hlavy, kterou je Kristus.

Doufat, že po Bergogliovi přijde pravověrný a právoplatný papež, je falešná naděje. V struktuře a v duchu, kterého dovršil Bergoglio, je to už nemožné.   

Dnes neplatný papež zneužívá nejvyšší autoritu. Biskupové světa mu to tolerují, a tím mají spoluvinu na likvidaci katolické církve. Každý biskup je povinen před Bohem i před církví se od nepravého a neplatného papeže oddělit. Dle věroučné buly Pavla IV. nikdo není povinen poslouchat heretika. Všechno, co heretik koná, je neplatné a nezávazné. Toto se vztahuje na lžipapeže Bergoglia.

V dané situaci může být papežství zachráněno už jen mimořádným způsobem.  

Byzantský katolický patriarchát je hlasem volajícího na poušti. Dne 14. 10. 2019 na biskupské synodě mimořádným způsobem v této mimořádné situaci zvolil pro dobro církve bývalého nuncia v USA, Carla Maria Vigana, za řádného nástupce apoštola Petra, tedy za papeže. Jmenovaný úřad nepřijal, ale ani neodmítl. Církev je postavena na apoštolech a prorocích (Ef 2,20). Pokud se církev dostane do bezvýchodné situace, Bůh zasahuje skrze proroky. To vidíme v historii starozákonní i novozákonní církve. Jmenovaný byl vybrán Bohem skrze prorockou službu. Zatím je v podobné situaci, v jaké byl král David. Je třeba, aby se našel aspoň jeden diecézní biskup, který se i se svou diecézí oddělí od bergogliánské sekty a vytvoří tak podmínky, aby nový papež mohl úřad přijmout. Pokud se tento historický čas zanedbá, Bergogliova sekta po tzv. vizitacích z Vatikánu nastolí do všech diecézí postupně své lidi. Pravověrní biskupové budou nuceni ke konverzi na vítače nekajících LGBTQ, jinak budou vyhozeni. V tomto smyslu se Bergoglio vyjádřil do médií v lednu 2023. Duchem světa a tzv. synodálním procesem se atmosféra v diecézích natolik vymění, že brzy už bude pozdě zachraňovat pravověrné učení i papežství.

Bergoglio ustanovil za nového prefekta Kongregace pro nauku víry Argentince, který má stejného ducha apostaze jako on. Dne 1. 7. 2023 mu při jmenování napsal: „Dikasterium, kterému budete předsedat, v jiných dobách používalo nemorální metody.“

Podle Bergoglia nemorální metody jsou to, že pravda se nazývá pravdou a hereze herezí, že zlo je trestáno a dobro chráněno.

Bergolio dále píše: „Byly to časy, kdy se místo podpory teologického poznání potíraly možné doktrinální omyly. To, co očekávám od vás, je něco úplně jiného.“

Bergoglio skrze termíny „teologické poznání“ a „možné doktrinální omyly“ prosazuje hereze a LGBTQ.

Tedy nový program, který Bergoglio pro Kongregaci pro nauku víry vytyčuje, je autoritativně prosazovat hereze a amorálnost a likvidovat pravověrnost i Boží zákony. A toto je vzpoura proti Bohu a sebevražda církve i sebevražda papežství!

Co konkrétně dělat v tyto dny před celosvětovým synodálním setkáním ve Vatikánu? Denně se sjednotit zvláště v modlitbě růžence a konat pravdivé pokání. To znamená nazvat pravdu pravdou a heretika heretikem. Je nutno se od něho oddělit a dát prostor pro pravověrného papeže.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Alois Krejčí 2023-07-25 15:50
Změna nového světového řádu povede i k omezení vlivu církví. Lidé postupně přichází k poznání, že život pozemský lze prožít lépe. K tomu vyčistit Augiášův chlév bude nezbytné...
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře