Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Učení sv. Bellarmina ohledně kacíře  na papežském stolci

video: bcp-video.org/cz/uceni-sv-bellarmina/

Výpis ze sv. Roberta Bellarmina, De Romano Pontifice, kniha II, hlava 30:

Sv. Robert Bellarmin (1610): „Papež, který je zjevným heretikem, automaticky přestává být papežem a hlavou, stejně jako automaticky přestává být křesťanem a členem církve.“

 

  • bkp-uceni-sv-bellarmina-ohledne-kacire-na-papezskem-stolci

Tento výrok sv. Bellarmina je v souladu s Božím slovem, s Tradicí církve a potvrzen 6. a 8. všeobecným koncilem. Vychází ze základního předpokladu, že heretik se sám vyloučil z církve a není jejím členem, proto nemůže být její hlavou. Tento výrok se plně vztahuje na pseudopapeže Bergoglia, protože jeho hereze jsou zjevné. Pokud se církev aspoň nyní nepostaví proti jeho herezím, bude podle jeho programu transformována na anticírkev satanovu.    

Sv. Bellarmin dále vysvětluje: „Argumenty z autority a argumenty z rozumu dokazují, že zjevný heretik je ‚ipso facto‘ sesazen. Argument z autority se opírá o svatého Pavla (Titovi, 3), který nařizuje vyhýbat se kacíři po dvou varováních, tedy poté, co se ukáže jako zjevně zatvrzelý. Ipso facto je takový vyloučen už před veřejnou exkomunikací nebo soudním rozsudkem.“

Sv. Bellarmin se odvolává na argumenty z rozumu i autority, tedy na apoštola Pavla, a zdůrazňuje, že zjevně zatvrzelý heretik je ipso facto vyloučen z církve.    

Sv. Bellarmin dále uvádí: „To píše i sv. Jeroným a dodává, že ostatní hříšníci jsou vyloučeni z církve rozsudkem exkomunikace, ale heretici se sami vyhánějí a vlastním činem se oddělují od těla Kristova... Nekřesťan nemůže být v žádném případě papežem... nemůže být hlavou těla, kterého není ani členem. Ten, kdo není křesťan, není členem církve – a zjevný heretik není křesťanem, jak jasně učí sv. Cyprián (kn. 4, list 2), sv. Atanáš (ser. 2 contr. Arian.), sv. Augustin (lib. De grat. Christ., kap. 20), sv. Jeroným (Dial. contra Lucif.) a další; proto zjevný heretik nemůže být papežem.“

Sv. Pavel ukazuje na anathemu, což znamená vyloučení za hlásání jiného evangelia. Slovo anathema znamená také prokletí a ovocem prokletí je věčné zavržení v pekle pro toho, kdo se adekvátním pokáním nevrátí, dokud je čas, zpět do Kristovy církve, ne do synagogy satanovy, kterou dnes představuje Bergoglio a jeho sekta.

Krátké poučení na základě Písma, sv. Bellarmina i papeže Pavla IV. pro současnou situaci:

Bergoglio, který okupuje úřad hlavy církve, je ve skutečnosti hlavou ne Kristovy církve, ale anticírkve Deep Church. Ta není Tělem Kristovým, ale tělem antikrista. Svědčí o tom i fakta, že Bergoglio intronizoval démona Pačamamu v hlavním chrámu církve, sám se nechal veřejně zasvětit satanu čarodějem v Kanadě, prosazuje sodomské antievangelium a zavádí antisvátosti, jako církevní žehnání svazků sodomitů a pseudokněžství s neplatným svěcením žen, leseb a transsexuálů.

To je antikristovský systém a Bergoglio je hlavou tohoto zhoubného organismu! On není hlavou Kristovy církve. On je člověk zasvěcený satanu, který ruší Boží zákony a zavádí antizákony, které protiřečí i přirozeným zákonům. Falešným evangeliem (srov. Gal 1,8-9) vede oklamané katolíky do záhuby. Na něj se plně vztahuje výrok apoštola Pavla z 2. listu Soluňanům o vzpouře proti Bohu. Bergoglio není obyčejný heretik, on od samého počátku cílevědomě sleduje zničení církve v její podstatě. Nic horšího pro církev ani nemůže být. Už sv. Bellarmin řekl: „To by bylo nejbídnějším stavem církve, kdyby byla nucena uznat zjevně trhajícího vlka za pastýře.“

Bohužel, v tomto nejbídnějším stavu dnes katolická církev je. Přispívá k němu právě hereze papalatrie, která tvrdí, že papež se může dopustit i těch největších herezí, jaké existují, a dále prý zůstává papežem. Papalatristé tvrdí: „Římský papež nemůže upadnout do formální hereze kvůli Boží pomoci nabízené nástupcům svatého Petra, která je dána jako odpověď na Kristovu modlitbu za nikdy neochabující víru Petra.“ Historie ukázala, že toto tvrzení protiřečí realitě. Je absurdní popírat tímto výrokem zjevné skutečnosti a tvářit se, jako by donebevolající hereze Jorge Bergoglia neexistovaly.    

Důsledkem je, že církev musí po jeho vzoru, jako by byl řádným papežem, odhodit Boží zákony, přijmout žehnání svazků sodomitů a vzít jako běžnou věc zasvěcování se satanu, tak jak k tomu dal precedent, a stále se přitom pokrytecky odvolávat na modlitbu Pána Ježíše za apoštola Petra. To je tragický sebeklam. Podobně židé demagogicky tvrdili, že Bůh nemůže dopustit, aby byl zbořen chrám. A když hořel, jako šílenci skákali do ohně a stále věřili, že to tak není. Bůh ale zničení chrámu dopustil. Je zbořen dodnes.

Herezi papalatrie ustavičně prosazuje biskup Schneider. Tento stav uvnitř církve je horší než jakékoliv vnější pronásledování, při kterém za věrnost Ježíši a Jeho učení umíraly desetitisíce mučedníků. Hereze papalatrie dnes, kdy okupuje místo největší heretik všech dob, spolupracuje na vnitřní likvidaci základních kořenů víry a morálky. Pokrytecky se tvrdí, že se nemůže tříštit zevnější jednota církve, ale vnitřní jednota s Kristem, která je podmínkou spásy, papalatristy nezajímá. Proto také pod vlivem této hereze bergogliánská sekta postupně zachvátí i zbytky zevnější struktury, pokud se biskupové zavčasu i se svými diecézemi neoddělí od bergogliánské sekty i od hereze papalatrie.

Nejtěžší zločiny Bergoglio odůvodňuje tím, že to všechno „říká Duch svatý církvím“ (Zj). To je hrubá lež. Ve skutečnosti to působí duch antikrista a ovoce o tom dává bolestné svědectví. Po ovoci každý vidí, že za lžipapežem Jorge Bergogliem je duch antikrista. Apoštol ho nazývá člověkem nepravosti, synem zatracení. A dále píše: „Ten se postaví na odpor a ‚povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce ‚usedne v chrámu Božím‘ a bude se vydávat za Boha.“ (2Sol 2,4)

Bergoglio se prezentuje jako viditelný zástupce Krista na zemi, ač se veřejně a provokativně zasvětil v Kanadě satanu. Pod falešnou poslušností nutí celou církev a každého jejího člena, aby se postavil do vzpoury proti Kristu a Jeho přikázáním. Ve skutečnosti je viditelným zástupcem satana, kterému se veřejně zasvětil. On ještě předtím než okupoval papežský úřad, přišel s úmyslem vyřadit Boží zákony a přikázání skrze prosazování legalizace nepravosti sodomie. Bergoglio hlásá jiné učení, falešné evangelium, za které na něho dopadla mnohonásobná Boží anathema dle Gal 1,8-9.

Apoštol dále píše: „Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš ‚zabije dechem svých úst‘... Ten zlý přijde v moci satanově... a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.“ (2 Sol 2,3-10)

Apoštol Jan v Apokalypse několikrát upozorňuje na falešného proroka, který vždy vystupuje ve spojení s dravou šelmou. Sv. Jan připomíná, že z úst lživého proroka vyšli tři nečistí duchové, podobní ropuchám (Zj 16,13). Bergoglio okupuje nejvyšší úřad církve a skutečně je ve spojení s dravou šelmou. Ovlivňuje celosvětové veřejné mínění, aby se lidstvo šelmě poddalo, satanizuje církev tzv. žehnáním svazků sodomitů a splňuje všechny rysy falešného proroka. Zůstávat v jednotě s ním a namlouvat si, že je to Svatý otec, zástupce Krista na zemi, je sebevražedné šílenství.

sv. Bellarmin uvádí: „Proto je pravdivý názor, podle něhož papež, který je zjevně heretikem, přestává být papežem a hlavou, stejně jako přestává být křesťanem a členem těla církve; a z tohoto důvodu může být církví souzen a potrestán. To je názor všech svatých otců církve, kteří učí, že zjevní heretici okamžitě ztrácejí veškerou jurisdikci, a obzvlášť názor svatého Cypriána (kn. 4, list 2)...“

Za prvé, to že heretický papež může být souzen, je výslovně stanoveno v kánonu Si Papa, 40. distinkce, a Innocencem III. (serm. 2 de consec. pontif.). A co víc, na 8. koncilu (akt. 7) byla přednesena akta římského koncilu pod vedením papeže Hadriána a v nich bylo obsaženo, že papež Honorius byl spravedlivě anathematizován, protože byl usvědčen z hereze... Papež Hadrián s římským koncilem, ba co víc, celý 8. všeobecný koncil (a také 6.) předpokládal, že v případě hereze lze římského pontifika soudit... Tolik citace sv. Bellarmina.  

Jak by reagoval tento světec na současného Františka Bergoglia, který se zasvětil satanu a prosazuje legalizaci sodomie i žehnání jejich svazkům? Svatý Bellarmin by si těžko dovedl vůbec představit, že se na Petrově stolci octne takový člověk, který bude přímo skutky popírat základní pravdy a pod terorem nutit k apostazi. Zároveň by ale sv. Bellarmin usvědčil i církevní hierarchii z nepochopitelné duchovní slepoty, jak je vůbec možné, že Bergoglia zvolili, že ho respektují a podřizují se mu ke své škodě a ke škodě církve. Zůstává nad tím rozum stát, do jakého stavu se dostane církev, když systematicky odmítá pravdu, tedy pokání. Sv. Bellarmin by byl nucen říct: „Pokud takového člověka, který je ve veřejné vzpouře proti Bohu a má ducha antikrista, stále pokládáte za svou hlavu a za viditelného zástupce Krista na zemi, pak jste ztratili rozum a jdete tzv. synodální cestou do věčné záhuby.“

Stoupenci hereze papalatrie by svatému Bellarminovi jistě namítli: „My přece nemůžeme tříštit jednotu, to bychom se dostali do schizmatu.“  

Svatý Bellarmin by jim odpověděl: „Copak jste ztratili rozum? Cílem člověka je spasit svou duši! Podmínkou toho je mít pravdivé učení i morálku; na tom je postavená katolická církev. Bergogliánská sekta je vzpourou proti Bohu a vykořeňuje základní učení církve. Pokud někdo boří samotné základy, a vy se mu podřizujete, pak je vina na vás, protože nemilujete pravdu. Na tuto situaci se vztahují slova apoštola Pavla z listu Soluňanům o příchodu antikrista, syna zatracení. Copak jste slepí a nevidíte to? Skutky tohoto člověka svědčí, že on není členem církve, a proto nemůže být její hlavou.“ K tomu by svatý Bellarmin i dnes dodal: „To je pohled všech svatých otců církve, kteří učí, že zjevní heretici okamžitě ztrácejí veškerou jurisdikci.“ Z toho jasně vyplývá, že Jorge Bergoglio není papežem!

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

2. 12. 2023

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře