Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Reakce na pořad Pod lampou s Tomášem Halíkem

Tomáš Halík s panem Hríbem pravidelně nahrávají propagační pořad Pod lampou, ve kterém Halík ovlivňuje Slovensko svými herezemi a heretickým duchem. Slovenští studenti chodí v Praze na Halíkova kázání i na pohovory s ním. On je mystifikuje novým pohledem jakési plurality obrazů Boha. Zesměšňuje jim poslední zbytky pravdivé, tradiční víry a činí z nich aktivní šiřitele svého pseudoduchovna.

Už v roce 2016 jsme podali kritický rozbor jeho manipulací a herezí a nyní jen krátce k listopadovému pořadu Pod lampou. 

http://vkpatriarhat.org/cz/?p=49315  https://reakce.wistia.com/medias/9qdqgmsn2b

https://rumble.com/v241dww-pod-lampou.html  cos.tv/videos/play/41525846988854272

ugetube.com/watch/KojwgWQuDkJUuRb  bitchute.com/video/eGsxlFqai1gu/

 

  • bkp-reakce-na-porad-pod-lampou-s-tomasem-halikem
  • bkp-reakce-na-porad-pod-lampou-s-tomasem-halikem

Citace Halíka: „To je mrzačení Bible, když máme představu, že z Bible vytáhneme jeden správný obraz Boha. .... Udělat si nějakou ideologii, to je naprosté mrzačení.“

Komentář: Halík jeden správný obraz Boha, který nám zjevuje v Bibli sám Pán Ježíš Kristus, hanlivě nazývá mrzačením Bible a jakousi ideologií. Proč? Protože Halík má pohled na Boha spojen s buddhistickým tzv. osvícením, které sám prý dvakrát zažil. On nesnese ten jeden správný obraz Boha a navozuje dojem, jako by ani nemohl být jeden správný, ale jako by jich muselo být mnoho takzvaně správných. Z toho ale pak vyplývá, že je i mnoho bohů, ve skutečnosti démonů, které pohané uctívají a pokládají je za bohy. Sem Halík směřuje.

Halík je totiž až fanatický propagátor pohanství, především buddhismu. On meditoval s dalajlámou v kryptě a tvořil s ním jednotu, ač dalajláma je pokládán za převtěleného boha. Halík o sobě tvrdí, že je zároveň i katolík i buddhista, prý je tím i oním. Tímto svým vyznáním už zároveň dokazuje, že ani nemůže mít správný obraz Boha. Podlost je, že svým vyjadřováním – jako např. mrzačení Bible nebo dělání si ideologie – zesměšňuje ty, kteří si zachovali pravdivý obraz Boha, jak ho podává Písmo i Tradice apoštolů, otců a celé Kristovy církve. Studenti, kteří ještě mají pravou víru, ji opouštějí, protože si před Halíkem připadají trapně. 

Citace Halíka: „S tím peklem, já nevím, je spoustu o těch eschatologických věcech, kterým svatý Pavel říká: to se dozvíte až tam, tváří v tvář. Tak doufejme, že se nedozvíme v tom pekle, ale že uvidíme, co tahleta slova znamenala. Dneska se přiklání teologové k tomu, že to znamená ten prožitek Boží nepřítomnosti, ale Bůh je svým způsobem přítomen v nepřítomnosti.“

Komentář: Pokud se Halík pokládá za katolického teologa, pak v otázce pekla nemůže říct: „Já nevím.“ Peklo je konkrétní pravda víry. Co se týče apoštola Pavla, kterého cituje, záměrně vybral jeho slova o nebi, a ne o pekle. Tím vše zesměšnil a zlehčil. Místo toho, aby citoval, co říká Pán Ježíš o pekle, a účinně před peklem varoval, začne filosofovat o Boží přítomnosti v nepřítomnosti. Odvolává se při tom na falešnou interpretaci heretických teologů. Správnou interpretaci Písma svatého, kterou zabezpečuje Tradice církve, Halík odmítá.  

Citace Halíka: „Víš, to je také jeden důsledek toho příliš mužského obrazu Boha, že my jsme si do toho Boha skutečně spoustu věcí projektovali a projektovali jsme si tam spíš toho mužského Boha. Přece je řečeno, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu na své podobenství, čili v Bohu musí být jak ta mužská, tak ta ženská stránka. Dnes je to velmi aktuální.“

Komentář: Bůh není člověkem. Tedy nemůže mít mužskou a ženskou stránku. Bůh je čirý duch. Člověk je Jeho obrazem, protože mu Bůh dal duchovní podstatu. Druhá božská osoba, Ježíš Kristus, vzal na sebe naši lidskou přirozenost kromě hříchu. Syn Boží se nestal ženou, ale z ženy, Přesvaté Bohorodičky, přijal lidskou přirozenost (srov. Gal 4,4). On se stal mužem, mužem bolesti, naším Spasitelem. 

V současné době je násilně prosazován feminismus, a dokonce už i v církvi je pod vlivem pseudopapeže Františka legalizována gender ideologie. Propagátorem této sebezničující cesty je Halík, který zamlžuje pravou podstatu Boha a navozuje dojem, že Bůh má jakousi ženskou stránku, tedy že je jakýsi transgender. To je hrubé rouhání, které se ale vlivem současné pseudokultury a privilegování herezí v církvi bere vážně a způsobuje totální rozvrat pravdivého křesťanství, které po celou historii zabezpečovalo spásu.

Citace Halíka: „Když Ježíš takto mluvil o Bohu, odmítal představu Boha soudce a mluví o tom Bohu milosrdném, tak byli všichni pohoršeni a šli k tomu Janovi: Podívej se, on se chová civilně, je to žrout masa, pijan vína, baví se s prostitutkami, chodí na festival Pohoda, a co to je?“

Komentář: Na festival Pohoda chodil suspendovaný arcibiskup Bezák, který je stoupencem sodomie, a s Halíkem jsou velcí přátelé. Pána Ježíše není možné přirovnávat k Bezákovi.

Ježíš Kristus neodmítal představu Boha soudce, jak lživě tvrdí Halík. Ježíš mluví o Bohu milosrdném v souvislosti s marnotratným synem, který koná pokání a vrací se k svému otci. Ježíš zdůrazňoval pokání a s ním je spojené milosrdenství a odpuštění.

Ale Ježíš také mluví o hříchu proti Duchu svatému, a to je zatvrzelost ve hříchu, která nebude odpuštěna ani v tomto, ani v budoucím věku. Co se týče zmínky o Janu Křtiteli, jde o rozdílné události, které Halík nyní spojuje, a to manipulačně. Ježíš o kajících celnících a prostitutkách říká, že předcházejí farizeje do Božího království, protože činí pokání a odvracejí se od své zlé cesty. Naproti tomu Halík spolu s farizeji spasitelné pokání odmítá.

Citace Halíka: „Richard Rohr, ale i někteří vykladači byzantských ikon, já o tom píšu také v několika knížkách, líčí tu Trojici jako tanec. Jsou to tři postavy, které se drží za ruku a tančí. Bůh je ten neustálý tanec a On nás vtahuje do toho tance. Jednak jak jsme mluvili o tom peklu, tak jedna byzantská ikona ukazuje zmrtvýchvstání jako Ježíše, který tanečním krokem za ruku vyvádí všechny lidi, kteří byli v tom pekle.“

Komentář: Halík se zde dopouští opět několika manipulací a podvodů. Jednak zlehčuje našeho Spasitele slovy, že tanečním krokem za ruku vyvádí – prý – všechny, kteří byli v pekle. Tím zároveň popírá věčnost pekla a překrucuje pravdu, že Pán Ježíš vyvedl starozákonní spravedlivé ne z pekla, ale z předpeklí, tedy z místa, kde spravedliví očekávali Spasitele, aby mohli vejít do Boží slávy. V žádném případě to nebyli všichni lidi, kteří byli v pekle, jak tvrdí Halík, tedy i nekající zločinci a zvrhlíci. Ty Pán Ježíš nevyvedl.

Halík používá velmi rafinovanou manipulaci, a zároveň nepřímo navozuje dojem, že tak, jako prý Ježíš vyvedl v den svého vzkříšení z pekla takzvaně všechny lidi, tak jednou vyvede z pekla i ostatní nekající hříšníky. A to je blud a hrubá lež. Rovněž je velkým rouháním přirovnávat tajemství Svaté Trojice k třem tanečníkům. Pokud se Halík odvolává na byzantskou ikonu, pak jí připisuje zvrácený výklad, tedy to, co protiřečí učení církve.

Citace Halíka: „Takže určitě ano, podstatou víry a křesťanství je metanoia, proměna, a ta se týká jak proměny našeho chování, ale také proměny našeho myšlení: ‚Obnovujte se proměnou svého smýšlení,‘ říká sv. Pavel. Takže to není jenom jakési morální polepšení uvěřit, ale proměna mysli, proměna perspektivy, z níž se díváme.“

Komentář: Ve skutečnosti biblická metanoia, jak říká Ježíš: „Čiňte pokání a věřte evangeliu, znamená změnu od zlého k dobrému, od lživého k pravdivému, od hříchu k Bohu. Proč mluví Halík o metanoi, tedy jak upřesňuje, o změně? František Bergoglio zavádí radikální změny, které vedou k sebezničení církve. Halík je podlým způsobem kvalifikuje jako metanoiu. To, co dělá Bergoglio a co propaguje Halík, je ale antimetanoia, tedy odvrácení se od pravého Boha k falešným bohům – k démonům.  

Citace Halíka: „Ten obraz, který jsi předtím líčil – panovníka, který přijde a prostě ztrestá – to se těm lidem strašně líbí a používalo to mnoho kazatelů. Teďka v době covidu, strašně zneužívali tenhle obraz. Tedy oni přesně ví, kdo má být potrestán, za co má být potrestán a ten Pán Bůh je prodlouženou rukou té jejich pomstychtivosti. Tak tohle je patologický obraz a zaplať Pánbůh, že ten Freud řekl, že tohle je jenom projekce. Dokonce i ten marxismus, který se v mnohém tragicky mýlil, ale ten Marxův pohled na to náboženství – určitý typ náboženství – skutečně tím opiem je, je to skutečně ta droga...“

Komentář: Halík zcela odmítá pravdu víry, že Bůh dobré odměňuje a zlé trestá. Zesměšňuje tuto pravdu, jako by si ji vymysleli lidé a nazývá ji prodlouženou rukou jejich pomstychtivosti. Záměrně tak obelhává věřící, aby ztratili spasitelný strach. Pravda o trestu za zlo a hřích je objektivní a spravedlivá, a navíc motivuje k pokání.  

Pokud Bůh trestá zde na zemi, je to projev lásky, protože tím vychovává a odvrací od věčného trestu. Halík ve skutečnosti popřením Božího trestu směřuje k popření hříchu, obzvlášť hříchu sodomie.

Co se týče covidu a experimentálního genového séra pod názvem vakcína, statistiky udávají, že mnohým urychlilo smrt a jiným zůstávají nezvratné následky. Halík ale přesto nonstop jako covidový kazatel hřímal proti těm, kteří se covidovému teroru bránili.

Halík se snaží změnit myšlení slovenských katolíků a pravověrnost hanlivě ocejchovává jako typ náboženství, které prý je opiem a drogou. Dává nám za vzor Freuda a Marxe. O Freudovi je veřejně známo, že byl amorální zvrhlík, který za vším viděl svou zvrácenou sexualitu. Freud pravou víru v Boha odmítal a lživě ji spojoval se svou perverzní sexuální projekcí. Jde o kolosální podvod, urážku pravdivé víry a rouhání. Co se týče Marxe, ten se rovněž postavil proti Bohu a je o něm známo, že byl satanista. V témž duchu Halík v roce 2018 prosazoval satanskou dehonestaci našeho Spasitele v brněnském divadle.

Citace Halíka: „No a potom (církev) ztratila velkou část mladých lidí a teď ztrácí velkou část žen, protože v této době se probouzí nové chápání důstojnosti ženy, a jestli církev se tomu neotevře, no tak ztratí tu jednu z posledních opor sociálních, a to byly ženy.“

Komentář: Toto tvrzení je lež, manipulace a vyhrožování. Halík sleduje linii Bergoglia, a to je legalizace LGBTQ, jako by sodomie už nebyla hříchem, za který přichází Boží trest. Zároveň prosazuje, aby byly svěceny ženy na kněžky a aby to Boží lid přijal. Tento dekadentní feminismus, transplantovaný do církve, protiřečí Písmu i Tradici a vede k její degradaci.

Citace Halíka: „Ta stěžejní myšlenka papeže Františka, že církev se má proměnit z té byrokratické organizace ve společnou cestu – to je ten synhodos, společná cesta – tak tam je jednak ten dynamický prvek – musíme trošku jít dál, nesmíme ustrnout v nějaké podobě – a já myslím, že nejradikálnější způsob, jak se zbavit toho rigidního konzervativismu, je pořádně studovat dějiny církve, protože tam je tolik velikých změn.“

Komentář: Halík chce za každou cenu změnit myšlení katolíků tak, aby destruktivní změny, které prosazuje synodální cesta, přijímali jako něco pozitivního. První Boží přikázání je de facto rušeno legalizací modlářství. Neplatný papež se nechal šamanem v Kanadě veřejně zasvětit démonům, také intronizoval démona Pačamamu v chrámu svatého Petra a následně legalizuje zvrácenosti LGBTQ, které popírají Boží přikázání a Boží zákony.

To už není ani katolictví, ani křesťanství. Je to přechod do anticírkve New Age, tedy je to společná cesta – synhodos – spolu se ctiteli démonů, s šamany a satanisty do záhuby. Spasitelnou víru už přitom Halík odepsal jako rigidní konzervativismus. Dějiny církve, na které se Halík odvolává, odsuzují cestu hereze a heretiků, kterou on tak úporně prosazuje.

Citace Halíka: .. změny, o kterých se už dlouho mluvilo, týkají se celibátu, svěcení žen... Ano, to nesmí být tabuizováno, ale i kdyby tyto věci se změnily, tak já si myslím, že to nebude to jádro věci, my musíme vystihnout jádro věci. Stojíme před reformací... Martin Luther postřehl, ano, to není jenom okrajová věc, ono se to týká zásadních věcí v církvi, a on tenkrát vystihl, že to, co lidi trápí, je strach, že nebudou spaseni...

Komentář: Reforma, kterou koná Bergoglio a kterou prosazuje Halík, není ve skutečnosti reforma, ale cílevědomá likvidace podstaty církve, tedy pravd Kristova evangelia. Halík otevřeně vyjádřil, že tady nejde jen o zrušení celibátu či zavedení svěcení žen, ale prý musíme jít k jádru věci. Co je to jádro? Zdůrazňuje, že Martin Luther vystihl, že to, co lidi trápí, je strach, že nebudou spaseni. Halík ví, že proto je třeba jim odbourat tento strach a nakukat jim, že spása duše už není v pokání a ve víře v Ježíše Krista, ale v nové tzv. synodální cestě, která prosazuje LGBTQ a modlářství. Taková synodální cesta končí v pekle.

Halík záměrně mysticky mluví o vnitřním vztahu k Bohu, ale on, který je zároveň buddhista, už má jiného boha. Vchází s ním do vnitřní jednoty v orientální meditaci. Buddhismus zbožšťuje pyšné ego a pravého Boha odmítá. Nerozlišuje dobro a zlo, pravdu a lež. Věčné nebe a peklo nahrazuje lží o reinkarnaci a nirváně.

Buddhismus pokládá ženu za nejohyzdnější stvoření. Prý nemůže dojít dokonalosti, dokud nebude přetvořena v muže. Zde je kořen démonského transgenderismu. Halík pod rouškou tzv. nové důstojnosti prosazuje dekadentní feminismus a transgenderismus, který ženu totálně degraduje.

Halík propaguje falešnou cestu – synhodos. Po ní chce jít spolu se ctiteli démonů a satana do globální anticírkve New Age! Tato cesta je zradou Krista a končí ve věčném zavržení.

Kněz Halík a pseudopapež František budou věčně zavrženi v pekle?

I Tomáš Halík i pseudopapež František mohou být spaseni, ale je to malá pravděpodobnost. Oni už totiž oba odmítli Kristovu úzkou cestu spásy (Mt 7,14) a prosazují širokou, tzv. synodální, cestu, která vede do věčné záhuby. Kéž by se oba obrátili, konali pokání a lež nazvali lží, herezi herezí a nemorálnost nemorálností!

To, že Bůh respektuje svobodu jednoho i druhého, která vede nejen ke škodě církve, ale na druhé straně i k její očistě, to je tajemství.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

31. 12. 2022

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Vladan Mach 2023-01-24 16:03
Kdybyste měli duchovní rozhled pana Halíka, tak chápete jeho postoj. Tvrdí, že Bůh má mnoho podob, protože má, lidem se zjevuje skrze různé situace či bytosti. Navíc chápe teologii v kontextu světového náboženství, spojuje Buddhismus, Islám a jiná náboženství, které se ve skutečnosti doplňují. To Vy ovšem asi nechápete. Přečetl jsem jen jeden odstavec.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře