Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Kontinentální setkání synodální LGBTQ cesty – sebevražda církve i lidstva

video: bcp-video.org/cz/kontinentalni-setkani/

Na účastníky evropského kontinentálního setkání v Praze byla zveřejněna Boží anathema. Ta dopadla a dopadá i na všechny účastníky ostatních kontinentálních setkání. Tato setkání na mnoha místech ještě trvají. Uzavřena mají být 31. března 2023.

Pro Severní Ameriku, tedy pro USA a Kanadu, shromáždění vyvrcholilo 17. února 2023 v Orlandu na Floridě. Zúčastnili se ho delegáti z 268 diecézí. Závěrečnému setkání předcházelo 10 virtuálních zasedání.

  • bkp-kontinentalni-setkani-synodalni-lgbtq-cesty-sebevrazda-cirkve-i-lidstva
  • bkp-kontinentalni-setkani-synodalni-lgbtq-cesty-sebevrazda-cirkve-i-lidstva

Pro Jižní Ameriku proběhla tato shromáždění od 13. do 17. února v San Salvadoru, od 20. do 24. února v Santo Domingu, od 27. února do 3. března v Quitu a od 6. do 10. března se bude konat v Brasílii. Společné závěrečné setkání má být v Bogotě od 17. do 20. března 2023.

Pro Austrálii a Oceánii kontinentální setkání proběhlo od 5. do 9. února na Fidži, pro Evropu od 5. do 12. února v Praze, pro Střední východ od 12. do 18. února v Bejrútu, pro celou Asii od 23. do 27. února v Bangkoku. V Africe probíhá od 1. do 6. března v Addis Abebě.

Kdo je iniciátorem této celosvětové synodální cesty? Pseudopapež František. Dnes už vidíme, že jeho hlavním programem je devastace církve, a ne její obroda. Jako hlavní prostředek k sebezničení církve zvolil legalizaci sodomie.

Poprvé úskočně schválil sodomii hned na tiskovce v letadle z Rio de Janeira v roce 2013. Na adresu homosexuálů řekl: „Kdo jsem já, abych je soudil?“ Jinými slovy, Bergoglio už aktivní sodomii nekvalifikuje jako těžký hřích.

V roce 2015 lžipapež veřejně na Zelený čtvrtek líbal nohy transsexuálovi. Tímto gestem schválil nejen sodomii, ale i transsexualitu. Ta je dnes spojena s drastickým zásahem přeoperovávání pohlaví. Jde o brutální zločin proti lidské přirozenosti.

Bergoglio na všech cestách, ale i když přebývá ve Vatikánu, věnuje hlavní pozornost homosexuálům a transsexuálům. Zve je i na individuální dlouhé návštěvy do Vatikánu.

V Argentině ještě jako kardinál ovlivnil politické vedení k přijetí zákona o homosexuálních svazcích.

V Irsku (2018) lžipapež nabádal rodiče, že nesmí bránit dětem v přijetí homosexuality a transsexuality, vnucované jim ve školách i veřejnou propagandou. V čase, kdy se z Irska vracel, byl zveřejněn dopis bývalého nuncia USA Carlo Maria Vigana. Otevřeně v něm ukázal na existenci homosítě v církvi i na otřesný případ s kardinálem McCarrickem, kterého Bergoglio kryl. V dopise proto vyzval Bergoglia k abdikaci.

V roce 2018 na Synodě o mládeži byl poprvé do církevních dokumentů úskočným způsobem vnesen termín LGBT.

Pseudopapež v roce 2019 na tiskovce po cestě z celosvětového dne mládeže v Panamě schválil tzv. sexuální výchovu ve školách, prosazující LGBTQ. Bezostyšně pak do médií mluvil o sexu bez rigidity pro děti.

Když biskupové v USA chtěli věcně řešit problém zneužívání, Bergoglio jim v tom zabránil. Oklamal je výmluvou, že prý se to bude řešit v Římě na synodě biskupů. Tam naopak zavedl tzv. pastoraci neboli doprovázení homosexuálních osob bez požadavku pokání.  

V létě 2019 měl premiéru dokumentární film Francesco, kde už lžipapež propagoval sňatky homosexuálů a jejich adopce dětí.

V roce 2021 pseudopapež vyhlašuje tzv. synodální cestu, která prý má vést k obrodě církve. Ve skutečnosti kope církvi hrob. Před započetím tohoto synodálního procesu zosnoval synodu o Amazonii s cílem legalizace modlářství. To pak i realizoval skutkem, když intronizoval démona Pačamamu ve Vatikánu v roce 2019. V roce 2022 se pseudopapež v Kanadě veřejně zasvětil satanu a démonům pod vedením šamana. Je to cynický výsměch všem mučedníkům! Oni raději podstupovali kruté mučení a smrt, než by se dopustili takové zrady jako František Bergoglio.

Každému musí být jasné, že Bergogliova synodální cesta je ve skutečnosti falešnou cestou, která nevede k obnově, ale k sebezničení církve. Už v roce 2015 k ní připravil dokument Amoris Laetitia, ve kterém ruší objektivně platné morální normy a pomocí subjektivismu prosazuje legalizaci hříchu. To není cesta Krista, to je cesta antikrista.

Dne 24. ledna 2023 Bergoglio vystoupil ve světových médiích a prohlásil, že každý biskup musí projít konverzí, aby se stal vítačem nekajících osob LGBTQ v církvi. Zároveň prohlásil, že homosexualita nesmí být kriminalizována. To znamená, že nesmí být už nazvána tím, čím je, těžkým hříchem a ohavností – řec. atimia (srov. Ř 1,26). Tím pseudopapež bojuje nejen proti státním, ale i proti Božím zákonům.

Následně jel Bergoglio do Afriky. Ne proto, aby pomohl trpícím Afričanům od útlaku elit, ale připravoval si zde půdu pro svůj sebezničující program. Strategicky ho ale kryl a teprve na tiskovce při návratu v letadle zopakoval, že homosexualita nesmí být trestána. V podstatě tím schválil i pedofilii.

Tím vším na sebe lžipapež stáhl mnohonásobnou anathemu neboli vyloučení z církve a prokletí (srov. Gal 1,8-9). Zároveň tak dal najevo, co je skutečným cílem synodální cesty. Je to přechod katolické církve na anticírkev New Age. Prostředkem k tomu je právě legalizace modlářství a legalizace LGBTQ, tedy amorálností v církvi. Součástí synodální cesty je i zavádění kněžství pro ženy, což je ale ryze pohanský prvek. Pohanské kněžky byly zároveň sakrálními prostitutkami.

V naprostém protikladu je kněžství ustanovené Ježíšem Kristem, ke kterému určil muže. Kdo je Bergoglio a za co sebe tento propagátor LGBTQ zasvěcený démonům má, že si dovoluje zavádět nové kněžství, které protiřečí úmyslu Spasitele, Písmu i celé Tradici?! Bergogliovo tzv. kněžství je spojeno s pohanstvím, homosexualitou i rušením všech objektivně platných morálních norem a Božích zákonů! Jde tu o proces satanizace! A toto všechno patří do programu tzv. synodální cesty. Jde o totální chaos, rozvrat, sebelikvidaci a stažení prokletí.

Na evropském kontinentálním shromáždění v Praze otevřeně vystoupil biskup Bätzing, předseda německé synodální cesty. Ta se tak stala provokačním precedentem legalizace homosexuality v církvi, včetně sňatků homosexuálů v chrámech a svěcení kněžek z řad feministek a leseb. Jde o tragický odpad od Kristovy církve. Bätzinga v Praze ale nejenže nikdo nenapomenul, on zde suverénně vystupoval jako autorita. Pseudopapež totiž dává německé cestě neomezený prostor. Tím, že byl Bätzing srdečně přijat, se odhalilo, že jeho sebelikvidační program je zároveň programem celosvětové Bergogliovy synodální cesty. Žádný podstatný rozdíl mezi nimi není.

Bätzing veřejně vyjádřil, že víra založená na Božím zjevení už není jeho víra, ani Kristus už není jeho Kristus, ani církev už není jeho církev. Tedy jde o přechod do anticírkve New Age s novou ekleziologií. Kardinál Müller, bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry, toto Bätzingovo vystoupení nazval otřesnou analýzou a do médií řekl, že tato německá ekleziologie je falešná a sebevražedná... V následném výroku dokonce kardinál používá slovo sekta: „Německá synodální sekta – je diametrálním protikladem katolického vyznání víry.“ A obecně zdůraznil, že „synodální cesta je věroučně nekompetentní a církevně-právně nelegitimní, protože je v zjevném rozporu s naukou o podstatě a univerzálním poslání Kristovy církve“.

Katolická církev touto synodální cestou stahuje nejen na sebe, ale i na všechny kontinenty prokletí. Delegáti z jednotlivých národů vnášejí toto prokletí na svá území. Podobně byl organizován celosvětový harmonogram pro provádění gay pride v hlavních městech jednotlivých států. Šlo o to, aby skrze demonstraci homosexualismu bylo na jednotlivá území staženo prokletí a aby se tak lidem zatemnil rozum a nerozlišovali už dobro a zlo, co je morální a co nemorální, aby ztratili svědomí a zaměnili cestu spásy za cestu do záhuby.

Konkrétní forma záchranného pokání, na které Bůh čeká, je shrnuta v třech bodech:
1) Každý biskup, který se zúčastnil setkání synodální cesty, stáhl na sebe i na církev na území, které reprezentoval, Boží anathemu (Gal 1,8-9). Je proto povinen se kvůli spáse své duše a sejmutí prokletí z daného území veřejně zřeknout synodální sebevražedné LGBTQ cesty a odsoudit ji.
2) Pokud to neudělá, ať aspoň tři emeritní biskupové vystoupí v apoštolské autoritě, a za církev v daném národě se odřeknou prokletí, které stáhli účastníci sebevražedné synodální LGBTQ cesty.
3) Co má dnes dělat každý katolík, aby se zachránil před prokletím? Modlit se denně svatou hodinu od 20 do 21 hodin a zařadit se do nepřetržité modlitby tím, že si vezme navíc denně svou hodinovou modlitební stráž v čase, který mu vyhovuje. Tím se zabezpečí nepřetržitá modlitba na daném území. Rovněž ať posvěcuje čas během dne sedmi krátkými modlitebními zastaveními, a to hned při vstávání, pak v 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 a ve 21:00 hodin a před spánkem (srov. Ž 119,164). Tím dá Bohu denně desátek času, to je 2,5 hodiny. Toto je adekvátní forma pokání a změna životního stylu.

Ježíšova vybídka k pokání je spojena s podobenstvím o neplodném fíkovníku. Vinař pána vinice prosí: „Pane, ponech ho ještě tento rok. Snad ponese ovoce. Jestli neponese, pak ho vytneš.“ Tím fíkovníkem jsi ty, církev i národ. Uvědom si vzácnost času: ještě rok!

Ježíš na závěr zdůrazňuje: „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete.“ (Lk 13,3) Zde nejde jen o časný trest, ale o hrozbu věčného zahynutí! Cesta do něj je připravena, a je to synodální LGBTQ cesta. Ta stahuje prokletí na jedince i na celé kontinenty s následnou, už naplánovanou, redukcí lidstva. Ježíš naproti tomu volá na cestu spásy, a to je cesta pokání. Vykroč na ni ještě dnes a vydrž celý rok. Zachráníš sebe a dáš příklad jiným. Společně skrze vaše pokání bude zachráněna církev i národ!  

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                  + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
                                                                                                                                          2. 3. 2023

------------------------------------------------------------

BKP: Co musí dnes udělat každý Kristův apoštol – biskup?

video: https://vkpatriarhat.org/cz/?p=49650  https://rozhodnete.wistia.com/medias/bs2wj97si7

https://rumble.com/v295gzk-co-mus-dnes.html  https://cos.tv/videos/play/42364495460340736

ugetube.com/watch/ub8ypqv1XCPz8mEbitchute.com/video/GxRfkzzaR60u/

František 24. ledna 2023 v interview pro agenturu AP vyzval katolické biskupy, aby přivítali LGBTQ lidi v církvi a uznali jejich důstojnost.

Ježíš vyhnal legii Q-démonů, kteří byli v jednom hyperaktivním člověku, který běhal bez oděvu po hrobech a předváděl tam místní gay pride. Jenže po Kristově exorcismu Q-démoni vešli do dvou tisíc vepřů, a ti se pak vrhli do Genezaretského jezera. To byla názorná demonstrace, co udělají tito Q démoni s člověkem, když nejsou včas vyhnáni. Kristův příkaz apoštolům zní: „Démony vyhánějte!“ (Mt 10,8) Pán Ježíš říká: „Vyhánějte!“ Bergoglio ale říká: „Přivítejte!“ Tu se Bergoglio odmaskoval jako apoštol antikrista.  

Bergoglio se nekompromisně vyjádřil, že biskupové musí projít konverzí, aby se stali vítači LGBTQ lidí v církvi. On ale těmto LGBTQ lidem nechce pomoci z duchovních pout. Naopak, chce je zneužít, aby skrze ně vešli do církve nečistí démoni. Toto vítaní je základní podmínkou pro každého biskupa, aby mohl v Bergogliově sektě existovat. Taková degradace a zesměšnění Kristových apoštolů nemá v celé historii obdoby! Větší ponížení už ani nemůže být. Chtít po biskupech, aby ze sebe nechali dělat šašky, dali si vymýt mozek a zradili Krista, je absolutně bezprecedentní požadavek! Tímto uzurpátor papežství Bergoglio zároveň nutí každého biskupa upsat svou duši ďáblu a zaprodat apoštolské pomazání i poslání. A tuto několikanásobnou zradu Bergoglio nazývá konverzí! Tou prý musí projít každý biskup. Bergoglio zdůrazňuje, že musí. Uvědomujete si to, drazí biskupové? Bergoglio je důsledný – ani jeden z vás nesmí být spasen.

Tento program je nejen zločinem vůči Bohu a sebevraždou, ale i krutým cynismem vůči těmto LGBTQ lidem! Bergogliova sekta jim nedovoluje, aby se nechali zachránit Kristem skrze pokání! Bez milosrdenství je tlačí do pekla.

Při návštěvě Konga Bergoglio vyzval mládež, aby se varovala okultismu. Co to je okultismus?

Okultismus je uctívání démonů pomocí určitých praktik, které jsou spojeny s věštěním a magií. Je to hřích proti prvnímu přikázání. Tentýž František Bergoglio se ale přednedávnem veřejně zasvětil démonům v Kanadě! Buď už neví, co mluví, anebo neví, co dělá.

Dne 24. ledna 2023 dal už jasně najevo, že synodální cesta je spojena s církevní legalizací LGBTQ. Uvědomuješ si, vážený biskupe, co to „Q“ znamená? To jsou všechny perverzity a zločiny, spojené se zvrhlou sexualitou, včetně sexuálních vražd. To všechno ty chceš jako Kristův apoštol a biskup schvalovat?

Prosazování LGBTQ v církvi je satanizace. Je to přechod do satanské anticírkve New Age, která stáhne prokletí a oheň časný i oheň věčný!

Pokud jsi doposud s Bergogliem v jednotě, pak podobenství o Kristově vinici se vztahuje i na tebe. František Bergoglio uzurpoval Kristovu vinici! Pokud ses od něho neoddělil, budeš muset zabíjet Kristovy služebníky a proroky. Pak tě ale čeká trest. Ježíš položil otázku tehdejším farizeům a představitelům starozákonní církve. Dnes se ptá i tebe: „Co učiní Pán vinice těm zlým vinařům?“ Odpověděli mu: „Zlé zahubí a vinici dá jiným.“

Jak tě měl, Kristův apoštole, Bůh probrat z tak hlubokého spánku, než ti postavit před oči, kdo Bergoglio ve skutečnosti je. On se veřejně zasvětil satanu! A ty to nevidíš? On veřejně intronizoval démona Pachamamu v hlavním chrámě církve! A ty k tomu mlčíš? On tě veřejně tlačí, aby ses stal vítačem zvrhlostí nejtěžšího rangu! A ty touto takzvaně synodální cestou klidně jdeš a táhneš druhé! Pokrytecky se přitom odvoláváš na Kristovu autoritu a na poslušnost tzv. Svatému otci.

Copak ti ještě není jasno, že církev v současnosti žádného papeže nemá? Copak nevíš, že je stav sede vacante? Arcikacíř, který se zasvětil démonům, prosazuje sodomii i všechny zvrhlosti a ruší Boží zákony, v žádném případě není zástupcem Krista! Ty ale jako slepý a hluchý dále v každé liturgii opakuješ: „v jednotě s naším papežem Františkem“. Ty, biskupe, nejsi schopen svým kněžím a věřícím povědět pravdu, že je stav sede vacante. Nejsi schopen říct: „Já a diecéze, ve které jsem, odmítáme Bergogliovu synodální cestu. Tato synodální cesta je zradou Krista! Kdo touto cestou jde, jde do záhuby.“

Bergogliova drzost dosáhla vrcholného stupně. On vám, drazí biskupové, řekl do očí, že musíte projít konverzí k LGBTQ! On vyhlásil jako hlavní program pošlapání a odstranění Kristova evangelia! Místo toho máte nyní hlásat antievangelium nekajícnosti LGBTQ! Tím máte vyhnat Ducha Božího a přivítat nečisté démony. Větší absurdum už ani není možné. A vy biskupové k této zradě Krista kýváte! Ptáme se: A to se nikdo z vás nevzepře? Odmaskovala se totální mrtvolnost těch, kteří se nazývají apoštoly. Takový stav duchovní slepoty v celé historii církve ještě nebyl.  

Proto katoličtí biskupové, čiňte pokání, dokud je čas. Každý z vás

1) ať se oddělí od synodální sebevraždy!

2) ať se oddělí od neplatného papeže Františka Bergoglia!

Těmito kroky pokání zachráníš svou duši i duše mnohých. Neboj se tyto záchranné kroky udělat!

BKP – hlas volajícího na poušti

7. 2. 2023

---------------------------------------------------------------

BKP: Reflexe na kritiku kard. Müllera kontinentálního synodálního setkání v Praze (5.‒12. 2. 2023)

Kardinál Müller v rozhovoru pro Kath.net kritizoval projev biskupa Bätzinga v Praze i německou synodální cestu, kterou označil za sektuKardinál řekl: „Kontinentální fázi Synody v Praze využili – jak se očekávalo – protagonisti německého alternativního katolicizmu. Všem tam prezentovali svou pociťovanou, ale nedokázanou, morální a duchovní nadřazenost nad východním tradičním katolicizmem.“

Kardinál vysvětlil, že protože je německá synodální sekta „diametrálním protikladem katolického vyznání víry... přivede křesťanství v Německu k tomu, že se vypaří. Vidíme tam vystoupení milionů z církve,“ řekl „a také odkřesťanštění zůstávajících katolíků... Celé to nastolení německo-katolické ekleziologie je falešné a sebevražedné.“

Za co Müller konkrétně Bätzinga kritizoval?

Kardinál se odvolal na Bätzingův výrok, slovy: „Největšího terna v Praze dosáhl předseda biskupské konference Německa tím, že se o apoštolské víře církve vyjádřil, že ho vyrušuje (vadí mu) a dále kardinál uvedl citát apoštola Pavla Timoteovi, kterým Bätzinga přirovnal k těm, kdo nesnesou zdravé učení: Neboť přijde doba, kdy nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.“(2 Tim 4,1-4).

Kardinál Müller dále kritizoval německou synodální sektu za to, že „vyhlásila křesťanskou víru za náboženství svobody a vykoupení“, které je v protikladu takzvanému zafixování se na hříchy. Tento německý, heretický postoj, jak říká kard. Müller, zcela popřel apoštolské vyznání, že Kristus zemřel za naše hříchy (1 Kor 15, 3). A ohledně vyjádření o svobodě zdůraznil, že „povolání k svobodě je spojeno s napomenutím: ‚Tuto svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte tedy pevně a nedávejte se znovu zapřáhnout do jařma otroctví (hříchu).‘“ Německá synodální sekta hlásá falešnou svobodu, která je ve skutečnosti otroctvím hříchu. Kardinál Müller proto vyzývá: „Nemáme využívat svobodu na smilstvo, nečistotu, chlípnost, modloslužbu...“ (srov. Gal 5,1.13-25).

A jak se kard. Müller vyjádřil o genderové ideologii, která propaguje LGBTQ?

„Ideologie, jako je gender, protiřečí každé přírodovědecké, filozofické a teologické antropologii. Tyto ideologie nahradily v tzv. jinakosti (zvláštnosti) německé synodální sekty hermeneutiku katolické víry. Nadpřirozená a spásonosná víra však přichází ze slyšení Božího slova, a ne ... z hlasu lidu a jeho tribunů.“

Kardinál Müller dále řekl, že neschvaluje úsilí biskupů, kteří podlehli transhumanistickým tendencím a usilují o přivítání LGBTQ osob v církvi. Nevyžadují ale od nich, a dokonce jim ani nedovolují, pravdivé pokání, které je podmínkou spásy. Kard. Müller říká: „Lidé s erotickými tendencemi k osobám stejného pohlaví nepotřebují pokrytecké úsilí o začlenění do církve, které vyvíjejí biskupové a kněží, kteří se už necítí být věrnými služebníky Božího slovaTakoví jsou spíš zástupci transhumanistické lobby.“

Co se ještě týče toho, jakým způsobem se každý člověk začleňuje do Kristovy církve, je to kromě křtu osobní obrácení, pokání a přijetí záchrany v Ježíši Kristu. Kardinál říká: „Všichni lidé jsou stvořeni z Boží lásky a Kristovou krví vykoupeni z hříchů. Kristus přišel, aby zachránil hříšníky a skrze pokání a obrácení je vedl na cestu spásy.“ Dále kardinál vysvětlil, jak je možné kráčet po cestě spásy, po cestě Božích přikázání, která jsou spojena se zapíráním sama sebe, nesením každodenního kříže a následováním Krista: „Pomocí Boží milosti je možné plnit Boží přikázání, zvítězit nad nezřízenými sklony, vyhýbat se hříchu a konat přirozené a nadpřirozené dobro.“ Těmito slovy kard. Müller vyvrací mylné tvrzení o tzv. vrozené homosexualitě. Tento omyl se ideologicky vnucuje do veřejného mínění s cílem odstranit pokání, jako by ho hříšníci už nemohli, a dokonce nesměli konat.

Kardinál rovněž vyvrací současné heretické postoje, které se přikrývají jakoby Boží láskou, aby mohly bagatelizovat hřích: „Kristus nepřišel, aby dále interpretoval a bagatelizoval hřích s odvoláním se na Boží lásku, ale aby vytáhl jeho smrtelný osten (hřích) ... a aby nám umožnil život ‚nového člověka, který je stvořený podle Boha ve spravedlnosti a pravé svatosti, následováním Krista.‘“ (Ef 4, 24)

Kard Müller k vysvětlení otázky hříchu a odpuštění cituje list apoštola Jana: „Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není... Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy.“ (1J 1,10) Tento a podobné citáty z Písma svatého synodální cesta naprosto bojkotuje.

Kard. Müller přiznává, že mnozí biskupové už zradili své poslání a říká: „Mnozí biskupové v rozporu s povahou svého úřadu popírají sebeničivou moc hříchu, a to že odvádí od Boha... Církev prezentují jako změnitelnou. Takoví nepochopili tajemství vykoupení z hříchu a selhali ve svém povolaní jako nástupci apoštolů.“

Biskup Bätzing se v Praze vyjádřil, že vnímá podstatné napětí v církvi. Kardinál Müller na to odpovídá, že: „Důvod ‚podstatného napětí‘, které vnímá biskup Bätzing, podpředseda synodální cesty v katolické církvi, nespočívá v kulturních odlišnostech národů. Toto napětí je vyvoláno heretickým protikladem vůči katolické nauce víry.“

Kardinál Müller označuje synodální cestu za „věroučně nekompetentní a církevnoprávně nelegitimní“. Vysvětluje, že „je v zjevném (eklatantním) rozporu s naukou o podstatě a univerzálním poslaní Kristovy církve“. Müller doslova říká, že Bätzingova „analýza je otřesná“. Bätzing se totiž na pražském setkání vyjádřil tak, že odmítl Boží zjevení svěřené církvi slovy: „Toto není moje víra, toto není můj Kristus, ani obraz církve.“ Realita je taková, že Bätzingova víra a jeho falešný Kristus a heretický obraz církve je v diametrálním rozporu s učením katolické církve, tedy s učením Písma svatého a celou Tradicí. Takže Bätzingova víra a jeho falešný Kristus nezabezpečuje jemu ani nikomu jinému odpuštění hříchů a spásu. Jít touto synodální cestou, kterou Bätzing představuje, znamená jít do záhuby. 

Žádné závěry této falešné synodální cesty nijak věřící nezavazují, protože evidentně protiřečí Božímu zjevení. Věřící nesmí poslouchat ani biskupa, ani papeže, pokud se odchýlili od učení církve, daného Božím zjevením. Kardinál Müller se na toto téma vyjádřil: „Věřící jsou v otázkách víry a morálky zavázáni ‚náboženskou poslušností‘ biskupům pouze tehdy, když Římský velekněz – anebo biskupský sbor spolu s ním – definuje nějakou pravdu v souladu s Božím zjevením...“ Každému katolíkovi je jasné, že rušení Božích přikázání legalizací LGBTQ či veřejným modlářstvím s Pačamamou či zasvěcením se neplatného papeže Františka v Kanadě démonům jasně protiřečí Božímu zjevení. Navíc stahuje na ty, kteří se zpronevěřili Božímu zjevení, Boží anathemu, vyloučení z církve dle Gal 1,8-9. 

Kardinál Müller se o učitelském úřadu církve vyjádřil: „Učitelský úřad není nad Božím slovem, ale slouží mu, protože učí jen to, co bylo odevzdané, tedy zjevené Bohem...“

Synodální cesta je důkazem, že v současné době byl zneužit učitelský úřad proti pravdám zjeveným Bohem. Církev je dnes ve stavu sede vacante. Podobně je v současné církvi absence učitelského úřadu reprezentovaného vatikánskou kongregací, která je pod vládou neplatného papeže.

Připomeňme si, jak kardinál Müller hodnotí kontinentální shromáždění v Praze: „Kontinentální fázi Synody v Praze využili – jako se očekávalo – protagonisti německého alternativního katolicizmu.“

Jak tuto pražskou pseudosynodu, která prosazuje sodomistické antievangelium, hodnotí Bůh? „Kdo by hlásal jiné evangelium, i kdyby to byl anděl z nebe, budiž proklet.“ (Gal 1,8-9) Na předsedy biskupských konferencí Evropy i na ostatní účastníky dopadla Boží anathema.

BKP – hlas volajícího na poušti

21. 2. 2023

 

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Občánek 2023-03-12 16:23
Rozumím tomu, že všechno probíhá podle plánu. Bible se nemýlila. Teď jen být na správné straně.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře