Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Heretický směr zvaný bergoglianismus

Stručně řečeno, bergoglianismus znamená postavit celou teologii i celé křesťanství na hlavu.

V Itálii skupina 10 tzv. teologů vypracovala dokument, který se nazývá Záchrana bratrství, ale spíše by se měl nazývat Bezpečná cesta do pekla. Pod vedením arcibiskupa Vincenza Paglia a Mons. Pierangela Sequeriho jde o paradigmatické spiknutí. Tzv. obnovu teologie dovolují jedině v duchu heretické encykliky lžipapeže Bergoglia „Fratelli tutti“. Lživým základem, z něhož vycházejí, je: 1) „svoboda jednání“, 2) „svoboda dialogu“, 3) „potřeba otvírat doposud netradiční a neobvyklé oblasti teologického výzkumu“ (z praxe už vidíme, že je to např. vnucování experimentální vakcinace pod sankcemi).

Citace z dokumentu: „Teologie v církvi musí získat styl tvořivé a pohostinné myšlenky či myšlenek pro všechny...“

  • bkp-hereticky-smer-zvany-bergoglianismus

Komentář: Výrazem „pro všechny“ se zavádí norma, která vůbec neřeší, jestli jde o člověka, který je zločinec, rouhač proti Bohu, okultista, satanista či sexuální zvrácenec. Není zde ani slovo, že by tito lidé měli konat pokání, aby byli spaseni, ale jde pouze o to zrušit pravdy víry a přijmout styl těch, kteří jdou širokou cestou do záhuby. Tato „obnovená teologie“ je ve skutečnosti směsicí nejhrubších herezí, které mají jediný cíl – zničit poslední zbytky zdravé nauky i pravdivé morálky v církvi. Pod vedením těchto heretiků už nejde o církev, ale o synagogu satanovu! Oni jsou jejími ne teo-logy, ale demono-logy. Theos = Bůh, logie = nauka. Opakem teologie je současná demono-logie, přijatelná pro všechny odpadlíky. Tragédií je, že tito církevní podvodníci a lháři chtějí infikovat zbytek křesťanů, kteří se ještě drží Ježíše a Jeho spasitelné nauky.

Co to je tvořivá teologie, kterou spolu s Bergogliem prosazují? Například v minulosti se Papežská akademie pro život v roce 2005 vyjadřovala o vakcínách vyrobených z tkáně nenarozených, zavražděných dětí, že jsou nemorální. Tatáž papežská Akademie se v roce 2017 a 2020 vyjádřila, že už jsou morální! To je ta propagovaná tvořivost v teologii – vražda se nazve dobrem. Toto je nové pohostinné prostředí tzv. teologické práce. To jsou akceptovatelné myšlenky, ale ne pro všechny, jak se snaží lživě navodit! Jen pro ty, kteří odmítají Krista a cestu spásy a jdou širokou cestou do záhuby.

Tato tzv. teologie, která nebude zohledňovat slova Písma a Tradice, má jiný základ a jiný cíl. Základem je lež, a cílem je smrt časná i věčná. Nemá nic společného s teologií, která zde byla po celou dobu existence církve. V bergogliánské lži-teologii se už nebude moci nazvat potrat vraždou nenarozeného, protože by to mohlo některé znepokojovat. Nebudeme smět být proti svazkům osob stejného pohlaví, protože je to nepříjemné pro zatvrzelé a nekající hříšníky. Bergoglianismus schvaluje žehnání hříchu, který se však nesmí hříchem nazvat. Toto je ale vzpoura proti Spasiteli, který přišel spasit hříšníky! Bergogliánská sekta až na smrt nenávidí Spasitele! Usiluje o to, aby co nejvíce lidí odmítlo Krista i spasitelnou víru a šlo do věčného zavržení. Místo pravého Boha bude uctívat démona Pačamamu a později mu budou zřejmě přinášeny i lidské oběti, tak jak tomu bylo v minulosti. Pro nejvyšší církevní úřad pod okupací Bergoglia už neplatí přikázání „Nezabiješ“. Jedovatá vakcína je prosazována pod nejtvrdšími církevními sankcemi. Věřící jsou k tomuto páchání hříchu proti pátému přikázání zavazováni dokonce ve svědomí, a to je největší hřích – hřích proti Duchu svatému! Nejvyšší církevní autorita zločin, který Norimberský kodex kvalifikuje jako zločin proti lidskosti, nazývá projevem lásky! Toto je ta nová heretická lži-teologie – bergoglianismus.

Tento spolek jedenácti církevních podvodníků se svým náčelníkem, je celý vyloučen z Kristovy církve pro svou tzv. tvořivost, ve skutečnosti vymýšlení a hlásání herezí.

Bergoglianismus podle tzv. obnovené teologie dává teď heretikům právo zasahovat do oblastí, ve kterých nejsou kompetentní. Např.: Odborníci ve vakcionologii varují před jedovatou vakcínou, přestože je jim vyhrožováno smrtí, kdežto tzv. obnovení teologové – bergogliáni si uzurpují právo bez jakýchkoli vědeckých argumentů k vakcinaci nutit! Jejich slovo má mít větší váhu než varování solidních vědců v tomto oboru. Výsledek je, že experimentální nebezpečná vakcína musí být pro všechny. Přisvojit si takové kompetence je ztrátou soudnosti a hraničí se šílenstvím.  

Co se týče svobody, tu nejde o pravou svobodu v Kristu, tedy o osvobození z otroctví hříchu, ale o pravý opak! „Obnovená teologie“ tzv. osvobozuje od Krista a z křesťanů dělá otroky hříchu, lží a ďábla. Bergoglianismus likviduje objektivní morální normy a ruší Boží přikázání. Zavádí modlářství, odpad od Boha a je výsměchem mučednické smrti milionů. Dříve křesťané raději podstupovali kruté mučení a smrt, než by se zřekli Krista. Radikálně odmítli hodit třeba jen jedno zrnko kadidla pohanským modlám – démonům. 

V otázce morální bergogliáni likvidují šesté přikázání zaváděním homosexualismu. Před sodomií Písmo svaté varuje trestem ohně, jak časného tak věčného. Ruší i páté přikázání nezabiješ prosazováním zločinné vakcinace, která je experimentem na lidech. Vakcína mRNA mění lidský genom. Obsahuje nanočástice, a tím je už součástí procesu čipizace. Písmo před čipizací varuje ohnivým jezerem. Vakcína mRNA je založena na buňkách nenarozených, záměrně usmrcených dětí. Současná vakcinace je prostředkem k redukci neboli genocidě lidstva. Toto nové vakcinační antievangelium dnes prioritně prosazuje Bergoglio i celý směr bergogliánských lži-biskupů a tzv. teologů, kteří jsou ve skutečnosti rouhači proti Bohu a hrobaři církve. Spolu s Bergogliem vedou duše do věčné záhuby. Nejde už o teologii, ale o hereziologii.

Bergoglianisté jsou v podstatě spolkem církevních lhářů a náboženských podvodníků, kteří se postavili do vzpoury proti Bohu. Nemají žádnou víru, nemají bázeň Boží před věčným zavržením, jsou to cyničtí duchovní vrahové, kteří mají stejného ducha světa a satanismu, jak mocipáni, kteří slouží satanu. Je třeba je identifikovat a nazvat pravým jménem. Oni se stali novým magisteriem s duchem antikrista a pravé Kristovy učedníky nemilosrdně likvidují.

Teologie má právo nazývat se teologií, jen pokud je postavena na věroučných základech vyplývajících z Písma a církevní tradice. V různých obdobích historie vysvětlovala pravdy víry a aplikovala je pro dané poměry. Nepřizpůsobovala se duchu světa, hříchu, nízkým pudům, nemorálnosti a zločinnosti, ale naopak zdůrazňovala spasitelnou pravdu, zakódovanou v Božích přikázáních. To je pravdivá teologie. Pokud se ale z teologů stali heretici (Arius, Nestorius), byli vyloučeni z církve. Církev před nimi veřejně varovala věřící. Po II. vatikánském koncilu zavanul duch aggiornamenta. Hereze modernismu, které byly odsouzeny sv. Piem X., znovu před koncilem ožily. Nebyly však na koncilu odsouzeny, naopak: jejich nositelé se stali moderátory koncilu! A po koncilu byly během krátké doby všechny teologické fakulty otráveny tímto duchovním jedem. Historicko-kritická metoda v teologii je postavena na ateistické filosofii, popírá nadpřirozeno v Písmu, popírá či zpochybňuje Kristovo božství, Jeho spasitelnou smrt na kříži i Jeho reálné a historické vzkříšení. Navíc zpochybňuje či popírá i Božskou inspiraci Písma. Hereze v Nostra aetate otevřely dveře pohanství. To vyvrcholilo v Bergogliově modlářském aktu s démonem Pačamamou, kterého intronizoval v Svatopetrském chrámu. To je vrchol rouhání Bohu a popření základů církve, na kterých stojí spasitelná víra. To je ta tvořivost, kterou vidíme na Bergogliovi, když líbá nohy transsexuálům, a tím de facto schvaluje celou satanskou genderovou ideologii i se zvěrstvem přeoperovávání pohlaví, obzvláště u nezletilých. Toto je ta tvořivost a ta svoboda, o které básní skupina tzv. teologů, prosazujících sebevražedný bergoglianismus.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                  + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

  1. 9. 2021

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře