Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

BKP: Bude Česká biskupská konference (ČBK) rozpuštěna?

Hodnocení uživatelů:  / 3
NejhoršíNejlepší 

Struktura biskupských konferencí vznikla po II. vatikánském koncilu a už necelých 20 let po vzniku ji pravdivě kritizoval prefekt Kongregace pro nauku víry, J. Ratzinger. Řekl: „Žádná biskupská konference nemá sama o sobě učitelskou funkci... Je nutné znovu si uvědomit, že v každé diecézi je pouze jeden pastýř a učitel víry ve společenství s (právoplatným) Kristovým náměstkem.“

  • bkp-bude-ceska-biskupska-konference-cbk-rozpustena

Před několika dny byl v ČR podán návrh změny zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Ve skutečnosti jde o zavedení vakcinačního pasu pod názvem certifikát. Občané ČR konali 9. 6. 2021 manifestaci v Praze. Prozatím se tento autogenocidní zákon podařilo zastavit. Podpora národa ze strany ČBK je však nulová. Naopak, v linii pseudo-papeže Bergoglia, předseda ČBK, arcib. J. Graubner, agituje za experimentální vakcinaci slovy: „S vakcínou samozřejmě počítám.“ Skuteční odborníci ale samozřejmě před vakcínou varují! Katolíci ČR by dnes měli slyšet jasné aktuální slovo ČBK v pastýřském listu na téma „Stop nebezpečné vakcinaci!“

Navíc by se ČBK měla veřejně obrátit na kompetentní státní úřady s protestem proti vnucování experimentální vakcinace a zavádění vakcinačních pasů. Plánují jimi rozdělit obyvatele ČR na očkované a neočkované kvůli umělé panice s tzv. covidem. Ve skutečnosti jde o zavádění apartheidu, za což jsou tresty stanovené v Norimberském kodexu.

Pokud nebude nyní ČBK zrušena, stane se už letos v říjnu i nástrojem postupné likvidace papežské instituce a katolické církve. Bergogliův tzv. synodální proces má být dovršen v říjnu 2023 zrušením instituce papežství. Bude následovat další etapa podle modelu vzniku EU. Nejprve byly státy jako např. Jugoslávie či Československo rozbity na malé celky, a vzápětí je zglobalizovali do Babylonské věže EU. Podobně tzv. synodální proces rozbije katolickou strukturu, aby ji pod rouškou tzv. ekumenismu a internáboženského dialogu globalizoval v antikristovskou pseudocírkev New Age spolu s pohanskými modláři a satanisty. Tím budou splněny babylonské cíle zákulisních elit: jedna celosvětová vláda, jedna měna a jedno (antikristovo New Age) náboženství.

Jaké je v této situaci východisko?

1) Nečekat na dovršení Bergogliova synodálního procesu, ale využít ho a co nejdříve nastoupit na vlastní synodální cestu, která je pouze mezičlánkem v procesu následné vnitřní obrody. Při synodální cestě je přítomnost nuncia v Praze už nonsens.

2) Předseda ČBK arcib. J.Graubner ať hned potom rozpustí organizaci ČBK, a tím se vzdá i svého úřadu. Tak se vrátí pravomoc i plná zodpovědnost diecézním biskupům.

3) Diecézní biskupové pak potřebují svou autoritu završit dle katolického učení vnitřní jednotou s právoplatným papežem. Každý diecézní biskup proto, pokud chce zůstat katolickým, je povinen pravověrného papeže přijmout. On garantuje stabilitu a neomylnost učení víry a mravů. Tyto základy jsou nutné k věčné spáse pro každého biskupa, kněze i věřícího.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

10. 6. 2021

---------------------------------------------------------------------------------------

BKP: Kritika transhumanismu

Transhumanismus (TH) je ideologie, která tvrdí, že člověk (v jeho biologickém smyslu) už prý dosáhl vrcholu svého vývoje, a přesto je špatný. Je prý proto třeba zlepšit jeho „mentální a fyzické schopnosti, eliminovat utrpení, nemoci, stárnutí, a dokonce i smrt“, a to pomocí nano-, bio-, informačních a kognitivních technologií (technologie NBIK).

Komentář: Ideologie TH prozrazuje, že je nejen evolucionistická, ale i utopistická. V oblasti techniky vývoj postupoval, ale sám člověk zůstává stále stejně hříšným a smrtelným. Může se stát podobný andělu, anebo ďáblu, podle toho, jaké má myšlení a jak v závislosti na něm jedná – buď koná dobro, nebo zlo. Člověk má svobodnou vůli. Pokud se stane závislým na alkoholu, sexuálních zvrhlostech, narkotikách, destruktivních sektách, není už svobodný, ale stal se z něj otrok. Pokud přijme čip, zbaví ho už plně svobodné vůle, přestává být člověkem a stává se biorobotem, transčlověkem, a pak tzv. nadčlověkem – vtěleným běsem, démonem.

TH: Transhumanisté nazývají tuto tzv. vylepšenou verzi člověka postčlověkem nebo nadčlověkem.

Komentář: S tím už jsme se setkali u Nietzscheho v jeho fašistické ideologii o nadčlověku. Dnes víme, jaké přinesla ovoce. Ideologii TH proto můžeme nazvat neofašistickou ideologií.

TH: Tento postčlověk prý bude chytřejší než kterýkoliv lidský génius a bude mít mnohem lepší paměť.

Komentář: TH ignoruje skutečnou podstatu člověka. Člověk nemá jen rozum či paměť, ale má také svědomí. Chytrost sama o sobě, navíc pod vládou zlého člověka bez svědomí, je velmi nebezpečná. Máme velmi inteligentní zločince, kterým právě inteligence posloužila k tomu, že se stali masovými vrahy. A nakonec, co se týče nehmotných bytostí s vyšším stupněm inteligence, ty nazýváme démony.

TH: Tělo postčlověka prý nebude náchylné k nemocem a nebude se zhoršovat stárnutím. Podle tohoto názoru se postlidé dokonce budou moci vzdát svého vlastního těla a žít (pouze jejich mozek) v obřích superrychlých počítačových sítích.

Komentář: Co se týče otázky utrpení, nemocí a smrti i otázky věčného života, křesťanství má jasné učení, které dává adekvátní a vyčerpávající odpověď. Rozum zde nachází pravdu a lidské srdce naplnění hluboké touhy po pravém a věčném štěstí. Křesťan zná smysl lidského života i jeho cíl. Usiluje proto o přemáhání zla v sobě a slouží Bohu plněním Jeho přikázání. Tím naplňuje i druhé přikázání lásky vůči svému bližnímu. Základní morální pravidlo je: „Všechno, co chceš, aby ti jiní dělali, dělej i ty jim.“ (srov. Mt 7,12).

TH: Trashumanisté věří, že takový posthuman (postčlověk) bude mít tak změněný organismus, že už nebude nazýván ani člověkem, ale lidským zařízením.

Komentář: Jak zkažený a nízký ideál! Přeměnit člověka na jakési zařízení! Je těžké přesně identifikovat, jestli takový postčlověk bude biorobotem, či vtěleným démonem, či obojím.

TH: Kromě umělé inteligence (zavedením čipu s externí regulací) je plánováno provést změny v lidském těle také zavedením cizích nanotechnologií nebo biotechnologií (geneticky upravené produkty nebo transgeny), psychofarmakologických produktů – léky založené na počítačových technologiích.

Komentář: Tyto plánované, nezvratné změny, které mají být dosaženy zásahem do lidského organismu, jsou masovými zločiny proti lidskosti! Dnes k nim slouží hlavně mRNA vakcinace.

TH: Dosažení nesmrtelnosti obsahuje dvě metody. První zahrnuje použití biotechnologie – kmenové buňky, klonování, kryonika (zmrazení těl pro následné vzkříšení). Druhá metoda nesmrtelnosti využívá informace a nanotechnologie za účelem tzv. „načítání vědomí“, při kterém dochází k úplnému kopírování lidského mozku do počítače za účelem vytvoření náhradních kopií osoby.

Komentář: Metody TH k tzv. dosažení nesmrtelnosti jsou skutečně směšné. Vzkřísit člověka a dát mu věčný život v dokonalém štěstí může jedině Bůh, Stvořitel člověka. On je Stvořitelem světa, všeho viditelného i neviditelného (Krédo). Kryonika i všechny ostatní technologie dosažení nesmrtelnosti jsou velkým podvodem.

TH: Samotný proces transformace člověka na postčlověka bude vytvořen podle schématu člověk-transčlověk-postčlověk. Transčlověk byl definován jako přechodný člověk, tvor, který se vyvinul do postčlověka – potomka člověka, upraveného do takové míry, že už není člověkem.

Komentář: Toto choré myšlení, pokusy a snahy takzvaně upravovat člověka, aby už nebyl člověkem, jsou zločiny proti lidskosti, sledující celosvětovou genocidu.

TH: Program postčlověka:

1) žít věčně,

2) žít na úkor ostatních,

3) nemít děti.

Komentář: Žít na úkor ostatních je nemorální egoismus. Nemít děti znamená bolestný konec rodinného štěstí a lidského života na naší planetě. Postčlověk bez svědomí, který se stal médiem zla, bude sice žít věčně, ale v pekle!

TH: Transhumanismus a vakcinace: Cílem očkování je masová změna genetiky celé planety a čipování (digitalizace lidí).

Komentář: Tento masový nátlak nyní prožíváme vnucováním mRNA vakcinace. Postavit se proti je dnes hrdinstvím, hraničícím s mučednictvím a smrtí.

TH: Dnes je TH záměrně idealizován prostřednictvím kinematografie.

Komentář: Propagují se filmy, které pozitivně a populárně podávají jak TH, tak i s ním související destruktivní jevy jako např. genderovou a redukční ideologii.

Systematicky a úskočně se vytváří tlak na zrušení instituce rodiny, na zrušení instituce vzdělání a medicíny i na zrušení státu. V podstatě je tím sledován cíl zavedení globální kontroly nad všemi lidmi.

TH: Umělá inteligence: Zastřešujícím cílem TH je vytvořit umělou inteligenci, která by měla předčit lidský mozek.

Komentář: Jenže tato umělá inteligence v rukách lidí bez svědomí, v rukách médií ďábla, povede jedince a lidstvo do autogenocidy časné a věčné.

TH: Transhumanismus a digitální (cifrová) společnost: Snaha změnit člověka na digitálního, a naopak robota změnit na osobu.

Komentář: To jsou opravdu démonické inspirace! Tato utopie zcela odvádí od reality a smyslu lidského života. Cílem lidského života je život věčný. Prostředkem k jeho dosažení je víra ve Stvořitele a Spasitele a život podle čistého svědomí, tedy v plnění Božích přikázání, z nichž největší je láska k Bohu a k bližnímu.

Závěrečné myšlenky:

Má být vytvořeno digitální školství, digitální medicína, digitální ekonomika. Co to znamená? Že se všechno stávající zruší a to bude startem pro zahájení éry transhumanismu. Pojem „digitální“ se zavádí proto, aby všechno jakoby existovalo virtuálně, ale v podstatě má být všechno zrušeno.

Za hlavní překážku zavedení ideologie TH se považuje pravdivé křesťanství, morálka a tradiční sociální instituce, jako jsou instituce rodiny, školy, univerzity, medicína a nakonec i samotný stát.

Další překážkou zavedení transhumanismu jsou samotní lidé, takže je třeba je redukovat. Jsou proto vytvářeny teorie o přelidnění planety a všechna opatření ke snížení (zabíjení) populace jsou ospravedlňována.

Transhumanismus čerpá své démonské duchovno z ideologie nového věku (New Age)

Jak ideologové transhumanismu, tak učitelé nové éry obhajují myšlenku zbožštění sebe samého.

Julian Huxley zdůrazňuje tzv. duchovní vývoj, ve skutečnosti jde o negativní meditace, skrze něž se získává kontakt s démony. Tvrdí: „Pokud lze průměrného člověka naučit techniku tance a techniku hrání tenisu, tak proč ho nenaučit užívat komunikaci s (pseudo)duchovnem a (pseudo)mystikou stejným způsobem?“ Huxley byl stálým členem zednářského řádu.

Terence McKenna (1946-2000) doporučil svým následovníkům, aby pravidelně užívali různé psychedelické drogy, aby bez předsudků přežili období indukovaného posunu v lidském vědomí během evolučního a psychologického skoku. Dotyčný však zemřel v 54 letech, ač usiloval o pozemskou nesmrtelnost.

Pokusy vytvořit nadlidi ve fašistickém Německu:

Byly provedeny tisíce experimentů, jejichž oběťmi byli nejen muži – vězni, ale také ženy, a dokonce i děti. V jednom experimentu se Mengele pokusil změnit barvu očí 36 dětí. Injekčně jim podal barviva, což vedlo k oslepnutí a nesnesitelné bolesti. Po experimentu Mengele poslal děti do plynové komory. Norimberským procesem byly všechny tyto pokusy odsouzeny.

Komentář: Masové zločiny proti lidskosti jsou dnes ale programovány oficiálně! Klíčovou roli má vnucovaná mRNA vakcinace. Plynové komory budou nahrazeny oficiálními krematorii a masovými hroby.

Transhumanismus (TH) je ideologie satanismu vedoucí k autogenocidě lidstva. TH musí být celosvětovou veřejností radikálně odsouzen dříve, než přinese katastrofální ovoce!

Zpracovali

+ Metoděj

+ Timotej

11. 6. 2021

Facebook komentáře