Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: 2600 německých kleriků a 277 heretických teologů se vyloučilo z církve.

BKP: 2600 německých kleriků a 277 heretických teologů se vyloučilo z církve.

Mši svatou a svátosti už vysluhují neplatně. A co Bergoglio?


Současný Vatikán pod vedením Františka Bergoglia vydal v březnu 2021 dokument, kterým odmítá církevní sňatky homosexuálů s odůvodněním, že „nemůže žehnat hřích“. Na druhé straně však Bergoglio prosazuje legalizaci soužití sodomitů (2020). Hlásání protichůdných postojů působí chaos. Nerozlišuje se pravda a lež, dobro a zlo. Prvořadou povinností papeže a Vatikánu je však zaujímat k podstatným otázkám víry a morálky jasný a jednoznačný postoj, a tak se i vyjadřovat. Ježíš říká: „Vaše řeč ať je ‚ano, ano‘ – ‚ne, ne‘; co nad to je, od zlého (od ďábla) jest.“ (Mt 5,37)

  • bkp-2600-nemeckych-kleriku-a-277-heretickych-teologu-se-vyloucilo-z-cirkve

Bergoglio metodu dvojího vyjadřování uplatňuje často. Pronáší pravověrné fráze o pokání spojené s charismatickými výroky o vnitřním vztahu k Pánu Ježíši, a současně se dopouští vrcholného modlářství intronizací pohanského démona Pačamamy. Tím dává zhoubný precedens. Kromě toho prosazuje legalizaci sodomie, před kterou Bůh varuje časným trestem i věčným zavržením v pekle (Juda 7).

Navíc Bergoglio vnucuje vakcinaci pro všechny. Experimentální vakcína mění lidský genom, což je vzpoura proti Stvořiteli i lidstvu. Je vyrobena z tkáně vytržené z nenarozených dětí ještě před jejich zavražděním. To je satanismus! Tato mRNA vakcína s hydrogelem je součástí procesu čipizace, před kterou Bible varuje ohnivým jezerem. Zároveň je i biologickou zbraní s cílem redukce, tedy masové genocidy lidstva! Tyto zločiny pseudopapež František vehementně prosazuje! Tím se stává největším zločincem a masovým vrahem.

Bergoglio svými protikladnými postoji klame prosté katolíky. Udržuje je tak v zevnější církevní struktuře, kterou zneužívá k autogenocidě Kristovy církve. Neplatný papež František permanentně vytváří chaos. Mění církevní paradigmata, která stojí na základu Písma a na Tradici apoštolů. Tyto pravověrné základy však vždy zabezpečovaly spásu!

Bergogliův chaos destruktivních změn spolu s herezemi má za následek metamorfózu Kristovy církve na anticírkev New Age – nevěstku antikrista. Tento proces autogenocidy musí být zastaven! Každý katolík se musí od Bergoglia a jeho sekty, která parazituje na těle církve, radikálně oddělit. Jinak bude satanská infekce progresovat do všech údů Kristovy církve.

Je jasné, že Bergoglio jako arcikacíř a modlář není papežem, ale zločinným okupantem Petrova stolce. V současné době proto církev nemá papeže a je stav sede vacante. Je třeba, aby si všichni biskupové, kněží a věřící tuto realitu uvědomovali. Opakujeme: Katolická církev nemá v současnosti papeže.

Letos v březnu 2600 německých kněží a diákonů a 277 heretických teologů podepsali petici, že budou žehnat svazky sodomitů. Pokud by dnes byl papežem sv. Pius X., veřejně by tyto odpadlé amorální kleriky exkomunikoval z církve. Papež, který by to neudělal, by byl stejně jako papež Honorius (7. stol.) vyloučen z církve za mlčení, tedy za schvalování herezí, které ničí morální základ Kristova evangelia. Bergoglio nejenže netrestá viníky, ale navíc sám prosazuje legalizaci sodomie. To je dvojnásobný zločin a už několikanásobná anathema, kterou na sebe stáhl.
Kněží, kteří podepsali petici schvalující žehnání sodomitů, se tímto podpisem vyloučili z církve (Gal 1,8-9). Slouží liturgii neplatně a neplatně udělují svátosti. To je třeba vědět a s tím počítat. Pokud tito apostati chtějí ze sebe anathemu sejmout, musí veřejně vyhlásit, že se oddělují od současných herezí a že se zříkají protibiblického postoje k sodomii. Věřící katolíci jsou povinni na takové kněze vytvořit tlak a nezúčastňovat se jejich pseudobohoslužeb.

Byzantský katolický patriarchát (BKP), který v době chaosu brání základy pravověrného učení, tímto v autoritě prorocké a apoštolské vybízí 2877 německých kleriků, aby nazvali sodomii tím, čím je – ohavností (Ř 1,26) – a varovali před ní (Jud 7, 2Pt 2,6). Kdo zůstává v zatvrzelosti, na tom zůstává anathema – prokletí a vyloučení z církve.

Řešením současné krize je bojkotovat uzurpátora papežské moci Bergoglia a přijmout pravověrného papeže, vybraného v mimořádné situaci mimořádným způsobem s cílem záchrany instituce papežství a s cílem pravdivé reformy církve.

Každý upřímný katolík ať dá Bohu slib jedné hodiny (Mt 26,40) modlitby denně, a tím ať se začlení do procesu obrody církve!

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
20. 5. 2021

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře