Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Ondřej Štěpánek: Úvaha průměrného zvídavého jedince nad konspiračními teoriemi

  • konspirace
Už jen při vyřčení slovního spojení „konspirační teorie“ se na tváři většiny lidí objeví opovržlivý úšklebek, často doprovázený posměšným vzdechnutím. Je to zcela pochopitelné.

 

Svět je přece dokonalý, naše vlády, jejich orgány a především média jakožto nositelé a zprostředkovatelé informací jsou už ze své podstaty poctivé, pravdomluvné a ctí morální zásady. V tak perfektním světě musí být samozřejmě jakýkoli názor odporující tomu obecně propagovanému a přijímanému zákonitě nesmyslem, výplodem choré mysli polovzdělaných nešťastníků, kterým ještě nedošlo, že svět je dokonalý, a za vším vidí spiknutí. Takto zřejmě musí drtivá většina lidí přemýšlet, jinak nelze vysvětlit a priori odmítavý přístup většiny z nás ke konspiračním teoriím. Ve skutečnosti však určitě víme, že svět má k dokonalosti daleko, na vlastní oči vidíme, že vládám dnes morální zásady nic neříkají, a snad i pomalu začínáme tušit, že média jsou zde od všeho jiného, jen ne od toho, aby objektivně informovala. Proč se tedy nadále štítíme konspiračních teorií? Na to jsou dvě možné odpovědi. Kdo tyto teorie odmítá, je geniální a vševědoucí, dokonale zná příčiny a pozadí veškerých společenských událostí a tudíž ví, že oficiální vysvětlení jsou pravdivá. Nebo, což je více pravděpodobné, když tyto teorie odmítáme, máme strach. Strach z toho, že by konspirační teorie mohla mít pravdu. Strach z toho, že naše konformní vidění světa, kterému jsme uvykli a ve kterém se cítíme jistě a příjemně, by mohlo být narušeno nebo zničeno. Je to něco jako strach z neznámého, který je přirozený všem živým tvorům. My jsme však lidé, na rozdíl od zvířat víme, že strach a útěk před realitou nikdy nic nevyřešil a nevyřeší. Překonejme svůj strach a nezavrhujme konspirační teorie, existuje k tomu spousta důvodů. Smyslem tohoto článku je pouze zamyšlení nad právě těmito důvody, nikoli dokazovat či přesvědčovat, že konspirační teorie jsou pravdivé.

Proč nezavrhovat konspirační teorie?

1. Konspirační teorie je teorie jako každá jiná a jako taková se snaží vysvětlit jevy a události kolem nás. Pro každou teorii obecně platí, že dokud není vyvrácena, je zde možnost, že je pravdivá. Aniž si to uvědomujeme, často v těchto případech užíváme přístup zvaný Ockhamova břitva. Tento přístup zde ale nelze aplikovat, neboť se nejedná o jevy přírodní, ale společenské.

2. Konspirační teorie nejsou postaveny na vodě. Snaží se stavět na faktech a důkazech, tak, jak se na každou správnou teorii sluší. Pokud někdo bezmyšlenkovitě zavrhne konspirační teorii, svědčí to většinou jen o jeho vlastní neinformovanosti v dané oblasti.

3. Konspirační teoretici nejsou nevzdělaní, postižení ani méněcenní jedinci, kteří se chtějí zviditelnit. Jsou to lidé, kteří nejsou spokojeni s oficiálním vysvětlením a pátrají na vlastní pěst v rámci svých možností. Proto si zaslouží spíše uznání a podporu ostatních důvěřivých konzumentů oficiálních verzí, i když je možné, že se od začátku mýlí a ženou se za neexistujícím přízrakem.

4. Oficiální vysvětlení mnoha významných událostí ve světě značně pokulhává a pro přemýšlivého člověka rozhodně nemůže být uspokojivé. Neochota oficiálních orgánů a médií podat uspokojivější vysvětlení těchto událostí svědčí buď o jejich neschopnosti, nebo v horším případě o tom, že je v tom záměr. To by znamenalo, že existuje něco, co veřejnost nemá vědět, nebo, vzato z druhé strany, veřejnost má vědět jen část pravdy. A jaký bývá důvod k tomu neříkat celou pravdu? Např. když je zapotřebí, aby byla událost pochopena určitým „správným“ způsobem.

5. Samotný přístup oficiálních orgánů, odborníků i značné části veřejnosti ke konspiračním teoriím (ignorance, zavrhování bez bližšího prozkoumání, zesměšňování) není rozumný. V rozumné společnosti bychom konspirační teorie prozkoumali a zahájili diskusi, jejímž cílem by bylo uklidnit veřejnost srozumitelným objasněním problému. To se ale neděje. Místo toho se veřejnost uklidní tím, že se z konspiračního teoretika udělá blázen.

6. Západní společnost, ve které drtivá většina lidí spí na vavřínech ukolébána líbeznou melodií demokracie a svobody, je pro konspirace naprosto ideálním prostředím.

7. Kdyby se ukázalo, že konspirační teorie mají pravdu, mělo by to nedozírné následky. Znamenalo by to, že to nejsou konspirační teoretici, kdo se žene za přízrakem, ale že je to naopak celá společnost. Proto si společnost (tj. my všichni) jednoduše nemůže dovolit tyto teorie ignorovat.

Ukažme si nyní na třech příkladech konspiračních teorií, že se na všech najdou důvody k tomu, abychom je hned nezavrhovali.

Ilumináti a svobodní zednáři

Jedna z nejoblíbenějších konspiračních teorií říká, že svět je ve skutečnosti ovládán, formován a směrován skupinou lidí, tvořících tajný spolek zvaný Ilumináti, popřípadě Svobodní zednáři (tyto dva spolky se spolu podle všeho překrývají, přesněji řečeno byli Svobodní zednáři infiltrováni Ilumináty, nikdo však zřejmě přesně neví, do jaké míry). Proč tuto teorii nezavrhovat? Nebudeme se zde zabývat konkrétními důkazy, ale shrňme si pár faktů (zdaleka ne všechny), které o tajných spolcích víme, a vyvoďme jednoduchý závěr.

1.Víme, že tajné spolky a řády v historii existovaly. A také víme, že mocní panovníci se snažili tyto spolky vymýtit za každou cenu, často i nelítostně a nekompromisně. Proč to panovníci dělali? Určitě měli pádný důvod. Tímto důvodem byla s největší pravděpodobností skutečnost, že tajné spolky mají obrovský potenciál rozvrátit či ovládnout prakticky jakoukoli společnost. Není podstatné, zda toto skutečně bylo či je cílem tajných spolků, důležité je, že touto schopností oplývaly a tedy nejspíše dodnes oplývají.

2.Víme, že tajné spolky existují i v současnosti. Například právě existence Iluminátů a Svobodných zednářů je doložena a někteří lidé se k členství ke Svobodným zednářům i otevřeně hlásili či hlásí. Také víme, že od doby svého oficiálního vzniku, tj. již více než dvě století, mají Ilumináti od novodobých panovníků relativní klid. Až na pár výjimek se je nikdo nesnažil a nesnaží odhalit, omezit, natož zničit. Do jakých rozměrů se asi mohl tento spolek rozrůst a do jaké míry prorůst společností za dvě stě let téměř nerušené existence?

3.Mnoho lidí, o kterých víme, že patřili či patří ke Svobodným zednářům, zastávalo a zastává vlivné pozice v politice, ekonomice a kultuře.

4.Z některých pramenů tušíme, co je cílem Iluminátů. Není to nic menšího než nedemokratická světovláda.

5.Naprostá impotence politiků celého světa racionálně řešit jakýkoli problém musí být dnes snad již každému zřejmá. Tato smutná skutečnost ukazuje, že s managementem naší společnosti je něco zásadního v nepořádku. Příčin tohoto tragického stavu může být samozřejmě více, pro naše účely zde je však důležité, že tento stav lze pravděpodobně očekávat také v případě, že společnost je de facto řízena někým jiným, jiným způsobem a s jinými cíli, než se domníváme.

Závěr: Pravděpodobnost, že společnost je v dnešní době zákulisně ovládána, formována či alespoň značně ovlivňována Ilumináty a/nebo Svobodnými zednáři, ať už jsou jejich cíle jakékoli, rozhodně není zanedbatelná a proto by tato možnost neměla být ignorována, ale naopak řádně prozkoumána.

11. září 2001

Další oblíbenou konspirační teorií je alternativní výklad událostí z New Yorku ze dne 11. září 2001. Tato teorie říká, že útok na WTC a další cíle byl ve skutečnosti připraven a proveden samotnými Američany (přesněji řečeno jejich vládou či jinými orgány). Proč tuto teorii nezavrhovat? Opět si shrňme pár faktů (opět zdaleka ne všechny) a vyvoďme jednoduchý závěr.

1. Oficiální vysvětlení událostí z 11. září 2001 oplývá značným množstvím otazníků (i vykřičníků). Jakékoli důkazy odporující oficiální verzi jsou naprosto a dokonale ignorovány.

2. Tzv. útoky pod falešnou vlajkou jsou známým vojensko-mocenským prostředkem, jak na vnitrostátní i mezistátní úrovni prosadit určité zájmy.

3. Jednou z osvědčených praktik mocných, jak ovládat poddané, je využít nebo i vytvořit vnějšího nepřítele, ať už skutečného nebo iluzorního.

4. Každý ať si dnes s odstupem deseti let v této souvislosti zodpoví jednoduchou, staletími prověřenou, přesto okázale opomíjenou otázku: cui bono? (komu to prospělo?)

5. Je přinejmenším podivné, že nejlepším armádám a tajným službám světa trvalo deset let najít jednoho fousáče s turbanem.

Závěr: Pravděpodobnost, že v pozadí útoků z 11. září 2001 je něco jiného, než tvrdí oficiální verze, rozhodně není zanedbatelná a proto by tato možnost neměla být zavrhována a zesměšňována, ale spíše řádně prozkoumána. Tím spíše proto, že tato událost výrazně ovlivnila a dosud ovlivňuje dění ve světě, které se dotýká nás všech (viz. bod 7 v první části).

Chemtrails

V posledních letech se téměř po celém světě množí pozorování zvláštních kondenzačních stop letadel na obloze. Konspirační teoretici tyto stopy nazývají chemtrails a spekulují o jejich příčinách i účelu. Nejodvážnější teorie říká, že jsou na nás rozprašovány jedy, především kovy, pravděpodobně za účelem redukce populace a znehodnocení obdělávatelné půdy. Tato teorie je opravdu odvážná, dalo by se říci, že je až přehnaná, snad i šílená, přesto (i když možná s většími obtížemi než v předchozích příkladech) lze nalézt několik důvodů, proč tuto teorii nezavrhovat.

1.Jednou z věcí, která vždy byla a je vládcům trnem v patě, je potenciální nezávislost a soběstačnost poddaných. Proč? Protože hrozí, že si svoji nezávislost uvědomí a tím pádem zjistí, že vládce nepotřebují. Závislost poddaných na vládcích byla a je vytvářena různými způsoby, v dnešní době mimo jiné vštěpováním falešných hodnot a následným vyvoláváním strachu z jejich ztráty. Vládci pak vystupují jako nepostradatelná záruka těchto hodnot. Jak by v takové situaci poddaným mohlo dojít, že vládce nepotřebují? Třeba následovně. Naše současná společnost založená na iracionální ekonomice (tj. ekonomice, která předstírá, že je nadřazena zákonům a limitům planety Země, ne-li hned celého vesmíru) má před sebou s největší pravděpodobností dva různé scénáře. Kolaps nebo totalitu. V případě kolapsu dojde k odklonu od zcela iluzorních hodnot, jako jsou peníze, kariéra, image, konzum a dalších (tj. oněch falešných hodnot, které nám byly vštěpovány a které ke kolapsu nedílně přispěly) a k uvědomění si hodnot skutečných, jako je solidarita, tolerance a spolupráce, především však hodnot existenčně zásadních, což je čistý vzduch, kvalitní potrava (potažmo kvalitní půda) a kvalitní voda. Lidem zkrátka dojde, že to opravdu nejdůležitější, co potřebují, je vzduch, jídlo a voda, nic víc. V tom okamžiku mocní ztratí svoji moc. To se jim pochopitelně nezamlouvá, ti by radši volili scénář druhý, totalitu. Likvidace soběstačnosti poddaných v přístupu k esenciálním životním potřebám, tj. likvidace kvalitního vzduchu, potravy (potažmo půdy) a vody, je tedy ve zvráceném aspektu mocných zcela logickým krokem.
2.Nemálo lidí na světě, kteří mají moc i prostředky k uskutečnění tak monstrózního projektu, jakým by bylo práškování planety jedovatými látkami, se ani netají svými záměry redukovat světovou populaci.
3.Projekty rozprašování kovů a dalších látek v atmosféře pomocí letadel skutečně existují, samozřejmě však se vznešenými cíli, jako je např. boj proti globálnímu oteplování.
4.Několik skromných studií prokázalo v souvislosti s chemtrails výrazně zvýšené koncentrace některých látek, např. právě kovů. Je samozřejmě otázkou, jak moc jsou tyto studie věrohodné, jejich výsledky jsou ale alarmující a už proto by rozhodně neměly uniknout profesionálnímu odbornému přezkoumání.
5.Je snadné uhodnout, kdo by měl skutečnou moc ve světě, kde je veškerá půda jedovatá, tudíž neobdělávatelná. Byl by to ten, kdo nabídne řešení, např. v podobě plodin, které jsou jako zázrakem vůči jedům odolné. V současnosti jsou zrovna takové plodiny vyvíjeny v molekulárně-genetických laboratořích mamutích nadnárodních korporací, pochopitelně opět jen s úctyhodnými cíli.
Závěr: I přes svou děsivost a šílenost není vyloučena možnost, že stopy za letadly zvané chemtrails, nebo alespoň jejich část, nejsou přirozeným jevem letecké dopravy, ale veřejnosti utajeným projektem, jehož cílem může být mimo jiné např. redukce populace či likvidace potenciální nezávislosti obyčejných lidí na vládnoucí elitě. Proto by tato možnost neměla být zavrhována, ale prozkoumána.
Co vyplývá z výše uvedeného? Je to jednoduché. Chceme mít jistotu, že nejsme jen stádo maňásků na provázku Iluminátů? Chceme mít jistotu, že světové události, které následovaly po 11. září 2001, byly oprávněné? Chceme mít jistotu, že na nás skupina psychopatů degenerovaných svým majetkem a mocí na úroveň amorálních zrůd nesype jed? Chceme mít jistotu, že jakákoli konspirační teorie se mýlí, že oficiální vysvětlení jsou pravdivá a tudíž naše chápání světa je správné? Pak se nebojme, konspirační teorie nezavrhujme, nezesměšňujme, ale zkoumejme a prověřujme.

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře