Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Gorila pokračuje: ''Neverte médiám!!! Vymývajú Vám mozgy!!! (+ video "Gorila 9.3.2012)

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 
  • goril
Pohľad priameho účastníka policajného zásahu v piatok pri národnej rade:

Osobne som bol svedkom brutálneho bezdôvodného potlačenia protestu. Stál som v prvom rade a žiadne kocky a tehly, ako tvrdia média nelietali. Lietali vajcia a hajzelpapier, a aj to až na výnimky za korytnačky, aby protestujúci netrafili vlastné predné rady.

Ak niečo letelo vzduchom, tak až po zásahu. Žiadni extrémisti, ale študenti, pracujúci, dôchodcovia, ženy, rodičia so staršími deťmi, a min. aj jedna tehotná žena. Sadli sme si, spievali hymnu, držali transparenty, vlajky, ruky hore a v tom medzi nás hodili výbušky, slzné bomby, kropili nás slzákom, strieľali gumové projektily a hlava nehlava začali tĺcť ako žito. Chránil som kamarátku vlastným telom, lebo v tom čase už bola zranená a dezorientovaná od výbuchov, z ktorých mi doteraz píska v ušiach. Vďaka ruksaku, hrubej bunde a čiapke mám iba mierne zranenia. Rozšklbané nohavice, špinavá bunda, modriny a rozbitá hlava je nič oproti cca 60 ročnému pánovi, ktorému vedľa mňa kopali do hlavy, pokým neodpadol, žene, ktorú dvaja hrdinovia stĺkli do bezvedomia, a chalanovi, ktorému poskákali po ruke tak kvalitne, že mu trčala kosť. Tých, čo prevalcovali, ešte podkopávali, na zemi ich dorážali a ťahali mimo záberov aparátov, kam po nich len sanitky chodili. Na zemi ostalo ležať cca 30 ľudí, z toho asi cca 10 žien. Vďaka tomu, že si asi mysleli, že som dorazený som sa nenápadne so zranenou kamarátkou schoval za fotografov, ktorí nás našťastie prepašovali mimo "zásah". Sanitky v žiadnom prípade neboli dve, ako tvrdia zapredané média, ale boli ich desiatky a chodili po dobitých ľudí po iných uliciach ako bol dav, aby neboli "na očiach". Kamarátka s výškou 158 cm ma iba dobitú nohu. Snažili sa nás tak ako mnohých ďalších zraziť na zem a stĺcť, ale som im to nepodarilo, za čo sa Policajnému zboru SR ospravedlňujem, a menovite aj ministrovi vnútra SR Danielovi Lipšicovi, že nemá ďalšieho obvineného extrémistu v tabuľke! Splnil sľub, že bude viac policajtov v uliciach a vidno to, takto bezpečne som sa ešte nikdy necítil. Vďaka. Aj za to, že bojuje proti gorilám. Treba ich mlátiť na každej demonštrácii. Nikdy v živote som na žiadneho policajta ani len vajcom nezaútočil, ale keď som videl tých do krvi zmlátených ľudí, už budem mať pochopenie, ak do nejakého sadistického dementa hodia kameň!''

-------------------English--------------------------------------------

View of a direct participant in the police operation on Friday at the National Council:

Do not trust the media! Washed your brains!

I have personally witnessed the brutal suppression of a protest unjust. I stood in the first place and no blocks and bricks, as claimed by media nelietali. Flew eggs and toilet paper, and also subject to exceptions for turtles to protesters netrafili own front board. If something flew air, and after the intervention. No extremists, but students, workers, pensioners, women, parents with older children, and min. and a pregnant woman. We sat down, sang the national anthem, holding banners, flags, hands up, and that between us threw tear gas bombs, sprinkled us with tear gas and fired rubber bullets indiscriminately began to throb as rye. I protected the friend's own body, because in that time was injured and disoriented from the blast, which I now sand in your ears. With the backpack, thick jacket and cap have only a slight injury. Rozšklbané pants, dirty jacket, bruises and broken head is nothing compared to some 60 year old master, whom next to me kicked in the head, while the non-waste, a woman by two heroes stĺkli unconscious, and guys who poskákali on hand so well that he stuck bone. Those who steamrolled, not undermining, the earth dorážali their shots and pulled out apparatus, where the ambulances as they went. The country was left lying about 30 people, roughly about 10 women. Because you probably thought I was knocked out, I quietly hid the injured friend for photographers who we luckily smuggled outside "interference." Ambulances in any case not two as claimed by the media sold out, but they were a dozen people walked after being charged on other streets as the crowd not to be "in sight". My friend with a height of 158 cm has only recharge leg. They tried us so much more than knock down and nail, but I could not find it, for what the Police Force sorry, and in particular, the Interior Minister Daniel Lipšic that no further accused extremists in the table! Did the promise to be more police on the streets and seen it safely so I've never felt. Thank you.Even that fights gorillas. They should be hitting on all demonstrations. Never in my life of any police officer not only attacked eggs, but when I saw the blood in zmlátených people, I already have an understanding, if in some sadistic DEMENTA throw stones!''

Facebook komentáře