Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Putinův proslov k roku 2016: Jsem připraven porazit Ilumináty a zabránit 3. světové válce

Hodnocení uživatelů:  / 17
NejhoršíNejlepší 

Putin se rozhodl, že půjde proti Iluminátům.

Navíc se snaží zastavit třetí světovou válku. Takové informace byly předány z Kremlu.

Putin chce dokázat všechny odpornosti, které se vlečou za Ilumináry, Barackem Obamou nebo ISIS. A dodává: Udělám to... holýma rukama. Podle zdrojů byl po tomto dovětku veliký potlesk na konferenci v Kremlu.

  • putinuv-proslov-k-roku-2016-jsem-pripraven-porazit-iluminaty-a-zabranit-3-svetove-valce

Jeho nový projev ohledně roku 2016 přišel poté, co jej ilumináti v čele s Rotschildem obvinili, že je zrádcem Nového světového řádu. (http://yournewswire.com/jacob-rothschild-says-putin-a-traitor-to-the-new-world-order/)

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře   

#12 Petr Přecechtěl 2015-12-30 04:23
Běda těm, co říkají lži pravda a pravdě lež. Bůh se mnou mluvil a viděl jsem Ho. Už převzal vládu a lháře, pyšné tupce a různá vraždící zvířata brzo nepotkáte :-). (Izaiáš21, Daniel12 ... tady si dosaďte datum třeba 13.3.2013, zvolení hrůzypapeže Ber-Gog-lia ) Amen
#11 pjezek164@gmail.com 2015-12-29 17:40
Hle, jakýsi PP nakročil potvrdit, že stokrát opakovaná lež se stává skutečností... Chraňme se naivních dobráků, kteří nevědí, a proto věří.
#10 Petr Přecechtěl 2015-12-29 14:29
Děkujeme, Pane Bože, který jsi naším Domovem, žes to učinil. (žalmy 90 a Česká hymna : Voda=Pravda, Bory=lidé, Skála=Ježíš Kristus, tentýž význam je v písničce "Ach synku synku": pole=pole poznání, kolečko si nekupujte z ciziny od různých mystiků a duchařů a člověkocírkevní ch fašistických firem abyste neměli o kolečko víc, Slovo je Pravda a Život Sám) Amen
#9 Petr Přecechtěl 2015-12-29 14:14
Čtěte informace o dnešku na bible21.cz online nabo třeba na obohu.cz, ale tam pozor, skutečný věřící je ten, kdo má rád pravdu a dělá dobro, ne sektář, který říká "jsem svatější než ty", a tak poznámky na tomto webu ani nečtěte. Bůh je Pravda a Dobro a jmenuje se Ježíš Kristus. Klíče které dal Petrovi jsou ve třikrát zopakované otázce: "Máš Mě rád?" spolu s odpovědí: "Tak dělej co říkám!" Amen
#8 Petr Přecechtěl 2015-12-29 14:08
Ježíš Kristus už převzal vládu nad světem, "Imigranti" jsou Jeho nástrojem soudu, (Izaiáš 63, 10,21,52) Vladimír Putin je ten, který vyhlašuje skutečné právo na zemi. Nevím s kolika z nás, bojovníků za Jeho Pravdu, Ježíš Kristus mluvil, ale jsem jeden z nich a jsem jeden z vás, co máte rádi Pravdu. Náš Král už vládne a bude nám dobře a našim vlastizrádcům asi hodně zle. Amen
#7 Petr Přecechtěl 2015-12-29 13:58
Izrael je v překladu Boží bojovník

Bible21:
Gen 32:29 : Na to mu řekl: „Tvé jméno už nebude znít Jákob, ale Izrael, Boží bojovník, neboť jsi zápasil s Bohem i s lidmi a zvítězil jsi!“
#6 Petr Přecechtěl 2015-12-29 13:56
Izaiáš48:12: Slyš mě, Jákobe, ty, Izraeli, můj povolaný: Já jsem – já jsem ten první a jsem i poslední. 13Má vlastní ruka zemi založila, moje pravice nebe roztáhla; kdykoli je zavolám, v pozoru naráz musí stát. 14Všichni se shromážděte a poslyšte: Kterýpak z bohů tohle předpověděl? Ten, jehož Hospodin miluje, vykoná jeho vůli s Babylonem, jeho ruka padne na Chaldejce. 15Já, já sám jsem promluvil, ano, já jsem ho povolal; přivedu ho sem a jeho cesta bude úspěšná. 16Přistupte ke mně a tohle poslyšte: Od počátku jsem nikdy nemluvil skrytě a ve chvíli, kdy se to děje, já tam jsem. Teď mě posílá Panovník Hospodin spolu s Duchem svým. 17Toto praví Hospodin, Svatý izraelský, jenž tě vykoupil: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě učí úspěchu a vede tě po cestě, po níž bys jít měl.
#5 Petr Přecechtěl 2015-12-29 13:51
Isaiáš42:10: Vy jste mí svědkové, praví Hospodin, a můj služebník, jehož jsem vyvolil, abyste poznali a uvěřili mi a porozuměli, že já jsem. Žádný bůh nebyl přede mnou utvořen a ani po mně nebude. 11Já, já sám jsem Hospodin a není spasitele kromě mne. 12Já jsem oznámil, já zachránil a ohlásil, když jste žádné cizí bohy neměli. Vy jste mí svědkové, praví Hospodin, že já jsem Bůh. 13Dříve než byl den, já jsem. Z mé ruky nikdo nevyrve. Když konám, kdo to vrátí zpět? 14Toto praví Hospodin, váš vykupitel, Svatý izraelský: Kvůli vám pošlu na Babylon kohosi a srazím všechny závory – z jásotu Chaldejců bude úpění! 15Já jsem Hospodin, váš Svatý, Stvořitel Izraele, váš Král.
#4 Petr Přecechtěl 2015-12-29 13:49
Isaiáš42:
1Hle, můj služebník, jehož podpořím, můj vyvolený, jehož jsem si oblíbil! Na něj svého Ducha položím, aby šel národům právo vyhlásit. 2Nebude křičet, nebude se přít, jeho hlas nebude slyšet v ulicích. 3Nalomenou třtinu nezlomí, doutnající knot nezhasí, ale opravdové právo vyhlásí. 4Nevzdá se a nepoleví, dokud nenastolí právo na zemi – ostrovy spolehnou na jeho učení! 5Tak praví Bůh – Hospodin, jenž stvořil nebe, které rozložil, jenž překlenul zemi i co raší z ní, jenž lidem na ní dává dýchání a ducha po ní chodícím: 6Já Hospodin povolal jsem tě k vítězství a za ruku tě pevně uchopil; já tě ochráním. Svému lidu dám tě do smlouvy, světlem národů tě učiním, 7abys slepé oči otevřel, abys vyvedl vězně z žaláře a z vězení ty, kdo sedí v temnotě.
#3 Petr Přecechtěl 2015-12-29 13:47
Isaiáš41:25 Ten, jehož vzbudím, od severu blíží se, ten, který na východě vzývá jméno mé. Po vládcích dupe jako po blátě, jako když hrnčíř hlínu rozšlape. 26Kdo to říkal od počátku, abychom to věděli, kdo odedávna, abychom řekli: „On se nemýlil“? Nikdo nic neoznámil, nikdo nic nezjevil, od vás neslyšel nikdo nic!

Facebook komentáře

Nejčtenější