Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

ProAlt kritizuje programové prohlášení vlády v oblasti ochrany životního prostředí

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

  • proaltacky
ProAlt - Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ upozorňuje, že programové prohlášení vlády v oblasti ochrany životního prostředí skrývá řadu hrozeb. ProAlt kritizuje postoj vlády k životnímu prostředí především z těchto pozic:

1)     Prohlášení staví do protikladu činnost člověka a ochranu životní prostředí a nehlásí se k ideji trvale udržitelného rozvoje.

2)     Na dobrovolné dohody jako nástroj ochrany životního prostředí není možné spoléhat. Regulace je nezbytným prostředkem k ochraně životního prostředí.

3)     Neregulovaný pohyb zboží a odbourávání všech celních bariér je z hlediska stavu životního prostředí a udržitelného rozvoje nežádoucí.

4)     Pro ochranu půdy před neodpovědnou komerční zástavbou nestačí pouhé vyšší zpoplatnění vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu. Ochranu je třeba zajišťovat také prostřednictvím změn územního plánování a zpřísnění ochrany krajinného rázu.

5)     Je třeba přistoupit k odpisu zásob uhlí za stanovenými limity, jemuž je těžařskými společnostmi svévolně bráněno.

6)     Budoucnost energetiky nespočívá v dalším rozvoji jaderné energetiky, nýbrž v důsledné podpoře obnovitelných zdrojů energie.

 

„Nestačí přístup k informacím o životním prostředí, ale je třeba vytvářet podmínky pro účast veřejnosti na rozhodování a zaručit jí možnost soudní ochrany. Posílení ochrany práv místních obyvatel se nesmí stát zástěrkou pro oslabení práv zainteresované veřejnosti prosazovat a hájit bez ohledu na bydliště veřejné zájmy," říká mluvčí iniciativy ProAlt Tereza Stöckelová.

 

ProAlt odmítá utilitární a drancující vztah k životnímu prostředí a spolu s dalšími iniciativami bude bránit demokratická práva občanů, veřejné zdraví a dosaženou úroveň ochrany životního prostředí.

 

 

 

 

 

 

Celé stanovisko:

 

ProAlt - Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ upozorňuje, že programové prohlášení vlády v oblasti ochrany životního prostředí skrývá řadu hrozeb.

 

Za velmi znepokojující považujeme silně antropocentrické vyznění celého textu, jež je výrazně silnější než za předchozích vlád. Představa, že člověk není součástí přírody, nýbrž se s ní potýká a tam, kde brání jeho krátkodobým ekonomickým zájmům, mu musí ustoupit, je primitivní a zastaralá. Tato snaha vydělovat člověka z přírody, respektive stavět lidské činnosti do principiálního protikladu k přírodě a k její ochraně, se projevuje i v tom, že oproti koaliční smlouvě zde chybí výslovné přihlášení se k ideji trvale udržitelného rozvoje.

Tvrzení vlády, že bude dávat „přednost dohodě před zaváděním nové regulace", považujeme za nebezpečné. Bez specifikace podmínek, za nichž je dohoda lepším řešením než regulace, se zde otevírá prostor pro nekontrolované snižování ekologických standardů. ProAlt důrazně upozorňuje, že v případě ochrany životního prostředí nelze na dobrovolné dohody ze strany byznysu spoléhat. Regulace zákony a závaznými normami je nezbytným a osvědčeným prostředkem k omezení negativních a mnohdy nenapravitelných zásahů do životního prostředí.

S ohledem na dosavadní zkušenosti a na nutné širší souvislosti hodnotíme kriticky plánované úsilí vlády o „odstraňování zbývajících bariér ve volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu". Především neregulovaný pohyb zboží, vládou často zdůrazňovaná podpora exportu a snaha o odbourávání veškerých celních bariér, je velmi spornou záležitostí, a to jak ve vztahu ke stavu životního prostředí v ČR, tak k mezinárodním aspektům udržitelného života.

ProAlt oceňuje vládou deklarovanou snahu o podporu železniční dopravy. Již první praktické kroky kabinetu premiéra Nečase však svědčí spíše o opaku, když  byly údajně z úsporných důvodů zastaveny všechny stavby na železnici (včetně potřebné modernizace 3. a 4. koridoru). Výstavba dálniční sítě však pokračuje z větší části dále, přestože je finančně až třikrát náročnější. Naopak se zastavuje výstavba tolik potřebných obchvatů. Úspory nabídnuté firmami mají přitom zasáhnout především důležité prvky jako cyklostezky, přechody pro živočichy či protihluková opatření na ochranu veřejného zdraví.

ProAlt zároveň dodává, že současný „salámový" systém, v němž dochází k výstavbě silnic a dálnic, aniž by byly k dispozici všechny pozemky a stavební povolení, je v právním státě naprosto nepřijatelný. Tento stále praktikovaný přístup, nikoli snaha o dodržování práva ze strany ekologických organizací, je skutečnou příčinou komplikované dopravní situace v některých městech a obcích.

Iniciativa oceňuje zmínku o „kulturní dimenzi péče o krajinu" a rekonstrukci „venkovských brownfields", zároveň však upozorňuje, že v dokumentu chybí pasáž o problému ostatních, zejména průmyslových brownfields. Neúspěch dosavadních snah o jejich skutečně účinné využívání nedávno přiznala i agentura CzechInvest. Stejně tak je třeba mnohem důraznější ochrana půdy proti bezohledné výstavbě komerčních či obchodních zón. Nelze se jen spoléhat na vyšší zpoplatnění vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu, je třeba zcela nově upravit možnosti územní plánování a zpřísnit ochranu krajinného rázu.

Energetická politika vlády není dostatečně progresivní. ProAlt požaduje odpis zásob uhlí za stanovenými územními limity, jemuž je těžařskými společnostmi svévolně bráněno. Dále upozorňujeme, že jadernou energetiku není možné vnímat jako „ekologicky čistou výrobou energie" a definitivní řešení pro budoucnost. Ruku v ruce s radikální podporou úspor energie a rozvojem obnovitelných zdrojů je třeba přistoupit k postupnému a uvážlivému útlumu jaderné energetiky, jež představuje příliš velké společenské, environmentální, ale i ekonomické a bezpečnostní riziko. Že je taková cesta možná opakovaně doložily výsledky tzv. Pačesovy komise i projekt nové energetické koncepce „Chytrá energie".

Vedle slibovaného zlepšení přístupu k informacím o životním prostředí je třeba dále prohlubovat účast veřejnosti na rozhodování a zaručit jí možnost soudní ochrany. Posílení ochrany práv místních obyvatel nesmí být v žádném případě na úkor zainteresované veřejnosti (bez ohledu na bydliště), která hájí veřejné zájmy.

Ministerstvo životního prostředí už několik měsíců otálí vydat vyhlášku, která určí jasná pravidla, jak postupovat při rozhodování o kácení stromů rostoucích mimo les.  Tento dluh nemusí být řešen na úrovni vlády, ale je nutné jeho bezodkladné vyrovnání.  

 

ProAlt odmítá utilitární a drancující vztah k životnímu prostředí a spolu s dalšími iniciativami bude bránit demokratická práva občanů, veřejné zdraví a dosaženou úroveň ochrany životního prostředí.

 

Podpořte CFP QR Kód ŽLUTÁ oranžová

 

Facebook komentáře