Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Katolický bludař Malý, aneb nenechme si krást národní dějiny!

Hodnocení uživatelů:  / 18
NejhoršíNejlepší 

Článek: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Hus-byl-bludar-a-husiti-sadiste-rika-historik-hajici-inkvizici-krizove-vypravy-i-Bilou-horu-302488, mě opravdu překvapil. Uvědomil jsem si, že zřejmě žijeme v době, kdy se jenom zkouší, co si ještě český národ a Češi nechají líbit. Oni Češi vydrží hodně, jak ukazují naše národní dějiny, ale všichni naši tradiční nepřátele a usurpátoři, ke kterým patří i zločinecká pedofilně - homosexuální nadnárodní sekta z Říma s názvem katolická církev, by měli jednou za čas vědět, že o nich víme a že jsme bdělí a že o jejich totalitní a nepřátelské ideologii, kterou u nás prosazují, víme.

  • katolicky-bludar-maly-aneb-nenechme-si-krast-narodni-dejiny

Katolík Malý se svou demagogií začíná hezky od začátku. Podle něj, být dobrým Čechem znamená být dobrým katolíkem! To je klasický postup všech demagogů, kdy se hruška s jablkem prohlašuje, že to je „stejné“, když je to ve skutečnosti ve vztahu typu buď to, nebo to, neboli lidově jde o „nebe a dudy“. Ve skutečnosti je tomu přesně opačně. Vlastenectví a katolictví v případě Čechů nejde ve skutečnosti vůbec dohromady, jak se nám snaží katolický politruk vnucovat. Český národ není vymezen etnicky, jako spíše hodnotově a duchovně. Jako původní Slovanský národ s vrozenými demokratickými a rovnostářskými principy a pohledy na život lidského společenství, jsou mu totalitní praktiky římského církevnictví proti srsti. Český národ a tím myslím Čechy jako ty, co sdílejí duchovní dědictví češství, nikoliv jenom lidi české národnosti, kteří již prošli odnárodněním jako katolíci, mají přirozeně blízko k Bohu, a proto odvrhli církevnictví a podobné modloslužebnické v podstatě pohanské praktiky římskokatolické skety. Český národ je chápán jako ateistický, což je lež a urážka, český národ pouze prokoukl celou lumpárnu s římským kultem vydávajícím se za dědice křesťanství a učení Ježíše Krista, což je jedna z největších lží, kterou je lidstvo manipulováno.

Římskokatolická sekta je ve skutečnosti okupační organizací působící střídavě na našem území s větší či menší mocí, podle toho, nakolik se český národ dokázal bránit její ideologii a útlaku. Schovávat toto působení za barokní pohádky o nádherné architektuře, církvi jako nositelce vzdělanosti a kultury známe. Právě toto prokoukli naši předci v době husitského hnutí a jasně to Evropě ukázali. Byli to právě Češi, Mistrem Janem Husem počínaje a husitským a táborským hnutím konče, kteří jako první donutili Římskou církev k jednání s těmi, co byli podle inkvizice kacíři. A pokud nechtěli skončit jako albigenští, nebo kataři, kteří byli katolickou církví vyvražděni, museli se organizovat a pozvednou zbraň na svou obranu a dodejme vítězně. To je ve skutečnosti to, co do dnes nesmířená fanatické bludaře katolické církve tak štve v nenávisti k českému národu.

Podle katolíka Malého, je inkvizice, vraždění kacířů a hromadění majetků církví jak jinak komunistickou a osvíceneckou lží! Komunisté nám zřejmě natolik vygumovali mozky, že jsme jim uvěřili, že existoval feudální útlak a diktatura, že existovali křížové vyvražďovací výpravy proti albigenským, katarům, husitům a dalším podle Říma kacířům. To vše si zřejmě vymysleli komunisté. Lidi, jako jsem já a jiní, co znají historii a vykládají ji jako české národní dějiny, jak je zcela obvyklé, označuje tento malý černoprdelník za tupé. Čtenářům se omlouvám za hrubší slovník, kterým jsem v tomto případě použil. Pokud nás někdo označuje za tupce a hrubě uráží celý národ, pak je nutné jednat s ním ve stejné úrovni. Když začali být husité pro svou víru vražděni, počínaje Husem a Jeroným Pražským a konče prostými husity v roce 1420, které například katoličtí Němci v Kutné hoře začali házet za živa do šachet, tak teprve poté vzali naši předci dorukou zbraně, začali se vojensky organizovat do polních obcí a naučili se vítězit s málem, co měli proti přesilám tehdejších feudálních armád evropských katolických panovníků, kteří byli papežem a církvi vmanipulovaní do válek proti kacířským Čechům. Z historických zdrojů je evidentní, kdo zejména štval i německá knížata do válek proti českým husitům a sliboval jim za vraždění českých kacířů jízdenky do nebe! Byla to římskokatolická církev v čele se svými papeži.

Co ty existující práce historiků, českých ale i německých, co ty dohledatelné záznamy v kronikách, českých i německých, to vše jsou zřejmě pro katolík Malého falsa. On má svou jedinečnou katolickou pravdu, stejně jako vždy.

Podle katolíka Malého církev neupalovala čarodějnice, ale naopak je ochraňovala! Co na to historici? A co upálení Johanky z Arku, Mistrů Jana Husa a Jeronýma Pražského a nesčetně dalších, shodou okolností těch duchovně eticky nejlepších synů všech národů! Ano, vždyť i tenkrát se církve netajila, že je přeci „ochraňuje“, ochránila jejich duše přeci, to měla vždy na prvém místě ne? A jak uchránit duši kacířů? No přeci jejich fyzikou likvidací, zejména velmi bolestivou, třeba upálením. Tolik ona duchovní péče katolíků nad poblouzněnými ovečkami zřejmě.

Pak se dovídáme klasickou katolickou lžipropagandu o našich předcích, husitech. Tu si dovolím citovat celou: „Jenže tito středověcí heretici byli v naprosté většině případů zločinnými teroristy, pohleďte jen na naše husity, kteří povraždili několik desítek tisíc lidí sadistickým způsobem jen proto, že se nechtěli vzdát své katolické víry: upálením, ubodáním, umlácením palcáty, shozením z oken na kopí a tak dále, včetně žen a dětí. Tomu ovšem malý český člověk nevěří, Žižka je přece národní hrdina, který má v Praze na Vítkově svůj pomník.“

Pomineme opětnou snahou urážet tzv. „malého českého člověka“. Snaha jenom urážet a špinit český národ je u katolík malého evidentní. Klasický útoky na pocity viny ve spojení s hanebnou dogmatickou lži propagandou jsou u katolických agresivních katolických ideologů známy. Ponechme stranou dnes tak moderní pojmy jako „terorista“ aplikovaný na středověk, což opravdu svědčí profesionalitě vědce - historika. Jednak v souladu s nenávistným postojem tehdejší katolické církve a jejích papežů k českému národu o husitech, tedy vesměs našich předcích Malý hovoří dále o kacířích přesně v souladu s klasickým postojem církve, ten se nezměnil, nenechme se mýlit. Pan Malý, který je zřejmě asi jedině tím „malým „českým“ človíčkem již neříká, kdo první pozvedl kříž a zbraň proti tehdejším Čechům, poté co poslali na hanebnou smrt dva z jejich synů? Kdo začal s vražděním husitů v Kutné hoře. Kdo začal s popravou husitů v Praze ještě za vlády Václava IV. Byli to němečtí katoličtí radní. Kdo poslal pět kruciát do Čech k vyhlazení toho „kacířského plémě“. Mimo jiné nezapomínejme, že kdyby se tehdy naši předci nezorganizovali a neudržovali alespoň do určité míry funkční stát s určitým pevným vedením a vytvořením polních obcí polem pracujících, které z počátku opravdu sdružovali pouze „boží bojovníky“ bránící právo na svobodu slova a své praktikování víry, tak by jinou alternativou bylo vyhlazení národa zahraničími vpády křižáků. Těm bylo slíbeno za vraždění Čechů odpustky a zaručené katolické „nebe“. U husitství stejně jako u všech historických procesů musíme zachovávat a rozlišovat kontext a jednotlivé události chápat v širším příčinném pozorování, vytahováním jednotlivostí a jejich povyšování na samostatné skutečnosti mimo rámec svého kontinua vede jenom k demagogii, jak ukazuje katolík Malý. Co nám píši kroniky o těchto křižáckých výpravách, které tehdy všemocná katolická církev, jejích že pan Malý představitel posílala do Čech hubit české kacíře a často i podjednou, neboť křižáci v tomto příliš na našem území nerozlišovali, jak je známo? Například při řádění Albrechta Rakouského na Moravě, v jehož armádě bojovali i tzv. Kumáni, kronikář píše, že přibíjeli ženy za prsa na ploty a znásilňovali je do smrti a vyvražďovali celé vesnice včetně žen a dětí.

Naopak je známo, že husité nikdy nezabíjeli ženy a děti, ale pokud dobili měst a hradů, kde se jim posádka nevzdala, tak došlo k pobití výhradně mužské populace. To byl tehdy ale středověký standard, nikoliv nějaká husitská zvláštnost. Při výkladu historie musíme chápat širší kontext popisovaných dějů a jejich atmosféru, nikoliv na ně promítat své ideologické nenávistné vášně k českému národu. Křižáci ale toto nerespektovali. V tom byl zásadní rozdíl mezi oběma stranami. To potvrdí každý průměrný historik.

Kdo opravdu zná historii husitského vojenství, ví, že to bylo právě za Žižkovy éry, kdy bylo nakládáno s hrubou mocenskou silou tak ekonomicky a efektivně a výhradně jako oprávněná obrana. Jan Žižka se dokonce nejprve dotázal pražských univerzitních mistrů, zda je oprávněná pro křesťana obrana vyznání, po jeho získání se teprve postavil do čela rozhodné obrany husitského odboje. Žižka vedl čistě obranné války na našem území proti první dvěma křížovým výpravám a současně proti nepřátelům ve vlastní zemi, kteří se podíleli na těchto zahraničních kampaní organizovaných papeži a římskokatolickou církví. Pokud chceme účelově vyzdvihovat způsob tehdejšího válčení slovy katolík Malého, cituji „…ubodáním, umlácením palcáty,…“, což stejně tak praktikovala i druhá válčící strana, tak už to hraničí opravdu i s hloupou ideologií. Je nutné vědět, že pravý důvod, proč došlo k husitským válkám, tedy organizované obraně své víry, byla zpupná neústupnost církve a její pozvednutí kříže proti Čechům.

Malého hodnocení husitů slovy, že sadisticky vraždili muže, ženy a děti v desetitisících je opravdu vulgární, ještě vulgárnější hodnocení, než dokázala marxistická historiografie, která viděla v husitech div ne komunisty 15. století. To, co předvádí katolík Malý, není historie, ani historie církevní, ale obyčejná katolická ideologická lži propagandy. Pan Malý není historik, ale obyčejný ideolog – demagog neboli katolický politruk. Každý vidí v husitském hnutí to své. To, že šlo zejména o střet totalitního a svobodomyslného myšlení, ducha a litery, autentičnosti a pokrytectví, to Malý nevidí, on vidí jenom asymetricky zveličené hrubosti tehdejšího způsobu válčení, ke kterému byli husité přinuceni mocí. Jako katolík nemůže nic takového vidět.

To proč byla tehdy zem hospodářsky zničená, nebylo díky husitům, jak praví demagog Malý, ale zejména díky válce Čechům zevně vnucené a současně cílené obchodní ekonomické blokádě, ke které byli vyzvány všechny evropské země papežem, plus několikerá neúroda v zemi. Naopak je pravdou, že po skončení husitských válek se velmi rychle obnovila ekonomika českých zemí, neboť se vrátila celá 1/3 půdy, kterou v Čechách nakradla církev zpět do ekonomického oběhu.

Každému nepřáteli českého národa bude vždy vadit pro nás, bratr Jan Žižka z Trocnova, později z Kalicha a vždy jej bude velmi snadné lacině pomlouvat, byl přeci lapka, slepá šelma, jednooký ďábel, zabíjel, vraždil, upaloval, atd. To vše známe z klasické katolické propagandy už v jeho době. Ano rozdrtit nákladná počtem husitská vojska převyšující křižácká vojska je jistě neodpustitelný zločin a terorismus, co si to ten malý český národ dovolil proti všemocné katolické církvi že? V tomto se shoduje katolík Malý se svým soudruhem katolíkem Halíkem, ten také prohlásil, že Jan Žižka je takový středověký terorista Usáma-bin-Ládim. Jakou agendu v naší zemí tito pánové provádějí, je zřejmé. Evidentní je, že katolíkům vadí socha Žižky na Vítkově, alespoň to víme. Jsem zvědav, kdy začnou se snahami o jeho odstranění. Podobně jako se vytratila socha Jana Želivského z Novoměstské radnice.

Pak se dovídáme, že v podstatě církve byla takovou ochránkyní a pravou rukou vědců, neboť ta šikana ze strany církve prý nebyla zase tak strašná. Prostě jsme všichni jenom popletený ze školy a tupí, jak říká katolík Malý. Omluva, že Giordan Bruno nebyl upálen za své vědecké objevy, ale teologické názory je opravdu šokující argument. Jako kdyby někdo měl právo druhé vraždit pro to, že si uvědomil skutečnost a správně říká, že Bůh není katolickou antromorfní představou, ale duchem, který se projevuje i v projeveném vesmíru, jak právě hlásal Bruno.

Pan Malý pokračuje dalšími katolickými perlami. Nyní ohledně křižáckých výprav. Vidí vše dnešní ideologickou agendou a tak vidí v křižáckých výpravách obranu přes muslimskou expanzí. Zejména úsměvné je sdělení o tom, jak došlo k přehmatu, když si křižáci spletly Palestinu s Cařihradem a tak vyvrátili východní křesťanskou pravoslavnou říši. Která ve skutečnosti nesla hlavní tíži muslimské agrese. Řím a jeho politika vždy byla namířena proti Byzancii a obecně proti pravoslavným církvím a slovanským národům, viz genocidní vraždění Srbů s posvěcením Vatikánu. Nejvyšší představitelé přímo se podílející na vraždění byli katoličtí biskupové.

V případě otázky ohledně spolupráce Vatikánu s Hitlerem za války, odvrátil pan Malý pozornost na jiného nacistického výtečníka Oskara Schindlera, profláklého čistého prospěcháře, který mimo jiné, že byl zrádcem ČSR a jako sudetský Němec se provinil několika trestnými činy proti republcie. S fňukáním, že jemu vše projde. Opravdu zajímavý duševní profil pana Malého. Brrr.

Zmínka o tzv. „krysí stezce“, kdy Vatikán přímo pomáhal utíkat nacistických pohlavárům a členům SS do jižní Ameriky, ani zmínka. To zřejmě také nebylo.

O cílené genocidě pravoslavných Srbů v ustašovském klerofašistickém státě také ani zmínka. To zřejmě také nebylo.

Jak jinak známe a historicky profláklé tiché spojenectví papeže Pia s Hitlerem označil za výplod jak jinak komunistické KGB. Zkrátka podle katolíku za vším hledej ženy a komunisty.

Dále se dovídáme o katolickém postoji k zavražděnému Mistru Janu Husovi. Na otázku, jak se shoduje vlastenectví a to být Čechem s katolictvím, které nechalo upálit ty nejlepší z Čechů, Malý říká, že Hus byl přeci katolík, i když hlásal bludy. Jinými slovy, slyšme dobře. Osobní svědomí a stavěný pravdy, jako nejvyššího arbitra proto totalitnímu smýšlení, stavění svobody slova proti jeho usurpování, stavění se proti kupčení s vírou, nebo zneužívání náboženského citu je podle katolíka Malého hlásání bludů! Nic se nezměnilo, jenom se Češi opět nechávají balamutit a strkají hlavu do chomoutu a jařma katolické církve.

Malý zcela překrucuje příčiny a následky českých dějin, podobně jako politruci sudetských Němců v případě jejich odsunu. Malý tvrdí, cituji: „Husité ve 20. letech 15. století krutým násilím a vraždami vnucovali své hereze katolíkům.

Drancovali zemi, ničili architektonické skvosty, dílo našich předků, univerzita během jejich řádění vůbec nefungovala. To mám nazývat "vlastenectvím"? K tomu se máme jako národ hlásit? V pobělohorské době a po třicetileté válce naopak se rozmohla barokní kultura, jež posela celou zemi nádhernými sakrálními i světskými pamětihodnostmi, vzkvétala literatura i výtvarné umění, pražská univerzita si získala světový věhlas především zásluhou jezuitského řádu.“

Kdo že začal někomu něco vnucovat? Kdo první druhé pro jejich odlišné názory začal vraždit? Historická fakta jsou zcela jasná, a přesto je katolický politruk nerespektuje – nemůže, nehodí se mu do své ideologie. Malíkovo téze jsou podobné tomu, kdybychom říkali, že za to, že za protektorátu byly popravování čeští vlastenci si můžeme sami, neboť jsem se měli chovat ke okupantům uctivěji. Církev celých dlouhých takřka dvacet let nechtěla slyšet nic o jednání se zástupci Čechů o jejich víře, museli tak církev donutit až tím, že všechny její vojenské intervenční podniky porazily stejnou mocí, jako bylo na ně udeřeno. Proti meči se dá bojovat jedině opět mečem, případně v případě husitů oněmi cepy, sudlicemi, palcáty. Kdo odmítá právo na obranu našich tehdejších předků, není demokratem, ale je totalitně smýšlejícím fanatikem.

Řeči, že sami husité drancovali svou zemi, jsou opravdu „věrohodné“ a zejména nesmyslné. Kdo drancoval české a moravské země je dostatečně známo. Byl to jednak Zikmund, bratr českého krále Václava IV. a to ještě před vypuknutím husitských válek, když nechal svého bratra zajmout a v zemi se choval jako okupant. První křížovou výpravu proti Čechům vyhlásil sám papež Martin V. byla poražena postupně na Vítkově, Pod Vyšehradem a u Tábora. Druhou křížovou výpravu inicioval kardinál Branda di Castiglione, byla rozdrcena u Německého brodu. Čtvrtou křižáckou výpravu vedl trevírský arcibiskup Otto z Ziegenheimu s kardinálem Jindřichem Beaufortem, (rozdrcená u Tachova v roce 1427), a poslední pátou kruciátu vedl kardinál Giuliano Cesarini (rozdrcena u Domažlic 1431). Na těchto katolických vyhlazovacích výpravách se podíleli ze světských vládců zejména Zikmund Lucemburský a jeho zeťák Albrecht Rakouský. Pouze shodou okolností zrovna Němci.

Že snad v době husitství u nás nefungovala Pražská univerzita je obyčejná lež. Ano, po narovnání situace na pražské univerzitě tak, jak bylo tehdy obvyklé na všech evropských univerzitách, aby domácí národ měl většinu při hlasování Kutnohorským dekretem odešli němečtí mistři a jejich žáci (neb to pociťovali jako křivdu být rovný s rovným s Čechy) z Prahy a založili svojí truc univerzitu, tím ale nepřestala univerzita fungovat. Naopak působilo na ní dále mnoho věhlasných učenců své doby, jako byl Jakoubek ze Stříbra, Křišťan z Prachatic, Petr z Mladoňovic, Jan z Příbrami, Jan Šindel, Peter Payne, Jan Papoušek ze Soběslavi, Martin z Lenčice, Jan Rokycana, a mnozí další. Prostě katolík Malý lže.

Ano, pane Malý, na naše předky, kališníky a tábority, či jak katolíci pejorativně říkají husity a sršatý patří k naší národní historii a rozhodně se nemáme za co stydět, spíše v celkovém vyznění naopak.

Nemusíme se vůbec stydět, že Češi jako první křesťanský národ v Evropě už v 15. století rozpoznal co je skutečně za fasádou římskokatolické církve se svými neomylnými papeži, kteří se povyšují nad samého Boha a svou demagogikou vytvářeli ideologické prostředí feudálního útisku.

Nemusíme se vůbec stydě, že Češi jako první rozpoznali díky svému náboženskému citu, že odpustky a kupčení se svátostmi je pokrytectví. Je zajímavé, že katolík Malý neodsoudí ani slovem například odpustkové akce, které byli určeny na získávání peněz pro války mezi papeži, ale to, že našipředci vzali do ruky zbraně na obranu svého přesvědčení, k čemuž byli donucení, to nazývá vražděním, ne které on nemůže být hrdý. Prostě Malý dokazuje, že být katolíkem znamená do slova do písmene nebýt Čechem. Je to neslučitelné.

Ničení „architektonických skvostu“ husity při boření opevněných klášterů a hradů je opravdu historický poznatek, k tomu není co dodat. Naopak vyzdvihování baroka a pobělohorského útlaku jako něčeho významného, je typické. Katolický politruk nám chce vnutit, že nemáme být hrdi na období, kdy si Češi samostatně vládli, měli vlastní stát – byť husitský a odolávali cílenému tlaku církve a poráželi obrovské vojenské kontingenty. Ale máme být hrdi na období, kdy z českého národa zbylo takřka několik set tisíc negramotných sedlíků připoutaných obnovením nevolnictví k feudálům a máme oslavovat zrušení náboženské svobody a násilné vyhnání a vraždění evangelíků a kališníků a násilnou rekatolizaci. Tohle nám katolická církev prostřednictvím svých politruků vnucuje!

Kdo je jinak Radomír Malý? Vyučuje na teologické fakultě apublikuje do katolických periodik jako Te Deum, a dalších. Na katolickém serveru Duše a hvězdy: http://cirkev.wordpress.com/, rozvádí své totalitní názory, kde dokonce vyjadřuje souhlas s diktaturami pokud zajištují katolickou agendu a prosazují jejich zájmy. Cituji: „Katolík má tady morální povinnost dát přednost třeba i diktatuře, pokud tato ve jménu křesťanství a přirozeného mravního zákona zakazuje potraty a eutanázii, pornografii, pohlavní nevázanost a homosexuální perverzi, a všemožně podporuje tradiční rodinu a nerozlučitelnost manželství.“

Dále oceňuje katolická hnutí, která prosazují své zájmy ozbrojeným bojem například i fašistické hnutí Francisca Franca! Takový člověk mimo jiné kandidoval do senátu ČR. Viz zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Radomír_Malý

Měli bychom vědět, kdo všechno žije mezi námi a kdo nám tvrdí, že komunisté si snad vymysleli katolické zločiny.

Podobné ideologické politrucké články jako je článek malého katolíka ukazují klima ve kterém žijeme. Katolická církev si usurpuje to, co ji nepatří a dožaduje se vrátit to, co již jednou sama ukradla a získává moc a s mocí roste i drzost a otevřenost v prosazování své okupační agendy na našem území. Lidé jako katolík Malý nevidí nic špatného na vraždění druhých pro jejich svobodu slova a náboženské přesvědčení, ještě to vydávají za vrchol kultůry. Jsou to nebezpeční totalitně smýšlející takřka mutanti, co mezi námi žijí.

Nenechme si krást své národní povědomí, své dějiny, svůj pohled na českou národní historii, na českou národní kulturu, který je zcela oprávněný, nenechme si vnutit blbé nálady a pocity viny, když se identifikujeme s idejemi a hodnotami, které nám jsou blízké, stejně jako byli blízké našim předkům, kterým bylo říkáno jejich nepřáteli husité – oni sami se tak nenazývali, mezi sebou se zvali bratři a sestry, nebo věrní Čechové. Útok na českou historii a její osobnosti je zřejmí a proč je největší snaha stále špinit husitství, démonizovat husity a jejich představitel je jasné: jde o součást odnárodňovací agendy. Začíná to pomluvami a dehonestacemi asymetrickým výběrovým pohledem na dějiny s překrucováním příčin a následků a snahou zbudit v nás pocity viny a hanby za své dějiny, za své duchovní i vojenské vůdce. Nakonec jde o přímý útok na českou státnost. ČSR byla založena jejich zakladateli právě na národně osvobozeneckém boji Čechů a Slováků od jařma monarchie a katolictví. S čímž se katolíci dodnes nesmířili. Jsou podobně nesmíření jako jiní nepřátelé českého národa, současní profesionální sudetští „vyhnanci“.

Katolický teolog Malý je důkazem nesmířlivého agresivního postoje římskokatolické církve a jejich představitelů proti českému národu.

Katolický teolog Malý je důkazem pravidla, že nelze být Čechem a katolíkem současně, je to vzájemně v rozporu – byť v rámci své manipulace se nás snaží malý přesvědčit právě o opaku? Být správným „vlastencem“ znamená být vzorným katolíkem. A že již jsme tu tolik vzorných katolíků měli: například Nečase se svým alpinistickým výstupem v Bavorském parlamentu, kde se také rozplýval nad barokní architekturou a katolickým šířením křesťanství k nám z Bavorska (zda tím myslel i ony křižácké výpravy svolávané v Norimberku, nevíme). To je katolický postup pro odnárodnění českého národa a jeho zmatení. Měli bychom o této katolické okupační agendě, kterou u nás provádí vědět a nenechat si krást své dějiny, národní hrdost a přirozený vyšší cit lásky k vlasti a idejím, ke kterým se hlásíme – nemáme se za co stydět.

Být církevním historikem v případě katolíka znamená být katolickým ideologem a dogmatikem. Pan Malý je toho živým důkazem.

Lidé, neberte působení římskokatolické církve a jejich představitelů v naší zemi na lehkou váhu, nenechávejte se opít hypnózou, že katolická církve má něco společného s křesťanstvím, nebo dokonce s tak krásným člověkem jako je Ježíš Kristus – to je největší dezinformační kampaň v historii lidstva. Straší opakovaně komunisty, kteří za vše mohou, dalším jsou ženy, proto je tak upalovali a proto raději mnozí znásilňují nevinné děti. Nenechme si vzít poučení z historie, co skutečně byla vláda všemocné katolické církve ve spojení s feudálním systémem „od boha“ vyvolených feudálů. Katolická demagogika napáchala v duších lidí mnoha zla a zamezuje mnohým upřímným duchovně orientovaným lidem skutečně dojít spásy, neboť otevřeně lže jak o duchovní zákonitosti, tak lže o Ježíši Kristu.

Plně platí, co řekli naši předci, oni sršatí: papež – preláti - kardinálové jsou projevy Antikrista a jejich organizace – římskokatolická církev je ve skutečnosti pohanská sekta – ona nevěstka babylonská, která s učením Ježíše Krista a Křesťanství nemá nic společného. To jakým způsobem se katolická organizace etabluje v mocenských strukturách v naší zemi je alarmující a varující.

Facebook komentáře