Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Člověk by neřekl, jak může pravda potěšit duši aneb Cikáni nekorektně

Při zpracovávání jednoho tématu jsem narazil na studijní materiály v oboru psychologie, vydané před převratem v roce 1989. Není tam nic objevného, mnozí většinu znají z každodenní praxe a v tomto ohledu autor neobjevil Ameriku. Jen dal informace hezky dohromady a možná by nebylo špatné si je připomenout. Přesněji řečeno, pro zajímavost připomenout to, co za před-převratových marxistů bylo běžně možné vydávat tiskem, ale za dnešních neomarxistů by autor takové publikace byl obviněn z nesnášenlivosti, extremismu, rasismu, podněcování k nenávisti rasy, národa, etnika a kdo ví čeho ještě. Pro tohle vše pokládám za vhodné podělit se se všemi, o dnes trestně stíhanou pravdu, pocházející z pera vědců a psychologů.

  • clovek-by-nerekl-jak-muze-pravda-potesit-dusi-aneb-cikani-nekorektne
  • clovek-by-nerekl-jak-muze-pravda-potesit-dusi-aneb-cikani-nekorektne
  • clovek-by-nerekl-jak-muze-pravda-potesit-dusi-aneb-cikani-nekorektne
  • clovek-by-nerekl-jak-muze-pravda-potesit-dusi-aneb-cikani-nekorektne
  • clovek-by-nerekl-jak-muze-pravda-potesit-dusi-aneb-cikani-nekorektne
  • clovek-by-nerekl-jak-muze-pravda-potesit-dusi-aneb-cikani-nekorektne
  • clovek-by-nerekl-jak-muze-pravda-potesit-dusi-aneb-cikani-nekorektne


Níže je uveden krátký, souvislý výňatek jedné kapitoly (opis) z blíže nespecifikované publikace. Nespecifikované proto, protože páter Koniáš nikdy nezemřel, nikdy nespí a jeho prsty jsou opravdu dlouhé.) Jde o čistě vědecký text, popisující základní rysy cikánů, proto se omezuje čistě na psychologii a je prost našich dalších vědomostí o jejich bohaté kriminální činnosti, hygienických návycích, zneužívání systému, narkomanii atp.

Opis:

Specifické rysy cikánského etnika:

Předpokladem citlivých a promyšlených zásahů do života Cikánů je poznání jejich psychiky i všech faktorů, které ovlivňují cikánský životní styl. V důsledku řady faktorů (rodová soudržnost, sociální izolace, náboženské vlivy) nedošlo ke smíšení cikánských osob s ostatními, takže tato etnická skupina vytváří specifický antropologický typ. Tento je charakterizován obvykle tmavší pletí tmavýma očima i vlasy, širším nosem a zpravidla menším vzrůstem.  I po stránce psychické nejdeme některé rysy, které se v průběhu historie cikánského etnika postupně zformovaly a upevnily. Dominantním rysem je z hlediska majoritní společnosti celková  n e z r a l o s t  o s o b n o s t i.

Mezi charakteristické projevy patří:

- orientace na současnost, na okamžitý prožitek, neperspektivní uvažování, aktuální prožívání;
- neschopnost domýšlet důsledky svého jednání, odmítání autority, malá zodpovědnost;
- oslabená emoční kontrola, vzrušivost a citová labilita, sklon k impulsivitě a vznětlivosti, celková intenzita projevu emocí;
- chudá, oploštělá sebereflexe, sebeobraz je naivní, nevyhraněný, ideální obraz je obvykle nerozvinutý (nezahrnuje vyšší schopnosti či morální vlastnosti), v sebepojetí chybí hlubší vhled;
- mechanické pojímání morálních zásad majoritní společnosti, volba vnějšího přizpůsobení jako ochrany před konflikty, nedochází k interiorizaci norem;
- nestálost, obliba změn a potřeba nových podnětů (dříve se projevovala v kočování, dnes ve formě fluktuace, střídání partnerů, bydlišť, u dětí záškoláctví);
- nedůvěra k necikánům, méně kladný postoj k jiným lidem, navazování intenzivních kolísavých vztahů, nízká schopnost hlubšího vcítění do druhého či porozumění jiným, malý zájem o společenské dění, tradiční silná sounáležitost se mění často v negativní identifikaci s etnikem (zvláště i mládeže);
- odlišná struktura inteligence, dobrá až velmi dobrá sociální inteligence, schopnost řešit běžné životní situace, typická pragmatická rovina, selhávání při řešení úkolu teoretického rázu, odlišné chápání problémů i zacházení s podněty, prakticismus, málo rozvinuté teoretické myšlení, sklon k mechanickému učení;
- pozdější nástup vývojových změn poznávacích procesů, sklon k fabulacím, magickým prvkům v myšlení, nedostatek tvůrčích a originálních schopností, nedostatek logického zapamatování, nízká úroveň úmyslné pozornosti a její zaměření na základě emocionální přitažlivosti;
- odlišná morálka a hierarchie hodnot, malý zájem o všeobecně uznávané společenské normy a hodnoty (např. nízkou hodnotu má vzdělání, neboť perspektiva, že se úsilí v učení či studiu možná vrátí za několik let, je nepřitažlivá, proto volí raději nekvalifikovanou práci s okamžitým efektem).

Dan Niel 30.říjen 2019

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře