Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Spotřeba psychofarmak u amerických dětí stoupá + dokument "Smrt za balík"

  • leky
Nedávno byl v periodiku The Journal of Pediatric Health Care zveřejněn článek o výrazném nárůstu užívání psychofarmak u dětí v USA. Americký úřad pro kontrolu léků a potravin (FDA) sice schválil některá psychofarmaka v některých indikacích, avšak nedávné analýzy ukázaly dramatický nárůst předepisování v režimu „off‑label“ – tedy mimo tyto schválené indikace.

Za zvláštní pozornost stojí uvést pětinásobný vzestup užívání psychofarmak u dětí do šesti let věku. Dalším zjištěným fenoménem byla mnohočetná farmakoterapie u malých dětí. Ze získaných dat vyplynulo, že přes 80 % předškoláků užívajících psychofarmaka dostávalo více než jeden přípravek. V porovnání se státy západní Evropy je spotřeba těchto léčiv u amerických dětí 1,5‑ až trojnásobně vyšší.

FDA schválil pro pacienty mladší 18 let přípravky z řady typických i atypických psychofarmak (haloperidol, thirodazin, risperidon, aripiprazol, quetiapin, olanzapin a ziprasidon), a to pro léčbu závažných poruch, rezistentních k jiným formám terapie, jako je například Touretteův syndrom, autismus, ADHD s poruchami chování, schizofrenie či bipolární porucha. Je třeba mít na zřeteli, že antipsychotika první i druhé generace jsou spojena s řadou nežádoucích účinků. Nejzávažnějším a potenciálně nejvíce handicapujícím nežádoucím účinkem starších antipsychotik jsou mimovolní pohyby – tardivní dyskineze. Avšak ani přípravky druhé generace nejsou prosty závažných nežádoucích účinků, mezi něž se řadí například nárůst hmotnosti, změny v glykémii a lipidovém spektru, hyperprolaktinémie nebo zvýšená salivace. Ačkoli jsou dospělí užívající tyto přípravky rovněž v riziku rozvoje nežádoucích účinků, děti jsou emočně i fyzicky mnohem zranitelnější populací pacientů. V roce 2003 FDA proto doporučil přidat do oficiálních informací těchto léčiv varování, které upozorní na zvýšené riziko rozvoje diabetu, závažných stavů hyperglykémie spojených s ketoacidózou, hyperosmolárního kómatu až úmrtí.

Důvodem zvyšující se obliby v předepisování psychofarmak je zřejmě fakt, že se jedná o efektivní a reklamně propagované řešení, které má rychlejší efekt než ostatní formy léčby a je v prostředí USA všeobecně společensky akceptované. V rodinách s dětmi s poruchami přizpůsobivosti, impulsivním jednáním nebo agresivitou je lékař často pod silným tlakem rodičů najít rychlé a snadno dostupné řešení, které rodinu finančně nevyčerpá, proto se často uchýlí k předepsání psychofarmak i v režimu „off‑label“. Rovněž zvýšené povědomí o psychických poruchách u dětí, publikování nových klinických studií, prezentujících vysokou účinnost těchto léčiv, a stoupající diagnostika těchto poruch vedou k rozšiřování užívání psychofarmak, stejně tak jako ne zcela optimální systém úhrad nefarmakologických postupů. Svoji roli dále může hrát i nedostatek času v ambulancích dětských lékařů či nedostatečný rozsah zdravotního pojištění v sociálně slabších skupinách obyvatelstva. Psychoterapeutické postupy se navíc mohou zdát zdlouhavé, nepřinášející bezprostřední zlepšení. Avšak nasazení psychofarmaka může vyústit v závažné důsledky, neboť u malých dětí je vysoké riziko nežádoucích účinků vzhledem k nízké hmotnosti a probíhajícímu vývoji. K jejich preskripci by se mělo přistupovat až po selhání všech ostatních dostupných metod.

Americká akademie dětské psychiatrie a psychiatrie dospívajících (AACAP – the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry), ve spolupráci s Americkou diabetologickou asociací (ADA), Americkou psychiatrickou asociací, Severoamerickou asociací pro výzkum obezity a Americkou asociací klinických endokrinologů vydaly konsensuální monitorovací protokol, jehož obsahem jsou praktické parametry, které rozšiřují doporučení FDA pro děti a adolescenty, užívající atypická antipsychotika. Byl specifikován rozsah vyšetření, jež mají být provedena v primární péči před nasazením psychofarmaka – zejména anamnéza, klinické vyšetření a další doplňující vyšetření (EKG, EEG, škála hodnotící mimovolní pohyby apod.). Vždy je doporučeno úzce spolupracovat se specialisty v oboru dětská psychologie a psychiatrie a provést komplexní psychiatrické vyšetření. Před nasazením vlastní léčby by měl dále lékař zjistit BMI (body mass index), krevní tlak a základní laboratorní parametry (glykémii, lipidový profil a jaterní testy) a poté je pravidelně kontrolovat. Ačkoli neexistují jednotná doporučení týkající se frekvence kontrol, odborníci doporučují tyto kontroly provádět jednou týdně až do stabilizace dávky léčiva a poté přibližně jednou měsíčně. Neopominutelnou součástí praxe by mělo být získání informovaného souhlasu zákonného zástupce dítěte. Výše zmíněná opatření nejsou bezúčelná, neboť stále není k dispozici dostatek objektivních údajů o dlouhodobém účinku psychofarmak u dětí, tudíž by se k jejich preskripci mělo přistupovat odpovědně a s rozvahou, zejména pokud jsou podávána v neschválených indikacích. Jejich potenciální rizika nesmějí být zvláště u malých dětí podceňována a vždy by měla být vyvážena přínosem pro každého individuálního pacienta.

Zdroj: Medical Tribune

http://www.tribune.cz/clanek/27298-spotreba-psychofarmak-u-americkych-deti-stoupa

 
 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře