Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Počet chemikálií, o nichž se ví, že jsou toxické pro dětský mozek, se za posledních 7 let zdvojnásobil

Z klinických záznamů o dospělých pacientech postižených otravou víme, že tyto chemikálie mohou vniknout do mozku krevní mozkovou bariérou a způsobit vznik neurologických symptomů,“ tvrdí jeden z autorů, dr. Philippe Grandjean. „Když k tomuto dojde u dětí nebo v průběhu těhotenství, projeví se tyto chemikálie velmi toxicky, neboť vyvíjející se mozek je mimořádně zranitelný orgán. Účinky jsou navíc trvalé.

  • pocet-chemikalii-o-nichz-se-vi-ze-jsou-toxicke-pro-detsky-mozek-se-za-poslednich-7-let-zdvojnasobil

Počet chemikálií, o nichž se ví, že jsou toxické pro dětský mozek, se za posledních 7 let zdvojnásobil

Miliony dětí po celém světě trpí neurologickými vývojovými vadami, k nimž patří autismus, poruchy pozornosti (ADHD), dyslexie a jiné kognitivní poruchy, přičemž četnost některých diagnóz se podle všeho zvyšuje. Recenzovaný článek dr. Philipa Landrigana a dr. Philippe Grandjeana, nedávno publikovaný v The Lancet Neurology journal, uvádí, že situace je kritická a že je zapotřebí globální revize regulačních opatření, která budou mít za úkol ochranu mozků našich dětí.

„Z klinických záznamů o dospělých pacientech postižených otravou víme, že tyto chemikálie mohou vniknout do mozku krevní mozkovou bariérou a způsobit vznik neurologických symptomů,“ tvrdí jeden z autorů, dr. Philippe Grandjean. „Když k tomuto dojde u dětí nebo v průběhu těhotenství, projeví se tyto chemikálie velmi toxicky, neboť vyvíjející se mozek je mimořádně zranitelný orgán. Účinky jsou navíc permanentní.“

Toxických chemikálií, o nichž tento článek hovoří, je pět: olovo, methylrtuť, arzén, polychlorované bifenyly (PCB) a toluen.

S methylrtutí se člověk primárně setkává ve stravě, konkrétně v rybách a tělech jiných mořských živočichů, případně v rýži, pokud byla pěstována v prostředí bohatém na methylrtuť. Ke kontaktu s anorganickou rtutí pak dochází při vdechování okolního vzduchu během některých pracovních aktivit, svou roli hrají též amalgámové výplně.

Výzkum uveřejněný v Environment International Journal ukázal, že ženy, které jsou více vystaveny rtuti, mají více než dvakrát vyšší pravděpodobnost, že budou mít zvýšené hladiny protilátek, které jsou spojovány s autoimunitními onemocněními, k nimž patří např. artritida a lupus.

Dostatečná dávka methylrtuti může ohrozit vyvíjející se nervovou soustavu plodu nebo dítěte. U dospělých může vyšší hladina rtuti vést k neurologickým problémům, jako je ztráta paměti nebo třes. Podle nedávných studií může zapříčinit i kardiovaskulární problémy a poruchy imunity.

Vakcíny jako významný zdroj jedů

Zvlášť rizikovým faktorem pro vnikání jedů do dětského organismu jsou očkovací vakcíny. Navzdory tomu, že FDA zakázala používání Thimerosalu (konzervant na bázi rtuti), se tento smrtící neurotoxin nacházív 60% všech vakcín proti chřipce. Nepříznivé účinky rtuti, methylrtuti a merthiolátu (Thimerosalu) dokládají tyto vědecké publikace.

Thimerosal (ethylrtuť) je organismem metabolizován na jedovatou, škodlivou methylrtuť. Tato další organická forma rtuti je potom dále metabolizována na anorganickou rtuť – nebezpečnou látku, toxickou v dlouhodobém horizontu, jež se usazuje v tělesných tkáních.

Jak tvrdí dr. Grandjean, největší riziko rtuť představuje pro těhotné ženy a malé děti. Ve své odborné recenzi za období, kdy je mozek nejvíce zranitelný, označuje právě dobu nitroděložního vývoje, kojeneckého věku a raného dětství.

Dalších šest chemikálií na seznamu

Po dalším přezkoumání přidali autoři na seznam dalších šest chemikálií: mangan, fluor,tetrachlorethylen (rozpouštědlo), skupinu chemikálií označovaných jako polybromované difenylétery(zpomalovače hoření) a dva pesticidy – DDT a chlorpyrifos, který se dosud v zemědělství hojně využívá. Dr. Landrigan uvádí, že s kolegou v průměru identifikují jednu látku poškozující dětský mozek ročně.

Při zkoumání účinků fluoru vycházeli Landrigan a Grandjean z analýzy 27 převážně čínských studií, jež byly zaměřeny na děti vyrůstající v oblastech, kde se v pitné vodě nachází fluor ve vysokých koncentracích. Získané údaje dosvědčují průměrný pokles IQ zkoumaných dětí o 7 bodů.

Starosti však vědcům dělá jiná věc: „Jsme velmi znepokojeni tím, že v běžných produktech denní spotřeby se nachází množství jiných chemikálií, které potenciálně mohou poškodit vyvíjející se mozek, ale prozatím nebyla jejich bezpečnost zkušebně ověřena,“ řekl dr. Landrigan. „Za posledních šest či sedm let přidáváme do různých výrobků chemikálie toxické pro mozek rychleji, než tuto jejich toxicitu stačíme zkoumat,“ dodává dr. Grandjean.

Maggie MacDonald, vedoucí programu toxických látek v torontské ekologické neziskové organizaci Environmental Defence, se domnívá, že situace je obzvlášť znepokojivá - kvůli tomu „do jaké míry jsou tyto chemické látky přítomny v našem životním prostředí, v našich domovech i v našich tělech. Děti přicházejí do styku se škodlivinami ještě dřív, než se narodí.“ Environmental Defence nedávno provedla studii, v jejímž rámci byla testována pupečníková krev novorozenců. V krvi bylo nalezeno množství toxinů; mimo jiné olovo, methylrtuť, pesticidy, PCB a PFC. „Toto je velmi vážný problém, jímž se musíme urychleně zabývat – kvůli dětem na celém světě,“ tvrdí MacDonaldová

Dr. Barry Blakley, profesor toxikologie na University of Saskatchewan, souhlasí, že by používání průmyslových chemikálií mělo být regulováno daleko striktnějším způsobem. „Fetus je mimořádně citlivý k vývojovým vadám… které mohou mít později v životě za následek poruchy imunity a chování, jakož i reproduktivní dysfunkce,“ řekl dr. Blakley. „Často existuje souvislost mezi těmito poruchami a působením nízkých hladin chemikálií během těhotenství.“

Dalším problémem je rostoucí kontaminace životního prostředí toxiny, které ovlivňují náš hormonální systém. Například ve vodních zdrojích lze nalézt jak mnohé z těch 30 000 až 100 000 průmyslově využívaných chemikálií, tak léčiva včetně hormonů předepisovaných v rámci hormonální substituční léčby a antikoncepce, nemluvě o růstových hormonech určených pro dobytek.

„Kromě IQ hovoříme i o problémech s chováním – o zkrácení maximální délky soustředění, zvýšeném riziku ADHD,“ říká Landrigan. „Mluvíme tu o emočních problémech, impulzivitě, tendenci dělat nesprávná rozhodnutí, o dyslexii a záškoláctví. Toto jsou problémy, jež vznikají časně, ale provázejí nás celým dětstvím a dospíváním až do dospělosti.“

A nejde jen o děti: všechny tyto složky jsou jedovaté i pro dospělé. V roce 2006 výše zmíněná dvojice vědců zdokumentovala účinky 201 chemických látek, jež jsou toxické pro nervovou soustavu dospělého člověka. Vystavení zkoumaných osob těmto látkám obvykle probíhalo v zaměstnání, otravou nebo sebevražedným pokusem. Landrigan s Grandjeanem jsou přesvědčeni, že by se všechny nové chemikálie i ty již používané, ale neověřené, měly otestovat na vývojovou neurotoxicitu. Nejedná se o nový koncept. Evropská unie přijala v roce 2007 soubor opatření známý pod označením REACH (Registrace, Evaluace a Autorizace Chemických látek). Cílem tohoto systému kontroly je ochránit lidské zdraví před riziky, která pro ně představují chemikálie. Pod REACH spadají všechny chemické látky a důkazní břemeno zde nesou společnosti, jež tyto chemikálie vyrábějí – ty mají dokázat, že jejich výrobky jsou bezpečné.

Landrigan k tomu poznamenává, že v tomto ohledu USA za Evropou zaostávají. „Připadá mi velmi rozčilující, že někteří nadnárodní výrobci prodávají v Evropě a ve Spojených státech ten samý výrobek pod tou samou značkou s tím, že jeho evropská verze neobsahuje toxické chemikálie, ale americká ano.“

Uvedl, že nejlépe tento přístup ilustruje použití ftalátů v kosmetických výrobcích. Ftaláty jsou skupina chemikálií, která své uplatnění našla v široké škále produktů od plastových trubek a jiného stavebního materiálu přes hračky a nádoby na pokrmy až ke kosmetice – sprchovým a vlasovým šampónům, parfémům, mýdlům a lakům na vlasy.

V Evropě se v kosmetických produktech nesmí ftaláty objevit, zato v USA ano. V roce 1999 bylo díky tlaku spotřebitelů naštěstí aspoň zakázáno, aby se přidávaly do hraček pro kojence – do chrastítek, dudlíků, kousátek apod. Stanovisko FDA je totiž prozatím nejednoznačné. Na webových stránkách FDA se můžeme dočíst, že „není jasné, jaký efekt mají ftaláty na lidské zdraví, pokud tedy vůbec nějaký mají“.

Dr. Grandjean má nicméně v této věci díky svým výzkumům jasno – ftaláty jsou nebezpečné. Dodává: „Nutnost ochrany vyvíjejících se mozků našich dětí nelze dostatečně zdůraznit. Nemluvíme už jen o jednotlivých chemikáliích, ale o chemikáliích obecně.“

„Máme k dispozici metody a postupy, díky nimž můžeme určit, zda je daná chemická látka toxická pro mozkové buňky. Podíváme-li se na věc z globálního hlediska, vidíme více než jednu generaci dětí – velmi vysoké procento dnešních dětí bylo vystaveno vlivu olova, rtuti a jiných látek, včetně těch, které nebyly dosud testovány, ale existuje podezření, že by mohly představovat nebezpečí pro vývoj mozku.“

Dr. Grandjean opět poukazuje na nutnost legislativy, jež bude jak děti, tak dospělé chránit před účinky toxických chemikálií. Prozatím je v USA v platnosti zákon o kontrole toxických látek z roku 1976. Ten je podle něj „z velké části zodpovědný za chemické znečištění lidského organismu, které začíná už v děloze, kde se plod doslova koupe ve stovkách průmyslových kontaminantů.“

Landrigan momentálně provádí nábor těhotných žen pro novou studii, v níž bude zkoumat přítomnost a účinky dalších chemických látek. Říká, že nárůst položek na seznamu chemikálií nebezpečných pro vyvíjející se mozek je nevyhnutelný.

Co dělá oběma vědcům starosti? „Naše schopnost určit tyto látky zaostává za rychlostí, s jakou chemické koncerny vyvíjejí nové chemikálie a přidávají je do spotřebních výrobků. Proto v této zemi potřebujeme nové zákony, které tuto mezeru uzavřou. Oproti chemickým koncernům jsme pozadu, a tak jsou mozky další generace v nebezpečí.“

zdroj:http://www.osud.cz/pocet-chemikalii-o-nichz-se-vi-ze-jsou-toxicke-pro-detsky-mozek-se-za-poslednich-7-let-zdvojnasobil

http://www.wakingtimes.com/2014/02/19/number-chemicals-known-toxic-childrens-brains-doubled-last-7-years/

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře