Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Hereze anebo gnoze? Kde je pravda?

Dobrý den všem čtenářům CFP. Dnes bych se s Vámi chtěl podělit o myšlenky, které mnohým z Vás budou připadat jako hereze nejhrubšího zrna. Ale než začnu, zmíním na úvod, jak jsem k této herezi, kterou popíši, přišel.

  • hereze-anebo-gnoze-kde-je-pravda
  • hereze-anebo-gnoze-kde-je-pravda
  • hereze-anebo-gnoze-kde-je-pravda
  • hereze-anebo-gnoze-kde-je-pravda
  • hereze-anebo-gnoze-kde-je-pravda

 

Je to již několik let, co jsem na YTB narazil na velice zajímavou sérii videí o naší zkreslené minulosti s názvem „Až se vzbudí Atlanťané“. Je to asi třiceti dílná série videí. Je v nich velice jednoduchým způsobem vykreslena naše možná skutečná minulost. Zaměřena na Slovanství. Rod a rodinu. Ta potlačená. Klasickými dějepisci opomíjená a západem mnohdy znevažovaná. Videa ukazují, že na planetě zemi byla pravděpodobně jedna veliká civilizace, která myšlenkově globálně obepínala celý svět. Je vidět, že každá další nastupující civilizace po ní byla méně a méně vyspělá směřující k té dnešní. Už zcela morálně a eticky upadající. Globální pojetí oné kultury je dokladováno na stavebních prvcích. Na nich je vidět, jak se architektura po kontinentech ve svém slohu shoduje.

Dalším podnětem k napsání tohoto článku pak bylo nedávné poslouchání Svobodného vysílače SVCS, kde Jaroslav Grünwald povídá s Josefem Kozákem, zda nám dějiny říkají pravdu. Bylo to hodně zajímavé a podnětné vysíláni. Vedlo k zamyšlení se nad současnu situací a naší globální minulosti. V pořadu bylo i hezky zmíněno, že současný školský systém nás učí historii. A že pokud se na toto slovo podíváme z pohledu bukvic -ruštiny- pak se to dá přeložit jako IZ TORY JA. To znamená, z vniklé z Tóry.

Třetím zdrojem pohledu na minulost je pohled paní Hany Sar Blochové, která měla v povídání na Příznacích transformace zcela odlišný názor od dnešních dějepisců. Ta datuje naši minulost do období prvohor („nejvyspělejší“ souznějící s planetou zemí) k těm „méně“ vyspělým, postiženým několikerými kataklyzmaty až k naší současné morálně a eticky upadající kultuře.

Dalším střípkem byla moje mimo profesní práce. Kdy jsem měl možnost nahlédnout do minulosti jiným, než běžným způsobem. Mohu konstatovat, že je nám mnoho z minulosti zamlčováno a postupně ku prospěchu vládnoucí hrstky manipulováno tak, abychom zapomenuli na svoji minulost. To, co nás formovalo. Z hlediska Slovanství zapomenuli na minulost vyspělé civilizace, která zde byla v klidu, míru a „panovala“ globálně po mnoho tisíc let. Rozkládající se skoro přes celý euroasijský kontinent. Název této země byl Velká Tartárie. O ní se ve škole už neučí. A to ani za mých dob, kdy jsem byl chlapec škamen povinný, tj. před cca už 49 lety, kdy jsem byl do školy povinně zapsán. Tedy pokud si pamatuji, protože jsem byl rebelující neposlucha, umpalump a dareba.

Tolik tedy na úvod, abych sdělil, co mne motivovalo k napsání tohoto článku s ohledem na HISTORII.

Jak víme, celá naše západní civilizace vychází z židovské Bible, kde Mojžíš popisuje historii Židů jako národa a jeho cesty z otroctví. Do příchodu Ježíše toto bylo jako berná a neměnná a nezměnitelná věc. S příchodem Krista dochází ke změně. Je zde podán nový a zcela odlišný pohled na Boha, svět a jeho fungování. Kristus tímto jiným pohledem na svět naboural staré biblické struktury pohledu na Boha. Podle starého zákona zlého, mstivého a útočného na všechny, kdo se proti němu postavili anebo se mu zprotivili. Starý zákon je plný násilí a vyvražďování nepohodlných kmenů, jejichž území si nakonec zabírají židé, o které následně zcela přicházejí, aby jim ve dvacátém století bylo „vráceno“ na úkor národa jiného.

Příchodem Ježíše padá tato stará struktura. Je odhaleno, že starý a mstivý bůh je bohem násilí a zmaru. Že slouží prospěchu jen jedné malé skupiny lidí. Proto byl Ježíš vyvolenými farizei hnán na kříž a ukřižován. Byl trnem v oku těmto starým strukturám, kterým nové učení Lásky a Dobra nevyhovovalo. Dávalo lidem svobodu se rozhodnout, kterou cestou půjdou s upozorněním, že vše, co dělají, je jen a jen jejich vlastní a plná zodpovědnost. Po každém vyléčení léčenému říkával: „Jdi a nehřeš více.“ To znamená, že nemoci jsou spojené s porušováním pravidel… Ale to už je jiný příběh, o kterém psát nechci.

Chci psát o skutečnosti, že kdokoliv se postaví mstivému bohu, je zašlapán do země. Zničen a je na něj uvalena kletba a jiné zákeřné věci, mající vzbudit strach v těch, co by se mu jakkoliv postavili anebo se postavili za ty, na které uvalil svoji klatbu. A tak mne napadlo, že je-li tomu tak, potom je možné se na prvopočátek naší civilizace vylíčený v Bibli podívat jiným způsobem. Kdo vlastně vyhnal Adama a Evu z ráje. Byl to milující Bůh anebo bůh pomsty za to, že někdo neuposlechl jeho zákazu?

Dnes ve světě vidíme v přímém přenosu a dříve to bylo ještě více viditelné, že ovládat se dá jen „hloupý“ = nevzdělaný člověk. Tomu je možné pro jeho nevzdělanost vnutit dogmata. Je náchylný na manipulaci a ochoten pod tíhou vyhrožování stálým zatracením je přijmout a být pod jejich jhem. Nezpochybnitelné pravdy. Dnes to vidíme u muslimské komunity, kdy strachem jsou lidé nuceni žít v područí zla. Mají strach klást otázky podobně jako lidé kdysi za dob inkvizice, která upalovala právě proto, že mohla. Bez slitování. Všechny ty, co si dovolili zpochybnit „nezpochybnitelnou“ autoritu církve.

Vrátím-li se k Bibli, knize knih a jejímu začátku (Adamovi a Evě), pak si musím položit otázku. Kdo je zde zlý a kdo je zde hodný? Had, který podnítí Evu a Adama k tomu, aby okusili zakázané ovoce vedoucí k poznání anebo bůh, který poznání zakazuje? Jak už jsem psal, bez poznání, vědomostí a zkušeností jsme lehce manipulovatelní. Ale pokud poznáme, stanou se z nás ti, co na základě zkušeností poznali (gnostici). Jen díky poznání si můžeme uvědomit, že se svět točí jinak. A u poznavších je již manipulace mstivým bohem jen velmi těžká ne-li nemožná. Proto je nutné uvalit na narušitele příkazů a zákazů trest.

1. Vyhnat Adama a Evu z ráje.

2. Nechat Evu trpět v porodních bolestech.

3. Nechat muže v potu tváře obdělávat půdu a živit svými mozoly rodinu, která se zprotivila bohu.

4. Hada označit za zlo.

Paráda. Vše je vyřešeno. Lidé mají strach z trestu. Mstivý a násilný bůh má vrch. Je na výsluní zla a je milován, uctíván a zbožňován. Alespoň těmi, co z něj, jeho propagace a uplatňováním jeho tlaku a vlivu, mají zisk.

A pak mne napadla další myšlenka. Jak znehodnotit pravého Boha aby byl zatracen a nebyl lidmi hledán a vyhledáván? Odpověď se dostavila záhy. Celkem jednoduše. Stvořil přeci Světlonoše. Tedy toho, kdo přináší světlo. Podle Bible padlého anděla, který se Bohu vzepřel a odmítl mu poslušnost. A tak tu máme další otázku.

Kterému B(b)ohu se Světlonoš vzepřel? Tomu, který podporuje poznání anebo tomu, který jej zákazy a příkazy omezuje. Jak tedy vše zaonačit, aby byl despotický bůh tím pravým bohem, které ho je nutné uctívat a poslouchat?

Jednoduše. Světlonoše označíme za zrádce a odpadlíka. Satana. A je vymalováno. Jenže.

Podíváme-li se na logiku věci, jak může být Světlo špatné. Sami dobře víme, že jsme-li ve tmě a rozsvítíme si, pak vidíme to, co bylo tmou skryto. Co nás ve tmě, aniž bychom to věděli, mohlo zneužít, ohrozit a třeba i zabít. A jak říká Ježíš v Novém zákoně: Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“ (Jan 8, 12-13).

A tak tedy trocha logiky…

Je-li Ježíš světlo a Světlonoš je satan, pak to jaksi nedává smysl. Ježíš přeci kázal, že Bůh je láska a je v každém z nás a Jan 1,5 píše, že to světlo (Ježíš) svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. A také říká v 12,46: "Já (Ježíš) jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě." I proto se nemusíme tmy bát, máme-li po ruce světlo.

Ježíš tedy přišel do Izraele jako Světlo a s Bohem, který miluje. Miluje svůj výtvor. Člověka. A Ježíš nám to přišel říci. A za to, že narušil zaběhnutý řád, musel být umlčen. Ne Bohem, co nás miluje, ale bohem, kterému se svým novým pohledem na svět (učením) vzepřel. A jsme zase u hada, Adama a Evy.

Kdo je tedy onen had? Je dobrý anebo zlý?

A je Světlonoš opravdu zlo, které je nám Biblí vykresleno?

Pro toho, kdo brání poznání, Světlu aby svítilo a prosvítilo tmu, je Světlo a poznání zlo a zlo musí být po zásluze potrestáno. Ale pro toho, kdo poznání podporuje a chce, aby Světlo svítilo a zároveň se vědělo, jak se věci mají, je to dobro. A nikdo, kdo něco pozná a pochopí, není trestán. Proč by měl?

A z jiného úhlu pohledu. Pokud někomu nevyhovuje, aby poznání a moudrost byla zjevena, pro toho je had učiněné zlo stejně jako Světlonoš. Stejně jako Ježíš pro židy, když obchodníkům rozmetal stánky v chrámu Otce, který jej poslal, aby o něm řekl pravdu. Že On je Otec. Bůh, kterému schází potřeba se mstít a uchvacovat si právo na pozornost a obětiny. Uzurpovat si právo na světlo, vzdělání, moudrost a poznání.

Ještě, abych tomu všemu dal korunu, mohu napsat, že onen mstivý bůh, co vyhnal Adama a Evu z ráje na ně hodil vinu. Obvinil je za to, že jej neuposlechli a udělali to, co jim zakázal. A Bible vše hezky zaonačila a nazvala dědičným hříchem. Tedy vinou přecházející z pokolení na pokolení. Na nás všechny za to, že Adam s Evou chtěli být moudří a chtěli vědět. (* viz post scriptum) A vina, resp. podporovat v někom pocit viny, je další z manipulativních vlastností mstivého a sebestředného boha. Když se dnes podíváme kolem sebe, tak to vidíme zase na každém kroku.

Gréta obviňuje představitele v OSN, že ji vzali dětství. EU nás obviňuje, že za sebou zanecháváme velikou uhlíkovou stopu tím, že jíme maso, prdíme, jezdíme auty a děláme věci, které jsou v rozporu s jejich logikou, mající za cíl nás oslabit a omezit. Jenže, kdo je dnes největším znečišťovatelem a zanechávatelem velké uhlíkové stopy? Jsou to lodní dopravci, letečtí přepravci a přepravci obecně. Jenže ti jsou nedotknutelní. Ale nás, obyčejné lidi obviňují z toho, že to my jsme ti pachatelé a my jsme povinni za to vše zeleně zaplatit.

Takže kde je pravda? V Bibli(Tóře)? Ano. Je tam. Jen je překroucená tak, aby vyhovovala tomu, kdo ji překroutil. A kdo překrucuje pravdu? Bůh, co miluje? Had co podal jablko, aby Adam s Evou pochopili, jak se věci mají? Anebo bůh, co proto, aby prosadil svoji moc, je vyhnal z ráje? Aby si pro jejich vinu udržel své postavení. Pomocí násilí, omezování vzděláni a snižování jeho hodnoty na nejnižší možnou mez, jak to vidíme dnes ve školství.

Ano. Jsem nyní heretik. Velký heretik. A zároveň se považuji za gnostika. Kladu si otázky a hledám na ně odpovědi. A poslední otázka, která mne napadla na základě v úvodu článku uvedených informací a co mne vedla k napsání tohoto článku, byla jednak: „Kdo je had z ráje?“ A v návaznosti na to: „Kdo je Světlonoš?“

Jsou to opravdu opovržení hodné bytosti anebo bytosti, které nám ukazují cestu, jak ven ze šlamastiky, do které jsme byli lstí, sebestředným a manipulativním bohem vmanipulováni? Bohem, pro které je 95% populace odpadem, který mu musí sloužit. Živit jeho 5% vyvolených, aby se nasytila jeho touha po krvi, moci, manipulaci, útlaku, vysávání energie ze všech, kteří mu musí pro jeho blaho za mrzkou almužnu a v potu tváře sloužit a dřít a být pro něj v područí zla, tyranie válek a všudy přítomného požadavku na krev.

Je čas postavit se na vlastní nohy. Přehodnotit naši minulost. Přehodnotit vše, co se píše v Bibli, která je pravdivá. Jen pravda je v ni ukrytá a přetvořena k obrazu toho, komu slouží k tomu, aby utlačoval a zastrašoval. Ničil a tyl z válek a násilí na obyčejných lidech a státech, které mají bohatství, které je trnem v oku chamtivého boha, který je chce mít pro sebe. JEN PRO SEBE. Aby měl víc. Více nástrojů na manipulaci a ovládání.

A pro toho, kdo by ev. nesouhlasil a šel svoji cestou poznání pravdy má připravenu jen jedinou odměnu. Stejně jako ji připravil před dvěma tisíciletími pro Ježíše. Kříž. Znevážení a trest. Vyčlenění ze společnosti na její úplný okraj…

A tak snad už více není o čem psát. Protože to, co jsem napsal, není nutno brát jako pravdu pravdoucí. Ale jen jako jiný a odlišný názor na dění kolem nás. Jen logickou úvahu, kdy si člověk dá jedna a jedna dohromady. A vyjde-li mu, že jsou to čtyři, i když se obecně ví, že jsou to dvě, pak něco je jinak, než by mělo být. A toto jsem chtěl dnes svým článkem naznačit.

Ne, že já mám pravdu. Toho jsem dalek. Ale podívat na historii (IZ TORY JA), která opravdu může být úplně jiná než ta, co je nám po tisíce let předkládána. Originály tisků jsou spáleny a nahrazeny opisy, které jsou „věrnou“ kopií originálů. Ale co když je to jinak. Co když se v originálech psalo, že Bůh co nás stvořil, nám dal svobodu do vínku. Proto nemá důvod nás trestat, když se rozhodneme poznat co je prozatím nepoznané? Vždyť by šel sám proti sobě. Protože jakékoliv omezení poznání vede k úpadku. A ten můžeme nyní sledovat v přímém přenosu. Vidíme úpadek školství, kultury, etiky, morálky. Lež je vydávána za pravdu.

Stát, který nikdy neměl atomové zbraně je lživě obviněn, napaden, vydrancován, rozvrácen a zničen. Stát, jehož představitel se chtěl vzepřít systému zavedením platby zlatem, místo plateb bezcennými papírky s názvem dolar, byl rozmetán a zotročen. Agresorem je stát, co si jde svojí cestou a stává se jedničkou v globálním obchodě jen proto, že si hájí své zájmy. Útočníkem a ohrožovatelem Evropy a jejich „demokratických hodnot“ je stát, kolem jehož hranice se stahují vojska ze všech stran.

Takže ještě někdo mi bude tvrdit, že ten had, co podporuje poznání, je špatný? Že špatný je Světlonoš, co nám ve tmě, která je všude kolem nás, svítí? A jsem špatný já, když jsem si dovolil napsat, že Bible je pravdivá, jen pravda je ní v překroucená podle potřeb toho, komu slouží a kdo z ní má prospěch a nebetyčný zisk? Jsou špatní ti, co hájí zájmy a identitu republik, což je možné jen na základě dobré znalosti minulosti? Jsou špatní ti, co ukazují na podvratnou činnost elit EU, Macrona a Merklové, kteří celou Evropu chtějí zahltit přistěhovalci a zničit tak naší státnost mající základ v naší minulosti, kterou pro nás předci vybojovali proti těm, co se dnes k nám mají nastěhovat?

Zkrátka a dobře. Zlo zůstane zlem. Tma tmou. A Světlo Světlem. A to přesto, že se mi mstivý a násilný bůh snaží tvrdit opak. Tak to vidím ve svých, za pár měsíců, pětapadesáti letech.

A co vy? Jak to vidíte vy, co jste dočetli až sem…

Na závěr Vám všem přeji moc hezký den a zároveň i dny příští. Ty, co nám přijdou pravděpodobně jako zkouška naší odolnosti. Zkouška, která nás bude pod tlakem nutit postavit se na stranu zla a přitakat mu anebo se zlu postavit. Vzepřít se postavit se na stranu dobra. Ano. Zlo bude v jeho bezmoci, nenávisti ke svobodě a poznání a za stále upadajícího vlivu kopat kolem sebe. Všechny kolem násilím bude nutit nesmyslnými příkazy, nařízeními, tlakem a omezeními k ještě větší poslušnosti a věrnosti tomuto černému systému. Systému založeném na ponižování, znevažování všech morálních a etických hodnot vedoucích ke společné spolupráci, Poznání, Světlu, Dobru a Lásce.

VS vr.

PS.:

Když jsem si text po několikáté znova pročítal a opravoval chyby, tak mi vše na tomto místě, (*) takto označeném v textu došlo, co pro nás vlastně Ježíš udělal?

Dodnes jsem to nechápal a nerozuměl tomu, jak mohl za nás vzít všechny hříchy na sebe. Ale je-li to tak, že Adam s Evou byli Biblí osočení z dědičného hříchu - viny, kterým jsme byli po tisíce let utlačováni, pak to vše dává smysl. Dává smysl to, proč byly z Nového zákona vyňaty apokryfní evangelia a ponechána jen ta, která hrála do ruky tehdejší moci.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře