Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Bitva u Thermopyl = bitva o Evropu

Dnes bych chtěl psát o tom, co je zjevné a na co si můžeme sáhnout. O věcech, co odvádějí naši pozornost od skutečností, které nám mají být prozatím skryty. Boj globálních a nadnárodních elit, kdo z nich ovládne tuto planetu a tím i zdroje zisku. A tak to je vždy. To, co je zjevné a o čem se hodně mluví, zastírá to, co se chystá a o čem se nemluví. Protože kdyby ano, nikdo z nás by s tím nesouhlasil.

  • bitva-u-thermopyl-bitva-o-evropu

A tak tedy k tématu. Jsou v podstatě dvě hlavní. Všudy přítomný „pandemický“ vir a invaze druhu Economic hominis advenae – migrantes. Pro mne je dnes důležité téma číslo dvě - invaze druh Economic hominis advenae – migrantes (člověk ekonomicky migrující). Toto téma se nás prozatím „týká“ jen vzdáleně. Ale je to tu a pokud se necháme ukolébat tím, že je to vše ještě daleko, pak může být pozdě. Stejně jako s Hitlerem a jeho třetí říší, která přišla plíživě. O to bylo prozření z násilí, co přišlo i do českých zemí, horší.

Podobně jako v minulosti se chtěli Němci rozpínat na úkor druhých států a hlavně Slovanů (ono se rozpíná i dnes a hlavně na náš úkor, co si budeme povídat), máme zde nový druh podobný expanznímu druhu z dob před II. světovou válkou. Dnes chce druh Economic hominis advenae – migrantes projít přes řeckou hranici. Dost možná s povděkem můžeme přijmout, že se Řekové stali „hradbou“ vyděrači Erdoganovi. Jeho záměru tímto invazivním druhem (jak tento migrující druh nazvala paní Karla Maříková poslankyně za SPD) kolonizovat Evropu. Za sebe bych mohl říci, že s tímto názorem souhlasím. Proč?

Protože, když se podívám do naší minulosti, potom mohu říci, že když naši lidé, pro perzekuce odjížděli mimo hranice své země, tak pokud se jim to při přechodu hranic povedlo, vždy se stali součástí společnosti, kam se dostali. Jednak měli – více méně - stejné kulturní kořeny a pak, měli vzdělání a umné ruce. Dokázali se s prostředím sžít a zařadit se do jeho kulturního prostředí. Co ale bylo hlavní? Podřídili se zákonům, které v dané zemi, kam se dostali, platili. Proto se divím, když někdo zneužívá tyto minulé informace k tomu, aby ospravedlnil invazi do EU a hrál tím na city těch, co tuto oprávněnou migraci zažili pro opravdové pronásledování anebo pro nesouhlas s politikou země, kde žili a odkud museli pro své přesvědčení utéci.

Opět, jak už jsem v psal v předchozím článku, házení viny. Na někoho, kdo vinen nikdy nebyl, je jedna z manipulativních technik, jak přimět někoho, aby v pocitu viny a provinění dělal věci, které by nikdy neudělal, kdyby byl bez viny. A protože jsme více anebo méně něčím vinni všichni, nejlépe prvotním hříchem, jsme naklonění k manipulaci a vydírání tímto způsobem.

„Kdož jsi bez viny, hoď první kamenem….“

V Novém zákoně je hezky vykreslena situace, kdy ti, co chtějí obviňovat, jsou Ježíšem parádně umravněni, když jej zkoušejí, zda Marii Magdalkou odsoudí za to, že cizoložila. Chtějí ji ve shodě se starým zákonem (starým paradigmatem) ukamenovat i přesto, že sami mají máslo na hlavě, což se ukázalo, když pustili kameny z rukou a odešli. Právě proto, že si možná nejeden z nich zašel do domu hříchu, aby se potěšil s jinou ženou než s tou vlastní.

Dnes se situace - ale co dnes - opakuje. EU nejen nás obviňuje, z xenofobie, rasizmu a jiných izmů. Chtějí nás kamenovat. Ale za co? Za to, že máme na EU a její pomahače a zrádce ČR svůj názor stejně jako Ježíš na ty, co chtěli kamenovat Máří?

A tak, jak už jsem napsal, opět se opakuje minulost. Už po několikáté a stále dokola. Tedy to, co už bylo a ne historie = toho, co bylo překrucovači minulosti upraveno tak, aby sloužilo elitě k ovládání lidí, kteří překroucenými dějinami (historii) přišli o svoji identitu vymazáním jejich paměti. Vzpomínek na svoji minulost a předky, co ji hrdě a statečně tvořili. Asi do doby, než pochopíme, že systém, ve kterém žijeme a ve kterém jsme žili, je systémem podlým, sebestředným, bohatnoucím a hojícím se jen na těch „nejslabších“ kusech. Tedy cca 740 mil. obyčejných lidí, obyvatelů Evropského kontinentu.

A abychom si dějiny zopakovali a podívali se co se dnes děje, zabrousím do minulosti a Řecko nám bude vzorem a připomínkou událostí, co se udály a dnes na plné pecky a v přímém přenosu opakují. Řecka, které má z minulosti s invazívním druhem mnoho a mnoho zkušeností…

Asi dnes všichni vidíme, co se kolem hranic Turecka a Řecka děje. Řecko čelí invazi v první linii. A v tomto kontextu, co se dnes kolem hranic Řecka a Turecka děje mne napadla parádní souvislost. Ta, jak doufám, bude mít velice pozitivní vliv na budoucí uspořádání a vývoj Evropy. Bez pro bruselských parazitů. A předpokládám, že ukončí dnes již bezbřehou totalitu EU, která je už dávána veřejně a nepokrytě najevo tím, že v médiích nám – obrazně řečeno – říkají, že obyčejný pracující a bohatství Evropy tvořící lid, může jít s vděčností čichat tam, kde se tito paraziti vykálí. A toto myšlení je počátek jejich zkázy. Proč?

Protože se minulost opakuje…

Znovu se „7000 sjednocených hrdinných řeckých bojovníku“ (Sparťanů, Thespijčanů, Tegejců, Korinťanů, Mykéňanů, Orchomenejců, Fliunťanů, Mantinejců, Opunštíců, Lokriďanů, Arkáďanů etc.) vedených spartským králem Leonidasem I. Postavilo na odpor Erdoganovi (Xerxésovi I). Nyní jsou na hranicích v první linii „Thermopyl“. A stejně jako se Leonidas 480 př. nl. postavil Xerxovi i oni se dnes postavili Erdoganovi, zatím co je EU podle a mizerně zradila. Nechala je zcela bez pomoci na holičkách. To oni v čele s Leonidasem následně spojili celé Řecko a dnes, jak doufám, Řecko spojí celou Evropu.

Dnešní Řekové jsou hrdinové stejně jako dříve oněch 7000 vedených Leonidasem. Pozvedli korouhev Evropanů a zároveň i Slovanů (Čechů, Poláků, Slováků…) k povstání proti zvůli EU. Nyní je na nás samotných, kdy se přidáme a řekneme EU: „A DOST!!!“ A provedeme, tak jak to u nás v Čechách umíme, další z naších defenestrací. Vyházením zrádců země (cizáků) z oken.

Vyženeme pravdoláskaře a zrádce nejen našeho národa zpět do moře, kde jim na 100% odmítnou pomoc ti, co pro ně nyní za prebendy ničí a rozvracejí EU. Ty co zde zavádějí rozvrat rodin a starobylých státních hodnot založených na umu našich předků, kteří nám v naději, že to zvládneme, dali naše země do správy a držav.

Dnes, jak to tak vypadá, nastává ohromná doba. Doba neuvěřitelných možností. Pokud vše pochopíme, můžeme se dočkat osvobození se od nyní už veřejně a nepokrytě bezuzdné nadvlády hrstky TMĚ ZAPRODANÝ individuí. Ničící starobylé hodnoty za něž naši otcové bojovali. Jen proto, že si to mohou prozatím bez trestního důsledku dovolit.

Dnešní doba je ohromná. V tom, že se ukazuje a na povrch vyplouvá zlo, kterým elity, pravdoláskaři z kavárny a neziskovky jsou. Máme možnost si vše přečíst naprosto veřejně. Udělat si sami názor na věc a to, co se kolem děje. Tím, jak se zlo a jeho diktát veřejně samo prozrazuje. Nyní se můžeme rozhodnout, komu dáme hlas v příštích volbách. Novému prezidentovi a novým poslancům. Za mne by to klidně mohla být strany jako Trikolóra, SPD a jiné, např.:

- PRO republikové – smýšlející ve smyslu, že ČR je středem Evropy a toto je naše neuvěřitelná výhoda, na kterou jsme zapomenuli a která je nám systémem upírána,

- PRO rodinné – hájící tradiční pohled na rodinu, její funkci a její význam pro stát jako celek a jeho budoucnost,

- PRO ekonomické - bez vyhraněné orientace na východ či západ protože máme naprosto výhodnou a dokonalou polohu v srdci Evropy,

- PRO zemědělské – návrat k soběstačnosti a hojnosti kvalitních potravin,

- PRO finanční – ukončení ždímání poplatníků ČR a vývozu zisku z práce Čechů mimo hranice ČR,

- PRO bezpečnostní vojensky – mít vlastní armádu tam, kde je jí potřeba = doma,

- PRO bezpečnostní ochranu – vrátit policii její hodnotu, kterou měla za dob první republiky a zároveň i za socialismu, kdy si nikdo nedovolil na jejich adresu cokoliv říci,

- PRO kulturní – zamezit, aby se český jazyk stal nečeským zaváděním nahrazováním anglických a německých výrazů do naší slovní zásoby,

- PRO vzdělanostní – zastavit devastaci školství vše likvidující inkluzí, vrátit zpět hodnotu řemeslu a výučnímu listu,

- PRO zdravotní – zajistit, aby noví lékaři (mozky obecně) neutíkali za lepším bydlem do okolních zemí a pokud ano, aby za to, že zde zdarma vystudovali, řádně a plně zaplatili,

- PRO vodní – vrácení vodních zdrojů zpět do rukou státu, který je dnes parazity vysáván a okrádán…

Sami si dosaďte, co „PRO“ je pro tuto republiku důležité a podle toho volte v budoucích volbách. Co je nutné udělat, aby se vrátila tam, kde byla před 30 lety = před převratem, kdy nás právě ti, co dnes stále ještě sedí v parlamentu, podvodně kupónovou privatizací okradli a prodali západnímu hazardnímu systému.

Skoro se slzami v očích si kladu otázku: „Po kolikáté už jsme byli našimi vlastními lidmi v naší minulosti i dnes zrazeni? A kolikrát jimi ještě musíme být zrazeni, než se postavíme na vlastní sebevědomé nohy?“

Pevné nohy našich předků v čele s Janem Otakarem II, byť ne-Čechem Janem Lucemburským, jeho synem Václavem - Karlem IV, Janem z Husi, Jana Žižky, Jiříkem z Poděbrad, Jana Amose Komenského a dalších obrozenců, co naši zem postavili a dali ji život. Ten, co bychom dnes měli hájit PROTI VŠEM. Okupujících nás nadnárodních německých, amerických anebo francouzských cizáků, co drancují naši i na minulost bohatou zemi.

Jsme v době, období, kdy se ukazuje pravá tvář zla EU a jejich slouhů.

Po našich předcích jsme na řadě mi. Obyčejní lidé každého jednoho státu EU, jak se k volbám – novodobé defenestraci bez užití násilí – postavíme.

Máme za sebou sílu našich předků a rodů, jichž jsme potomci. Jsme silní. Jsme jedineční. Jsme Češi, Slováci, Poláci, Maďaři… Jsme srdce Evropy a Evropa jsme my. Naše duchovní síla, která je v jednotě. Češi, Poláci a Slováci už nemají za potřebí válčit stejně jako Rusko.

My jsme Slovani. Naše síla je v Duchu. Vždy to tak bylo a vždy to tak bude. Protože Duch je nadřazen hmotě. A to nikdo a nikdy nezmění. I když se o to svým ekonomickým tlakem tzv. elity US a EU prostřednictvím jejich pomahačů a slouhů snaží, seč mohou.

A tak to bude…

A tak to je…

VS vr.

PS.:

Bylo by fajn zvednout „boj“ proti zavedení 5G sítě v ČR. Tím bychom mohli zahájit vědomou vzpouru proti elitám a jejich destruktivnímu vlivu prostřednictvím sítě 5G na populaci nejen ČR - podobně jako lid Velké Británie, co nad nimi po odchodu z EU také vyhrál. Najde se právník, co by do toho s podporou NE-MLČÍCÍ menšiny lidu České republiky šel?

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře