Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Výzva: Roberte Pelikáne, okamžitě odstupte z funkce ministra spravedlnosti

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

Š A L A M O U N
Spolek na podporu nezávislé justice v ČR
P.O.BOX 383, 111 21 PRAHA 1
IČ:63837714

Registrace: Sp.zn. L6401 u Městského soudu v Praze
www.spoleksalamoun.com

  • vyzva-roberte-pelikane-okamzite-odstupte-z-funkce-ministra-spravedlnosti

Výzva: Roberte Pelikáne, okamžitě odstupte z funkce ministra spravedlnosti

Pane ministře,

dne 25. 1. 2017 byl do datové schránky Spolku Šalamoun zaslán dopis se sdělením, že jste v trestní věci Martina Balhara neshledal důvody k podání stížnosti pro porušení zákona a podnět Spolku Šalamoun jste odložil.

Meritem podnětu pro podání stížnosti pro porušení zákona v trestní věci Martina Balhara, byla ta skutečnost, že Ministerstvo vnitra a zejména Policejní prezidium Policie ČR, nejméně od roku 2015, tajila závěry výzkumu „Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace“, ze kterého mj. vyplývá: “Výsledky testu ukazují, že psi jsou schopni v zásadě pachovou komparaci provádět. Chybovost je ovšem natolik vysoká, že využitelnost této metody, pokud je prováděna za stávajících podmínek, jako důkazního prostředku prakticky vylučuje. Zvláště alarmující je poměrně vysoký počet ztotožnění těch párů pachových vzorků, které ve skutečnosti shodný pach neobsahovaly.

V trestní věci ods. Martina Balhara není žádný jiný relevantní důkaz o jeho vině, než právě pachová stopa. Svým zamítavým postojem jste ignoroval skutečnosti a fakta nového vědeckého poznání v dané problematice, tj. potvrzení,  že pan Balhar byl obviněn, obžalován a odsouzen na základě irelevantního a neověřitelného důkazu.

Přes svěřenou pravomoc, jenž Vás opravňuje brojit proti porušení zákona a tedy stížnost podat, jste znemožnil, aby došlo k ověření, zda nedošlo k porušení OČTŘ. Svým jednáním jste vyloženě zabránil Nejvyššímu soudu ČR, aby věc přezkoumal, rozhodl a dal tak průchod právu a spravedlnosti.

Spolek Šalamoun konstantně již 24 let zastává názor, že ministr spravedlnosti při sebemenší míře pochybnosti, ne že může, ale musí dostát povinnosti své pravomoci a věc nechat v rámci stížnosti pro porušení zákona přezkoumat.  Jediným ministrem spravedlnosti, který tuto zásadu dodržoval, byl pan Pavel Němec, který se nebál, že bude tratit na cti, pokud by NS stížnosti nevyhověl. Ctil názor,že v opačném případě se dopouští hrubého vměšování se do činnosti, jenž přísluší pouze a jen Nejvyššímu soudu ČR, který je jediný a kompetentní rozhodnout, zdali došlo či nedošlo k porušení zákona.

Tím, že jednáte opačně, se de facto coby představitel výkonné moci státu, vtěsnáváte do role, která Vám nepřísluší, a tím se povyšujete nad příslušnou soudní instituci, jako byste byl jakýmsi soudcem nad všemi soudy, ne-li zákonem. Nelze to neoznačit za projev samolibosti, zvůle a arogance vůči svobodě a právu jednotlivce na spravedlnost.

Samotný způsob odpovědi, jakým jste prostřednictvím svého podřízeného, Mgr. Roberta Visingera, Ph.D., ředitele odboru justičního dohledu, odpověděl na podrobně zdůvodněný podnět k podání stížnosti pro porušení zákona ve prospěch pana Balhara, vykazuje rysy arogance a byrokratické nadřazenosti nad občanem.

Jak jinak chápat, že na věcný podnět odpoví ministr spravedlnosti prostřednictvím jím zmocněného úředníka suchým sdělením - „pan ministr neshledal ve výše uvedené věci důvody k podání stížnosti". Ač zákon nijak ministrovi tuto povinnost neukládá, už jen z prosté slušnosti a co by „public servant“ (veřejný služebník) by nebylo od věci, zdůvodnit své rozhodnutí.

Opak vyvolává pachuť zpupné nadřazenosti státního úředníka nad těmi, kteří svými hlasy delegovali svou moc těm, kteří spravují věci veřejné, věci obce a který jim má bezezbytku sloužit, tj. občanům. Takové jednání libovůle či spíše zvůle, vysokému úředníkovi státní správy nepřísluší.

Není to však Vaše první selhání. Selhal jste i v případě Lukáše Nečesaného, který je zatím nepravomocně zproštěn obžaloby. Naprosto a fatálně jste selhal v případě Jana Eliáše, který je pravomocně zproštěn obžaloby a zejména díky Vaší naprosté nečinnosti, ne-li alibismu, musel tento občan České republiky strávit skoro 4 roky ve výkonu trestu.

Znovu jste selhal v případě Petra Kramného, kdy jsem Vás osobně přistihl, že jste se neobtěžoval přečíst naše věcné a zásadní argumenty, které jsme Vám zaslali. A nyní jste opětovně selhal v případě Martina Balhara, který je odsouzen na základě důkazu, jehož věrohodnost, nikoliv podle Spolku Šalamoun, ale vědeckého výzkumu, je naprosto neprůkazný a nulitní.

Spolek Šalamoun konstatuje, že jste zcela nejhorším ministrem spravedlnosti od roku 1989. Nejste ministrem spravedlnosti jen svého stranického a vládního šéfa Andreje Babiše. Jste ministr spravedlnosti všech občanů.

Nepáchejte dále naprosto nezvratné škody na osudech občanů České republiky a okamžitě rezignujte na funkci ministra spravedlnosti.

Václav Peričevič

místopředseda Spolku Šalamoun

V Praze 30.1.2018

íloha: test reliability z roku 2013, jako součást výzkumu ČZU z roku 2010-2015

 

 

 

Facebook komentáře