Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Skončí každodenní oběť

„...uvidíte znesvěcující ohavnost, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na svatém místě...“ (Mt 24,15) Ježíš upozorňuje na Danielovo proroctví, které se vztahuje na dobu masového vnitřního odpadu: „... znesvětí svatyni, vymýtí každodenní oběť a dá tam ohyzdnou modlu.“

video:

http://vkpatriarhat.org/cz/?p=42089 https://youtu.be/CbfnfbvxcMw

  • skonci-kazdodenni-obet

(Dan 11,31) Je znesvěcena Boží svatyně, ne pouze nějaký zevnější chrám, ale vnitřní svatyně – živý chrám Ducha svatého, Tajemné Tělo Kristovo. Čím byl tento chrám znesvěcen? Duchem antikrista. Duch svatý byl vyhnán z centra církve i z jejích údů. Jak? Preferováním pohanství a zrušením prvního Božího přikázání.

Bylo tak zrušeno i Kristovo evangelium spásy. Apostaze odstraňuje výkupnou Kristovu smrt na kříži, která je zpřítomňována ve svaté liturgii. Tento zločin by nemohla spáchat žádná vnější síla, způsobili to zrádci uvnitř církve. Dnes je tato zrada dovršována Synodou o Amazonii. Cestu k ní připravil II. Vaticanum deklarací Nostra aetate.   „Ty, kteří jednají svévolně vůči smlouvě, přivede úlisnostmi k rouhání.“ (Dan 11,32)  Kdo jedná svévolně vůči smlouvě nové a věčné, kterou Ježíš ustanovil? Ten, kdo od ní herezemi odpadl.

Takový přijal antievangelium a dopadla na něj Boží anathema, vyloučení z Tajemného Těla Kristova (Gal 1,8-9). Vyloučen je Bergoglio a jemu podobní pseudohierarchové a falešní učitelé – heretičtí teologové.  Bergoglio oklamal úlisnostmi, charismatickými frázemi a pozitivními pojmy katolíky slabé ve víře. Nejsvětější oběť, kterou je svatá liturgie, odstranil, když do ní nechal vnést pohanské rituální prvky a gesta. Pohanským satanismem vyhnal Ducha svatého.

Zneužil k tomu papežský úřad a přivádí tak katolickou církev k rouhání a apostazi.   „Avšak ti, kteří se znají ke svému Bohu, zůstanou pevní a budou podle toho jednat.“ (Dan 11,32) Důležité je, že zde zůstanou ti, kteří se znají ke svému Bohu. Nebudou pasivní, budou jednat.  „Zástup byl sveden ke vzpouře proti každodenní oběti.

Pravdu srazil na zem a dařilo se mu, co činil.“ (Dan 8,12)  Bergoglio odstranil první přikázání Desatera i přikázání lásky k Bohu a pravé lásky k bližnímu. Zlegalizoval hříchy cizoložství i sexuální zvrácenosti a všem podle vlastního úsudku dovoluje přistupovat ke svatému přijímání. Schvaluje jim vzpouru proti Bohu, neboť dovoluje, aby měli bez pravdivého pokání účast na stolu Páně. Písmo varuje, že důsledkem jsou nemoci, a dokonce i smrt (srov. 1Kor 11,30). Bergoglio sráží na zem všechny pravdy, vedoucí ke spáse. Zneužívá k tomu nejvyšší církevní autoritu, a proto se mu to daří.   „... bude odstraněna každodenní oběť a vztyčena ohyzdná modla.“ (Dan 12,11) Začalo to dokumentem II. Vaticana Nostra aetate a pokračuje internáboženským dialogem a přijímáním pohanských démonů do nitra církve. Jan Pavel II. apostatickými gesty v Assisi zlegalizoval synkretismus v praxi.

Zpochybněním prvního přikázání Desatera změnil myšlení křesťanů. V synkretismu proto už nevidí službu démonům ani nejsou schopni vyznávat jedinečnost spásy, která je jedině v Ježíši Kristu. Benedikt XVI. tuto apostatickou cestu Jana Pavla II. beatifikoval! Tím otevřel Bergogliovi dveře, aby dovršil satanizaci církve.   Z centra byla odstraněna Kristova oběť kříže, vyhnán Duch Boží, Duch pravdy a vztyčena ohyzdná modla.  Apoštol Pavel předem varoval: „... nenastane (to), dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení. Ten se postaví na odpor a ‚povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce ‚usedne v chrámu Božím‘ a bude se vydávat za Boha.“ (2Sol 2,4) Bergoglio se vydává za Boha, když ruší to, co Bůh ustanovil, tedy Boží zákony, Boží přikázání, a dokonce i přirozené mravní normy.

Bůh varuje lidstvo před hříchem sodomie trestem věčného ohně (Jud 7, 2Pt 2,6), ale Bergoglio se tomu směje a hřích sodomie legalizuje gesty i svými heretickými dokumenty. Bergoglio dokázal, že je člověkem nepravosti, Synem zatracení. Staví se na odpor a ‚povyšuje se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská pocta.“ (2Sol 2,4) „Ten zlý přijde v moci satanově.“ (v. 9) V čem je moc satanova? V pohanství a v neopohanství New Age a NWO. S tím je spojena nepravost a gender-zvrácenost i demoralizace a kradení dětí.  

„... a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě.“ (2Sol 2,10) Všemožná nepravost je plodem pohanství proto, že pohané uctívají ďábla a démony a opovrhují Bohem. Okultismus má svou temnou sílu v magii, věštění a spiritismu (Dt 18,10-14). Napodobuje jimi Boží moc a Boží vševědoucnost. Vědomí démonské moci nad druhými a manipulování s nimi vede k ďábelské pýše, a dokonce otvírá dveře k obětování lidí satanu a démonům.  „... neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.“ (2Sol 2,10)  Jaká je pravda o člověku? Je raněn dědičným hříchem – ložiskem zla – semenem ďáblovým, které ho táhne do věčné záhuby.

Tato bolestná realita má ale východisko. V čem? V Kristově vykupitelské oběti na kříži za naše hříchy. Skrze víru a pokání máme účast na odpuštění hříchů a na osvobození z moci hříchu a ďábla. Kdo odmítá Krista, jde cestou do věčného zavržení (srov. Mk 16). „Proto Bůh ty, kdo nepřijali a nemilovali pravdu vydává do moci klamu, aby uvěřili lži... a byli odsouzeni.“ (2Sol 2,11-12)  Otázka: Jak se to Bergogliovi podařilo, že likviduje církev bez překážek?  Odpověď: Rafinovaně odvedl pozornost od toho, co dělá, atraktivním tématem – zrušení kněžského celibátu. Naprogramoval tím mimořádně velký chaos, aby mohl nenápadně převést církev Kristovu na anticírkev New Age.   

Závěr: Odpadlík Bergoglio není platným papežem. V současné době ničí všechny základy církve. Biskup nebo kněz ho nemůže ve svaté liturgii vyhlašovat za „našeho papeže“ ani vyznávat jednotu s ním. Pokud to dělá, jsou dvě možnosti: buď lže a s Bergogliem ve skutečnosti v jednotě není, anebo mluví pravdu, a v tom případě slouží liturgii neplatně! 
 
 
+ Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
 
+ Metoděj OSBMr   + Timotej OSBMr Biskupové sekretáři
 
 
8.10.2019

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře