Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Reakce na nové Susovo korona-věrovyznání

Hodnocení uživatelů:  / 5
NejhoršíNejlepší 

Stepan Sus, který zastává úřad biskupa UHKC, do médií prohlásil: „Zaprvé, církev vyznává a věří v koronavirus...“

Stepan Sus zaprvé nevyznává víru, kterou měli biskupové mučedníci Chomišin či Kocylovskyj OSBM, ani nemá víru lvovského arcibiskupa A. Šeptického OSBM, tedy nemá spasitelnou víru, kterou měli naši dědové a pradědové. Svým novým věrovyznáním se Stepan Sus prezentoval jako stoupenec bergogliánské sekty apostatických biskupů New Age, kteří odpadli od Krista jako Jidáš.

  • reakce-na-nove-susovo-korona-verovyznani

Jeho nové učení víry není ani katolické, ani křesťanské a on sám, jak se v televizním pořadu prezentoval, nemá Ducha Kristova, ale má ducha antikrista. Nikdo ho nemůže poslouchat, pokud nechce skončit v ohnivém jezeře po vakcinaci s cejchem šelmy. Jeho víra v koronavirus nemá nic společného ani se zdravým rozumem, ani se solidní vědou.

Vážený Stepane Suse, Krista jsi zapřel a nemáš nic společného s posláním pastýře, který chrání svěřené duše před herezemi, duchem lži a cestou zrady do zavržení. Pokud nebudeš činit pokání a zemřeš v tomto stavu, nedostaneš věnec věčné slávy v nebi, ale čeká Tě věčné utrpení v pekle. Ty a Tobě podobní klerikálové, kteří hlásají jiné evangelium (Gal 1,8-9), jsou falešní pastýři. Ty jsi uvěřil lži a lež hlásáš, protože nenávidíš Krista a pravdu. S pokáním neodkládej, jinak se Ti svědomí zatvrdí natolik, že v hodině smrti už nebudeš schopen zachránit svou duši.

vladyka Metoděj

Praha, 8. 2. 2021

-----------------------------------------------------------------------------------

BKP: Fokoláre má novou prezidentku s duchem New Age

Margaret Karram, Arabka, která studovala judaismus v Los Angeles a mimo jiné pracovala na italském konzulátu v Jeruzalémě, byla 31. 1. 2021 zvolena za novou prezidentku hnutí Fokoláre. Má s Bergogliem jednotu ducha v otázce synkretismu včetně úcty k démonu Pačamamě a také v pohledu na islamizaci Evropy skrze programovanou imigraci. Je stoupenkyní Bergogliova světového bratrství a rovněž legalizace sodomie. Prezidentka je s ním v jednotě i v prosazování genocidní a čipizační vakcíny „pro všechny“, před kterou skuteční odborníci v medicíně i Písmo svaté naléhavě varují. 

Fokolaríni věděli, koho mají zvolit, aby hnutí bylo plně v „lásce a jednotě“ s NWO i s apostatou Bergogliem. Navíc vyvstává otázka: Proč nebyl za tzv. prezidenta zvolen muž? V  hnutí je přece mnoho mužů, dokonce kněží, biskupů a kardinálů. Na to dala odpověď už sama zakladatelka Ch. Lubich přímo ve stanovách: „Prezidentkou fokoláre může být pouze žena.“

V církvi jsou mužské i ženské komunity. Například františkáni mají svého představeného – muže, a františkánky svou představenou – ženu, to je logické. Fokoláre se naproti tomu stalo modelem feministického hnutí v církvi. Takový antiprincip nikdy předtím v církvi nebyl. Má zřejmě propagovat i protibiblický postoj, podle něhož hlavou v rodině i v církvi už nemá být „stereotypně“ muž, ale žena. 

Co se týče zakladatelky Ch. Lubich, vnesla do církve ducha New Age. Vytýčila cestu apostaze skrze synkretismus. Apoštol se ptá: „Jaká je jednota světla s tmou? A jaká jednota Krista s Beliálem?“ (2Kor 6,15) a dále: „Co pohané obětují, neobětují Bohu, ale démonům.“ (1Kor 10,20)

„14. červen 2002. Ve vstupní hale Centra Mariapoli visí neobvyklý nápis: Bhakti, cesta lásky. Jednota s bohem a universální bratrství hinduismu a křesťanství. (Nové Město 10/2002)

Křesťanství nemůže tvořit s hinduismem univerzální bratrství. Proč? Protože křesťané uctívají jediného Boha a hinduisté uctívají démony – bohy s malým b (srov. 2Kor 6,14n). První přikázání tento synkretismus jasně zakazuje: „Já Hospodin jsem tvůj Bůh! ... nebudeš míti jiné bohy…“ (Dt 5,6-7; 14-15) Pokud se představitelé Fokoláre odvolávají na II. vatikánský koncil či na gesta Jana Pavla II., je třeba vědět, že jak II. vatikán, tak Jan Pavel II. se v této otázce postavili proti Písmu i proti dvoutisícileté tradici církve. Na herezi se nedá budovat či se na ni odvolávat jako na precedens, podobně jako se nikdo nemůže odvolávat na Bergogliovo modlářské gesto s Pačamamou či prosazování sodomie. 

Zakladatelka fokoláre, Chiara, dostala několik čestných doktorátů od hinduistů a buddhistů, což je svědectvím o apostatické jednotě ducha fokoláre s pohanským hinduismem a buddhismem. Chiara L. založila tzv. premjógu (fokojógu). Prohlásila, že při meditaci s hinduisty prožila duchovní vibrace. Hinduismus neuznává pravého Boha Stvořitele, ale uctívá démonské síly – zlé duchy. Pokud některý tento vibrující duch, kterého přijala Chiara Lubich, pronikl také celé hnutí fokoláre, pak je nutné se ho odříct. V opačném případě musí být hnutí zrušeno, jinak zůstává pouze viditelným modelem odpadlické anticírkve New Age.

Mnozí z těch, kteří odešli z hnutí fokoláre, vydávají otřesná svědectví. Ex-členové fokoláre porovnali analýzu PhDr. G. A. Galantiho, který zkoumal Moonovu sektu (tzv. Církev Sjednocení), s hnutím Fokoláre a ve své studii došli k závěru, že více než 10 různých technik vymývání  mozků užívá nejen Moonova sekta, ale i hnutí fokoláre. Tyto techniky byly popsány v knize Roberta J. Liftona „Studie vymývání mozků“.

Chiara Lubich, dostala roku 2001 cenu tridentského Rotary. Rotary klub má úzké spojení se svobodnými zednáři. Představitel Rotary, pan Mattarolo, řekl: „Máme podobné cíle… i my chceme jednotu.“ (Nové Město 9/2001) Z falešné lásky a falešné jednoty se ve Fokoláre hřích už nenazývá hříchem a pravda pravdou, proto zde ani Ježíš není jediným a výlučným Spasitelem a jedinou cestou ke spáse! Je to duch New Age uvnitř katolické církve! Na každého biskupa padá zodpovědnost za to, aby ve své diecézi varoval před tímto úskočným duchem Jezábel.

Mnoho prostých členů Fokoláre i někteří kněží, tvořící základnu hnutí, zůstávají věrni katolickému učení. Tito vůbec netuší, do jakého systému jsou zapojeni.

„Prorocký“ výrok Ch. Lubichové vztahující se na tyto dny: „Nezdá se vám, že nyní se (globalizační) jednota světa (bez pokání), ve kterou my pevně věříme, ještě více přiblížila? Proto my všichni spolu děláme nový krok k tomuto cíli“ – do ohnivého jezera skrze čipizační vakcinaci. Děláme ho v jednotě s Bergogliem a s NWO.

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

6. 2. 2021

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

 

Facebook komentáře