Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Proměna České republiky občanskou cestou přechodem od soupeření k realizaci společného řešení

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Zpráva o postupu prací na rozvíjení celonárodní diskuse o vzniku nové společenské smlouvy formulující novou kvalitu života v České republice a jejího směřování v procesu transformace.

Ve formě výzvy zpracovalo a zveřejnilo hnutí Občanská sounáležitost a přípravný výbor Aliance sil pro transformaci České republiky.

 • promena-ceske-republiky-obcanskou-cestou-prechodem-od-soupereni-k-realizaci-spolecneho-reseni

Vážení spoluobčané,
jsme součástí probouzejících se statisíců občanů České republiky, kteří vnímají současné nelehké období našeho státu, západní civilizace a celé Země jako příležitost k zásadní proměně řešení společensko-ekonomického uspořádání. Vnímáme pozorně, co se skutečně děje? Domníváme se, že jde o zásadní
transformaci vědomí lidstva. Život je pohyb a změna. Je třeba si to uvědomit a začít vytvářet novou kvalitu života. Tak společně naplníme touhu většiny obyvatel po životě v bezpečí a dostatku.

Stále více cítí lidé spoluodpovědnost za současný neuspokojivý stav a hledají cestu návratu k přirozenému způsobu života. Zviditelňujeme touhu lidí po ukončení několik tisíc let dlouhého období, kdy formální i neformální vládci silou, dezinformacemi a manipulacemi zásadně ovlivňovali způsob života ostatních. Většina společnosti dochází nyní k poznání, že přirozeností člověka není boj, ale spolupráce a společná tvorba hodnot, a že zdrojů je dost pro všechny.

Vyzýváme tímto spoluobčany a především přirozené lídry skupin obyvatel, odvážné muže a ženy českého národa k přechodu od slov k činům. Nikdo z nás nesejme odpovědnost za naše životy, za osud našich dětí a budoucnost našeho státu. Jsme přesvědčeni, že změna přístupu je na každém z nás, každý jsme potenciálním nositelem změn. Začněme každý u sebe a souběžně rychle obnovme zdravé jádro národa, rozběhněme pozitivní proměny vztahů mezi lidmi a podpořme tvorbu hodnot uspokojujících potřeby většiny občanů.

Nový přístup spočívá v současném důrazu na zodpovědný přístup každého jedince a na velké míře sounáležitosti s ostatními občany a skupinami obyvatel. Nepotřebujeme parametrické úpravy nefunkčního nerovnovážného Systému, založeného na lži a okrádání se navzájem. Je nutné vyřešit
uspokojení potřeb většiny obyvatel a řešit skutečné příčiny napětí ve společnosti. Jedině společně můžeme zahájit zásadní proměnu, a to komplexně, s moudrostí, odvahou a bez násilí.

Vyzýváme k činům v duchu odpovědí na tyto klíčové otázky:

1) Jste připraveni převzít plnou odpovědnost za své životy a nesklouznout do rolí obětí a agresorů?

2) Máte odvahu vyjádřit svobodu uvnitř vašich srdcí a sounáležitost s ostatními tvorbou hodnot užitečných pro vás i pro druhé, a tím dosáhnout soběstačnosti – pevné obrany proti manipulaci?

3) Jste ochotni přistoupit na to, že nemůžete druhým lidem vnucovat, jak mají žít, a budete respektovat jejich svobodnou vůli, stejně jako oni respektují vaši?

4) Dokážete přestat odsuzovat, bojovat a rozdělovat lidi a být schopni dohody výhodné pro co největší většinu obyvatel České republiky?

Člověk se seberealizuje tím, že tvoří. Nemůže-li svobodně tvořit nebo vnucuje-li mu někdo násilně způsob života pomocí různých systémů přesvědčení, ekonomických a mediálních manipulací postavených na desinformacích a vytváření strachu, nemůže se seberealizovat. Je-li ohrožena sama podstata lidské existence nebo její smysl, je třeba intenzivně hledat cestu ke smysluplnému životu v bezpečí a dostatku. Změna, která nevychází z proměny nás samotných, nemá smysl a není nikdy trvalá. Slušná a poctivá práce se musí vyplácet. Dosáhnou-li občané shody na směřování České
republiky, dokážeme společně změnit pravidla a vrátit se k přirozenosti života.

Aliance sil pro transformaci České republiky je jen nástroj pro spojování celých skupin občanů, iniciativ, neparlamentních politických stran a všech subjektů, které chtějí skutečnou změnu. Chceme-li zásadní řešení, musíme chtít společně všechnu odpovědnost za Českou republiku, tedy absolutní
vítězství ve volbách. Bude to vítězství zdravého rozumu, většiny obyvatel. Bude to vítězství silné občanské společnosti nad organizovaným zločinem, který jsme nechali prorůst do všech oblastí života. Všichni jsme spojeni navzájem, všichni podléháme univerzálním přírodním zákonům, všichni máme
právo na důstojný život a osobní a duchovní růst.

Navrhujeme soustředit veškeré pozitivní síly pro vítězství ve volbách, zahájení prací na transformaci země pomocí Vlády národního smíření a obnovy České republiky. Pomozme všichni společně k přechodu od zastupitelské k participativní demokracii a vzniku Vlády národního smíření a obnovy ČR, která bude mít tento základní program:

1. Zajistit kompletní inventuru stavu České republiky, iniciovat obnovení zdravé občanské společnosti a zahájit celonárodní diskusi nad variantami možného vývoje a především společnou práci na tom, pro co se občanská společnost rozhodne.

2. Realizovat krizové a změnové řízení, aby všichni obyvatelé měli možnost podílet se na vzniku nové ústavy se zakotvením nových východisek, zejména osobní zodpovědnosti jako nedílné součásti každého občanského práva.

3. Aktivovat všechny tvořivé občany k podpoře vzniku takové státní správy, která zajistí vyváženost uplatňování práv a povinností jednotlivců a vytvoří klima a podmínky pro tvořivou spolupráci. Současně s posilováním odpovědnosti občanů za správu země budou uplatněny prvky přímé
demokracie.

4. Finanční zdroje investovat přednostně do rozvoje uvědomění občanů, že se vyplatí přebírat odpovědnost za sebe a za obce a města, ve kterých žijí, a zejména do ekonomické soběstačnosti regionů.

Pomůžeme-li si navzájem posílit dovednosti, jak řešit situace, jak pracovat každý na sobě a současně pro společenství, pak se odvážní tvořiví lidé projeví ve všech oblastech života:

 • lékaři budou moci více uzdravovat místo toho, aby sloužili farmaceutickému průmyslu

 • školy budou více rozvíjet tvořivost a sebepoznání, místo toho, aby vytvářely cvičené otroky systému

 • justice bude útočištěm pro oběti a prostředím pro skutečnou nápravu zločinců, místo toho, aby byla nástrojem organizované kriminality a zdrojem bezpráví

 • politický systém bude uskutečňovat vůli občanů namísto toho, aby byl nástrojem vlivných lobbistických skupin

 • finanční systém bude podporovat ekonomiku namísto toho, aby umožňoval parazitování vyvolené menšiny na nejširších vrstvách obyvatelstva

 • ekonomika bude efektivnější a inovativnější místo toho, aby byla prostorem pro korupci a ekonomickou dominanci pomocí blokování přínosných technologií

 • zemědělství bude zdravější, šetrnější a soběstačnější místo toho, aby bylo nástrojem pro ovládnutí obyvatelstva přes závislost na základních životních potřebách a místo toho, aby nevratně likvidovalo

 • krajinu, půdu a tím i lidské zdraví

 • média budou přinášet skutečné informace místo toho, aby byla nástrojem propagandy a manipulace

 • kultura bude inspirovat ke skutečnému duchovnímu a mravnímu růstu místo toho, aby likvidovala smysl pro základní lidské hodnoty atd.

Zdrojů na změny je dostatek. Několik set milionů za volební hlasy lze použít na realizaci změn a navrhovaných kroků. Převzetím kontroly nad státem se zabrání každý rok ztrátě cca 200 mld ve formě tunelování na všech úrovních státní správy a samosprávy a aktivní občané ztotožnění opět se svým
státem mohou vytvořit hodnoty přibližně ve výši dalších 200 mld ročně. Namísto výše HDP se měřítkem kvality života v České republice stane „index štěstí" daný spokojeností lidí, mírou nezaměstnanosti, rostoucí porodností, nízkou kriminalitou, stavem životního prostředí apod.

Hnutí Občanská sounáležitost a přípravný výbor ALIANCE dávají tímto k dispozici veškeré znalosti a
dovednosti, jak realizovat změny a navrhují společně tyto hlavní kroky:

1. Ověřit si přímými jednáními s lídry skupin obyvatel, zda skutečně chtějí zásadní změnu v duchu této výzvy a informovat o výsledcích všechny obyvatele země.

2. Rozšířit první skupiny politických subjektů a iniciativ, které iniciovaly v dubnu 2013 vznik ALIANCE, o další subjekty – zjistit, jaký počet obyvatel aktivně požaduje kvalitativní změnu.

3. Společnou „celonárodní neformální sbírkou" podpořit přípravu a vznik komunikačních center a profesionalizaci ALIANCE. Posíláním menších sponzorských darů vyvážit tlak ekonomicky silných skupin a zapojit zodpovědné malé a střední podnikatele do změn i obnovy „středního stavu".

4. Organizovat primární občanské volby před řádnými, abychom našli osobnosti, které mají přirozenou autoritu, nikoliv jen desítky milionů na předvolební kampaň. Řádné volby musí proběhnout na základě nového volebního systému, který bude skutečně reprezentovat vůli občanů.

5. Pokračovat společně na dopracování a zefektivnění sítě nezávislých médií s mezinárodním přesahem pro šíření informací kolem transformace a na pomoc při vzájemné komunikaci.

6. V nejbližších oficiálních volbách vyjádřit odhodlání většiny obyvatel převzít odpovědnost za národní stát podporou ALIANCE jako nástroje změny.

7. Propojit již existující skupiny odborníků a týmy v politických subjektech do „Občanského think-tanku" pro věcná řešení různých oblastí života, zejména ale pro návrh nové společenské smlouvy jako základu „Občanské ústavy" a následných zákonů.

8. Vytvořit „Sbor nositelů změn" – výkonný tým odborníků schopných koordinovat změny v regionech (cca 50–70 profesionálů).

9. Použít hotové systémy zajištění transparentnosti, odpovědnosti a kontroly budoucích „správců země" a vytvořit jednotný systém akceptovatelný členy Aliance a širokou veřejností.

10. Zajistit svobodný přístup občanů do médií a vyvážené informování občanů o nových možnostech řešení jejich životní situace a podoby směřování státu.

11. Spojit síly a prostředky pro vznik „Center pro podporu podnikavosti a zaměstnanosti" v jednotlivých regionech, aby podniky i občané dostali možnost pracovat společně na své vlastní soběstačnosti a soběstačnosti regionu. Požádejme všechny, ať svým příspěvkem do celonárodní sbírky projeví vůli podpořit vznik Center v regionech a prakticky pomoci občanům postiženým důsledky vývoje po roce 1989.

Nikdo z nás sám změnu neudělá, takže nám nic jiného nezbývá, než takto rychle spojit prvních 10–15 % aktivních občanů ze všech skupin obyvatel, kteří půjdou příkladem ostatním.

Chovejme se jako skuteční vlastníci a převezměme si stát neprodleně do vlastních rukou dřív, než naše země bude totálně zdevastovaná, zotročená a rozprodaná a český národ se rozplyne v Evropě.

Nepotřebujeme s nikým bojovat, potřebujeme projít sebereflexí, posílit občanské i národní sebevědomí a sebeorganizovat se, abychom mohli tvořit, vzájemně spolupracovat a být rovnocenným partnerem ostatním národům Evropy.

Pojďme společně dokázat sami sobě, že si umíme vládnout, že chceme a umíme vědomě žít
harmonický život, společně spravovat veřejné záležitosti, že umíme žít moudře v zemi vzájemné lásky
a úcty mezi lidmi.

Autoři zprávy a výzvy, členové přípravného výboru ALIANCE a spoluorganizátoři:

1/ Václav Vorel – zakladatel iniciativy Občanská sounáležitost a předseda následného stejnojmenného politického hnutí, podnikatel – iniciátor ALIANCE

2/ Ing. Jan Ečer – podnikatel, místopředseda hnutí OS

3/ Mgr. Rudolf Dvořák – místopředseda hnutí OS

4/ Jan Korál – občanský aktivista, editor NWOO.org

5/ Jan Valenta – předseda ČM NÁRODNÍ DEMOKRACIE – NDS A ŠÉFREDAKTOR KLUBU NÁRODNÍCH LISTŮ

6/ Soňa Csiffáry – spoluorganizátorka

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., pro jistotu v kopii pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sdělte nám, prosím, váš názor a možnosti spolupráce na zahájení proměny České republiky občanskou cestou. Kterou z níže uvedených forem preferujete?

 • Přihlášení se k myšlenkám ALIANCE a nabídnutí pomoci s rozvinutím myšlenek.

 • Vyjádření stanoviska k výzvě ze strany lídrů skupin obyvatel a oslovených subjektů a v případě kladného postoje zahájení osobního jednání.

 • Přihlášení se jako zájemce (občan i právní subjekt) o přistoupení k ALIANCI.

 • Zaslání daru na podporu vzniku a chodu ALIANCE na účet iniciátora a organizátora projektu, tj. politického hnutí Občanská sounáležitost – č.ú. 2500376804/2010, var.s. Vaše PSČ.

 • Nabídka různých forem podpory typu využití nebytových prostor, reklamních ploch, komunikačních a dopravních prostředků, věcných darů, atp.

 • Přihlášení se jako organizátor místních skupin příznivců vzniku ALIANCE, příp. následně po získánídůvěry i jako zájemce o členství v hnutí OS.

 • Poskytnutí zkušeností a kontaktů na další občany a subjekty, o kterých se domníváte, že by mohlisouznít s myšlenkami ALIANCE.

 • Také v případě, že se nezapojíte do podpory ALIANCE, nás zajímají vaše názory na řešení situace v České republice, případně sdělte, co byste změnili na podobě ALIANCE.

Facebook komentáře