Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Pastýřský list pravověrných biskupů pěti kontinentů

Drazí kněží, řeholníci a věřící,

tímto listem se obracíme na vás my, katoličtí biskupové, kteří neseme zodpovědnost za pravověrnost učení a nedotknutelnost Božích zákonů. V souvislosti s největším vojenským cvičením NATO někteří politologové varují před nebezpečím vypuknutí 3. světové války, která by postihla především Evropu a Ameriku.  

I když ale bude v nejbližších dnech klid, amorální a sebevražedná ideologie dále volá o Boží trest! Stahuje oheň z nebe tak, jako kdysi Sodoma a Gomora. Oheň z nebe byl trestem nejen pro tehdejší zvrhlíky, ale zůstává hrozbou i pro všechny generace. Sodomie se stala příčinou strašné katastrofy.  

  • pastyrsky-list-pravovernych-biskupu-peti-kontinentu

Dnes genderová ideologie znovu vnucuje lidstvu protipřirozenou sodomii a podobné morální zvrhlosti, označované termínem LGBTQ. Cílem prosazování LGBTQ je autogenocida časná i věčná. Jde o veřejnou vzpouru proti Bohu. Boží i přirozené zákony, které chrání jedince i národy, byly odhozeny. Tragedií je, že tuto vzpouru proti Bohu prosazuje pod rouškou synodální cesty nejvyšší papežská autorita. Nekající sodomité využili své lobby a obsadili nejvyšší církevní úřady. V Boží autoritě vystupují proti Bohu.

Písmo na mnoha místech varuje před hříchem sodomie. Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel a jiní proroci, ukazují na Sodomu jako na odstrašující příklad výstražného trestu. Bůh skrze apoštola Petra i současným církevním bezbožníkům oznamuje: „Také města Sodomu a Gomoru odsoudil Bůh k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům.“ (2Pt 2,6) Skrze apoštola Judu Bůh navíc hrozí trestem věčného ohně: „Sodoma a Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.“ (Juda 7)

Apoštol Pavel na několika místech rovněž upozorňuje na trest věčného zavržení, pokud sodomité nebudou konat pokání. V listě k Římanům uvádí dvě příčiny sodomie: 1) zaměnění pravdy za lež a 2) modlářství. „Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní... Muži s muži provádějí hanebnosti“ (atimia).

Ježíš ale říká, že potrestání současných pseudoapoštolů sodomického antievangelia dokonce převýší i dosavadní nejvyšší míru trestu, která dopadala na sodomity: „Amen, pravím vám, v den soudu bude lehčeji zemi Sodomské a Gomorské.“ (Mt 10,15)

Nikdo v celých dějinách církve nepochyboval o tom, že sodomie je donebevolající hřích. Lidem s tímto sklonem bylo vždy jasné, že musí konat pokání, jinak nedojdou spásy. Největší zločin zneužití církevní autority spočívá v obelhávání hříšníků, kterým dotyční preláti brání v pokání, a tím je táhnou do pekla. Žehnáním hříchu navíc zavádějí jakousi anti-svátost. O těchto falešných apoštolech platí slova: „Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla.“ (2Kor 11,13n) Kdo z biskupů, podobně jako belgičtí a němečtí, odvrhuje Boží přikázání, dělá sám ze sebe normu, která je falešná, a staví se proti Bohu.

Biskupové Belgie, jak uvedl biskup Bonny, mají neplatným papežem dokonce schváleny sňatky nejen sodomitů, ale i tzv. queer párů. Co to je? Je to sňatek osoby Q orientace například s kozou, sviní, oslem. Tu už jde ale o úplnou ztrátu rozumu a o církevní šílenství.  František Bergoglio a jeho stoupenci v Belgii a Německu zneužívají papežskou a biskupskou autoritu k tvrdému a nekompromisnímu prosazování genderové ideologie. Maskují se přitom tzv. synodální cestou. Neplatný papež privileguje sodomity a dosazuje je na klíčová místa v církvi. Dle Božích zákonů tím na sebe stáhl už několikanásobnou Boží anathemu za sodomické a neopohanské antievangelium. Vyloučil se i z viditelné církve exkomunikací latae sententiae. Nic na tom nemění, že tuto realitu bojkotuje a dále okupuje papežský úřad. Papežství tím nejen degraduje, ale přímo likviduje.

Co dělat k záchraně papežství? V historii církve bylo období asi 70 let, kdy byli dva papežové. Rozdíl byl, že žádný z nich ale nebyl heretik, jako je Bergoglio. Učením církve je, že papež spolu s biskupským kolegiem nesou zodpovědnost za pravověrné učení a mravy. František Bergoglio ale chrání hereze a likviduje přirozené i Boží zákony. Zodpovědnost za církev proto v tomto čase plně přechází na pravověrné biskupské kolegium, i kdyby bylo v menšině! Dnes nastává rozdělení episkopátu. V Německu na pravověrné straně stojí kard. Müller, bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry, a několik věrných biskupů s ním. Na druhé straně je většina německých biskupů, prosazujících sodomii a hereze. Podobně za bývalým nunciem v USA, Carlem Maria Viganem, stojí pravověrní biskupové nejen z USA, ale i z celého světa. Na druhé straně je zde ale poměrně velká část biskupů prosazujících sodomii a LGBTQ. Když Pán Ježíš mluví o konci světa a o Božím soudu v 24. a 25. kapitole Matoušova evangelia, varuje: „Povstanou lživí proroci a svedou mnohé, a proto se rozmůže nepravost.“ Mezi falešné proroky patří především biskupové Německa. Tuto německou cestu odsoudil kard. Müller slovy: „Německá synodální sekta je diametrálním protikladem katolického vyznání víry... přivede křesťanství v Německu k tomu, že se vypaří. Celé to nastolení německo-katolické ekleziologie je falešné a sebevražedné.“

Bývalý nuncius USA, Carlo Maria Viganò, vyzval neplatného papeže k abdikaci už v roce 2018. Prorockými slovy ukazuje na tragickou situaci nejen ve světě, ale i v církvi.   

Drazí kněží a věřící, my, biskupové tvořící apoštolské kolegium, neseme zodpovědnost za církev na celém světě. Vás, drazí věřící, vybízíme, abyste spolu s kněžími a řeholníky věrnými Kristu, odmítli cestu vzpoury proti Bohu. Prosazuje ji tzv. synodální cesta podle německého modelu. Tím vede duše do časné i věčné sebevraždy.

Na území, kde biskupové odmítnou synodální cestu LGBTQ, je naděje na záchranu katolické církve. Diecéze, ve které se biskup spolu s věrnými kněžími postaví za Krista a Jeho učení spásy, bude zachráněna.

Sebevražedná synodální cesta Františka Bergoglia dnes nutně vede k rozdělení episkopátu. Je čas nazvat hřích hříchem, herezi herezí, sodomii a LGBTQ vzpourou proti Bohu. My biskupové tímto pastýřským listem jasně odmítáme synodální program legalizace hříchu a oddělujeme se od biskupů německých a belgických a ostatních, kteří propagují tuto vzpouru proti Bohu. Nyní i před vámi, drazí věřící, před každým katolíkem, ať je to laik, kněz či řeholník, stojí vážné rozhodnutí: buď se postaví za záchranu církve, kterou my reprezentujeme, anebo zůstane ve vleku synodální mašinérie, která končí zavržením.

K zachování věrnosti Ježíši Kristu vám žehnáme my, biskupové pravověrného biskupského kolegia.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře