Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Pandemie, ekonomický kolaps – reset, Františkova ekonomika

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

Každoročně probíhá Světové ekonomické fórum v Davosu. Další setkání má být v příštím roce. To už bude po volbách v Americe. Ty rozhodnou, jestli prezident Trump, který představuje opozici celosvětové globalizaci, zůstane ve funkci. Bohužel Rusko už tuto opozici nepředstavuje. Naopak intenzivně prosazuje globalizační karanténu a digitalizaci člověka. Elity se vyjádřily, že pokud Trump zůstane dále prezidentem, jejich plán, to znamená celosvětový reset ekonomiky, započatý umělou pandemií, se nepodaří. Celosvětový reset, který plánují tito architekti světa, má vypnout všechny státy, tedy všechny ekonomické systémy a způsobit kolaps.

  • pandemie-ekonomicky-kolaps-reset-frantiskova-ekonomika
  • pandemie-ekonomicky-kolaps-reset-frantiskova-ekonomika
  • pandemie-ekonomicky-kolaps-reset-frantiskova-ekonomika
To proto, aby se lidstvo ocitlo v bezvýchodné krizi a bylo ochotno přijmout jakékoliv, takzvané „záchranné“ řešení. Ve skutečnosti půjde o sebevražedné řešení v podobě čipované vakcinace. Tato globální sebevražda má být základem pro nový ekonomický systém, v jehož plánu je likvidace 6 miliard lidstva! Klíčovou roli v tom hraje vyvolávání nových vln umělé pandemie a sériových vakcinací, směřujících k tomuto cíli, tedy ke genocidní redukci. 

Už Bergogliova encyklika Laudato Si jde v této linii. Je to encyklika globalismu, encyklika zkompromitovaného OSN. Odborný poradce OSN, J. Sachs, prohlásil: „Podporuji ekonomiku papeže Františka, protože potřebujeme novou vizi. Učení papeže Františka v encyklice ‚Laudato si‘ a další jeho učení by nám pomohlo najít cestu pro lepší svět“ – bez šesti miliard lidí.

Hlavním cílem hry je teď dostat pomocí umělé pandemie ekonomiku na kolena. Je to i ekonomika a učení Františka, aby pak všichni chtěli připravené pseudo-východisko z velkého resetu. Plán architektů NWO je udělat skrze pandemii normální život tak netolerantně abnormálním, že lidé budou v blízké budoucnosti prosit o Gatesovy vakcíny. V tom momentu bude lidstvo už úplně šílené. Nové vakcíny způsobí nemoci, čipizaci, smrt, redukci, peklo.

Jaké je řešení k záchraně před tímto programem pandemie, resetu, vakcinace, čipizace a redukce lidstva? Někteří navrhují znárodnit majetky i finance těch několika lidí, kteří diktují, především svými financemi, genocidní nadnárodní politiku.

Co BKP na to: Nejsme odborníci v ekonomice a politice, proto nejsme kompetentní takový návrh prosazovat, a rovněž nejsme kompetentní ho odmítat. BKP na prvním místě vybízí každého jedince k obrácení, k pokání a modlitbě. Nám jde především o věčný život vás všech, o vaši spásu. Uvědomte si, že dnes už každý, bez výjimky, musí vážně počítat s blízkou realitou smrti, Božího soudu, ale i s hrozbou věčného zavržení v ohnivém jezeře. Jediná Cesta k záchraně je Boží Syn Ježíš Kristus. On svou smrtí přemohl smrt i ďábla. V Něm je věčný život. V žádném případě církevníci typu Bergoglia, kteří nemají s Ježíšem Kristem nic společného, i když se schovávají za církevní autoritu, vám nezabezpečí spásu. Sami jdou cestou končící v pekle a táhnou za sebou ty, kdo jim věří. Spása je jedině v Ježíši Kristu, a to skrze pravdivé pokání!
 
Za Byzantský katolický patriarchát
 
+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
 
27. 8. 2020
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 

Je možné, aby po Bergogliovi nastoupil pravověrný papež?

 
Katolická církev se nachází ve vrcholné krizi od roku 2013, kdy papežský úřad obsadil heretik Bergoglio alias František I. Tuto krizi nelze srovnat ani s tzv. avignonským zajetím, které začalo Klementem V. v roce 1305 a přešlo v dvojpapežství, počínajíc Urbanem VI. v roce 1378. Vyvrcholilo pak trojpapežstvím, které bylo ukončeno kostnickým koncilem (1414-1418). Problém s trojpapežstvím vyřešil konciliarismus, který byl později označen za heretický a odsouzen.

Krize, kterou prožíváme v současnosti, je dokonce horší než ta, která nastala v 10. století. Tehdy papeže určovala žena senátora Theofilakta Theodora se svými dcerami Marosií a Theodorou mladší. Tato temná doba byla spojena s vraždami a travičstvím. Ke zločinům proti víře ale nedocházelo. Církevní dějiny svědčí, že nehodní jedinci byli na papežském stolci mnohokrát. Nehodní papežové však nerušili dogmata církve ani nezaváděli modlářství ani nerušili Boží přikázání a objektivní morální normy, jak to činí Bergoglio. (Připomeňme například jeho exhortaci Amoris laetitia.) V minulosti zůstávala naděje, že příchodem nového papeže nastane duchovní obnova. Příkladem je Clunyjské hnutí a následná reforma.

Pod Bergogliem nemůže nastat žádný obrodný duchovní proud, protože by byl v zárodku zlikvidován. Dnes nevládne nad papežstvím nemravná Theodora se svými dcerami, ale svobodní zednáři, a to je daleko horší. Oni se dobrovolně vlády nevzdají. Po Františkovi prvním bude František č. 2, pak č. 3 atd. To už ale není církev Kristova, to je synagoga satanova (Zj 3,9). Dnes není na co čekat. Dozrál čas, aby vystoupil právoplatný papež a pravověrní katolíci měli možnost být v Kristově církvi, která vede ke spáse, a ne v apostatické struktuře, která intronizovala démona Pačamamu a vede skrze vakcinační čipizaci do ohnivého jezera (Zj 19,20).

Kéž se najde aspoň jeden diecézní biskup, který dá ve své diecézi možnost i podmínky pro rezidenci pravověrného papeže. Pokud se nenajde ani jeden biskup, pak už zůstává jen to, aby si pravověrný papež vysvětil z pravověrných kněží biskupy a tak vytvořil strukturu pro pravověrnou katolickou církev. To je krok k záchraně papežství i prostředek k vnitřní obnově církve.

Bergoglio, který nezákonně okupuje papežský úřad, pravověrnému papeži neustoupí. Navíc parazituje na mnohých upřímných katolících, kteří nemají žádné východisko. Dnes oddělení se od heretika nebude schizmatem, ale záchranou, protože pravověrný papež je právoplatný, kdežto heretik Bergoglio je neplatný. Proto i dnes, pokud nenastoupí pravověrný papež, je stav sede vacante.

Dle Písma svatého Gal 1,8-9 i dle věroučné buly papeže Pavla IV. je Bergoglio vyloučen z církve a nikdo ho jako heretika nesmí poslouchat. Stejně tak i jeho stoupenci, heretici a apostati, se už z církve vyloučili. O schizma proto nepůjde.
Církev Kristova je ta, která má pravověrné učení. Anticírkev v čele s Bergogliem a jeho stoupenci odmítla pravověrné učení. Každý katolík, pokud chce být spasen, bude mít šanci tvořit vnitřní jednotu s pravověrným a platným papežem. Nebude to schizma ani dvojpapežství. Bude zde církev Kristova pod pravověrným papežem a bude i pseudocírkev antikristova pod tím, kdo uctívá Pačamamu a opustil učení Písma a Tradice. Ti už netvoří církev. Mohou snad klamat a nazývat se dále katolickou církví, ale už jí nejsou. V jejím čele jsou lháři a podvodníci. 

Na co chcete vy, mnozí ještě pravověrní biskupové a kněží, čekat? Bergoglio nečeká, ale spěchá! Ví, že má málo času. Prosazuje čipizaci formou vakcinace, všechny základy církve narušil, heretické dokumenty vyhlásil. Zůstávat pod jeho nezákonnou vládou je sebevražda duchovní a brzy, v rámci redukce, i fyzická.  
Upřímní kněží a biskupové, modlete se za vytvoření podmínek pro právoplatného papeže. Může mít rezidenci mimo Vatikán a třeba i mimo Evropu.
Opakujeme otázku: Může po Bergogliovi nastoupit pravověrný papež?
Současná struktura vatikánských dikasterií pod vládou zednářů to nedovolí. V této mimořádné situaci je východiskem mimořádné řešení: platný papež mimo apostatický Vatikán.
 
+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
 
+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
 
23. 8. 2020
 
 
Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

Facebook komentáře