Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Ortopraxe kontra Amazonie část 3.

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Začátkem 60. let začala invaze neopohanství a neomodernismu. II. Vaticanum přesto odmítlo pokání i Ducha pravdy a otevřelo církev aggiornamentem duchu světa. Pokoncilní duch proto nevaroval před invazí pohanského hinduismu s jógou ani před amorálností. Bez koncilu by dnes nemohla být ani Synoda o Amazonii. Synoda vede už k totálnímu přechodu na neopohanskou církev antikrista, anticírkev New Age. První přikázání Desatera zakazuje pohanství a jeho praktiky.

Video: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=41862

https://youtu.be/h9V2OC5I9uk

  • ortopraxe-kontra-amazonie-cast-3

 

Otázka: Jak zní první přikázání Desatera?

Odpověď: První přikázání zní: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh... Nebudeš mít jiného boha mimo Mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho... Nebudeš se tomu klanět, ani tomu sloužit... Stíhám vinu otců na synech do čtvrtého pokolení.“ (Dt 5,6nn)

Otázka: Jaká je podstata prvního přikázání?

Odpověď: Jde především o osobní vztah. Bůh tě stvořil, dal za tebe svého Syna. Co po tobě chce? „Nesmíš chodit za jinými bohy (démony) z božstev okolních národů.“ (Dt 6,4-14) Tento vztah lásky k Bohu je spojován s požehnáním a jeho přestoupení s nejtěžšími tresty.

Otázka: Jak to bylo v dějinách vyvoleného národa?

Odpověď: Když se národ přiklonil k pohanskému modlářství, které má svou sílu v magii a věštění (viz Dt 18,9-14), přicházely války, nemoci i babylonské zajetí… Všichni králové Judska i Izraele jsou hodnoceni podle jednoho měřítka – zda byli modláři, anebo ctitelé Hospodina (viz 2Pa 33,6).

Otázka: Zůstalo i v Novém zákoně stejné přikázání ohledně pohanství a okultismu?

Odpověď: Ano. Nestačilo, aby lidé uvěřili v Krista, ale museli se rozejít s duchem pohanství.

Přestože věštkyně ve Filipech dělala hlasatelům evangelia tu největší reklamu, apoštol Pavel z ní vyhnal věšteckého ducha. Reakce byla, že Pavla i Silase zbičovali a uvrhli do vězení.

Při střetu s čarodějem na Kypru (srov. Sk 13,1-12) Pavel, plný Ducha Svatého, řekl: „Synu ďáblův, jak dlouho budeš křížit přímé cesty Boží?… Oslepneš!“ (Sk 13,10-11)

V Efezu, kde apoštol hlásal Krista, lidé, kteří se obrátili, spálili okultní knihy v hodnotě 50 000 denárů (srov. Sk 19,18-20). Křesťan by měl udělat očistu svého bytu nejen od okultních knih, ale i od okultních symbolů a předmětů.

V současné době je jen v Itálii téměř 12 miliónů ‚uživatelů magie‘. Tato skutečnost ukazuje na existenciální dezorientaci.

Dnes lidé nerozlišují a tvrdí: „Hlavně, že to pomáhá!“, ale je otázka, jak dlouho, a hlavně, za jakou cenu. Pro hříchy modlářství přijdou nemoci, neštěstí, utrpení na tebe i na tvé děti až do čtvrtého pokolení. (srov. Ex 20,5) A hlavně – čím to všechno končí? „…modláři a ti, kdo se zabývají magií, mají svůj úděl v ohnivém jezeře…“ (Zj 21,8)

Otázka: Jaký postoj k homeopatickým lékům má Bible a vědecká medicína?

Odpověď: Ve skutečnosti jde o zamaskovanou magii. Z hlediska vědecké medicíny je homeopatie jednoznačně odmítnuta jako systém založený na iracionálních principech. Bývalý předseda Akademie věd České republiky, prof. Zahradník, a 12 profesorů z Karlovy univerzity charakterizují homeopatii: Je to svět iracionálna, výmyslů a pověr.

Otázka: Jsou homeopatické léky neškodné?

Odpověď: přední ideolog homeopatie Tyler Kent přiznává: Všechny homeopatické léky působí především na vůli a vědomí. Aurum zasahuje nejvíce city. Nejsilnější je láska člověka k životu. Aurum působí tak silně, že tuto lásku ničí, a člověk nakonec spáchá sebevraždu. Argentum tak ničí vnímání, že člověk přestává být racionálním. Jeho paměť je v troskách. Tak je tomu s každou homeopatickou látkou. Nejprve zasahuje lidskou mysl a potom postupuje na celý organismus!“

Upozorňuji: Toto je citace předního představitele homeopatie!

Otázka: Co je podstatou homeopatie a z čeho vychází?

Odpověď: Podstatou je magie a věštění.

Otázka: Jak je to se Silvovou metodou?

Odpověď: Je založena na autosugesci během „relaxace“ v tzv. hladině alfa. Silva je přesvědčen, že svět je řízený „vyšší inteligencí“, která není totožná s křesťanským Bohem. S touto „vyšší inteligencí“ je prý možné komunikovat ve stavu „alfa“. S kým vchází adept Silvovy metody do styku v hladině „alfa“, když ne s Bohem, ale s jinou „vyšší inteligencí“? Odpověď pro křesťana není těžká: „S ďáblem, který bere na sebe podobu anděla světla.“ (srov. 2 Kor 11,14)

Otázka: Co je reiki?

Odpověď: V reiki jde především o magicko-spiritistický rituál otvírání se takzvané „pomoci“ démonů. Situace je analogická jako v případě transcendentální meditace, kde zdrojem síly a podmínkou všech okultních skutků je vstupní akt idolatrie a přivolávání duchů (démonů) na takzvanou pomoc

Otázka: Je akupunktura vědecká medicína a duchovně nezávadná?

Odpověď: Akupunktura je součástí okultního čínského lidového léčitelství. Akupunktura je spojena s pohanským duchem Tao anebo Ki (Či). Vychází z teorie o jinu a jangu, která je neslučitelná s křesťanstvím!

Akupunktura je založena na filosofii zahrnující astrologii, panteismus, hypnózu a je zakořeněna v buddhismu! V roce 2012 švýcarský lékař infikoval 11 pacientů prostřednictvím akupunkturních jehel smrtelnou nemocí AIDS.

Co se týká tzv. akupunkturních bodů, nikdo nedokázal, že existují. Akupunkturisté si proto lámou hlavu, kde jsou a jestli jsou na povrchu nebo v hloubce. Sami nemají jasno proč?, kdy? a kde? jehly vpichovat.

Proto z lékařského i křesťanského hlediska musíme akupunkturu rozhodně odmítnout! Akupresura i čínské bodové masáže jsou na stejném základě a mají podobný cíl.

Otázka: Jaký je postoj Božího slova k hypnóze?

Odpověď: Hypnóza je metoda založená na sugesci, což nutně znamená, že při ní dochází k podmanění si jednoho člověka druhým. Takový stav způsobuje duševní poranění a někdy může vyvolat pomatenost. Co se týče provádění hypnózy v souvislosti s okultismem a parapsychologií, v takových případech bývají následky strašné a ďábelská moc obrovská. Prostřednictvím této pseudovědy je položený základ ke spiritismu – k vyvolávání duchů…

Otázka: Jaký je postoj Božího slova k magnetizmu – mesmerismu?

Odpověď: Magnetizér se otevírá démonickým silám. Když se v něm pohybuje ‚nevítaný host‘, pacientovi předává i jeho. Mezi magnetizérem a magnetizovanou osobou je vytvořen stav vzájemné fúze. Pacienti pociťují nové negativní účinky: bolesti hlavy, nespavost, psychické poruchy. Totéž se projeví i po návštěvě u léčitele, hypnotizéra, vykladačky karet, jasnovidky apod.

Postoj vědy: Termín biomagnetismus je zneužitím pojmu. Jde o skrývání magické praktiky za údajnou vědeckost!

Postoj církve je vždy negativní, tak jako ke každé formě magie, věštění a spiritismu!

Otázka: Jak je to se současnou psychologií?

Odpověď: Jung byl učněm Freuda. V roce 1912 byl na pokraji psychického zhroucení a tehdy „získal“ duchovního vůdce – „Filemona“. Tento duch-vůdce (démon) mu takzvaně pomohl objevit věci, které potvrdily jeho podezřelé hypotézy o „kolektivním nevědomí“ a „archetypech“.

Vidíme, že samotný kořen moderní psychologie je jedovatý a shnilý. Celá současná psychologie je přímo prosáklá okultismem a falešným mysticismem, především Orientu. C. Rogers, zakladatel humanistické psychologie, se netají svou účastí na spiritistických seancích. J. Houston se otevřeně hlásí k protikřesťanskému hnutí New Age.

Otázka: Jak je to s proutkařením?

Odpověď: Doc. Petr Řepa, bývalý předseda oddělení českých matematiků a fyziků, píše: „Existence toho, co proutkaři a jejich přívrženci nazývají geopatogenní zóny, dračí žíly, Hartmannovy zóny apod. nebyla nikdy dokázána a patří proto mezi pověry…“ Z pohledu Bible jde o formu věštění. Virgule odpovídá i na věci budoucí nebo skryté.

Otázka: Jaké byly tresty za pohanské praktiky, věštění, magii či spiritismus?

Odpověď: Pravidlo 65 sv. Basila Velkého uvádí: „… za čarodějnictví ať stráví v pokání lhůtu stanovenou pro vrahy.“

Pravidlo 72 sv. Basila Velkého: „Kdo se svěřil čarodějníkům nebo okultním léčitelům, ať rovněž činí pokání stanovené pro vraha.“

Otázka: Jak konat pokání?

Odpověď: Každý křesťan se musí oddělit nejen od ducha pohanství, ale i od praktik věštění, magie a spiritismu i všech pověr. Křesťan se nemůže řídit horoskopy či zvěrokruhem, ani navštěvovat věštkyně a okultní léčitele.

Ježíš varuje: „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3)
 
 
+ Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
 
+ Metoděj OSBMr   + Timotej OSBMr Biskupové sekretáři
 
27. 7. 2019

Facebook komentáře