Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Odpověď na článek: „Český kněz rozpoutal na Ukrajině náboženskou bouři, stopa mizí v Doněcku“

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

Vážená paní šéfredaktorko, na základě všeobecné žurnalistické etiky Vás žádáme o uveřejnění našeho stanoviska k článku, který manipuluje veřejným míněním a rozpaluje náboženskou nesnášenlivost. „Profesionální novinářská etika vyžaduje umožnit každému uplatnit své právo na opravu, právo na odpověď“ (§ 19, odst. 4.) Článek autorky Zdeňky Trachtové, uveřejněný dne 26. 12. 2016 na iDnes.cz, je napsán bulvárním stylem. Tato web stránka je parciální on-line součástí Mladé fronty dnes, která je všeobecně považována za seriózní médium bez bulvární pachuti. Styl psaní Z. Trachtové však punc serióznosti značně zpochybnil.

Článek Trachtové, poznačený estetizací – typickým bulvárním znakem, využívá spíše citově podbarvená slova, zkratkovité a na city působící výrazy, aby dosáhl cíleně negativní obraz naší tradiční, pravověrné katolické církve.

Český kněz rozpoutal na Ukrajině náboženskou bouři, stopa mizí v Doněcku

  • odpoved-na-clanek-cesky-knez-rozpoutal-na-ukrajine-nabozenskou-bouri-stopa-mizi-v-donecku

Článek vyznívá jako kompilát účelově dodaných informací, které si autorka nedostatečně anebo vůbec neověřila, tím příspěvek vyznívá manipulačně a zavádivě. Byzantský katolický patriarchát (BKP) se veřejně vyslovuje k aktuálním věcem, týkajícím se křesťanské víry a rovněž k současným destruktivním vlivům na křesťanské národy.

Na konci tohoto roku členové patriarchátu sestavili písemnou i video apologii pod názvem „Pod lampou: kritika Halíka (12 částí)“, jako odpověď na televizní pořad „Pod lampou“ s Tomášem Halíkem. V odpovědi bylo jasně ukázáno na hrubé manipulace, lži a hereze tohoto katolického kněze.

A právě v tomto čase se na portálu iDnes.cz objevuje hrubě očerňující článek paní Trachtové proti BKP. Novinářka vědomě cituje lživé zprávy z podplacených ukrajinských médií, která v průběhu tří měsíců publikovala seriál otřesných výmyslů a hrubých očerňování na objednávku, a to bez jediné možnosti obhajoby.

Šlo o mediální zločin! Na tyto lživé zdroje se vědomě odvolává Z. Trachtová a staví je před veřejnost jako pravdivé! Navíc videa, která jsme uveřejnili jako důkaz náboženské diskriminace pravověrných věřících a teroru vůči našim řeholním sestrám, používá podlým způsobem proti sestrám i proti nám. Proč tato novinářka nereaguje na aktuální problémy, ke kterým se Patriarchát vyjadřuje? Proč místo toho pouze očerňuje lživými pomluvami představitele Patriarchátu – obhájce pravdy?

Jejím cílem je jejich diskreditace, a tím likvidace pravdy samotné! Trachtová k navození dojmu objektivity cituje úryvky z některých veřejně známých listů Patriarchátu. Pak ale do svého článku začlení hrubé pomluvy, které fungují jako jed. Tím v čtenáři zanechá vůči Patriarchátu negativní postoj. Docílí tím toho, že čtenář pravdu hlásanou Patriarchátem bude brát s otazníkem, protože její nositelé byli očerněni!

Tuto metodu kompromitování obhájců pravdy s cílem likvidovat pravdu samotnou, používal předešlý totalitární režim. Dnes ho používá i paní Trachtová. Ve svém článku autorka dává pravověrným katolíkům nálepku sekta. Měla by vědět, že z hlediska církevního je sekta množinou lidí, kteří se odsekli od pravověrného učení, tedy od křesťanských fundamentů. To v žádném případě neplatí o nás, pravověrných katolických biskupech BKP a rovněž to neplatí ani o pravověrných katolících. Ze strany Trachtové jde o manipulaci, kolosální lež, hrubé očerňování a urážku. Používá metodu vytváření negativního dojmu, snahu o vyvolání odporu k jisté skupině lidí, nálepkování a rozpalování nesnášenlivosti. Toto jsou metody z dob totality, anebo metody současné mediální dezinformační války.

Co se týče událostí v roce 2003, spojených se svěcením dlouholetého představitele hnutí Fokoláre v ČSSR na ukrajinského biskupa a s likvidací mnišské delegatury sv. Prokopa, o tom může být otevřena diskuze pouze na základě faktů. Obáváme se však, že s tím biskup Hučko nebude souhlasit. Jedinou podmínkou diskuze je, aby obě strany měly stejnou možnost k medializaci, například na stránkách portálu Mladé Fronty.

Krátce připomínáme, že v době svěcení L. Hučka, byl o. Eliáš na Ukrajině a představený řehole se tohoto svěcení osobně zúčastnil. Mohli bychom i dále rozebrat jednotlivé tzv. argumenty, které používá novinářka Trachtová z ukrajinských masmédií, a ukázat na jejich lživost, pozadí a cíl manipulace. Vzhledem k obšírnosti uvádíme alespoň vysvětlení k veřejnému očernění o. Eliáše z tzv. spolupráce s StB v době komunismu. Patriarcha BKP Eliáš, vzhledem k opakovanému očerňování, žádal už před lety Ministerstvo vnitra ČR o lustraci. Ministerstvo vnitra vystavilo dokument, kterým jasně potvrzuje, že nikdy k žádné spolupráci patriarchy BKP s StB nedošlo. Novinářka tuto realitu ignoruje a publikuje lež, kterou opakují církevní kruhy a na jejich přání i masmédia na Ukrajině. Jde o hrubé očerňování a záměrné dezinformování veřejnosti s cílem degradovat prorocký hlas pravdy, který představuje Byzantský katolický patriarchát.

Na Cibulkových seznamech je zaznamenán téměř každý katolický kněz. Pokud o nějakém knězi zápis nebyl, pak kněz byl buď členem Pacem in terris, anebo byl skutečným spolupracovníkem StB. Lustrační dokument ministerstva vnitra, týkající se patriarchy, je už několik let zveřejněn na internetu. Proč tento fakt novinářka neopublikovala a nevyvrátila dezinformaci ukrajinských médií? Trachtová dala název článku „Český kněz rozpoutal na Ukrajině náboženskou bouři...“. Jaká je skutečnost? V roce 2006 a 2007 na Ukrajině vyšla kniha A. Aržakovského: „Besedy s blaženějším kardinálem Huzarem o postkonfesiálním křesťanství“.

O. Eliáš s dalšími doktory dogmatické teologie upozornili kardinála Huzara na jeho heretická tvrzení v dané knize. Huzar v ní zpochybnil základní články víry týkající se Božství Kristova, Panenství Bohorodičky, věčnosti pekla, schválil hřích homosexuality a okultní věštění. Doktoři teologie tak udělali něco podobného, jako čtyři kardinálové, kteří Františku Bergogliovi předložili svá tzv. „dubia“. Žádali ho v nich, aby dal odpověď na klíčové otázky ohledně věčných a neměnných morálních hodnot. Mons. Pio Vito Pinto, děkan Tribunálu Římské Roty, označil tyto kardinály za buřiče už jenom z toho důvodu, že se odvažují pochybovat o pravověrnosti Bergoglia. Dokonce jim vyhrožoval degradací z kardinálské hodnosti. Tehdy na Ukrajině Huzar na upozornění reagoval analogicky. Z důvodu hlásání herezí kard. Huzarem, čtyři mniši Řádu sv. Basila Velkého přijali biskupské svěcení, aby mohli účinně bránit pravdy katolické církve i křesťanské pravdy vůbec. Své svěcení oznámili tehdejšímu papeži Benediktu XVI., který svým mlčením v dané situaci svěcení respektoval.

Prvořadou biskupskou povinností je chránit pravdy křesťanské víry, které jsou podmínkou věčného spasení. Biskup má povinnost varovat před heretiky a popřípadě vynášet tzv. exkomunikace, neboli vyloučení heretiků z církve. Při exkomunikaci se musí rozlišovat zevnější církevní instituce a církev jako Tajemné Tělo Kristovo. Kdo patří do zevnější instituce, ať je to třeba i biskup, kardinál či papež, spasen nebude, pokud se herezemi vyloučil z Tajemného Kristova Těla. Paradoxem je, když heretik zastávající církevní úřad, přestože je sám z Kristova Těla vyloučen, exkomunikuje pravověrného kněze či biskupa za jeho pravověrnost! Samozřejmě, že taková exkomunikace je neplatná! Prokletí padá na hlavu samotného heretika. My jsme z důvodů masového šíření herezí vyzvali mnohé hierarchy, jak katolické tak i pravoslavné, aby se odřekli herezí a pokud tak neučinili, zveřejnili jsme už jen oznámení o jejich vnitřní exkomunikaci.

Tato vyhlášení veřejných exkomunikací na různé hierarchy jsou k užitku Božího lidu, aby se dokázal jasně orientovat, a zároveň jsou i k užitku dotyčných heretiků, aby byli veřejností tlačeni k oddělení se od herezí a veřejnému pokání. To je nutná operace pro dobro církve i pro spásu heretiků. Byzantský katolický patriarchát tím, že vyhlašuje exkomunikace na heretiky, heretiky neprodukuje, pouze je identifikuje a ukazuje na chorobný stav, jaký už v církvi je. Ukazuje na největší zločin, a to na zneužívání církevní autority k jejímu sebezničení. Pokud exkomunikovaný bude mít jednotu s herezemi i v hodině smrti, bude zavržen.

Tolik stručně k této problematice. Pokud by mělo dojít k diskuzi o věroučných a morálních pravdách s představiteli patriarchátu, kteří staví do světla závažné věroučné a morální otázky současnosti, musela by být diskuze vedena na náležité úrovni a s určitými pravidly – s představiteli Vatikánu či českými, ukrajinskými či jinými biskupy. Jako základní norma diskuze by musely být postaveny věroučné fundamenty křesťanství, a ne pouze nějaké názory heretických teologů či na objednávku píšících novinářů typu paní Trachtové. Na závěr tři otázky a tři odpovědi: 1) Jaký měla novinářka cíl? Odpověď: Zničit pravdu. 2) Jaké prostředky použila? Odpověď: Nečestné metody manipulace, polopravdy a lži. 3) Na čí objednávku novinářka psala? Odpověď: Na objednávku těch, kteří mají za cíl pravdu likvidovat.

Protože ale nemůže pravdu, kterou Patriarchát zastává, vyvrátit, snaží se zastánce pravdy veřejně očernit, dehonestovat, a tím smést pravdu ze stolu!

+ Metoděj, OSBMr + Timotej, OSBMr 30. 12. 2016

Facebook komentáře