Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Křesťanská modlitba – opak manter a meditací

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

Když budeš umírat, nejdůležitější je vzbudit dokonalou lítost. To znamená přiznat si hřích i hříšnost a vzývat Boží jméno. „Kdo by vzýval Boží jméno, bude spasen.“ (Ř 10,13)

V hodině smrti se rozhodne o tvé věčnosti. Proto se na ni připravuj vnitřní modlitbou. Jak nám Duch svatý při této modlitbě pomáhá?

  • krestanska-modlitba-opak-manter-a-meditaci

  

Apoštol odpovídá: „přimlouvá se za nás vzdechy nevyslovitelnými.“ (Ř 8,26)

Jak se má správně modlit ten, kdo má dar modlitby v neznámém jazyku?

Apoštol Pavel odpovídá: „Modlím-li se neznámým jazykem, duch můj se modlí, ale má mysl je bez užitku“ (1Kor 14,14) a dodává, že je třeba se modlit i myslí (v. 15). To znamená uvědomovat si a prožívat pravdu, která mě sjednocuje s Ježíšem.

Když se začneš modlit, je vhodné klečet. Nejdříve si uvědom čtyři nejzákladnější reality. První – smrt, druhá – Boží soud, třetí – čeká tě nebe, anebo peklo, čtvrtá – odpuštění hříchů, a to pouze v čase. V duchu se postav pod kříž, uvědom si svůj hřích a hříšnost i potřebu odpuštění. Otevři se Božímu světlu, které vychází z Kristova kříže. Být v tomto světle je podmínkou, aby platilo: „Jestliže chodíme ve světle, krev Kristova nás očišťuje od každého hříchu.“ (1J 1,7) V duchu se podívej do pěti ran Kristových, u každé s e pohled em zastav a pomalu opakuj: „Ježíši, Ježíši, Ježíši, smiluj se nade mnou!“ (odpusť mi!).

Hříchem není pouze skutek. Člověk hřeší i myšlenkou, pocitem, slovem anebo svévolností, když nehledá a neplní vůli Boží.

Můžeš si také pomalu opakovat větu: „Krev Kristova očišťuje od každého hříchu“ a uvědomovat si hloubku této pravdy. Osobně ji prožij.

V tomto světle zůstávej čtvrt hodiny.

Druhou čtvrthodinu prožívej Boží slovo: „Spolu s Kristem jsem ukřižován, nežiji já, žije ve mně Kristus“ (Gal 2,20).

K soustředění mysli pomůže pohled na Ježíšovy rány v rukou a na trnovou korunu na hlavě. Vidím stékat potůčky krve po obou skráních, zraněnou tvář, bolestí pootevřená ústa. Zadívám se do Kristových očí a setkávám se s Jeho pohledem. Proniká celé mé nitro jako duchovní paprsek. Vědomě se otvírám tomuto duchovnímu spojení, které mě sjednocuje s Ježíšem. V tuto chvíli se cele odevzdávám Ježíši, Božímu Synu, který mě miluje. Trpí za mě, aby mě zachránil z otroctví hříchu a smrti.

V nitru člověka je otrávený kořen – dědičný hřích, duchovní ložisko lži a zla. Všechny mé hříchy vycházejí z tohoto ložiska. Mohu si ho představit jako temnou kouli v nitru. Když si uvědomuji „s Kristem jsem ukřižován“, prožívám, jako by mým nitrem procházel světelný kříž. Půlí a čtvrtí temnou kouli ve mně. Spoluukřižováním už ložisko zla ve mně není kompaktní. Stává se v ten moment bezmocným držet mě v temnotě a plodit nové hříchy. To je realita mé jednoty s ukřižovaným Ježíšem. V duchu si znovu opakuji a zároveň uvědomuji: „Spolu s Kriste m jsem u křižován“. „Ježíši, Ty a já... Ty a já, ... spolu...“ Chvíli mohu opakovat jen slovo „Ty“ a vnímat přítomnost Ježíše. Pak chvíli opakuji: „spolu...“. A pak mohu zůstávat ve výroku: „Spolu s Kristem jsem ukřižován.“ Jednotlivá slova si opakuji a zároveň tuto realitu prožívám. Pokud útočí roztržité myšlenky, které přerušují duchovní spojení s Ježíšem, anebo přijde tupost, co nejdříve se vracím do reality Božího slova. 

Když si uvědomuji paprsek, který spojuje světelný kříž v mém nitru s Ježíšem na kříži, opakuji přitom slovo „spolu...“ a vnímám skutečné sjednocení s Ježíšem. 

Slova „spolu s Kristem jsem ukřižován“ vyjadřují hloubku vydání se Ježíšovi. Nyní prožívám podstatu prvního a největšího přikázání: „Miluj Boha celým srdcem, celou duší a vší silou.“ Nyní to prožívám a zároveň vnímám Ježíšovo slovo: „V ten den poznáte, že já jsem v Otci, vy ve mně a já ve vás.“ (J 14)

Spoluukřižováním jsem vešel do jednoty s Ježíšem a mohu proto říct: „Žije ve mně Kristus.“ (Gal 2,20)

Tato modlitba jednoty je přípravou pro moment smrti, na němž závisí celá má věčnost. Pravá životní moudrost je počítat se smrtí a počítat s věčností!

Jaká je podstata hinduistických a buddhistických meditací?

Co se týče těchto meditací, nesjednocují s jediným a pravým Bohem, ale sjednocují s démony.

Proč se hinduismus a buddhismus v Evropě i v Americe zpopularizoval?

Přispělo k tomu cvičení jógy a tzv. bojové umění. Za obojím je duchovní kořen, na který se adepti napojují meditacemi. Ty vedou k jednotě s tzv. energiemi, ve skutečnosti s démonickými silami.  

Jaký je správný pohled křesťana na reinkarnaci?

Reinkarnace je velký podvod, popírá 1) pravého Boha, 2) nesmrtelnou duši, 3) dědičný hřích, 4) spasení, které je v Ježíši Kristu a 5) realitu věčného zavržení.

Co jsou mantry?

Mantry obsahují jména démonů. Mantrováním se s nimi adept spojuje.

Co na závěr?

Je třeba vědět, že křesťanská modlitba je absolutně neslučitelná s orientálními meditacemi.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

3. 7. 2018

Facebook komentáře