Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Komentář BKP k interview novináře s propagátorem homosexuality, vatikánským poradcem, knězem Jamesem Martinem SJ (1. část)

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

V čase čtyřdenní návštěvy papežského delegáta P. R. Gallaghera v Bělorusku (11.-14. 9. 2020) se tam v katolických sociálních sítích objevil duchovní mor – propagace sodomie katolickou církví. Mnozí upřímní katolíci, ale i pravoslavní a ostatní lidé dobré vůle v Bělorusku jsou šokováni. Interview má funkci Overtonova okna k změně veřejného mínění v Bělorusku. Prostý člověk klade otázku: Jak může kněz, dokonce řeholník, legalizovat hříchy místo toho, aby hlásal pokání, nazýval zlo zlem, ukazoval na realitu smrti, Božího soudu a věčného zavržení za nekajícnost? Jezuita Martin zneužívá autoritu kněžství k propagaci jednoho z největších hříchů, který Písmo nazývá ohavností (Ř 1,26.27). Písmo svaté před ní varuje všechna pokolení a hrozí trestem ohně z nebe (2Pt 2,6) i věčným zavržením (Jud 7).

  • komentar-bkp-k-interview-novinare-s-propagatorem-homosexuality-vatikanskym-poradcem-knezem-jamesem-martinem-sj-1-cast
Jezuita Martin se však vysmívá Božím zákonům a otevřeně se tak staví proti Bohu. Navíc Martin napsal knihu, která lstivým a manipulačním způsobem prosazuje homosexualismus v samém nitru církve. Tím oklamává katolíky a vtahuje je do nečisté závislosti, do otroctví hříchu a démonům. Jak to, že není trestán vedením církve? A nejenže není trestán, ale pseudopapež František ho za jeho aktivní činnost vybral dokonce za vatikánského poradce! Tím jeho zločinné prosazování homosexualismu plně schválil! I za to dopadá Boží anathema – vyloučení z církve (latae sententiae) – na pseudopapeže Bergoglia a na jezuitu Martina.
 
Nadpis interview je šokující:
 
„Otec James Martin: Je mnoho homosexuálních kněží zachovávajících celibát“

Komentář: Jezuita Martin spojuje dvě absolutně protikladné věci – homosexualitu a celibát. V čem je podstata celibátu? Celibátní kněz se rozhoduje pro celoživotní cestu následování Krista, kdy se podobně jako mnich zříká nejen manželství, ale usiluje i o čistotu svého myšlení a citů. „... všechno tam nechali a šli za Ježíšem“ (srov. Lk 5,11) Proto se kněz zříká i možnosti založit rodinu, aby nerozděleným srdcem – jako apoštol Pavel – sloužil Kristu (1Kor 7,32) a mohl všechny síly věnovat apoštolátu. Zavazuje se slibem čistoty – celibátu – aby v duchovním boji s tělem, světem a ďáblem vítězil Boží milostí. Pokud by celibátní kněz porušil slib čistoty tím, že by zhřešil se svobodnou ženou, šlo by o hřích smilstva, musí z něho konat pokání, a ne hřích normalizovat! Pokud by zhřešil s vdanou ženou, byl by to ještě těžší hřích, hřích cizoložství. Pokud by zhřešil s nezletilou dívkou, dopustil by se pedofilie, a to je kromě hříchu i trestný čin. Pokud by hřešil dokonce s nedospělým chlapcem, byla by to homosexuální pedofilie a pokud s mužem, šlo by o velmi těžký hřích homosexuality. Písmo svaté hodnotí sodomii jako ohavnost. Za ni byli i civilní občané ještě před několika desetiletími trestáni smrtí. Muslimové ještě i dnes trestají homosexualitu smrtí. Pokud by budoucí kněz zatajil homosexuální sklony a přijal svátost kněžství, dopustil by se hrubého podvodu. Ani Písmo svaté, ani církevní kodex nepřipouští sodomitu ke svátosti kněžství. Pokud by na sobě nějaký kněz později zaznamenal homosexuální sklony, musí se v zárodku proti tomuto zvrácenému sklonu, za kterým je nečistý duch, radikálně postavit! Musí si stanovit mimořádně přísnou disciplínu, aby se vyhnul i sebemenší příležitosti a nepadl do propasti této zhoubné vášně. Jeho chování musí být takové, aby nic nenasvědčovalo homosexuálním sklonům. Toto je postoj Tradice církve.
Pokud by se kněz dopustil homosexuálního skutku s druhým mužem, měl by být bezpodmínečně zbaven kněžství. Připomínáme výrok papeže Pia V., který byl vyhlášen za svatého: „Pokud se nějaký klerik dopustí hříchu sodomie, musí být degradován a předán státní moci.“ V té době to znamenalo trest smrti. Papež Pius V. k tomu ještě dodal: „Jinak se tato nepravost nevykoření!“
Jezuita Martin naproti tomu vůbec nepokládá homosexualitu za mimořádně těžký hřích a totální zradu celibátu. Naopak, pokládá sodomii za něco normálního, nehříšného. Tímto Martin ruší 6. a 9. přikázání Desatera a vůbec všechny hříchy, které jsou spojeny s přestoupením těchto přikázání. Je to znak totálního odpadu, nevěry a vzpoury proti Bohu i Božím zákonům. 
Publicista„...jste mimořádně aktivní v sociálních sítích, což bylo oceněno tím, že vás papež František v roce 2017 jmenoval do funkce poradce vatikánského sekretariátu pro komunikaci.“
Komentář: Publicista prozrazuje, že jezuita Martin je mimořádně aktivní v sociálních sítích, především, jak z uvedeného vyplývá, v sítích LGBT, anebo i v jiných, kde LGBT všemi silami propaguje. Klame duše a otevírá je nečistému duchu a nečisté závislosti – otroctví na celý život. Tento člověk by měl být zbaven kněžství, a pokud by dále intenzivně propagoval sodomii, měl by být i veřejně, jako odstrašující případ, vyloučen z církve.
S kým chce mít Bergogliův Vatikán aktivní komunikaci, když tohoto aktivistu v šíření morálního moru určuje za svého poradce pro komunikaci? A vůbec je otázka, co Vatikán sleduje – spásu duší, anebo vzpouru proti Bohu a svádění lidí na širokou cestu do záhuby?
Publicista se Martina dále ptá: Vy jste rovněž autorem knihy, v níž řešíte, jak může katolická církev navázat vztah úcty... ke skupinám LGBT...
Komentář: Tato kniha by měla být na indexu, protože popírá Boží přikázání, manipuluje s křesťanským cítěním a zavádí antimorálku. Církev po celou svou historii nazývala sodomii těžkým hříchem a ohavností. Je šokující, že tato kniha byla přeložena do mnoha jazyků a že ji vydávají katolická nakladatelství. To znovu potvrzuje apostazi ve vedení katolické církve. Odpadlý Vatikán, který se postavil proti evangeliu, svolává na sebe, na všechny katolíky, ale i na celé lidstvo Boží prokletí a trest.
Prezident Běloruska není žádný církevní člověk a má zdravé morální principy. Nepodal ruku německému ministrovi, protože byl veřejný homosexuál.
Martin: „Svatý otec mě za poradce určil několik měsíců před vydáním knihy, avšak poté, co jsem začal se svou službou LGBT katolíkům.“
Komentář: Za tuto službu hříchu a ďáblu se jezuitu Martinovi dostává povýšení na vatikánského poradce! Toto povýšení svědčí o tom, jakého má Bergoglio ducha a komu slouží. Bergoglio nechrání Boží zákony, naopak je likviduje. Není služebníkem Kristovým, ale služebníkem ďáblovým.  
Martin„Měl jsem tu čest být pozván na soukromou audienci ke Svatému otci, během níž jsme hovořili о službě LGBT katolíkům. To byl jeden z nejdůležitějších momentů v mém životě.“
Komentář: Pravdivá služba veřejným hříšníkům je nazvat hřích hříchem a zločin zločinem a vybídnout je k pravdivému pokání. Pak jsou disponováni, aby přijali Boží milosrdenství a odpuštění. Bez pokání nikdo spasen nebude. Hlásat pokání je prvořadý úkol a služba církve. Jde o spásu nesmrtelných duší, jde o věčnost! Jak může Martin nazývat službou to, že udržuje na široké cestě do věčného zavržení veřejné hříšníky?

Publicista„Již nějakou dobu jsme svědky intenzivního útoku polských hierarchů na LGBT osoby. Arcibiskup Gadecki, předseda konference polských biskupů, mluví o propojení mezi homosexuální orientací a pedofilií a jeho vikář nazývá sexuální menšiny ‚duhovým morem‘. Co mají v takové situaci dělat řadoví katolíci? Odmítnout biskupům poslušnost?“
Komentář: Polský arcibiskup i jeho vikář zastávají k otázce sodomie jasnou pozici církve, Písma a církevní Tradice. Písmo nazývá sodomii ohavností, takže pokud ji biskup označil jako mor, je to jen synonymum biblického termínu, který vždy církev používala. Pro Martina však Boží slovo ani církevní Tradice není normou.

Martin na otázku publicisty odpovídá„Máme naslouchat radám našich biskupů ve všech vážných otázkách. To je důležitá část katolicizmu.“
Komentář: Martin mluví jen o radách a vůbec nepřipouští, že pravověrný biskup má povinnost hájit pravdy víry a Boží zákony a v té věci vystupovat v autoritě. Zde je katolík vázán poslušností, protože takový biskup hlásá jasné Boží slovo, na kterém závisí spása, anebo zavržení. Martin se necítí zavázán respektováním Božích zákonů ani v oblasti morálky, ani v oblasti víry. Jeho poslušnost je výsměchem a komedií, protože aktivním šířením sodomského moru je ve vzpouře proti Bohu a zabíjí duše svedených katolíků. Tragédií ale je, že homosíť uzurpovala nejvyšší místa v církvi i v samotném Vatikánu. Bergoglio ji chrání.
Martin„Současně je důležité všímat si, čemu nás může naučit věda a jiné disciplíny. Například téměř všichni autoritativní psychiatři a psychologové říkají, že být gayem neznamená, že jste pedofil. Je to strašný stereotyp.“
Komentář: Martin veřejně podvádí, když se odvolává na vědu a jiné vědecké disciplíny. Věda naopak dokazuje, že homosexualita je zdrojem hepatitidy i jiných infekčních chorob, a hlavně smrtelného AIDS. Má na svědomí psychické poruchy, až sebevraždy. Martin dobře ví, že homosexualita byla do 80. let minulého století na seznamu WHO zařazena mezi psychické nemoci. Byla vyškrtnuta pouze z politických důvodů, a to pod velkým tlakem, ne z vědeckých a zdravotních příčin. Americká statistika už začátkem 21. století uvedla, že v Los Angeles došlo k 32 000 pedofilních zločinů, které spáchali homosexuálové, a že přestože homosexuálové tvoří jen 2 % obyvatel, páchají polovinu všech vražd. Polovina odsouzených v cele smrti jsou lesby. Statistika byla ale brzy z internetu stažena, pravda byla umlčena a mladá generace teď už většinou slyší jen manipulace a lži podobné těm, které aktivně šíří masmédia a v jednotě s nimi i odpadlík, páter Martin. Co se týče pedofilních skandálů v církvi, 80 % z nich spáchali homosexuálové. Každý homosexuál není pedofil, ale většina homosexuálů, jak mluví statistiky, jím je. Proč to Martin zamlčuje? Protože zatím každý normální člověk pokládá pedofilii za zločin. A Martin chce legalizovat hřích homosexuality, proto nechce přiznat pravdu, že je spojena se zločinem pedofilie.
Martin„Nezapomeňte, že ve většině případů k týrání či zneužívání dětí dochází v rodinách, a nikdo neříká, že heterosexualita nebo manželství vedou k pedofilii.“
Komentář: To je zločinná manipulace! Každý soudný občan Běloruska ví, že rodina není místem pro pedofilii! Rodina je svazkem rodinných, láskyplných vztahů, jak mezi manžely, tak mezi rodiči a dětmi. Tak lživě hanobit rodinu je znakem ďábelské zloby! Pokud se najde nějaká zlá výjimka, že dojde k trestným činům v rodině, pak je zločinec trestán podle trestního zákona. Je však tragickou realitou, že děti, které jsou tzv. adoptovány homosexuály, jsou zneužívány. Proč o tom páter Martin mlčí? Protože takové informace jsou podle antidiskriminačních zákonů „důvěrné“. Až takové děti vyrostou, jsou z nich Breivikové, kteří se mstí na této společnosti masovým vražděním.  
Martin„A nazývat člověka nebo skupinu lidí ‚nákazou‘, ať už z jakéhokoliv důvodu, znamená přivést je do stavu nemoci, infekce, a v konečném důsledku odlidštění.“
Komentář: Další manipulace Martina. Když věci nazvete pravými jmény: hřích hříchem, zločin zločinem, infekci infekcí, Martin z vás udělá největšího zločince. Obviní vás, že máte vinu na tom, že tito lidé se teď prý kvůli vám stanou nemocnými, stanou se infikovanými, a to je prý v důsledku nehumánní. To znamená, že podle Martina hříšníkům a zločincům se nesmí říct pravda o jejich stavu a také nesmí být vyzváni k záchrannému pokání. To prý by bylo nehumánní. Infekce nesmí být nazvána infekcí proto, aby se mohla neomezeně rozšířit a vyžádat si kruté oběti na nevinných lidech. Jaká je to podlost tohoto tzv. kněze, který slouží ne Kristu, ale ve skutečnosti satanu a nečistým démonům!
Martin„On (zmíněný biskup) s nimi jedná jako s ‚jinými‘... Cožpak nás Ježíš nežádá, abychom se ke všem lidem chovali jako k plnohodnotným lidem?“
Komentář: Toto je vrchol manipulace! Pán Ježíš z takových lidí vyháněl nečisté démony a nelegalizoval žádný hřích! Vyzýval k pokání z cesty hříchu a varoval před věčnou záhubou! To se vztahuje nejen na homosexualitu, ale na každý těžký hřích. Martin se dopouští rouhání, když navozuje dojem, jako by Pán Ježíš legalizoval hříchy a byl falešně milosrdný k těm, kteří zatvrzele odmítají pokání. Ježíš zatvrzelým nekajícníkům jasně říká: „A tehdy já prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘“ (Mt 7,23) Ježíš nechce, aby člověk žil v otroctví nečistých démonů a v bahnu a moru hříchu. Pán Ježíš chce vrátit skutečnou důstojnost každému člověku, ale ze strany člověka musí být ochota rozejít se s hříchem a přijmout skrze pokání a víru v Ježíše Krista důstojnost Božího dítěte.  
Apostata Martin skrze lež a zneužívání církevní autority vede duše do věčného zavržení. Jeho antislužba šíří duchovní mor, před kterým by bylo třeba vyhlásit ne umělou, ale skutečnou celosvětovou karanténu. 
Je to náhoda, že propagace této morové infekce katolickou církví v sociálních sítích přišla právě v čase návštěvy vatikánského delegáta? Je veřejně známo, že program neplatného papeže Františka je propagace homosexualismu, pohanského modlářství s démonem Pačamamou, čipizované vakcinace, následné redukce lidstva a záhuby duší!
Arcib. Kondrusevič je v naprosté duchovní jednotě s apostatou Bergogliem, proto iniciuje státní převrat s nastolením stejného programu.
(Pokračování v další části)
 
Byzantský katolický patriarchát
 
16. 9. 2020
 
 
Komentář BKP k interview novináře s propagátorem homosexuality,
vatikánským poradcem, knězem Jamesem Martinem SJ
(2. část)
 
Citace jezuity Martina„LGBT lidé jsou všude a LGBT katolíci rovněž všude. Vidíte, proč je církev ve všech zemích vyzvána, aby se k nim chovala tak, jak diktuje katechismus: ‚s úctou, soucitem a jemnocitem‘.“
Komentář: Na tuto manipulaci odpovídáme naším veřejným listem, který jsme adresovali již v roce 2010 papeži Benediktu XVI. Požadovali jsme revizi Katechismu, na který se jezuita Martin dnes odvolává. Tento Katechismus, schválený Janem Pavlem II., obsahuje hereze.
Uvádíme výňatky z našeho dopisu „Katechismus (KKC) schvaluje homosexualitu (proto je nutná jeho revize, čl. 2357-59):
Propagátoři homosexuální amorálnosti se na KKC cílevědomě odvolávají.
Jaký je vpravdě pohled církve na homosexualitu? Oblast sexuality je Stvořitelem vymezena v šestém a devátém přikázání Dekalogu. Ježíš nečisté démony vyháněl a mezi ně patří i démoni, kteří jsou za homosexualitou. Homosexualita není vrozená, ale může být temným dědictvím za hříchy předků, kteří stáhli prokletí na své potomstvo. Mezi hříchy, které stahují prokletí, patří vzpoura proti Bohu, uctívání pohanských démonů, spojené s různými formami věštění, magie a spiritismu (Dt 18). Homosexualita je však dnes u mladých lidí získaná především vinou homosexuální propagandy, která dostává sílu falešné módy a popularizuje nemorální životní styl. V pozadí stojí silný tlak NWO prosazující totalitární destruktivní zákonodárství.  
Největší vinu za masové šíření této amorálnosti má ale odpadlé křesťanství, které stáhlo prokletí a nečiní pokání. Skrze hereze neomodernismu a úctu k pohanským kultům a jejich démonům (II. Vaticanum) otevřelo dveře duchu světa a masovému odpadu. Tentýž duch manipulace a lži se dostal i do Katechismu ve výkladu homosexuality.
Katechismus totálně bojkotuje Boží slovo, které říká: Lidé vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli... Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému. (Ř 1,25-27)
V Novém Zákoně je důrazně uvedena výstraha celému lidstvu za sodomský hřích ohněm z nebe: Také města Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům. (2Pt 2,6) V Písmu je však i Boží výstraha trestu věčného ohně za homosexualitu a nekajícnost:  „Podobně jako oni i Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně. (Juda 7)
 
6 stupňů lži obsažených v KKC
1. stupeň: Nepřesná formulace
Citace (KKC 2357): „Homosexualita označuje vztahy mezi muži nebo ženami, kteří pociťují pohlavní přitažlivost výlučně nebo převážně k osobám téhož pohlaví.“
Odpověď: Jaký duch vychází z této formulace? Duch, který vnucuje mínění, že homosexualita je naprosto normální. Ve skutečnosti však nejde o nevinnou „přitažlivosti k osobám stejného pohlaví“, ale o hřích nepřirozeného a nemorálního zneužití sexuality.
2. stupeň: Zpochybnění na historické a kulturní bázi
Citace (KKC 2357): „Během staletí a v různých kulturách se (homosexualita) projevuje velmi rozmanitými způsoby.“
Odpověď: Největší zvrácenosti nazývá KKC poetickým vyjádřením „rozmanité způsoby. Vůbec není podstatné uvádět různá staletí s různými kulturami pohanské idolatrie. Podstatné je, že ve všech křesťanských kulturách i stoletích byla homosexualita jasně nazývána těžkým hříchem a ohavností! A to katechismus neuvádí.
3. stupeň: Zpochybnění psychologické
Citace (KKC 2357): „Její psychický zrod zůstává z velké části nevysvětlitelný.“
Odpověď: Boží slovo v Ř 1,25-26 jasně ukazuje na psychický zrod homosexuality:
  1. apostaze – „vyměnili Boží pravdu za lež“ (v. 25a);
  2. modlářství – „klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli“ (v. 25b);
  3. následek je vyjádřen termínem proto„proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní“ – homosexualitě (v. 26).
Příčina homosexualismu v křesťanských národech je, že odpadlá církevní hierarchie stáhla prokletí (viz Gal 1,8-9): Hereze neomodernismu (Ř 1,25a) + synkretismus s pohanstvím (v. 25b) = homosexualismus (v. 26) Psychický a duchovní zrod homosexuality je zcela jasně vysvětlitelný.
4. stupeň: Pravda použita jako alibismus
Citace (KKC 2357): „Tradice opírající se o Písmo svaté, které představuje homosexuální vztahy jako velkou mravní spoušť, vždy prohlašovala, že homosexuální úkony jsou vnitřně nezřízené.“
OdpověďZde se jeví, jako by byl hřích nazván hříchem a ohavnost ohavností, ale ve skutečnosti tomu tak není. Z celého kontextu vyplývá, že jde pouze o alibismus. Katechismus nikde jasně nezdůrazňuje podstatu, že homosexualita je hříchem ani křesťany nevaruje, že tuto zvrácenost nesmí praktikovat!
Citace (KKC 2357): „Homosexuální úkony odporují přirozenému zákonu, odlučují pohlavní úkon od předávání života...
Odpověď: Vyjádřením odlučují pohlavní úkon od předávání života je zde navozován dojem, jakoby homosexualita nebyla protipřirozenou morální zvrhlostí, ale jakoby byla na stejné rovině jako např. nedovolený předmanželský sexuální vztah či manželské soužití, v němž manželé nedovoleným způsobem zabraňují početí dítěte. To jsou hříchy v přirozeném vztahu mezi mužem a ženou. Homosexualita je ale ohavnost. Zavádějící vyjadřování katechismu, které mate katolíky, je zločin.
Citace (KKC 2357): „... (homosexuální úkony) nejsou plodem opravdového citového a pohlavního doplňování se...“
Odpověď: I tato citace vnáší lživé mínění, jako by obcování dvou homosexuálů nebylo hříchem. Uvádí pouze, že tyto akty nejsou plodem opravdového citového a pohlavního doplňování se. To je ale cílevědomé skrývání velké závažnosti tohoto smrtelného hříchu.
Citace (KKC 2357): „V žádném případě nemohou být schváleny.“
Odpověď: Pokud po předcházející matoucí formulaci se dá tento dovětek, zákonitě z toho vyzní, že katechismus homosexualitu bere plně vážně, musí jen vzhledem k učení církve doplnit zamítavý alibistický závěr. Ten ale už v dané souvislosti nikdo vážně nebere. Propagátoři homosexuality v církvi, kteří zpracovávali tuto část katechismu (kard. Schönborn a jiní), k tomu níže v KKC dodávají vysvětlení, podle něhož toto zamítnutí homosexuality vyznívá jen jako jednostranný názor, který je navíc diskriminační, a tedy homofobní! KKC zamlčuje, že homosexualita je hřích a ohavnost. (viz Jud 7, 2Pt 2,6)
5 stupeň: Teorie na falešném základě
Citace (KKC 2358): „Nezanedbatelný počet mužů a žen má vrozené homosexuální sklony.“
Odpověď: KKC mluví o vrozených sklonech, které věda popírá, a navíc o získané homosexualitě pokrytecky mlčí. Termínem „nezanedbatelný počet“ je cílevědomě vzbuzován dojem, jako by každý druhý křesťan byl homosexuál, který má prý tyto sklony vrozené. A to je zločinná manipulace. Katechismus rovněž zamlčuje realitu, že homosexualita je spojena s nečistými duchy, které Ježíš vymítal a neměl k nim „úctu, soucit ani jemnocit“.  
Citace (KKC 2358): „Pro většinu z nich je to zkouška.“
Odpověď: Zavádějící fráze katechizmu však nejsou schopny vyjádřit pravdu a už vůbec ne ukázat cestu osvobození pro tyto lidi!
Citace (KKC 2358): „Proto mají být přijímáni s úctou, soucitem a jemnocitem.“
Odpověď: Zde KKC přímo zakazuje povědět pravdu o hříchu. Nesmíme je vést k obrácení, pokání a k spáse jejich duše. Ve skutečnosti je tato falešná úcta a falešný jemnocit krutostí ze strany církve, protože jim nedává východisko. Navíc, pokud se někdo bude řídit těmito falešnými zásadami katechismu, s velkou pravděpodobností se sám stane rovněž homosexuálem.
Citace (KKC 2358): „Vůči nim je třeba se vyhýbat jakémukoli náznaku nespravedlivé diskriminace.“
Odpověď: Ptáme se: KKC nám předkládá závazné pravdy Boží, anebo nějaké ateistické psychologie, které omlouvají, generalizují a propagují homosexualitu? Katechismus nedovoluje, aby byla řečena pravda Písma svatého o homosexualitě, a navíc ji kvalifikuje jako „diskriminaci“. Slovy: je třeba se vyhýbat jakémukoli náznaku nespravedlivé diskriminace, tvoří KKC jednotu ducha s tzv. antidiskriminačními zákony, které trestají tzv. homofoby a diskriminují všechny normální lidi jen za to, že se neklaní homosexuálům. Tento výrok KKC přímo protiřečí učení církve. Podle KKC je třeba vyškrtnout všechny výstražné texty v Písmu svatém jak ve Starém, tak v Novém zákoně. To, co KKC hlásá, je falešné evangelium, za které dopadá anathema – prokletí – na celý katechismus i na ty, kteří tyto hereze berou vážně a věří jim.  
Citace (KKC 2358): „Takové osoby jsou povolány naplnit Boží vůli ve svém životě a jsou-li křesťany, spojit těžkosti, s nimiž se mohou setkat v důsledku svého stavu, s obětí Pána na kříži.“
Odpověď: Co si KKC představuje pod pojmem „naplnit vůli Boží“ pro pohany, kteří praktikují tuto ohavnost a střídají partnery? Na to KKC neodpovídá. A jak mají tuto tzv. vůli Boží naplnit křesťané, kteří jsou v otroctví tohoto nečistého ducha, když je katechismus vůbec nevybízí k pokání? KKC je ani nevede k tomu, aby hledali osvobození a uzdravení u Ježíše. Pro ty, kteří odmítají pravdivé pokání, nezbývá než strašný výrok: „Nemylte se, homosexuálové nevejdou do Božího království!“ (1Kor 6,9) Pokud KKC místo pokání radí „spojit těžkosti, s nimiž se mohou (sodomité) setkat v důsledku svého stavu, s obětí Pána na kříži“, pak je to jen manipulační zbožná fráze a zneuctění golgotské oběti.
6. stupeň: Zbožné fráze
Citace (KKC 2359): „Homosexuální osoby jsou povolány k čistotě skrze ctnost sebeovládání, jež vychovává k vnitřní svobodě.“
Odpověď: Už termín „homosexuální osoby“ je zavádějící – nepřímo normalizuje hřích homosexuality. Za homosexualitou je nečistý duch. Ježíš i dnes osvobozuje od nečistých démonů. Praxe ukazuje, že po exorcizmu anebo modlitbě za osvobození, musí v životě následovat pravdivý sebezápor, vnitřní modlitba, tvrdý boj s myšlenkami a pocity a radikální oddělení se od blízké příležitosti ke hříchu. Je to podobné jako osvobozování z narkomanie. Po třech až pěti letech může nastat plné uzdravení. Teorie KKC jsou naproti tomu jen zbožné zavádějící fráze. KKC tvrdí, že tzv. homosexuální osoby jsou povolány k čistotě. Ale zamlčí, že první a základní podmínkou je obrácení a pokání. Povědět o pokání už by byl podle KKC náznak tzv. diskriminace, které se prý katolík musí vyhýbat. Autor tohoto oddílu KKC prozradil, že má homosexuálního, to je nečistého ducha a skrze KKC tento duch jako morová nákaza infikuje celou církev.  
Citace (KKC 2359): „Skrze podporu nezištného přátelství, modlitbu a svátostnou milost mohou a mají se (homosexuální osoby) postupně a rozhodně přibližovat ke křesťanské dokonalosti.“
Odpověď: Bez pokání je toto všechno opět snůškou frází. Kde takové nezištné přátelství, které nevylučuje ani přátelství s druhými nekajícími homosexuály, skončí?
Svátostná milost bez obrácení a pokání nepůsobí. Jde tu naopak o svatokrádež! Jestliže dnes někteří homosexuálové žádají církevní sňatky, jsou zřejmě inspirováni KKC, který zmateně mluví o svátostné milosti.
KKC popírá základní principy pravdivého duchovního boje a staví falešné teorie, které udržují křesťany ve hříchu a v otroctví. KKC má na svědomí současnou epidemii homosexuality a pedofilie.
Ovoce lži – duchovní a morální destrukce
V Americe, Irsku, Austrálii, Německu a jiných státech propukly homosexuální a pedofilní skandály dokonce v řadách kněžstva. Zodpovědnost za to dopadá také i na katolický katechizmus, který homosexualitu nepřímo schvaluje.
(Pokračování v další části)
 
Byzantský katolický patriarchát

17. 9. 2020
 
 Stáhnout: Komentář BKP k interview novináře s propagátorem homosexuality, vatikánským poradcem, knězem Jamesem Martinem SJ /2. část/ 


Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia BKP neuznává a nepodřizuje se mu.
 

Facebook komentáře

 

 

 

Přispět lze převodem na účet,

nebo platební kartou.

č.ú.: 375842028/5500

Pokud nás nechcete podpořit finančně, registrujte se a napište článek :)