Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Kanonizace heretického papeže

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Je výsměchem křesťanství a celému lidstvu, že v době, kdy USA spolu s EU vyhlásily za prioritu politiky gender-homosexualismus a s ním spojené kradení a devastaci dětí, Vatikán k těmto zločinům pokrytecky mlčí a de facto je schvaluje. Je tragedií, že místo jasného slova vyhlašuje za svatého papeže apostatu, který umožnil, aby nastal masový odpad od církve a na katolickém území satanizace národů.

  • kanonizace-heretickeho-papeze

Na neděli 27. dubna 2014 je vyhlášen termín kanonizace heretického papeže Jana Pavla II.

Papež Honorius I. (625–638) schválil nejasnou formulaci, která se týkala hereze monotheletismu. Všeobecný koncil v Konstantinopolu (680–681) vyhlásil římského papeže Honoria I. po jeho smrti za kacíře. Zločiny Jana Pavla II. proti čistotě víry jsou nesrovnatelné s mírnou věroučnou odchylkou posmrtně exkomunikovaného Honoria I.

Český kazatel pokání Jan Hus byl v Kostnici nespravedlivě upálen jako kacíř. Jan Pavel II. by měl být v tom případě upálen spravedlivě jako super-kacíř. Místo toho má být Jan Pavel II. prohlášen za svatého. Jeho hereze popírají podstatu celého učení katolické církve.

Jan Pavel II. kryl své hereze úctou k Panně Marii a bojem proti potratům. Realitou ale je, že na druhé straně otevřel dveře duchu antikrista uvnitř církve.

1) Jan Pavel II. přijal od kněžky antiboha Šivy magické znamení, které vyjadřuje zasvěcení se tomuto pohanskému božstvu! Je to pohoršení i pro nekatolíky!

2) Jan Pavel II. veřejně líbal Korán! Toto gesto hlavy církve je vysvětlováno tak, že Korán je posvátnou knihou – na stejné úrovni s Písmem svatým! Toto vede k relativismu a synkretismu!

3) Za pontifikátu Jana Pavla II. byla v novém Kodexu zrušena exkomunikace latae sententiae za členství katolíků v zednářské organizaci. Tím se zednářům otevřely dveře k rozvinutí své rozkladné činnosti uvnitř církve.

4) Za pontifikátu Jana Pavla II. – během dvaceti šesti let – nastal rozklad uvnitř církve a masový odpad od ní.

5) Mlčením schválil neomodernismus historicko-kritické teologie. Ta ve svém důsledku popírá Božství Kristovo, Jeho Spasitelnou oběť na kříži i Jeho samého jako jedinou Cestu ke spáse, popírá Božskou inspiraci Písma a všechny zázraky včetně Kristova historického a reálného vzkříšení!

6) Jan Pavel II. učinil v roce 1986 a 2002 apostatické gesto v Assisi. Interpretace tohoto gesta vtělila nové heretické myšlení, že křesťanství a pohanské religie jsou rovnocennými cestami ke spáse.

7) Mlčel a de facto schválil homosexualitu a pedofilii a současné sexuální zvrácenosti prosazované OSN, USA a EU.

To, že Amerika vyhlásila za prioritu své politiky, kterou prosazuje ve všech národech světa, homosexualismus spojený s kradením dětí, má plně na svědomí Jan Pavel II. svou vědomou nedbalostí. Dovolil rozbujet herezím a amorálnosti uvnitř církve. On má plně na svědomí i to, že Evropa de facto zlikvidovala křesťanské kořeny a vyhlásila anti-desatero v tzv. Lisabonské smlouvě, jejíž prioritou je homosexualismus a kradení dětí. Tím, že postavil na stejnou úroveň víru v Krista a v démony, deformoval myšlení bývalých křesťanských národů tak, aby přijaly ty nejzvrácenější amorálnosti.

Blahořečení a svatořečení Jana Pavla II. je postavením na hlavu ne pouze katolické církve, ale celého křesťanství a je výsměchem apoštolům, mučedníkům a téměř dvoutisícileté existenci katolické církve. Jan Pavel II. dovršil proces, který z nevěsty Kristovy učinil nevěstku antikrista – z Říma se stal Babylon.

Kanonizace apostaty a heretika Jana Pavla II. bude dovršením apostaze katolické církve. Pokud k ní dojde, Byzantský katolický patriarchát znovu potvrdí, co již vyhlásil, že Duch svatý opustil zevnější strukturu katolické církve. Ten, kdo chce zůstat v Tajemném Těle Kristově a být v hodině smrti spasen, musí se oddělit od viditelné struktury, která přijala ducha antikrista.

Toto vyhlášení Byzantského patriarchátu je plně ve shodě s věroučnou bulou papeže Pavla IV.

Citace z Buly: „Biskup… nebo kardinál..., ba i kdyby byl… římským papežem – pokud by se před svým jmenováním či volbou římským papežem byl odchýlil od katolické víry a upadl do hereze, byl zvolen neplatně a neúčinně, i kdyby byl svorně zvolen jednomyslnou volbou všech kardinálů.“

Co se týče Jana Pavla II., pak on už před svou volbou veřejně hlásal hereze. V roce 1969 byla vydána v Holandsku jeho kniha, která obsahuje několik herezí, za něž na něj, jako na tehdejšího biskupa, dopadla exkomunikace latae sententiae.

Jan Pavel II. byl 1. května 2011 Benediktem XVI. vyhlášen za blahoslaveného. Co bylo toho důsledkem? Benedikt XVI. na sebe uvrhl Boží anathemu – exkomunikaci, protože postavil na oltář církve de facto hereze Jana Pavla II. Místo evangelia a Ducha Kristova vyhlásil antievangelium, vyhnal Ducha Kristova z církve a přijal ducha antikrista. Tímto gestem na všechny katolíky, kteří se podřizují tomuto heretickému učení, dopadá Boží anathema – prokletí dle Gal 1,8-9: „Kdo by hlásal jiné evangelium, i kdyby to byl anděl z nebe, budiž proklet!“

Byzantský katolický patriarchát dne 1. května 2011 zveřejnil Boží anathemu – prokletí na Benedikta XVI. a posmrtně na Jana Pavla II. Tedy 1. května byl Jan Pavel II. exkomunikován i s těmi, kdo falešnou beatifikaci vyhlásili a kdo ji přijímají jako právoplatnou!

Pokud je nám Jan Pavel II. postaven jako vzor k následování, pak se jedná o bezpečnou cestu apostaze končící v pekle! Proč zednáři a duch světa prosazují jeho svatořečení? Povýší tak ducha apostaze a ducha odpadlického katolicismu na závaznou normu!

Připomínáme, že beatifikací Jana Pavla II. od 1. května 2011 nastal stav sede vacante do doby, dokud nebude zvolen pravověrný papež.

Závěr:

Byzantský katolický patriarchát vybízí všechny církevní hierarchy, na nichž spočívá Boží anathema – prokletí – aby činili pravdivé pokání. Prvním krokem pokání je, aby se místo plánované kanonizace 27. 4. 2014 zasadili o vyhlášení posmrtné exkomunikace Jana Pavla II. On je vyloučen z církve jako kacíř, protože má na svědomí současný masový odpad od církve a prokletí, které jeho vinou na církev dopadlo.

+ Eliáš

patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Timotej OSBMr + Metoděj OSBMr

biskupové-sekretáři

Lvov, Ukrajina 14. 2. 2014

Kopie:

Prezidentům států Evropy a Amerického kontinentu

Pravoslavným a katolickým církevním představitelům

Masmédiím

Facebook komentáře