Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Kající pochody za vrcholně potupnou urážku v brněnském divadle (+ video)

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

Drazí křesťané,

Byzantský katolický patriarchát vyzval k pokání biskupy ČBK. Jaká je jejich vina? Hrubá pasivita k urážce našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista v brněnském divadle. Za tento zločin proti Božímu Synu dopadá ale zodpovědnost také i na každého křesťana! Ježíš byl v tomto divadle více duchovně potupen a morálně dehonestován než na Golgotě. Stal se do nebe volající zločin, který svolává na město i na celý národ prokletí! Toto se promlčet nedá! Tady faktor času nehraje roli!

  • kajici-pochody-za-vrcholne-potupnou-urazku-v-brnenskem-divadle-video

Uvědom si, že letos nad českým národem visí Damoklův meč bezbřehé islamizace a zvrácené genderové ideologie spojené s kradením dětí.

Vina lhostejnosti křesťanů má ale hlubší kořeny. Nevěnuje se čas rozhovoru s Bohem ani četbě Božího slova, a proto se nevnímají ani největší reality, jako je smrt, Boží soud a věčná sláva v nebi či věčné zavržení v pekle. Proto je taková lhostejnost ke hříchu i ke svému Spasiteli, který i za tebe prolil svou krev na kříži! Navíc z hříchu lhostejnosti už nikdo ani nekoná pokání. Lhostejnost se stala jakýmsi pseudokřesťanským životním stylem.

Ježíš i tobě dnes říká: „Vím o tvých skutcích, nejsi ani studený ani horký… proto že jsi vlažný, vyplivnu tě ze svých úst… Vzpamatuj se a čiň pokání. Hle, stojím u tvých dveří a tluču…“ (Zj 3,15n)

Bůh teď dává druhou šanci k pokání! První byla, když došlo ke zveřejnění plánu rouhačské hry. To mělo křesťany vyprovokovat. Nehnuli se! Nebyly založeny modlitební stráže. Nevolali tak dnem i nocí k Bohu v nepřetržité modlitbě. Proto alespoň ty dej nyní Bohu slib, že bude věnovat denně jednu hodinu modlitbě, a to až do konce tohoto roku.

Existují duchovní principy, které rozhodují o požehnání, nebo prokletí. Většina křesťanů je k nim slepá. Ďábel a jeho služebníci je ale znají. Vadilo jim, že v Česku se nemohla prolomit masová islamizace tak, jako například v Německu. Vadilo jim, že se nemohla prolomit ani juvenilní justice na kradení dětí, jako například v Norsku či Francii. Proto byla naplánovaná tato rouhačská hra do Brna, aby podobně jako gay pride, ale ještě ve větší míře, stáhla prokletí. Jediný, kdo tomuto prokletí mohl zabránit, byli aktivní křesťané. Několik se jich našlo a kvůli nim se Bůh smilovává a po strašné urážce našeho Pána Ježíše Krista dává ještě jednu šanci k pokání. Jakou? Kající pochody!

V Brně bude o červnových nedělích po 15. hodině kající průvod obcházet centrum města. V jeho čele půjde mnich – biskup Byzantského katolického patriarchátu a ponese na zádech kříž. Kéž by se k němu připojili i biskupové ČBK a čelní představitelé křesťanských církví!

Co mají dělat ostatní křesťané?

Ať v měsíci červnu po všechny čtyři neděle ze všech chrámů či modliteben po skončení dopoledních bohoslužeb vyjdou kajícím pochodem na náměstí svého města či vesnice. V čele mohou nést transparent s nápisem: „Kriste eleison! (Brno 26. 5. 2018)“. Po příkladu biskupa Byzantského patriarchátu mohou i jiní horliví kněží a pastoři nést na zádech kříž.

V neděli odpoledne, nejlépe v 15 hodin, ať se křesťané shromáždí ještě i v okresním městě. Mohou sem přijet křesťané i z okolních měst a vesnic a provést na náměstí společný kající pochod.

Drahý bratře, drahá sestro, Bůh chce zachránit náš národ! Učiň proto dva kroky víry:

První – dej Bohu slib jedné hodiny modlitby denně!

Druhý – iniciuj červnové kající pochody ve svém městě a sám se jich zúčastni!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

Facebook komentáře